Rihanna, Kanye West & Paul McCartney — FourFiveSeconds

Co może powstać ze współ­pra­cy ogni­stej woka­list­ki z Bar­ba­do­su, ame­ry­kań­skie­go rape­ra i jed­ne­go z Beatle­sów? Jeże­li jesz­cze nie zna­cie „Four­Fi­ve­Se­conds”, to dziś będzie­cie mie­li oka­zję pouczyć się nowych słó­wek w rytm wła­śnie tej pio­sen­ki.

Rihan­na, Kanye West i Paul McCart­ney z pew­no­ścią zasko­czy­li zarów­no fanów jak i kry­ty­ków muzycz­nych tym utwo­rem, ponie­waż z muzycz­ne­go punk­tu widze­nia cał­ko­wi­cie odbie­ga on od sty­lu Rihan­ny i Westa. Bio­rąc pod uwa­gę aku­stycz­ne brzmie­nie i mini­ma­li­stycz­ny czar­no-bia­ły tele­dysk mogli­by­śmy pomy­śleć, że na coś takie­go nie ma miej­sca w dzi­siej­szym show biz­ne­sie, ale sta­ty­sty­ki nie kła­mią: tele­dysk do „Four­Fi­ve­Se­conds” został już obej­rza­ny przez  milio­ny inter­nau­tów, dla­te­go nam nie pozo­sta­je nic inne­go, jak odkryć, co kry­je w sobie tekst tej pio­sen­ki.

Zapra­sza­my!

Tekst pio­sen­ki Rihan­na, Kanye West & Paul McCart­ney — Four­Fi­ve­Se­conds

I think I’ve had eno­ugh
I might get a lit­tle drunk
I say what’s on my mind
I might do a lit­tle time
Cau­se all of my kind­ness
Is taken for weak­ness

Now I’m Four Five Seconds from wil­din’
And we got three more days ’til Fri­day
I’m just try­ing make it back home
by Mon­day mor­nin’
I swe­ar I wish some­bo­dy would tell me
Ooh, that’s all I want

Woke up an opti­mist
Sun was shi­nin’, I’m posi­ti­ve
Then I heard you was tal­kin’ trash
Hold me back, I’m ’bout to spaz

Now I’m Four Five Seconds from wil­din’
And we got three more days ’til Fri­day
I’m just try­ing make it back home
by Mon­day mor­nin’
I swe­ar I wish some­bo­dy would tell me
Ooh, that’s all I want

And I know that you’re up toni­ght
Thin­kin’ how could I be so sel­fish
But you cal­led ’bout a tho­usand times
Won­de­ring whe­re I’ve been
Now I know that you’re up toni­ght
Thin­kin’ how could I be so rec­kless
But I just can’t apo­lo­gi­ze
I hope you can under­stand

If I go to jail toni­ght
Pro­mi­se you’ll pay my bail
See they want to buy my pri­de
But that just ain’t up for sale
See all of my kind­ness
Is taken for weak­ness

Now I’m Four Five Seconds from wil­din’
And we got three more days ’til Fri­day
I’m just try­ing make it back home
by Mon­day mor­nin’
I swe­ar I wish some­bo­dy would tell me
Ooh, that’s all I want

Tłu­ma­cze­nie Rihan­na, Kanye West & Paul McCart­ney — Four­Fi­ve­Se­conds

Chy­ba mam już dosyć
Może się tro­chę upi­ję
Mówię to co myślę
Mogła­bym nie robić tego tak czę­sto
Ponie­waż cała moja dobroć
Jest uwa­ża­na za sła­bość

Teraz jestem czter­dzie­ści pięć sekund od sza­leń­stwa
I mamy jesz­cze trzy dni do piąt­ku
Tyl­ko sta­ram się wró­cić do domu
przed ponie­dział­ko­wym poran­kiem
Przy­się­gam, że chcia­ła­bym żeby ktoś mi powie­dział
Tyl­ko tego chcę

Obu­dzi­łem się w dobrym humo­rze
Świe­ci­ło słoń­ce, jestem cał­ko­wi­cie pewien
Póź­niej usły­sza­łem jak gada­łaś głu­po­ty
Trzy­maj mnie, bo zaraz wybuch­nę

Teraz jestem czter­dzie­ści pięć sekund od sza­leń­stwa
I mamy jesz­cze trzy dni do piąt­ku
Tyl­ko sta­ram się wró­cić do domu
przed ponie­dział­ko­wym poran­kiem
Przy­się­gam, że chcia­ła­bym żeby ktoś mi powie­dział
Tyl­ko tego chcę

Wiem, że nie śpisz dzi­siej­szej nocy
Myśląc jak mogłam być tak samo­lub­na
Ale dzwo­ni­łeś chy­ba tysiąc razy
Zasta­na­wia­jąc się gdzie jestem
Teraz wiem, że nie śpisz dzi­siej­szej nocy
Myśląc jak mogłam być tak lek­ko­myśl­na
Mogę Cię tyl­ko prze­pro­sić
Mam nadzie­ję, że mnie zro­zu­miesz

Jeże­li tra­fię dziś do wię­zie­nia
Obie­caj, że wpła­cisz za mnie kau­cję
Oni chcą kupić moją dumę
Ale ona nie jest na sprze­daż
Ponie­waż cała moja dobroć
Jest uwa­ża­na za sła­bość

Teraz jestem czter­dzie­ści pięć sekund od sza­leń­stwa
I mamy jesz­cze trzy dni do piąt­ku
Tyl­ko sta­ram się wró­cić do domu
przed ponie­dział­ko­wym poran­kiem
Przy­się­gam, że chcia­ła­bym żeby ktoś mi powie­dział
Tyl­ko tego chcę

Gramatyka

A little vs. Little

I might get a lit­tle drunk

Może się tro­chę upi­ję

Czy kie­dy­kol­wiek zasta­na­wia­li­ście się czym róż­ni się lit­tle od a lit­tle? A może nie róż­ni się niczym? Już nie musi­cie się zasta­na­wiać, bo dziś pozna­cie odpo­wiedź na to pyta­nie.

A lit­tle = tro­chę (uży­wa­my z rze­czow­ni­ka­mi nie­po­li­czal­ny­mi).

Przy­kład:

I’m going to make scram­bled eggs. I need 6 eggs, chi­ves and a lit­tle but­ter. = Będę robić jajecz­ni­cę. Potrze­bu­ję 6 jajek, szczy­pio­rek i tro­chę masła.

A lit­tle może­my tak­że uży­wać z przy­miot­ni­ka­mi.

Przy­kład:

This shirt is a lit­tle loose, I must have lost weight. = Ta koszu­la jest tro­chę luź­na, pew­nie schu­dłam.

Lit­tle uży­wa­my rów­nież z rze­czow­ni­ka­mi nie­po­li­czal­ny­mi, ale zna­cze­nie jest inne niż a lit­tle. Lit­tle uży­je­my, gdy chce­my powie­dzieć, że cze­goś jest mało, nie­wie­le.

Przy­kład:

She has had lit­tle time for her­self sin­ce she star­ted wor­king in an inter­na­tio­nal com­pa­ny. = Odkąd zaczę­ła pra­co­wać w mię­dzy­na­ro­do­wej fir­mie ma mało cza­su dla sie­bie.

A lit­tle i lit­tle mają swo­je odpo­wied­ni­ki dla rze­czow­ni­ków poli­czal­nych: a few i few.

A few = kil­ka, np.: I met a few friends at the par­ty yester­day. = Spo­tka­łam kil­ku zna­jo­mych na wczo­raj­szej impre­zie.

Few = mało, nie­wie­le, np.: I have bad news: few stu­dents pas­sed the exam. = Mam złe wie­ści: nie­wie­lu stu­den­tów zda­ło ten egza­min.

Zwroty & Wyrażenia

Swear

Kil­ka słów o prze­kleń­stwach

cur­se, dir­ty word, exple­ti­ve, four-let­ter word, swe­ar word = prze­kleń­stwo, wul­ga­ryzm
effing and blin­ding = rzu­ca­ją­cy mię­sem, prze­kli­na­ją­cy
par­don my French, excu­se my French = prze­pra­szam za prze­kleń­stwa
to ble­ep = zagłu­szyć sło­wo (zazwy­czaj wul­gar­ne) pod­czas trans­mi­sji w mediach
to swe­ar like a sailor/ tro­oper = kląć jak szewc

I swe­ar I wish some­bo­dy would tell me

Przy­się­gam, że chcia­ła­bym żeby ktoś mi powie­dział

To swe­ar to jeden z cza­sow­ni­ków nie­re­gu­lar­nych, więc zacznij­my od przy­po­mnie­nia jego form: swe­arswo­resworn.

Cza­sow­nik ten ma trzy zna­cze­nia:

To swe­ar =

= prze­kli­nać, np.: I stop­ped spen­ding time with Kate, becau­se she was swe­aring all the time. = Prze­sta­łam się spo­ty­kać z Kasią, bo cią­gle prze­kli­na­ła.

= przy­się­gać, np.: I swe­ar I didn’t hit her! = Przy­się­gam, że jej nie ude­rzy­łem!

= zaprzysięgać,np.: Barack Oba­ma was sworn in as Pre­si­dent of the USA in 2009. = Barack Oba­ma został zaprzy­się­żo­ny na pre­zy­den­ta Ame­ry­ki w 2009 roku.

Be positive

Sun was shi­nin’, I’m posi­ti­ve

Świe­ci­ło słoń­ce, jestem cał­ko­wi­cie pewien

To be posi­ti­ve = być cał­ko­wi­cie pew­nym, np.: I lock the door, I’m posi­ti­ve. = Jestem pew­na, że zamknę­łam drzwi.

Be about to do something

Hold me back, I’m ’bout to spaz

Trzy­maj mnie, bo zaraz wybuch­nę

To be abo­ut to do some­thing = mieć wła­śnie coś zro­bić, mieć zamiar coś zaraz zro­bić, np.: I was abo­ut to leave but I couldn’t find my keys. = Mia­łam wła­śnie wycho­dzić, ale nie mogłam zna­leźć klu­czy.

Reckless

Thin­kin’ how could I be so rec­kless

Myśląc jak mogłam być tak lek­ko­myśl­na

Rec­kless = nie­ostroż­ny, nie­roz­waż­ny, np.: If he hadn’t been so rec­kless, his life would look dif­fe­ren­tly now. = Gdy­by nie był kie­dyś taki nie­roz­waż­ny, to jego życie wyglą­da­ło­by teraz ina­czej.

Bail

Pro­mi­se you’ll pay my bail

Obie­caj, że wpła­cisz za mnie kau­cję

Bail = kau­cja (za więź­nia), np.: He was rele­ased on bail a few hours after the arrest. = Został zwol­nio­ny za kau­cją kil­ka godzin po aresz­to­wa­niu.

 

Jak podo­ba się Wam lek­cja?

Cze­ka­my na Wasze opi­nie 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

3 komentarze

  1. małgorzata dziekońska

    W show-biz­ne­sie Rihan­ny jest miej­sce na takie pio­sen­ki, mam na myśli to, że słup­ki oglą­dal­no­ści idą w górę, jak sza­lo­ne. Ile jest świet­nych utwo­rów, któ­re na to zasłu­gu­ją, ale… są chy­ba gdzieś poza show-biz­ne­sem. Przy­znam, że tro­chę iry­to­wa­ły mnie te zasko­cze­nia, bo wystar­czy poszu­kać na YouTu­be dobrych, aku­stycz­nych, kli­ma­tycz­nych kawał­ków. Ale jak Rihan­na, to od razu szok i olśnie­nie. Ot, tak zupeł­nie na mar­gi­ne­sie i oso­bi­ście.
    Lek­cja świet­na, jak zawsze 🙂

  2. susanna

    Dzię­ku­ję bar­dzo. Pio­sen­ka nabra­ła sen­su. Mam już waka­cje więc będę czę­ściej tu zaglą­dać. Wasze wysił­ki nie idą na mar­ne. Dzię­ku­ję i pozdra­wiam.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *