Nickelback — Hero

Cha­ry­zma­tycz­ny, bar­dzo roz­po­zna­wal­ny wokal, moc­ne gita­ro­we gra­nie — zespół wie jak ide­al­nie łączyć roc­ko­we brzmie­nie z nie­ba­nal­nym tek­stem. Bar­dzo wie­le osób koja­rzy ten utwór z fil­mem Spi­der­man. Nic dziw­ne­go, ofi­cjal­ny tele­dysk zawie­ra w sobie kadry z fil­mu i poka­zu­je w migaw­kach histo­rie fil­mo­wą.

Nazwa zespo­łu — jak krą­żą słu­chy — zosta­ła wymy­ślo­na przez Mike’a Kro­ege­ra, któ­ry w mło­do­ści pra­co­wał w tzw. barze szyb­kiej obsłu­gi. Na co dzień uży­wał tam pew­ne­go zda­nia: „Here’s your nic­kel back” ( = Oto two­ja resz­ta; nic­kel to po pro­stu pię­cio­cen­tów­ka). Nazwa zosta­ła zaapro­bo­wa­na przez cały zespół i tak oto powstał Nic­kel­back.

Jeśli macie ocho­tę poznać nie­co wię­cej szcze­gó­łów doty­czą­cych utwo­ru, zapra­szam ser­decz­nie do słu­cha­nia i czy­ta­nia!

Tekst pio­sen­ki Nic­kel­back — Hero

I am so high I can hear heaven
I am so high I can hear heaven
Oh but heaven, no heaven don’t hear me

And they say that a hero can save us
I’m not gon­na stand here and wait
I’ll hold onto the wings of the eagles
Watch as we all fly away

Some­one told me love will all save us
But how can that be, look what love gave us
A world full of kil­ling, and blo­od-spil­ling
That world never came

And they say that a hero can save us
I’m not gon­na stand here and wait
I’ll hold onto the wings of the eagles
Watch as we all fly away

Now that the world isn’t ending, it’s love that I’m sen­ding to you
It isn’t the love of a hero, and that’s why I fear it won’t do

And they say that a hero can save us
I’m not gon­na stand here and wait
I’ll hold onto the wings of the eagles
Watch as we all fly away

And they’re wat­ching us
(Wat­ching Us)
They’re wat­ching us
(Wat­ching Us)
As we fly away

Tłu­ma­cze­nie Nic­kel­back — Hero

Jestem tak wyso­ko, że mogę sły­szeć nie­bo
Jestem tak wyso­ko, że mogę sły­szeć nie­bo
Ale nie­bio­sa, nie­bio­sa nie sły­szą mnie

Mówią, że tyl­ko boha­ter może nas ura­to­wać
Nie mam zamia­ru stać tu i cze­kać
Przy­trzy­mam się orlich skrzy­deł
Patrz jak odla­tu­je­my

Ktoś mi powie­dział, że miłość nas wszyst­kich ura­tu­je
Ale jak to może być praw­dą, spójrz co nam miłość dała
Świat pełen zabi­ja­nia, roz­le­wu krwi
Taki świat nigdy nie nad­szedł

Mówią, że tyl­ko boha­ter może nas ura­to­wać
Nie mam zamia­ru stać tu i cze­kać
Przy­trzy­mam się orlich skrzy­deł
Patrz jak odla­tu­je­my

Teraz, gdy świat się nie koń­czy prze­sy­łam tobie miłość
To nie jest miłość boha­te­ra i dla­te­go boje się, że nie wystar­czy

Mówią, że tyl­ko boha­ter może nas ura­to­wać
Nie mam zamia­ru stać tu i cze­kać
Przy­trzy­mam się orlich skrzy­deł
Patrz jak odla­tu­je­my

Oni obser­wu­ją nas
(Obser­wu­ją Nas)
obser­wu­ją nas
(Obser­wu­ją Nas)
Gdy odla­tu­je­my

Zwroty & Wyrażenia

Heaven

Jak w nie­bie

Każ­de­mu życzy­my mar­ria­ge made in heaven = ide­al­ne­go mał­żeń­stwa.  Zda­rza się, że jakieś oso­by są wzglę­dem sie­bie jak match made in heaven = ide­al­na para. Jeśli tak jest, to czu­je­my się over the moon lub też in seventh heaven = w siód­mym nie­bie.

Heaven don’t hear me

Nie­bio­sa mnie nie sły­szą

Heaven = nie­bo, nie­bio­sa, (nie­for­mal­nie) raj.

Przy­kład:

He’s a good man, he will be in heaven. = On jest dobrym czło­wie­kiem i będzie w raju.

War­to tak­że zwró­cić uwa­gę na róż­ni­cę pomię­dzy sky a heaven, otóż sky to nie­bo jako prze­strzeń powietrz­na nad zie­mią. Z kolei heaven to nie­bo, ale takie meta­fi­zycz­ne, tak­że jako raj.

Hero

Boha­ter nie­jed­no ma imię

natio­nal hero = boha­ter naro­do­wy

action hero = boha­ter książ­ki lub fil­mu akcji

war hero = boha­ter wojen­ny

folk hero = boha­ter ludo­wy

And they say that a hero can save us

Mówią, że tyl­ko boha­ter może nas ura­to­wać

Hero = boha­ter jakie­goś czy­nu, boha­ter książ­ki, fil­mu.

Przy­kład:

The hero of this book is a posi­ti­ve cha­rac­ter. = Boha­ter tej powie­ści jest pozy­tyw­ną posta­cią.

Zapa­lo­ny fan, może pro­wa­dzić tak­że hero-wor­ship = kult dane­go bohatera/ uwiel­biać, ubó­stwiać.

Gonna

I’m not gon­na stand here and wait

Nie mam zamia­ru stać tu i cze­kać

Gon­na (infor­mal) = going to.

Przy­kład:

I’m gon­na miss you. = Będę za tobą tęsk­nić.

Hold on

I’ll hold onto the wings of the eagles

Przy­trzy­mam się orlich skrzy­deł

To hold on =

= pocze­kać na coś, zacze­kać na kogoś, np.: Ple­ase hold on, I must go and get the­se docu­ments. = Pro­szę pocze­kaj na mnie, musze zabrać te doku­men­ty.

= prze­trwać coś trud­ne­go, np.: She must hold on in this dif­fu­cult situ­ation. = Ona musi prze­trwać  tą trud­ną sytu­ację.

Może­my jesz­cze czę­sto spo­tkać się z to hold back = zatrzy­mać coś dla sie­bie, zata­ić cos w tajem­ni­cy przed kimś, np.: She held back tho­se pic­tu­res from my child­cho­od. = Ona trzy­ma­ła w tajem­ni­cy te zdję­cia z moje­go dzie­ciń­stwa.

Spill

A world full of kil­ling, and blo­od-spilling

Świat pełen zabi­ja­nia, roz­le­wu krwi

To spill = roz­lać coś np. sub­stan­cję, np.: Sor­ry, I have spilt my cof­fee over your car­pet. = Prze­pra­szam, wyla­łem kawę na twój dywan.

To spill on some­thing , spill over some­thing = wylać się na coś, np.: I spilt some water on the flo­or. = Wyla­łam tro­chę wody na pod­ło­gę.

To spill one’s guts = wyga­dać się, wysy­pać się (nie­for­mal­nie), np.: Are you kid­ding me? You’ve just spilt my guts! = Chy­ba sobie ze mnie żar­tu­jesz — wła­śnie mnie wsy­pa­łeś!

To spill the beans = wyja­wić sekret (nie­for­mal­nie), np.: Did you spill the beans? = Czy wyja­wi­łaś ten sekret komuś?

Inte­re­su­ją­ce!

It’s no use cry­ing over spilt milk. = Nie ma co pła­kać nad roz­la­nym mle­kiem.

It will not do

It isn’t the love of a hero, and that’s why I fear it won’t do

To nie jest miłość boha­te­ra i dla­te­go boje się, że nie wystar­czy

It will not do = gdy coś nie wystar­czy, gdy nie jest do zaak­cep­to­wa­nia.

Przy­kład:

It will not do — let’s try ano­ther way. = To nie wystar­czy, spró­buj­my innym spo­so­bem.

 

Dobre miej­sce dla fanów zespo­łu:

Nic­kel­back Pol­ska

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

3 komentarze

  1. WaterActiv

    Ina­czej słu­cha się takich pio­se­nek, któ­re coś w sobie zawie­ra­ją oprócz powta­rza­ne­go w kół­ko jed­ne­go zda­nia. Bar­dzo dobry blog!

  2. Gosia

    Czy moge pro­sic o tlu­ma­cze­nie What are you waiting for? Pio­sen­ka jest cudow­na a tele­dysk po pro­stu pod­no­si na duchu i przy­wra­ca wia­rę w ludzi…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *