Led Zeppelin — Whole Lotta Love

„Who­le Lot­ta Love” zespo­łu Led Zep­pe­lin to kawa­łek, w któ­rym jest dużo słow­nic­twa potocz­ne­go. Utwór ten skom­po­no­wa­li dwaj pano­wie Jim­my Page i Wil­lie Dixon w 1969 roku. Jest popu­lar­ny do dzi­siaj i potra­fi roz­krę­cić nie­jed­ną impre­zę.

Prze­ka­zu­je­my Wam całą masę miło­ści razem z tym utwo­rem 😉

Tekst pio­sen­ki Led Zep­pe­lin — Who­le Lot­ta Love

You need coolin’, baby, I’m not foolin’
I’m gon­na send you back to scho­olin’
Way down insi­de honey, you need it
I’m gon­na give you my love
I’m gon­na give you my love

Wan­na Who­le Lot­ta Love
Wan­na Who­le Lot­ta Love
Wan­na Who­le Lot­ta Love
Wan­na Who­le Lot­ta Love

You’ve been lear­nin’, baby, I’ve been year­nin’
All them good times, baby, baby, I’ve been year­nin’
Way, way down insi­de honey, you need it
I’m gon­na give you my love… I’m gon­na give you my love

Wan­na Who­le Lot­ta Love
Wan­na Who­le Lot­ta Love
Wan­na Who­le Lot­ta Love
Wan­na Who­le Lot­ta Love

You’ve been coolin’, baby, I’ve been dro­olin’
All the good times I’ve been misu­sin’
Way, way down insi­de, I’m gon­na give you my love
I’m gon­na give you eve­ry inch of my love
Gon­na give you my love

Wan­na Who­le Lot­ta Love
Wan­na Who­le Lot­ta Love
Wan­na Who­le Lot­ta Love
Wan­na Who­le Lot­ta Love

Way down insi­de… woman… You need… love

Sha­ke for me, girl
I wan­na be your back­do­or man
Keep it coolin’, baby

Tłu­ma­cze­nie Led Zep­pe­lin — Who­le Lot­ta Love

Potrze­bu­jesz wylu­zo­wać się, kocha­nie, nie oszu­ku­ję
Zamie­rzam wysłać cię z powro­tem do szko­ły
Wej­rzyj w sie­bie skar­bie, ty potrze­bu­jesz tego
Zamie­rzam dać ci moją miłość
Zamie­rzam dać ci moją miłość

Chcę całą masę miło­ści
Chcę całą masę miło­ści
Chcę całą masę miło­ści
Chcę całą masę miło­ści

Ty uczysz się, kocha­nie, ja tęsk­nię
Wszyst­kie te dobre lata, kocha­nie, kocha­nie, ja tęsk­nię
Wej­rzyj w sie­bie skar­bie, ty potrze­bu­jesz tego
Zamie­rzam dać ci moją miłość

Chcę całą masę miło­ści
Chcę całą masę miło­ści
Chcę całą masę miło­ści
Chcę całą masę miło­ści

Ty uspo­ka­jasz się, kocha­nie, mi ciek­nie ślin­ka
Przez wszyst­kie te dobre cza­sy ja nad­uży­wa­łem,
Wej­rzyj, wej­rzyj w sie­bie, zamie­rzam dać ci moją miłość
Zamie­rzam dać ci każ­dy cal mojej miło­ści
Zamie­rzam dać ci moją miłość

Chcę całą masę miło­ści
Chcę całą masę miło­ści
Chcę całą masę miło­ści
Chcę całą masę miło­ści

Wej­rzyj w sie­bie … kobie­to … Potrze­bu­jesz … miło­ści

Potrzą­śnij dla mnie (cia­łem), dziew­czy­no
Chcę być two­im tajem­ni­czym męż­czy­zną
Zacho­waj spo­kój, kocha­nie

Zwroty & Wyrażenia

Whole

Who­le Lot­ta Love

Cała masa miło­ści

Who­le = cały, cała, całe, np.: I did my who­le home­work, now I may play with my bro­ther. = Zro­bi­łam całą pra­cę domo­wą, teraz mogę poba­wić się z bra­tem.

Lotta

Cove­ry

Pio­sen­ka docze­ka­ła się całej masy cove­rów, m.in. w wyko­na­niu Tiny Tur­ner, Tori Amos, Prince’a, Gabrie­li Cil­mi czy Mary J. Bli­ge. Poni­żej cover autor­stwa Lenny’ego Kra­vit­za:

Who­le Lot­ta Love

Cała masa miło­ści

Lot­ta = a lot of = masa, duża ilość cze­goś, np.: I have lot­ta to do, I don’t know what I sho­uld do first. = Mam masę rze­czy do zro­bie­nia, nie wiem od cze­go powin­nam zacząć.

Coolin’

You need coolin’, baby, I’m not foolin’

Potrze­bu­jesz wylu­zo­wać się, kocha­nie, nie oszu­ku­ję

Coolin’ = cooling = to cool = uspo­ko­ić się, wylu­zo­wać, odpo­czy­wać.

Typo­we dla mowy potocz­nej jest nie­wy­ma­wia­nie wyraź­nie koń­ców­ki, stąd coolin’ a nie cooling.

Przy­kład:

I’m coolin’ when I read books. = Naj­le­piej odpo­czy­wam, kie­dy czy­tam książ­ki.

Foolin’

You need coolin’, baby, I’m not foolin’

Potrze­bu­jesz wylu­zo­wać się, kocha­nie, nie oszu­ku­ję

Foolin’ = fooling = to fool = oszu­ki­wać, np.: I don’t like when people are foolin’ me. = Nie lubię kie­dy ludzie mnie oszu­ku­ją.

Podob­nie jak w przy­pad­ku coolin’ koń­ców­ka nie jest wyma­wia­ne, co jest typo­we dla mowy potocz­nej.

War­to rów­nież wie­dzieć, że fool jako rze­czow­nik ozna­cza = głup­ca, zaś to fool your­self to = oszu­ki­wać sie­bie, np.: Never fool your­self, you fool. = Nigdy nie oszu­kuj sie­bie, ty głup­cze.

Yearnin’

Ano­ther way of year­nin’

to miss = tęsk­nić (za kimś/ czymś)
to long = tęsk­nić
lone­so­me = samot­ny (czu­ją­cy się samot­nie)

All them good times, baby, baby, I’ve been year­nin’

Wszyst­kie te dobre lata, kocha­nie, kocha­nie, ja tęsk­nię

Year­nin’ = year­ning = to yearn = tęsk­nić, bar­dzo pra­gnąć (cze­goś), współ­czuć, lubić (kogoś), np.: I was year­ning you three mon­ths, now I am hap­py that you are here. = Tęsk­ni­łam za tobą trzy mie­sią­ce, teraz się cie­szę, że jesteś tutaj.

 

Are you year­ning for ano­ther les­son with antyteksty.com? 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *