Florence + The Machine — What Kind Of Man

Flo­ren­ce + The Machi­ne od kil­ku lat zachwy­ca nas swo­imi roman­tycz­ny­mi, tajem­ni­czy­mi i nastro­jo­wy­mi utwo­ra­mi, co spra­wia, że nie spo­sób przejść obok nich obo­jęt­nie.

Zapra­sza­my nie tyl­ko do odkry­cia pięk­na, ale i bogac­twa języ­ko­we­go, któ­re kry­je się w jed­nej z naj­now­szych pio­se­nek Flo­ren­ce + The Machi­ne pod tytu­łem „What Kind Of Man”.

Tekst pio­sen­ki Flo­ren­ce + The Machi­ne — What Kind Of Man

I was on a heavy tip
Try­na cross a cany­on with a bro­ken limb
You were on the other side
Like always, won­de­ring what to do with life

I alre­ady had a sip
So I’d reaso­ned I was drunk eno­ugh
To deal with it
You were on the other side
Like always, you could never make your mind

And with one kiss
You inspi­red a fire of devo­tion
That lasted 20 years
What kind of man loves like this

To let me dan­gle at a cru­el angle
Oh my feet don’t touch the flo­or
Some­ti­mes you’re half in
And then you’re half out
But you never clo­se the door

What kind of man loves like this
What kind of man
What kind of man loves like this
What kind of man

You’re a holy fool all colo­red blue
Red feet upon the flo­or
You do such dama­ge, how do you mana­ge
Try­na crawl in back for more

And with one kiss
You inspi­red a fire of devo­tion
That lasted 20 years
What kind of man loves like this

What kind of man loves like this
What kind of man
What kind of man loves like this
What kind of man

But I can’t beat you
Cau­se I’m still with you
Oh mer­cy I implo­re
How do you do it
I think I’m thro­ugh it
Then I’m back aga­inst the wall

What kind of man loves like this
What kind of man
What kind of man loves like this
What kind of man

Tłu­ma­cze­nie Flo­ren­ce + The Machi­ne — What Kind Of Man

Byłam w nie­złym bagnie
Pró­bo­wa­łam przejść przez kanion ze zła­ma­ną koń­czy­ną
Byłeś po dru­giej stro­nie
Jak zawsze, zasta­na­wia­jąc się co zro­bić ze swo­im życiem

Już wzię­łam łyk
Więc, prze­ko­ny­wa­łam się, że byłam wystar­cza­ją­co pija­na
By się z tym zmie­rzyć
Byłeś po dru­giej stro­nie
Jak zawsze, nie mogłeś się zde­cy­do­wać

I jed­nym poca­łun­kiem
Roz­pa­li­łeś ogień odda­nia
Któ­ry trwał 20 lat
Co za czło­wiek kocha w ten spo­sób

By pozwo­lić mi zwi­sać pod bru­tal­nym kątem
Oh moje sto­py nie doty­ka­ją pod­ło­gi
Cza­sa­mi jesteś w domu
A potem w poło­wie poza domem
Ale nigdy nie zamy­kasz drzwi

Co za czło­wiek kocha w ten spo­sób
Co za czło­wiek
Co za czło­wiek kocha w ten spo­sób
Co za czło­wiek

Jesteś świę­tym dur­niem całym poko­lo­ro­wa­nym na nie­bie­sko
Czer­wo­ne sto­py na pod­ło­dze
Wyrzą­dzasz takie szko­dy, jak dajesz sobie radę
Pró­bu­jąc wpeł­znąć do środ­ka po wię­cej

I jed­nym poca­łun­kiem
Roz­pa­li­łeś ogień odda­nia
Któ­ry trwał 20 lat
Co za czło­wiek kocha w ten spo­sób

Co za czło­wiek kocha w ten spo­sób
Co za czło­wiek
Co za czło­wiek kocha w ten spo­sób
Co za czło­wiek

Ale nie mogę cię poko­nać
Bo wciąż jestem z tobą
O lito­ści, bła­gam
Jak to robisz
Myślę, że z tym skoń­czy­łam
Potem zno­wu pod ścia­ną

Co za czło­wiek kocha w ten spo­sób
Co za czło­wiek
Co za czło­wiek kocha w ten spo­sób
Co za czło­wiek

Zwroty & Wyrażenia

Tip

Na koń­cu języ­ka

Pamię­ta­cie jak w języ­ku angiel­skim mówi­my, że mamy coś na koń­cu języ­ka?

to have some­thing on the tip of your ton­gue = mieć coś na koń­cu języ­ka

Przy­kład:

His name’s on the tip of my ton­gue! = Mam jego imię na koń­cu języ­ka!

I was on a heavy tip

Byłam w nie­złym bagnie

Mamy tutaj do czy­nie­nia z nie­for­mal­nym zna­cze­niem wyra­zu tip w bry­tyj­skim angiel­skim = chlew (brud­ne miej­sce).

Rub­bish tip lub po pro­stu tip ozna­cza tak­że = wysy­pi­sko śmie­ci.

Przy­kła­dy:

This room is a real tip — tidy it up at once. = Ten pokój to praw­dzi­wy chlew — posprzą­taj tu natych­miast.

We need to take this old car­pet to the tip. = Musi­my wynieść ten sta­ry dywan na wysy­pi­sko śmie­ci.

War­to tak­że przy­po­mnieć inne — mniej lub bar­dziej for­mal­ne — zna­cze­nia rze­czow­ni­ka tip.

Tip =

= koniu­szek, czu­bek, np.: He kis­sed the tip of her nose. = Poca­ło­wał ją w czu­bek jej nosa.

= napi­wek, np.: They didn’t leave a tip. = Oni nie zosta­wi­li napiw­ku.

= wska­zów­ka, rada, np.: She gave me some valu­able tips. = Dała mi kil­ka war­to­ścio­wych wska­zó­wek.

Limb

More abo­ut a limb
out on a limb =

= odizo­lo­wa­ny, np.: Aber­de­en is rather iso­la­ted. = Aber­de­en jest raczej odizo­lo­wa­ne.

= mieć opi­nię, któ­ra jest róż­na od opi­nii innych ludzi i jest czę­sto niepopularna/ być bez popar­cia z niczy­jej stro­ny, ryzy­ko­wać, wysta­wiać się np.: I wouldn’t go out on a limb like this if I didn’t have the data to justi­fy it. = Nie ryzy­ko­wał­bym tak, gdy­bym nie miał danych, któ­re to potwier­dza­ją.

life and limb = życie i zdro­wie, np.: The bur­glar risked life and limb to scram­ble into an open third-flo­or win­dow. = Wła­my­wa­cze zary­zy­ko­wa­li życie i zdro­wi, wspi­na­jąc się do środ­ka przez otwar­te okno na trze­cim pię­trze.

to tear some­one limb from limb = bru­tal­nie rozczłonkować/ poćwiar­to­wać kogoś, np.: The cro­co­di­les attac­ked the wading zebras and tore them limb from limb. = Kro­ko­dy­le zaata­ko­wa­ły bro­dzą­ce (w wodzie) zebry i bru­tal­nie je roz­człon­ko­wa­ły.

Try­na cross a cany­on with a bro­ken limb

Pró­bo­wa­łam przejść przez kanion ze zła­ma­ną koń­czy­ną

Limb = koń­czy­na (ręka lub noga).

Przy­kład:

The acci­dent vic­tims mostly had inju­ries to the­ir lower limbs (= legs). = Ofia­ry wypad­ku mia­ły głów­nie obra­że­nia dol­nych koń­czyn (= nóg).

Wonder

Like always, won­de­ring what to do with life

Jak zawsze, zasta­na­wia­jąc się co zro­bić ze swo­im życiem

To won­der = zasta­na­wiać się, zdu­mieć się, zdzi­wić się.

Przy­kład:

I can’t help won­de­ring how Georgina’s feeling. = Nie mogę prze­stać się zasta­na­wiać, jak Geo­r­gi­na się czu­je.

Won­der = zdu­mie­nie, zdzi­wie­nie.

Przy­kład:

He obse­rved the intri­ca­cy of the iron­work with the won­der of a child. = Obser­wo­wał zło­żo­ność wyro­bów kowal­stwa arty­stycz­ne­go ze zdu­mie­niem niczym dziec­ko.

War­to tak­że pamię­tać o wyra­że­niu no won­der/it’s no won­der that, któ­re ozna­cza = to nie jest zaskakujące/ nic dziw­ne­go, że, np.: No won­der the waiters looked tired. = Nic dziw­ne­go, że kel­ne­rzy wyglą­da­li na zmę­czo­nych.

Sip

I alre­ady had a sip

Już wzię­łam łyk

Sip = łyk (napo­ju), np.: She took the sip of the red wine. = Wzię­ła łyk czer­wo­ne­go wina.

To sip = popi­jać, sączyć, pić mały­mi łycz­ka­mi.

Przy­kła­dy:

This tea is very hot, so sip it care­ful­ly. = Ta her­ba­ta jest bar­dzo gorą­ca, więc popi­jaj ją ostroż­nie.

She slow­ly sip­ped (at) her drink. = Powo­li sączy­ła swo­je­go drin­ka.

Przy oka­zji, war­to wspo­mnieć o innym cza­sow­ni­ku, któ­ry wią­że się z piciem, jed­nak ma bar­dziej pejo­ra­tyw­ne zna­cze­nie.

To slurp = sior­bać, chłep­tać, np.: Stop slur­ping! = Prze­stań sior­bać!

Deal with something

So I’d reaso­ned I was drunk eno­ugh
To deal with it

Więc, prze­ko­ny­wa­łam się, że byłam wystar­cza­ją­co pija­na
By się z tym zmie­rzyć

To deal with some­thing =

= radzić/ pora­dzić sobie z czymś, mieć z czymś do czy­nie­nia, np.: How do you intend to deal with this pro­blem? = Jak zamie­rzasz pora­dzić sobie z tym pro­ble­mem?

= trak­to­wać o czymś, zaj­mo­wać się czymś, np.: Her new movie deals with the rela­tion­ship betwe­en a woman and her sick dau­gh­ter. = Jej nowy film trak­tu­je o związ­ku pomię­dzy kobie­tą a jej cho­rą cór­ką.

Może­my radzić sobie nie tyl­ko z czymś, ale tak­że z kimś.

To deal with some­bo­dy =

=  upo­rać się z kimś, pora­dzić sobie z kimś, np.: She had to deal with dif­fi­cult custo­mers. = Musia­ła upo­rać się z trud­ny­mi klien­ta­mi.

= robić z kimś inte­re­sy, np.: The bank deals direc­tly with the pri­va­te sec­tor. = Rząd robi bez­po­śred­nie inte­re­sy z pry­wat­nym sek­to­rem.

Dangle

Don’t let the­se phra­ses dan­gle at a cru­el angle!

to keep some­one dan­gling = utrzy­my­wać kogoś w sta­nie nie­pew­no­ści, np.: What do I say to a man that keeps me dan­gling becau­se he can’t be tru­th­ful? = Co mam powie­dzieć powie­dzieć męż­czyź­nie, któ­ry utrzy­mu­je mnie w nie­pew­no­ści, bo nie potra­fi być praw­do­mów­ny?

to dan­gle some­thing before/ in front of some­bo­dy = nęcić kogoś czymś, np.: The offer of fur­ther employ­ment is dan­gled befo­re them like a car­rot, if the­ir work is good eno­ugh. = Nęcą ich ofer­tą dal­szej współ­pra­cy niczym mar­chew­ką, jeże­li ich pra­ca będzie wystar­cza­ją­co dobra.

dan­gly/drop ear­ring = kol­czy­ki wiszą­ce, np.: She loves wearing dan­gly ear­rings. = Ona uwiel­bia nosić kol­czy­ki wiszą­ce.

To let me dan­gle at a cru­el angle

By pozwo­lić mi zwi­sać pod bru­tal­nym kątem

To dan­gle =

= zawie­sić (coś na czymś), wisieć, zwi­sać, np.: Deco­ra­tions dan­gled from the ceiling. = Deko­ra­cje zwi­sa­ły z sufi­tu.

= wyma­chi­wać (czymś), maj­tać (np. noga­mi), np.: They were dan­gling the­ir legs over the water. = Wyma­chi­wa­li noga­mi nad wodą.

Cruel

To let me dan­gle at a cru­el angle

By pozwo­lić mi zwi­sać pod bru­tal­nym kątem

Czy tyl­ko mi ten przy­miot­nik przy­wo­dzi od razu na myśl Cru­el­lę de Mon z fil­mu „101 dal­ma­tyń­czy­ków”? 🙂

Cru­el = okrut­ny, bru­tal­ny.

Przy­kła­dy: Many people think hun­ting is cru­el to ani­mals. = Wie­le osób uwa­ża, że myśli­stwo jest okrut­ne.

Don’t tease him abo­ut his weight — it’s cru­el. = Nie doku­czaj mu z powo­du jego wagi = to okrut­ne.

War­to przy tej oka­zji wspo­mnieć o idio­mie to be cru­el to be kind, któ­ry ozna­cza = być okrut­nym dla czy­je­goś dobra, np.: All too often a doctor has to be cru­el to be kind. = Aż za czę­sto lekarz musi być okrut­ny dla czy­je­goś dobra.

Be in & be out

Some­ti­mes you’re half in
And then you’re half out

Cza­sa­mi jesteś w domu
A potem w poło­wie poza domem

To be in = być w domu, np.: “Can I spe­ak with Nick?” “Sor­ry, but he isn’t in at the moment.” = “Czy mogę roz­ma­wiać z Nic­kiem?” “Przy­kro mi, ale nie ma go teraz w domu.”

To be out = być nie­obec­nym, być poza domem, np.: I am afra­id she is out at the moment. = Oba­wiam się, że ona jest w tej chwi­li poza domem.

Mercy

Oh mer­cy I implo­re

O lito­ści, bła­gam

Mer­cy = łaska, litość, miło­sier­dzie.

Przy­kła­dy:

Poor people are incre­asin­gly at the mer­cy of money-len­ders. = Bied­ni ludzie są coraz czę­ściej na łasce kre­dy­to­daw­ców.

The boy was scre­aming and beg­ging for mer­cy. = Chło­piec krzy­czał i bła­gał o litość.

Implore

Oh mer­cy I implo­re

Olito­ści, bła­gam

To implo­re = bła­gać, napra­szać się, np.: He implo­red her to chan­ge her mind. = Bła­gał ją, żeby zmie­ni­ła swo­je zda­nie.

Through

I think I’m thro­ugh it

Myślę, że z tym skoń­czy­łam

Słów­ko thro­ugh czę­sto jest roz­pa­try­wa­ne jako przy­imek, jed­nak dzi­siaj sku­pi­my się na tym, co ozna­cza jako przy­miot­nik.

Thro­ugh =

= goto­wy, wykoń­czo­ny, np.: I’ve got some work to do but I sho­uld be thro­ugh in an hour if you can wait. = Mam tro­chę pra­cy do zro­bie­nia, ale powin­nam skoń­czyć wszyst­ko w prze­cią­gu godzi­ny, jeśli możesz pocze­kać.

= odno­szą­cy suk­ce­sy, uda­ny, np.: She’s thro­ugh to the next round of inte­rviews. = Uda­ło jej się dostać do następ­ne­go eta­pu roz­mów kwa­li­fi­ka­cyj­nych.

= bez­po­śred­ni (tyl­ko przed rze­czow­ni­kiem), np.: A thro­ugh tra­in or bus goes all the way from one pla­ce to ano­ther pla­ce witho­ut the pas­sen­ger having to chan­ge tra­ins or buses. = Bez­po­śred­ni pociąg lub auto­bus jedzie całą dro­gę z jed­ne­go miej­sca do dru­gie­go bez potrze­by prze­sia­da­nia się do inne­go pocią­gu lub auto­bu­su przez pasa­że­rów.

 

Jeste­śmy thro­ugh z naszą lek­cją na pod­sta­wie pio­sen­ki Flo­ren­ce + The Machi­ne 🙂

Czy sądzi­cie, że trud­no jest deal with słow­nic­two z tej lek­cji?

Cze­ka­my na Wasze komen­ta­rze!

 

Naj­lep­sze miej­sce dla fanów zespo­łu:

Flo­ren­ce + The Machi­ne Fan Club PL

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

3 komentarze

  1. Dzastin

    Uwiel­biam Flo­ren­ce. Dzię­ku­ję za kolej­ną pio­sen­kę. Nie­któ­re słów­ka nowe i trud­ne, ale z przy­jem­no­ścią moż­na się ich uczyć. Super stron­ka. Zawsze lubi­łam naukę języ­ka przez pio­sen­ki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *