Sam Smith — Stay With Me

Sam Smith to bry­tyj­ski woka­li­sta i kom­po­zy­tor, któ­ry 2013 roku wygrał Nagro­dę Bry­tyj­skie­go Ryn­ku Fono­gra­ficz­ne­go (BRIT) w kate­go­rii Wybór Kry­ty­ków oraz ple­bi­scyt BBC Sound Of 2014. W maju 2014 roku uka­za­ła się jego debiu­tanc­ka pły­ta zaty­tu­ło­wa­na „In the Lone­ly Hour”, z któ­rej pocho­dzi mię­dzy inny­mi dzi­siej­sza pio­sen­ka. 

W lutym 2015 roku Smith otrzy­mał czte­ry Nagro­dy Gram­my w kate­go­riach: Naj­lep­szy Nowy Arty­sta, Naj­lep­sze Nagra­nie Roku, Pio­sen­ka Roku za utwór „Stay with Me” oraz Naj­lep­szy Wokal­ny Album Popo­wy za pły­tę „In the Lone­ly Hour”.

Tekst pio­sen­ki Sam Smith — Stay With Me

Guess it’s true, I’m not good
at a one-night stand
But I still need love ’cau­se I’m just a man
The­se nights never seem to go to plan
I don’t want you to leave, will you hold my hand?

Oh, won’t you stay with me?
‘Cau­se you’re all I need
This ain’t love, it’s cle­ar to see
But dar­ling, stay with me

Why am I so emo­tio­nal?
No, it’s not a good look, gain some self-con­trol
And deep down I know this never works
But you can lay with me so it doesn’t hurt

Oh, won’t you stay with me?
‘Cau­se you’re all I need
This ain’t love, it’s cle­ar to see
But dar­ling, stay with me

Oh, won’t you stay with me?
‘Cau­se you’re all I need
This ain’t love, it’s cle­ar to see
But dar­ling, stay with me

Oh, won’t you stay with me?
‘Cau­se you’re all I need
This ain’t love, it’s cle­ar to see
But dar­ling, stay with me

Tłu­ma­cze­nie Sam Smith — Stay With Me

Wyglą­da na to, że nie jestem dobry
w zna­jo­mo­ściach na jed­ną noc
Ale wciąż potrze­bu­ję miło­ści, prze­cież jestem tyl­ko czło­wie­kiem
Te noce nigdy nie idą zgod­nie z pla­nem
Nie chcę żebyś poszła, czy zła­piesz mnie za rękę?

Czy nie zosta­niesz ze mną?
Bo jesteś wszyst­kim, cze­go potrze­bu­ję
Od razu widać, że to nie jest miłość
Ale kocha­nie, zostań ze mną

Cze­mu jestem taki uczu­cio­wy
To źle wyglą­da, muszę się opa­no­wać
W głę­bi ser­ca czu­ję, że to nigdy się nie uda
Ale możesz się poło­żyć obok mnie, żebym nie cier­piał

Czy nie zosta­niesz ze mną?
Bo jesteś wszyst­kim, cze­go potrze­bu­ję
Od razu widać, że to nie jest miłość
Ale kocha­nie, zostań ze mną

Czy nie zosta­niesz ze mną?
Bo jesteś wszyst­kim, cze­go potrze­bu­ję
Od razu widać, że to nie jest miłość
Ale kocha­nie, zostań ze mną

Czy nie zosta­niesz ze mną?
Bo jesteś wszyst­kim, cze­go potrze­bu­ję
Od razu widać, że to nie jest miłość
Ale kocha­nie, zostań ze mną

Zwroty & Wyrażenia

One-night stand

Guess it’s true, I’m not good at a one-night stand

Wyglą­da na to, że nie jestem dobry w zna­jo­mo­ściach na jed­ną noc

One-night stand = zna­jo­mość na jed­ną noc, np.: It was just one-night stand, I don’t love her. = To była tyl­ko zna­jo­mość na jed­ną noc, nie kocham jej.

Go to plan

The­se nights never seem to go to plan

Te noce nigdy nie idą zgod­nie z pla­nem

To go to plan = iść zgod­nie z pla­nem, np.: If we keep wor­king hard, eve­ry­thing will go to plan. = Jeże­li będzie­my cięż­ko pra­co­wać, to wszyst­ko pój­dzie zgod­nie z pla­nem.

Leave

Take it or leave it!

leave it out = aku­rat, na pew­no (iro­nicz­nie)
mater­ni­ty leave = urlop macie­rzyń­ski
sick leave = zwol­nie­nie lekar­skie
to be on leave = być na urlo­pie
to leave no sto­ne untur­ned = poru­szyć nie­bo i zie­mię
to leave off = dać spo­kój, prze­stać
to leave some­thing behind = zapo­mnieć cze­goś wziąć, pozo­sta­wić coś
to leave some­thing out = pomi­nąć coś, opu­ścić coś

I don’t want you to leave, will you hold my hand?

Nie chcę żebyś poszła, czy zła­piesz mnie za rękę?

To leave =

= wycho­dzić, np.: She is not in her offi­ce, she has just left. = Nie ma jej w biu­rze, wła­śnie wyszła.

= opusz­czać, zosta­wiać kogoś, np.: He left his wife for a 20-year-old model. = Zosta­wił żonę dla 20-let­niej model­ki.

= odjeż­dżać (o auto­bu­sie, pocią­gu), odla­ty­wać (o samo­lo­cie), np.: The pla­ne to New York leaves at 4 pm. = Samo­lot do Nowe­go Jor­ku odla­tu­je o 16.

= zre­zy­gno­wać (z pra­cy), porzu­cić (szko­łę), np.: Even tho­ugh she left scho­ol, she is a famo­us wri­ter now. = Mimo że porzu­ci­ła szko­łę, to jest teraz sław­ną pisar­ką.

= zosta­wić, np.: I can’t find my wal­let, I must have left it on the table. = Nie mogę zna­leźć moje­go port­fe­la, pew­nie zosta­wi­łam go na sto­le.

Gain

No pain, no gain

to gain access = uzy­skać dostęp
to gain expe­rien­ce = zdo­być doświad­cze­nie
to gain gro­und = stać się zna­nym, popu­lar­nym
to gain know­led­ge = zdo­by­wać wie­dzę
to gain pro­fit = osią­gać zysk
to gain somebody’s con­fi­den­ce = zdo­być czy­jeś zaufa­nie
to gain the upper hand = zdo­być prze­wa­gę
to gain weight = przy­brać na wadze

No, it’s not a good look, gain some self-con­trol

To źle wyglą­da, muszę się opa­no­wać

To gain =

= osią­gać, zdo­by­wać, np.: His self-con­fi­den­ce and talent hel­ped him to gain popu­la­ri­ty. = Pew­ność sie­bie i talent pomo­gły mu zyskać popu­lar­ność.

= korzyść, zysk, np.: Our com­pa­ny made a signi­fi­cant gain last month. = Nasza fir­ma odnio­sła znacz­ny zysk w zeszłym roku.

Lay

But you can lay with me so it doesn’t hurt

Ale możesz się poło­żyć obok mnie, żebym nie cier­piał

Cza­sow­nik to lay = kłaść, poło­żyć czę­sto jest mylo­ny z to lie = leżeć.

Dla przy­po­mnie­nia for­my obu cza­sow­ni­ków:

laylaidlaid

lielaylain

To lay = kłaść, poło­żyć, np.: Tom laid a wed­ding ring on a table, took his suit­ca­se and left witho­ut a word. = Tom poło­żył obrącz­kę na sto­le, wziął waliz­kę i wyszedł bez sło­wa.

 

Czy nauka z Samem Smi­them jest przy­jem­na?

Podo­ba się Wam ta lek­cja?

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *