Ellie Goulding — Love Me Like You Do

Walen­tyn­ki. Dla nie­któ­rych wyjąt­ko­we świę­to, kie­dy mogą wyznać swo­je uczu­cia lub oka­zać uko­cha­nej oso­bie, że jest tą naj­waż­niej­szą. Dla innych zwy­kły dzień w roku, a dla tych wciąż poszu­ku­ją­cych dru­giej połów­ki nie­ko­niecz­nie przy­jem­ny dzień.

W tym roku to wła­śnie 14 lute­go w kinach może­my zoba­czyć pre­mie­rę fil­mu „Pięć­dzie­siąt twa­rzy Greya”, ekra­ni­za­cję ostat­nio bar­dzo popu­lar­nej książ­ki. Ellie Gou­l­ding na potrze­by pro­duk­cji przy­go­to­wa­ła utwór „Love Me Like You Do”. Pio­sen­ka jest o tym, jak wspa­nia­łe i wyjąt­ko­we może być uczu­cie miło­ści.

Tekst pio­sen­ki Ellie Gou­l­ding — Love Me Like You Do

You’re the light, you’re the night
You’re the color of my blo­od
You’re the cure, you’re the pain
You’re the only thing I wan­na touch
Never knew that it could mean so much, so much

You’re the fear, I don’t care
’Cau­se I’ve never been so high
Fol­low me to the dark
Let me take you past our satel­li­tes
You can see the world you bro­ught to life, to life

So love me like you do, lo-lo-love me like you do
Love me like you do, lo-lo-love me like you do
Touch me like you do, to-to-touch me like you do
What are you waiting for?

Fading in, fading out
On the edge of para­di­se
Eve­ry inch of your skin is a Holy Gra­il
I’ve got to find
Only you can set my heart on fire, on fire
Yeah, I’ll let you set the pace
’Cau­se I’m not thin­king stra­ight
My head spin­ning aro­und I can’t see cle­ar no more
What are you waiting for?

Love me like you do, lo-lo-love me like you do
Love me like you do, lo-lo-love me like you do
Touch me like you do, to-to-touch me like you do
What are you waiting for?

Love me like you do, lo-lo-love me like you do (like you do)
Love me like you do, lo-lo-love me like you do (yeah)
Touch me like you do, to-to-touch me like you do
What are you waiting for?

I’ll let you set the pace
’Cau­se I’m not thin­king stra­ight
My head spin­ning aro­und I can’t see cle­ar no more
What are you waiting for?

Love me like you do, lo-lo-love me like you do (like you do)
Love me like you do, lo-lo-love me like you do (yeah)
Touch me like you do, to-to-touch me like you do
What are you waiting for?

Love me like you do, lo-lo-love me like you do (like you do)
Love me like you do, lo-lo-love me like you do (yeah)
Touch me like you do, to-to-touch me like you do
What are you waiting for?

Tłu­ma­cze­nie Ellie Gou­l­ding — Love Me Like You Do

Jesteś świa­tłem, jesteś nocą
Jesteś kolo­rem mojej krwi
Jesteś lekar­stwem, jesteś bólem
Jesteś jedy­ną rze­czą, któ­rej chcę doty­kać
Nigdy nie wie­dzia­łam, że to może zna­czyć tak wie­le, tak wie­le

Jesteś oba­wą, wszyst­ko mi jed­no
Bo nigdy nie wznio­słam się tak wyso­ko
Zapro­wadź mnie do ciem­no­ści
Pozwól się zabrać do naszych sate­li­tów
Możesz zoba­czyć świat, któ­ry oży­wi­łeś

Więc kochaj mnie tak jak teraz, kochaj mnie tak jak teraz
Kochaj mnie tak jak teraz, kochaj mnie tak jak teraz
Dotknij mnie tak jak teraz, dotknij mnie tak jak teraz
Na co cze­kasz?

Wzma­gam się, mdle­ję
Na skra­ju raju
Każ­dy cal two­jej skó­ry jest Świę­tym Gra­alem
Któ­re­go muszę odna­leźć
Tyl­ko ty możesz roz­pa­lić moje ser­ce
Pozwo­lę ci nada­wać tem­po
Bo nie myślę logicz­nie
Krę­ci mi się w gło­wie, nie widzę już jasno
Na co cze­kasz?

Więc kochaj mnie tak jak teraz, kochaj mnie tak jak teraz
Kochaj mnie tak jak teraz, kochaj mnie tak jak teraz
Porusz mnie tak jak teraz, porusz mnie tak jak teraz
Na co cze­kasz?

Więc kochaj mnie tak jak teraz, kochaj mnie tak jak teraz
Kochaj mnie tak jak teraz, kochaj mnie tak jak teraz
Dotknij mnie tak jak teraz, dotknij mnie tak jak teraz
Na co cze­kasz?

Pozwo­lę ci nada­wać tem­po
Bo nie myślę logicz­nie
Krę­ci mi się w gło­wie, nie widzę już jasno
Na co cze­kasz?

Więc kochaj mnie tak jak teraz, kochaj mnie tak jak teraz
Kochaj mnie tak jak teraz, kochaj mnie tak jak teraz
Dotknij mnie tak jak teraz, dotknij mnie tak jak teraz
Na co cze­kasz?

Więc kochaj mnie tak jak teraz, kochaj mnie tak jak teraz
Kochaj mnie tak jak teraz, kochaj mnie tak jak teraz
Dotknij mnie tak jak teraz, dotknij mnie tak jak teraz
Na co cze­kasz?

Zwroty & Wyrażenia

Bring to life

You can see the world you bro­ught to life, to life

Możesz zoba­czyć świat, któ­ry oży­wi­łeś

To bring to life =

= ziścić, zisz­czać, np.: He made all her dre­ams bro­ught to life. = Spra­wił, że wszyst­kie jej marze­nia ziści­ły się.

= ocu­cić, np.: You sho­uld pour some water on her to bring her to life. = Powin­ni­ście polać ją wodą, żeby ją ocu­cić.

= oży­wić, oży­wiać, budzić do życia, np.: In spi­te of being tired, she bro­ught to life all her friends. = Pomi­mo zmę­cze­nia, oży­wi­ła wszyst­kich swo­ich zna­jo­mych.

Cure

Cure vs. Heal

Curing poja­wia się, kie­dy mamy na myśli medycz­ne pró­by lecze­nia przez poda­nie lekar­stwa, opie­kę medycz­ną i zewnętrz­ną inter­wen­cję w zdro­wie. Curing jest czę­sto rezul­ta­tem serii zabie­gów medycz­nych, któ­re mają pro­wa­dzić do zwal­cze­nie cho­ro­by.

Z kolei rze­czow­ni­ka heal uży­wa­my, gdy mówi­my o goje­niu się, któ­re jest wewnętrz­nym pro­ce­sem, któ­ry może zacho­dzić  bez lub z pomo­cą środ­ków medycz­nych. Healing przy­wra­ca rów­no­wa­gę i har­mo­nię orga­ni­zmu, umy­słu i ducha.

You’re the cure, you’re the pain

Jesteś lekar­stwem, jesteś bólem

Cure jako rze­czow­nik ozna­cza =

= meto­da lecze­nia, np.: The­re are many cures to tre­at can­cer. = Jest wie­le metod lecze­nia raka.

= śro­dek zarad­czy, lekar­stwo, np.: That cure is very effi­cient. = Tam­to lekar­stwo jest bar­dzo sku­tecz­ne.

= wyzdro­wie­nie (popra­wa kon­dy­cji zdro­wot­nej po cho­ro­bie), np.: I was very glad seeing my brother’s cure. = Bar­dzo się ucie­szy­łam, widząc popra­wę zdro­wia moje­go bra­ta.

Nato­miast cza­sow­nik to cure ozna­cza =

= wyle­czyć, np.: This will cure your rheu­ma­tism. = To wyle­czy twój reu­ma­tyzm.

= ule­czyć, uzdro­wić , np.: The who­le fami­ly was glad that she was cured. = Cała rodzi­na cie­szy­ła się, że ona zosta­ła uzdro­wio­na.

= zapo­biec, zapo­bie­gać (np. pro­ble­mom spo­łecz­nym), np.: He tried hard to cure social pro­blems. = Bar­dzo się sta­rał zapo­biec pro­ble­mom spo­łecz­nym.

= mary­no­wać, wędzić (np. jedze­nie, aby zacho­wać świe­żość), np.: She cured mush­ro­oms, becau­se her dau­gh­ter liked them very much. = Mary­no­wa­ła grzy­by, ponie­waż jej cór­ka bar­dzo je lubi­ła.

= pod­dać fer­men­ta­cji i matu­ra­cji (tytoń), np.: Tobac­co is cured. = Tytoń jest pod­da­wa­ny fer­men­ta­cji i matu­ra­cji.

= wul­ka­ni­zo­wać (opo­nę), np.: The tyre must be cured. = Opo­na musia­ła być pod­da­na wul­ka­ni­za­cji.

Wanna

You’re the only thing I wan­na touch

Jesteś jedy­ną rze­czą, któ­rej chcę doty­kać

Czę­sto, szcze­gól­nie w pio­sen­kach, słu­cha­my wan­na, got­ta, gon­na. Nie wszy­scy jed­nak wie­dzą, co te skró­ty ozna­cza­ją.

Oto naj­waż­niej­sze z nich:

Wan­na = want to.

Going to = gon­na.

Got to = got­ta.

Kind of = kin­da.

Out of = out­ta.

Don’t you = don­cha.

Come on = c’mon.

Give me = gim­me.

I’m going to = imam.

Fear

You’re the fear, I don’t care

Jesteś oba­wą, wszyst­ko mi jed­no

Fear to nie tyl­ko strach, jak więk­szość z nas koja­rzy ten rze­czow­nik.

Fear =

=  strach, lęk, np.: I will never get on a pla­ne. I have a fear of fly­ing. = Nigdy nie wsią­dę do samo­lo­tu. Mam lęk przed lata­niem.

= obawa,np.: Her fears the­ir futu­re pro­ved gro­un­dless. = Jej oba­wy o ich przy­szłość oka­za­ły się bez­pod­staw­ne.

Fade

Fading in, fading out

Wzma­gam się, mdle­ję

Fade in = wzmac­niać, roz­ja­śniać (np. dźwięk, obraz), np.: He faded this pic­tu­re in and made it look bet­ter. = Roz­ja­śnił obraz i spra­wił, że wyglą­da lepiej.

Fade out = zani­kać, ściem­niać, mdleć, np.: Eve­ry­thing faded out behind him, but he still kept on going. = Wszyst­ko za nim zani­ka­ło, ale on nadal szedł.

Inch

Cie­ka­wost­ka!
Holy Gra­il = Świę­ty Gra­al

Świę­ty Gra­al jest to kie­lich, z któ­re­go  Chry­stus pił pod­czas Ostat­niej Wie­cze­rzy. Nazwa Gra­al pocho­dzi od sta­ro­hisz­pań­skie­go sło­wa grial (kubek).

Eve­ry inch of your skin is a Holy Gra­il I’ve got to find

Każ­dy cal two­jej skó­ry jest Świę­tym Gra­alem, któ­re­go muszę odna­leźć

Inch = cal (2,54 cen­ty­me­tra).

Bry­tyj­ski sys­tem mia­ry róż­ni się od tego euro­pej­skie­go. Oto naj­czę­ściej spo­ty­ka­ne jed­nost­ki mia­ry:

Jed­nost­ki dłu­go­ści

1 mile = 1 mila (1,609 km).

1 yard = 1 jard (91,44 cm).

1 foot = 1 sto­pa (30,48 cm).

1 inch = 1 cal (2,54 cm).

Jed­nost­ki wagi

1 pound = 1 funt (0,454 kg).

Mia­ry pojem­no­ści pły­nów

1 pint = pół kwar­ty (0,568 l).

1 quart = kwar­ta (1,136 l).

1 gal­lon = 4 kwar­ty (4,546 l).

Mia­ry powierzch­ni

Squ­are foot = sto­pa kwa­dra­to­wa (929 cm2 = 0,093 m2).

Squ­are inch = cal kwa­dra­to­wy (6,45 cm2).

Set heart on fire

Only you can set my heart on fire, on fire

Tyl­ko ty możesz roz­pa­lić moje ser­ce

To set one’s heart on fire = roz­pa­lić czy­jeś ser­ce.

To set some­thing on fire = pod­pa­lić coś, np.: I think some­one deli­be­ra­te­ly set that buil­ding on fire. = Sądzę że ktoś umyśl­nie pod­pa­lił ten budy­nek.

Think straight

‘Cau­se I’m not thin­king stra­ight

Bo nie myślę logicz­nie

To think stra­ight = myśleć logicz­nie, np.: It is hard to think stra­ight, I wan­ted her so much. = Cięż­ko myśleć logicz­nie, pra­gną­łem jej tak bar­dzo.

Quiz

How much do you know abo­ut „50 Sha­des of Grey”? Test your know­led­ge with our quiz.

1. Who wro­te the book enti­tled  „50 Sha­des of Grey”?

a) Megan Hart
b) E. L. James
c) Nicho­las Sparks

2. Who is the main fema­le cha­rac­ter?

a) Ana­sta­sia Ste­ele
b) Anna Ste­ele
c) Cathe­ri­ne Ste­ele

3. What’s the main male character’s name?

a) Chri­stian Grey
b) Mat­thias Grey
c) Chri­sto­pher Grey

4.  What is the title of the third part of „50 Sha­des of Grey”?

a) Fifty Sha­des Dar­ker
b) Fifty Sha­des Fre­ed
c) Fifty Sha­des of Grey

5. What is the book’s gen­re?

a) dra­ma
b) come­dy
c) ero­tic roman­ce

6. Chri­stian Grey is:

a) a lawy­er
b) a busi­ness­man
c) a doctor

7. The best friend of Ana­sta­sia is:

a) Jes­si­ca
b) Kate
c) Anna

8. How did the main cha­rac­ters meet?

a) Anna wor­ked for Chri­stian
b) In the shop
c) Anna had inte­rview with Chri­stian

 

Odpo­wie­dzi umiesz­czaj­cie w komen­ta­rzach! 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

3 komentarze

  1. ILKA

    Bar­dzo się cie­szę, że zna­la­zła się oso­ba, któ­ra roz­ło­ży­ła pio­sen­kę Ellie Gou­l­ding na czyn­ni­ki pierw­sze, a jesz­cze bar­dziej cie­szy fakt, że jest to utwór “Love Me Like You Do”, któ­ry UWIELBIAM!!!!! Czy jest cień szan­sy, że zoba­czę pio­sen­ki zespo­łu Years & Years: “Desi­re” i “King”?;-) 😉 😉

  2. Dominika Bona
    Author

    Bar­dzo dzię­ku­ję za miłe sło­wa 🙂 Oczy­wi­ście chęt­nie zaj­mę się pio­sen­ka­mi zespo­łu Years & Years 🙂 Pozdra­wiam i zachę­cam do czy­ta­nia pozo­sta­łych lek­cji 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *