David Guetta ft. Sia — She Wolf

Rano, kie­dy jadę do pra­cy lubię słu­chać bar­dziej ener­ge­tycz­nej muzy­ki, któ­ra mnie odpo­wied­nio “nastroi” do zaczy­na­ją­ce­go się dnia. Zazwy­czaj wte­dy słu­cham popu­lar­nych sta­cji radio­wych i dzię­ki temu pozna­je  co jest teraz na topie w popo­wej muzy­ce.

Dla Was wybra­łam moc­ną pio­sen­kę Davi­da Guet­ty i pio­sen­kar­ki Sia, któ­ra wyjąt­ko­wo dobrze pasu­je do kli­ma­tu, któ­ry mamy za oknem. Miłej nauki!

Tekst pio­sen­ki David Guet­ta ft. Sia — She Wolf

A shot in the dark
A past lost in spa­ce
And whe­re do I start
The past and the cha­se
You hun­ted me down
Like a wolf, a pre­da­tor
I felt like a deer in love lights

You loved me and I fro­ze in time
Hun­gry for that flesh of mine
But I can’t com­pe­te with a she-wolf
Who has bro­ught me to my kne­es
What do you see in tho­se yel­low eyes?
‘Cau­se I’m fal­ling to pie­ces
I’m fal­ling to pie­ces
I’m fal­ling to pie­ces
I’m fal­ling to pie­ces
Fal­ling to pie­ces

Did she lie and wait
Was I bait to pull you in
The thrill of the kill
You feel, the­re is a sin
I lay with the wolves
Alo­ne it seems
I tho­ught I was part of you

You loved me and I fro­ze in time
Hun­gry for that flesh of mine
But I can’t com­pe­te with the she-wolf
who has bro­ught me to my kne­es
What do you see in tho­se yel­low eyes?
‘Cau­se I’m fal­ling to pie­ces
I’m fal­ling to pie­ces
I’m fal­ling to pie­ces
I’m fal­ling to pie­ces
Fal­ling to pie­ces

I’m fal­ling to pie­ces
Fal­ling to pie­ces
I’m fal­ling to pie­ces
Fal­ling to pie­ces

Tłu­ma­cze­nie David Guet­ta ft. Sia — She Wolf

Strzał w ciem­no
Prze­szłość zgu­bio­na w prze­stwo­rzach
I gdzie zaczy­nam
Prze­szłość i pościg
Wytro­pi­łeś mnie
Jak wilk, dra­pież­nik
Czu­łam się jak łania w świa­tłach miło­ści

Kocha­łeś mnie i zasty­głam w samą porę
Głod­ny moje­go cia­ła
Ale nie mogę kon­ku­ro­wać z wil­czy­cą
Któ­ra mnie poko­na­ła
Co widzisz w tych żół­tych oczach?
Bo roz­pa­dam się na kawał­ki
Roz­pa­dam się na kawał­ki
Roz­pa­dam się na kawał­ki
Roz­pa­dam się na kawał­ki
Roz­pa­dam się na kawał­ki

Czy ona kła­ma­ła i cze­ka­ła
Czy byłam przy­nę­tą, żeby cię przy­cią­gnąć
Dresz­czyk zabój­stwa
Czu­jesz, jest grzech
Leżę z wil­ka­mi
Wyda­ję się, że sama
Myśla­łam, że jestem czę­ścią cie­bie

Kocha­łeś mnie i zasty­głam w samą porę
Głod­ny moje­go cia­ła
Ale nie mogę kon­ku­ro­wać z wil­czy­cą
Któ­ra mnie poko­na­ła
Co widzisz w tych żół­tych oczach?
Bo roz­pa­dam się na kawał­ki
Roz­pa­dam się na kawał­ki
Roz­pa­dam się na kawał­ki
Roz­pa­dam się na kawał­ki
Roz­pa­dam się na kawał­ki

Roz­pa­dam się na kawał­ki
Roz­pa­dam się na kawał­ki
Roz­pa­dam się na kawał­ki
Roz­pa­dam się na kawał­ki

 

Zwroty & wyrażenia

W pio­sen­ce wystę­pu­ją dwa cza­sow­ni­ki zło­żo­ne.

Hunt down

You hun­ted me down

Wytro­pi­łeś mnie

Sam cza­sow­nik to hunt = polo­wać, dla­te­go cza­sow­nik zło­żo­ny to hunt down ma zbli­żo­ne zna­cze­nia.

Hunt down sb/sth=

= wytro­pić, osa­czyć (np. zwie­rzę), np.: The dogs hun­ted down a deer. = Psy osa­czy­ły jele­nia.

= odna­leźć, odszu­kać (np. zgu­bio­ny przed­miot), np.: We couldn’t find his address but in the end we hun­ted it down. = Nie mogli­śmy zna­leźć jego adre­su, ale go w koń­cu odna­leż­li­śmy.

= prze­śla­do­wać, np.: This song is hun­ting me down! = Ta pio­sen­ka mnie prze­śla­du­je!

Pull in

Was I bait to pull you in

Czy byłam przy­nę­tą, żeby cię przy­cią­gnąć

War­to wie­dzieć
Pull-in =
= przy­droż­na restau­ra­cja, zajazd
= przy­droż­ny par­king

Jest to popu­lar­ny cza­sow­nik zło­żo­ny, któ­ra ma kil­ka zna­czeń. Poznaj­my te naj­waż­niej­sze.

To pull in =

= wje­chać na sta­cję, np.: The tra­in has just pul­led in. = Pociąg wła­śnie wje­chał na sta­cję.

= zatrzy­my­wać się (np. samo­cho­dem, auto­bu­sem), np.: The dri­ver pul­led in and went into the shop. = Kie­row­ca się zatrzy­mał i wszedł do skle­pu.

= zjeż­dżać na bok, np.: The poli­ce signal­led to the moto­rist to pull in. = Poli­cja dała znak kie­row­cy, żeby zje­chał na bok.

To pull in sb =

= zatrzy­mać (kogoś), np.: He was pul­led in for questio­ning. = On został zatrzy­ma­ny celem prze­słu­cha­nia.

= przy­cią­gnąć, ścią­gnąć (np. klien­tów, tury­stów), np.:  We’ve been pul­ling in the orders. = Dosta­je­my wie­le zamó­wień.

To pull in sth =

= scho­wać, wcią­gnąć, np.: Pull your sto­mach in! = Wcią­gnij brzuch!

To pull in a tidy sum. = Wcią­gnąć nie­złą sum­kę.

Podob­ne wyra­że­nia
to go to pie­ces = roz­le­cieć się na kawał­ki
to take sth to pie­ces = roze­brać coś na czę­ści
to pick sb to pie­ces = nie zosta­wić na kimś suchej nit­ki
to pick up the pie­ces = pozbie­rać się, wziąć się w garść

Fall to pieces

W refre­nie pio­sen­ki mamy wers:

I’m fal­ling to pie­ces

Roz­pa­dam się na kawał­ki

Cza­sow­nik to fall (in)to pie­ces = roz­pa­dać się (na kawał­ki); stra­cić nad czymś kon­tro­lę, roz­kle­ić się.

Shot

A shot in the dark

Strzał w ciem­no

Słów­ko shot wystę­pu­je w angiel­skim jako rze­czow­nik, przy­miot­nik i cza­sow­nik (czas prze­szły od to sho­ot).

W związ­ku z tym, że w pio­sen­ce słów­ko jest uży­te w rze­czow­ni­ku, wła­śnie tym się zaj­mie­my.

A shot jest rze­czow­ni­kiem poli­czal­nym i moż­na go tłu­ma­czyć na wie­le spo­so­bów.

Shot — idio­my, zwro­ty, uży­cie
to call the shots = dyk­to­wać warun­ki
a shot in the arm = zastrzyk nowej ener­gii
the dog was after the cat like a shot = pies puścił się za kotem jak strza­ła
‘I don’t care what you think,’ was his par­ting shot =„nie obcho­dzi mnie, co myślisz”, rzu­cił na odchod­nym
it was a shot in the dark = to był strzał w ciem­no

A shot =

= strzał, wystrzał (z pisto­le­tu).

= ude­rza­nie, strzał ( w spo­rcie).

= zdję­cie (of sb/sth = kogoś, cze­goś), np.: They sho­wed us many shots of the wed­ding. = Poka­za­li nam dużo zdjęć z wese­la.

= sce­na, uję­cie ( pod­czas krę­ce­nia fil­mu).

= zastrzyk (of sth = cze­goś), np.: A nur­se gave him a shot. = Pie­lę­gniar­ka zro­bi­ła mu zastrzyk.

= pró­ba (zro­bie­nia cze­goś).

= kula; kul­ka oło­wia­na.

= (US) moc­ny alko­hol, np. I’ll have a shot of gin. = Napi­ję się (tro­chę) ginu.

She-wolf

But I can’t com­pe­te with a she-wolf

Ale nie mogę kon­ku­ro­wać z wil­czy­cą

Zamia­na na licz­bę mno­gą
W przy­pad­ku nie­któ­rych rze­czow­ni­ków lite­ra f zmie­nia się w v przy two­rze­niu licz­by mno­giej, np.:

a wolf/wolves = wilk/wilki
a leaf/leaves = liść/liście
a life /lives = życie/życia
a loaf/loaves = bochenek/bochenki
a thief/thieves = złodziej/złodzieje
a knife/knives = nóż/noże
a wife/wives = żona/żony

She — wolf to po pro­stu = wil­czy­ca.

Gene­ral­nie she - ozna­cza rodzaj żeń­ski.

Podob­na sytu­acja wystę­pu­je w np. parze słó­wek: a devil = dia­beł i she-devil = dia­bli­ca.

Bring sb to their knees

Who has bro­ught me to my kne­es

Któ­ra mnie poko­na­ła

To bring/force sb/sth to the­ir kne­es, jest to angiel­ski idiom, któ­ry ma takie zna­cze­nia =

= poko­nać, np.: Our ten­nis play­er bro­ught her oppo­nent to her kne­es. = Nasza teni­sist­ka poko­na­ła swo­ją rywal­kę.

= rzu­cić kogoś na kola­na, np.: Oh my God, he is so hand­so­me! He real­ly brings me to my kne­es! = O mój Boże, on jest taki przy­stoj­ny! Napraw­dę powa­la mnie na kola­na!

= dopro­wa­dzić do klę­ski, upa­dło­ści, np.: His girl­friend is bre­aking him to his kne­es! = Jego dziew­czy­na dopro­wa­dza go do ban­kruc­twa!

Bait

Was I bait to pull you in

Czy byłam przy­nę­tą, żeby cię przy­cią­gnąć

Słów­ko bait funk­cjo­nu­je jako rze­czow­nik i cza­sow­nik.

To bait =

= zakła­dać przy­nę­tę na coś, np.: They baited the hook with a worm. = Zało­ży­li na haczyk roba­ka.

= draż­nić kogoś, draż­nić się z kimś; pod­pusz­czać, np.: Stop baiting her! = Prze­stań ją draż­nić.

= szczuć (psy) na kogoś, na coś.

A bait = przy­nę­ta, wabik. Przy­kła­dy:

Fishing bait is any sub­stan­ce used to attract and catch fish. = Przy­nę­ta na ryby to każ­da sub­stan­cja uży­wa­na w celu zwa­bie­nia i zła­pa­nia ryby.

Thrill — cie­ka­we zwro­ty
the thrills and spills of sth = emo­cje towa­rzy­szą­ce cze­muś
to be thril­led to bits = być w siód­mym nie­bie
to be thril­led to bits with sth = być zachwy­co­nym czymś
a che­ap thrill = tania roz­ryw­ka
a thrill-seeker = poszu­ki­wacz wra­żeń

He was used as bait. = On został uży­ty jako przy­nę­ta.

I guess she swal­lo­wed the bait. = Chy­ba połknę­ła haczyk.

Thrill

The thrill of the kill

Dresz­czyk zabój­stwa

Słów­ko thrill ma bar­dzo wie­le użyć w języ­ku angiel­skim. Zaj­mie­my się naj­waż­niej­szy­mi i naj­bar­dziej popu­lar­ny­mi.

A thrill =

= dreszcz, dresz­czyk (of sth = cze­goś), np.: The stu­dents felt a thrill of exci­te­ment befo­re the­ir teacher anno­un­ced the test results. = Ucznio­wie poczu­li dreszcz eks­cy­ta­cji zanim ich nauczy­ciel ogło­sił wyni­ki testu.

= emo­cjo­nu­ją­ce prze­ży­cie; ogrom­na przy­jem­ność (of doing sth = robie­nia cze­goś), np.: It was a thrill to meet her. = Spo­tka­nie z nią było emo­cjo­nu­ją­cym prze­ży­ciem.

Flesh — uży­cie w prak­ty­ce
I’m only flesh and blo­od = jestem tyl­ko czło­wie­kiem;
it’s more than flesh and blo­od can bear to = wię­cej niż nor­mal­ny czło­wiek może znieść
how could she do that to her own flesh and blo­od? = jak mogła zro­bić coś takie­go komuś z rodzi­ny?
in the flesh = we wła­snej oso­bie
I’ve seen her per­form on tele­vi­sion, but never in the flesh = widzia­łem ją w tele­wi­zji, ale nigdy na żywo
the pleasures/sins of the flesh = rozkosze/grzechy cie­le­sne
it makes my flesh cre­ep = skó­ra mi cierp­nie na myśl o tym

To thrill =

= przy­pra­wiać o dreszcz emo­cji, eks­cy­to­wać, np.: He is an incre­di­ble man. He thrills me! = On jest nie­sa­mo­wi­tym męż­czy­zną. Eks­cy­tu­je mnie!

= zadrżeć (z emo­cji), np.:  We thril­led to the magic of his music. = Dali­śmy się porwać jego cudow­nej muzy­ce.

Flesh

Hun­gry for that flesh of mine

Głod­ny moje­go cia­ła

Uwa­ga! Nie mylić ze słów­kiem flash = błysk, flesz.

Flesh, jest to rze­czow­nik nie­po­li­czal­ny, któ­ry ozna­cza =

= cia­ło, tkan­ka, skó­ra ludz­ka.

= mię­so.

= miąższ owo­cu.

= nad­wa­ga (nie­for­mal­nie).

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *