Guns N’ Roses — November Rain

„Novem­ber Rain” to pięk­na pio­sen­ka o nie­odwza­jem­nio­nej miło­ści. Utwór powstał we wcze­snych latach 90. Wide­oklip przed­sta­wia Axla Rose’a oraz jego narze­czo­ną, Ste­pha­nie Sey­mo­ur, bio­rą­cych ślub. Budżet tego tele­dy­sku wyno­sił 1,5 milio­na dola­rów, co przy­czy­ni­ło się do zaję­cia czter­na­ste­go miej­sca na liście naj­droż­szych wide­okli­pów wszech­cza­sów.

Zapra­sza­my na przy­jem­ną, listo­pa­do­wą lek­cję z Guns N’ Roses 🙂

Tekst pio­sen­ki Guns N’ Roses — Novem­ber Rain

When I look into your eyes
I can see a love restra­ined
But dar­lin’ when I hold you
Don’t you know I feel the same

‘Cau­se nothin’ lasts fore­ver
And we both know hearts can chan­ge
And it’s hard to hold a can­dle
In the cold Novem­ber rain

We’ve been thro­ugh this such a long long time
Just try­in’ to kill the pain

But lovers always come
And lovers always go
And no one’s real­ly sure
Who’s let­tin’ go today
Wal­king away

If we could take the time
To lay it on the line
I could rest my head
Just kno­win’ that you were mine
All mine
So if you want to love me
Then dar­lin’ don’t refra­in
Or I’ll just end up wal­kin’
In the cold Novem­ber rain

Do you need some time…on your own
Do you need some time…all alo­ne
Eve­ry­bo­dy needs some time… on the­ir own
Don’t you know you need some time…all alo­ne

I know it’s hard to keep an open heart
When even friends seem out to harm you
But if you could heal a bro­ken heart
Wouldn’t time be out to charm you?

Some­ti­mes I need some time…on my own
Some­ti­mes I need some time…all alo­ne
Eve­ry­bo­dy needs some time… on the­ir own
Don’t you know you need some time…all alo­ne

And when your fears sub­si­de
And sha­dows still rema­in
I know that you can love me
When there’s no one left to bla­me
So never mind the dark­ness
We still can find a way
’Cau­se nothin’ lasts fore­ver
Even cold Novem­ber rain

Don’t ya think that you need some­bo­dy
Don’t ya think that you need some­one
Eve­ry­bo­dy needs some­bo­dy
You’re not the only one
You’re not the only one

Tłu­ma­cze­nie Guns N’ Roses — Novem­ber Rain

Kie­dy patrzę w two­je oczy
Mogę dostrzec tłu­mio­ną miłość
Ale kocha­nie kie­dy cię trzy­mam
Czy ty nie wiesz, że czu­ję to samo

Ponie­waż nic nie trwa wiecz­nie
I obo­je wie­my ser­ca mogą się odmie­nić
I trud­no jest trzy­mać świe­cę
W zim­nym, listo­pa­do­wym desz­czu

My prze­cho­dzi­li­śmy to taki dłu­gi, dłu­gi czas
Po pro­stu sta­ra­jąc się zabić ból

Ale kochan­ko­wie zawsze przy­cho­dzą
I kochan­ko­wie zawsze odcho­dzą
I nikt nie jest napraw­dę pew­ny
Kto pozwo­li odejść dzi­siaj
Odejść

Jeśli mogli­by­śmy zna­leźć czas
Żeby mówić bez ogró­dek
Mógł­bym pozwo­lić odpo­cząć moje gło­wie
Po pro­stu wie­dząc, że ty byłaś moja
Cała moja
Więc jeśli chcesz mnie kochać
Wte­dy kocha­nie nie powstrzy­muj się
Albo w koń­cu odej­dę
W zim­ny listo­pa­do­wy deszcz

Czy potrze­bu­jesz tro­chę czasu…sama
Czy potrze­bu­jesz tro­chę czasu…zupełnie sama
Każ­dy potrze­bu­je tro­chę czasu…sam
Czy ty nie wiesz, że potrze­bu­jesz tro­chę czasu…całkiem sama

Wiem, że trud­no jest otwo­rzyć ser­ce
Kie­dy nawet przy­ja­cie­le wyda­ją się cie­bie krzyw­dzić
Ale jeśli ty potra­fi­ła­byś ule­czyć zła­ma­ne ser­ce
Czy czas nie zauro­czył­by cię?

Cza­sa­mi ja potrze­bu­ję tro­chę czasu…sam
Cza­sa­mi ja potrze­bu­ję tro­chę czasu…całkiem sam
Każ­dy potrze­bu­je tro­chę czasu…sam
Czy ty nie wiesz, ze potrze­bu­jesz tro­chę czasu…całkiem sama

I kie­dy two­je lęki ustą­pią
I cie­nie wciąż pozo­sta­ną
Wiem, że ty potra­fisz mnie kochać
Kie­dy nie pozo­stał nikt kogo moż­na by winić
Więc nie przej­muj się ciem­no­ścią
My wciąż potra­fi­my zna­leźć dro­gę
Ponie­waż nic nie trwa wiecz­nie
Nawet zim­ny, listo­pa­do­wy deszcz

Czy ty nie myślisz, że potrze­bu­jesz kogoś
Czy ty nie myślisz, że potrze­bu­jesz kogoś
Każ­dy potrze­bu­je kogoś
Ty nie jesteś jedy­na
Ty nie jesteś jedy­na

Zwroty & Wyrażenia

Restrained

Restra­ined vs. Restra­int

restra­int =

= powścią­gli­wość, umiar, opa­no­wa­nie, np.: He ​sho­wed ​admi­ra­ble restra­int, and ​refu­sed to be ​pro­vo­ked. = Poka­zał god­ne podzi­wu opa­no­wa­wa­nie i nie dał się spro­wo­ko­wać.

= ogra­ni­cze­nie (np. finan­so­we), np.: We can’t ope­ra­te as a com­pa­ny with such restra­int. = Nie może­my dzia­łać jako spół­ka z taki­mi ogra­ni­cze­nia­mi.

= powstrzy­ma­nie, skrę­po­wa­nie (kogoś), np.: If neces­sa­ry, put him under restra­int! = Jeśli będzie trze­ba, skrę­puj­cie go!

I can see a love restra­ined

Mogę dostrzec tłu­mio­ną miłość

Restra­ined = tłu­mio­ny, przy­ga­szo­ny, sto­no­wa­ny, powścią­gli­wy, umiar­ko­wa­ny.

Przy­kład:

John is very restra­ined man, he never shows his emo­tions. = Jan jest bar­dzo powścią­gli­wym czło­wie­kiem, on nigdy nie oka­zu­je swo­ich uczuć.

Unre­stra­ined = swo­bod­ny, nie­ogra­nicz­no­ny, nie­po­ha­mo­wa­ny.

Przy­kład:

She felt unre­sta­ined need to tell her friend abo­ut event­ful Sun­day. = Ona poczu­ła nie­po­ha­mo­wa­ną potrze­bę, żeby powie­dzieć jej przy­ja­ciół­ce o obfi­tu­ją­cej w przy­go­dy nie­dzie­li.

To restra­in = tłu­mić, powstrzy­my­wać, ogra­ni­czać, kon­tro­lo­wać, obez­wład­niać (kogoś).

Przy­kład:

He was real­ly angry when his wife dama­ged the car but he tried to restra­in irri­ta­tion. = On był napraw­dę zły kie­dy jego żona uszko­dzi­ła samo­chód, ale sta­rał się stłu­mić iry­ta­cję.

To restra­in some­bo­dy from doing some­thing = powstrzy­mać kogoś przed zro­bie­niem cze­goś.

Przy­kład:

His sister tried to restra­in him from resi­gning from a job. = Jego sio­stra sta­ra­ła się powstrzy­mać go przed zre­zy­gno­wa­niem z pra­cy.

Lay something on the line

If we could take the time
To lay it on the line

Jeśli mogli­by­śmy zna­leźć czas
Żeby mówić bez ogró­dek

To lay some­thing on the line = mówić coś bez ogró­dek, walić pro­sto z mostu, np.: Kate is very expli­cit per­son, she always lays eve­ry­thing on the line. = Kasia jest bar­dzo bez­po­śred­nią oso­bą, ona zawsze mówi wszyst­ko bez ogró­dek.

Refrain

Then dar­lin’ don’t refra­in

Wte­dy kocha­nie nie powstrzy­muj się

To refra­in = powstrzy­my­wać się, np.: It was dif­fi­cult for pupils to refra­in from spe­aking with each other during the les­son. = To było trud­ne dla uczniów, żeby powstrzy­mać się przed roz­ma­wia­niem ze sobą pod­czas lek­cji.

Charm

Char­ming voca­bu­la­ry

charm scho­ol = szko­ła dobrych manier
charm offen­si­ve = kokie­to­wa­nie
old-world charm = urok sta­rych miejsc
to work like a charm = dzia­łać zgod­nie z pla­nem
to turn on the charm = użyć wdzię­ku

Wouldn’t time be out to charm you?

Czy czas nie zauro­czył­by cię?

To charm = zauro­czyć, ocza­ro­wać, np.: He is very hand­so­me and cle­ver so it is easy for him to charm girls. = On jest bar­dzo przy­stoj­ny i bystry więc to jest dla nie­go pro­ste, żeby zauro­czyć dziew­czy­ny.

Subside

And when your fears sub­si­de

I kie­dy two­je lęki ustą­pią

To sub­si­de = ustę­po­wać, opa­dać (o emo­cjach), np.: We sho­uld talk when our emo­tions sub­si­de. = Powin­ni­śmy poroz­ma­wiać kie­dy nasze emo­cje opad­ną.

Remain

And sha­dows still rema­in

I cie­nie wciąż pozo­sta­ną

To rema­in = pozo­stać, nie zmie­nić się, np.: My deci­sion rema­ins indi­ver­ti­ble. = Moja decy­zja pozo­sta­je nie­zmien­na.

Blame

When there’s no one left to bla­me

Kie­dy nie pozo­stał nikt kogo moż­na by winić

To bla­me = winić, obwi­niać, potę­piać, np.: You shouldn’t bla­me your dau­gh­ter for bre­aking this vase. It was my fault. = Ty nie powin­naś winić swo­jej cór­ki za zbi­cie tego wazo­nu. To była moja wina.

 

Czy listo­pad nie sta­je się pięk­niej­szy, kie­dy słu­cha się takiej muzy­ki? 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *