Icona Pop — I Love It

Dla tych, któ­rzy uwa­ża­ją, że tego­rocz­ny kar­na­wał skoń­czył się zde­cy­do­wa­nie za wcze­śnie i dla tych, któ­rzy potrze­bu­ją jesz­cze ostat­niej daw­ki ener­gii, któ­ra pomo­że prze­trzy­mać do zbli­ża­ją­cej się wio­sny, przy­go­to­wa­łam pio­sen­kę “I Love It” zespo­łu Ico­na Pop. Utwór jest napraw­dę świet­ny, jeśli jesz­cze go nie sły­sze­li­ście, to teraz macie oka­zję. Na pew­no doda wam powe­ra i jakoś damy radę do wio­sny. W koń­cu został jesz­cze tyl­ko nie­ca­ły mie­siąc!

Teraz jest naj­lep­sza pora, żeby się jesz­cze tro­chę pouczyć — mówię Wam to z doświad­cze­nia 🙂 Enjoy!

Tekst pio­sen­ki Ico­na Pop — I Love It

I got this feeling on the sum­mer day when you were gone
I cra­shed my car into the brid­ge, I wat­ched
I let it burn
I threw your shit into a bag and pushed it down the sta­irs
I cra­shed my car into the brid­ge

I don’t care, I love it, I don’t care

I got this feeling on the sum­mer day when you were gone
I cra­shed my car into the brid­ge, I wat­ched
I let it burn
I threw your shit into a bag and pushed it down the sta­irs
I cra­shed my car into the brid­ge

I don’t care, I love it, I don’t care

You’re on a dif­fe­rent road, I’m in the Mil­ky Way
You want me down on earth
But I am up in spa­ce
You’re so damn hard to ple­ase
We got­ta kill this switch
You’re from the 70’s,
But I’m a 90’s bitch

I love it!
I love it!

I got this feeling on the sum­mer day when you were gone
I cra­shed my car into the brid­ge, I wat­ched
I let it burn
I threw your shit into a bag and pushed it down the sta­irs
I cra­shed my car into the brid­ge

I don’t care, I love it
I don’t care, I love it, I love it
I don’t care, I love it, I don’t care

You’re on a dif­fe­rent road, I’m in the Mil­ky Way
You want me down on earth
But I am up in spa­ce
You’re so damn hard to ple­ase
We got­ta kill this switch
You’re from the 70’s
But I’m a 90’s bitch

I don’t care, I love it
I don’t care, I love it, I love it
I don’t care, I love it
I don’t care, I love it, I love it
I don’t care
I love it

Tłu­ma­cze­nie Ico­na Pop — I Love It

Poczu­łam to w let­ni dzień, kie­dy cię nie było
Mój samo­chód zde­rzył się z mostem, popa­trzy­łam
Niech pło­nie
Wrzu­ci­łam twój szit do tor­by i zepchnę­łam ze scho­dów
Mój samo­chód zde­rzył się z mostem

Mam to gdzieś, kocham to, mam to gdzieś

Poczu­łam to w let­ni dzień, kie­dy cię nie było
Mój samo­chód zde­rzył się z mostem, popa­trzy­łam
Niech pło­nie
Wrzu­ci­łam twój szit do tor­by i zepchnę­łam ze scho­dów
Mój samo­chód zde­rzył się z mostem

Mam to gdzieś, kocham to, mam to gdzieś

Jesteś na innej dro­dze, ja jestem na Dro­dze Mlecz­nej
Chcesz, żebym twar­do stą­pa­ła po zie­mi
Ale ja latam wyso­ko w prze­stwo­rzach
Cho­ler­nie trud­no cię zado­wo­lić
Musi­my to zmie­nić
Jesteś z lat 70.
A ja dziew­czy­ną z lat 90.

Uwiel­biam to!
Uwiel­biam to!

Poczu­łam to w let­ni dzień, kie­dy cię nie było
Mój samo­chód zde­rzył się z mostem, popa­trzy­łam
Niech pło­nie
Wrzu­ci­łam twój szit do tor­by i zepchnę­łam ze scho­dów
Mój samo­chód zde­rzył się z mostem

Mam to gdzieś, kocham to
Mam to gdzieś, kocham to, kocham to
Mam to gdzieś, kocham to, mam to gdzieś

Jesteś na innej dro­dze, ja jestem na Dro­dze Mlecz­nej
Chcesz, żebym twar­do stą­pa­ła po zie­mi
Ale ja latam wyso­ko w prze­stwo­rzach
Cho­ler­nie trud­no cię zado­wo­lić
Musi­my to zmie­nić
Jesteś z lat 70.
A ja dziew­czy­ną z lat 90.

Mam to gdzieś, kocham to
Mam to gdzieś, kocham to, kocham to
Mam to gdzieś, kocham to
Mam to gdzieś, kocham to
Mam to gdzieś
Kocham to

 

Zwroty & wyrażenia

W tek­ście pio­sen­ki uda­ło mi się zna­leźć jeden cza­sow­nik zło­żo­ny — phra­sal verb.

Push down

Pushed it down the sta­irs

Zepchnę­łam ze scho­dów

Cza­sow­nik to push ozna­cza (mię­dzy inny­mi) = pchać, przy­słó­wek down = w dół, a więc idąc tym tro­pem:

To push (sb/sth) down = zepchnąć, spy­chać (kogoś, coś), np.: - Did you see it!? He pushed his cat down the sta­irs! — What are you tal­king abo­ut!? — It’s impos­si­ble! He is such a nice boy. = — Widzia­łeś to!? On zepchnął swo­je­go kota ze scho­dów! — To nie moż­li­we! To taki miły chło­piec.

Co cie­ka­we ten cza­sow­nik zło­żo­ny ma jesz­cze inne zna­cze­nie.

To push (sth) down = obni­żyć (np. ceny, ratę, tem­pe­ra­tu­rę), np.: They have pushed down the house pri­ces. = Obni­ży­li ceny domów.

Into
Pod­su­mo­wu­jąc: into może ozna­czać =
= do
= w
= o (czymś), w spra­wie
= na
= przez

Into

Czym jest słów­ko into?

Jest to przy­imek, któ­ry =

= ozna­cza zmia­nę poło­że­nia, loka­li­za­cji, np.: He came into her house two hours ago. = On wszedł do jej domu dwie godzi­ny temu.

= ozna­cza zmia­nę kształ­tu, for­my, war­to­ści, np.: We need to chan­ge dol­lars into pounds. = Musi­my zamie­nić dola­ry na fun­ty.

= ozna­cza okres, czas trwa­nia, np.: Our meeting went on far into the night. = Nasze spo­tka­nie prze­cią­gnę­ło się do póź­na w nocy.

= ozna­cza kon­kret­ny punkt w jakimś pro­ce­sie (cza­sie), np.: Five minu­tes into the game a ten­nis play­er felt sick. = Pięć minut po roz­po­czę­ciu gry teni­si­sta poczuł się źle.

= wska­zu­je kie­ru­nek, np.: Ple­ase spe­ak into the micro­pho­ne. = Pro­szę mówić do mikro­fo­nu.

= ozna­cza zain­te­re­so­wa­nie czymś, uwiel­bie­nie do cze­goś, np.: I am into jazz. = Uwiel­biam jazz.

= jest sto­so­wa­ny przy dzie­le­niu liczb, np.: 8 into 32 goes 4 times. = 32 dzie­lo­ne na 8 rów­na się 4.

Poni­żej omó­wi­łam przy­kła­dy uży­cia przy­im­ka into w tek­ście pio­sen­ki.

Crash into

W pio­sen­ce mamy:

I cra­shed my car into the brid­ge

Mój samo­chód zde­rzył się z mostem

To crash into sb/sth = zde­rzyć się z czymś lub wpaść na kogoś — nie­spo­dzie­wa­nie lub gwał­tow­nie, ostro, np.: I cra­shed into Sam, when I was coming back home. = Wpa­dłam na Sama, kie­dy wra­ca­łam do domu.

Throw into

W tek­ście ten cza­sow­nik jest uży­ty w cza­sie prze­szłym Past Sim­ple:

I threw your shit into a bag

Wrzu­ci­łam twój szit do tor­by

To throw sth into sth = wrzu­cić coś do cze­goś, np.: I threw my old clo­thes into the bin. = Wyrzu­ci­łam swo­je sta­re ubra­nia do kosza.

Please

You’re so damn hard to ple­ase

Cho­ler­nie trud­no cię zado­wo­lić

Ple­ase — popu­lar­ne zwro­ty
 to ple­ase one­self = zro­bić, jak się chce
ple­ase your­self! = jak sobie chcesz!
if you ple­ase = bądź łaskaw
ple­ase find enc­lo­sed = w załą­cze­niu (uży­wa­ne np. w e-mailu)
do as you ple­ase = rób jak chcesz
she is easy/hard to ple­ase = łatwo/trudno ją zado­wo­lić
witho­ut so much as a ple­ase or thank you = bez jed­ne­go grzecz­ne­go sło­wa

Słów­ko ple­ase zna chy­ba każ­dy z nas.

Wia­do­mo, że ozna­cza ono = pro­szę, np.: One tea, ple­ase. = Popro­szę jed­ną her­ba­tę.

Nie wszy­scy jed­nak wie­dzą, że wyraz ten wystę­pu­je rów­nież jako cza­sow­nik — w takiej też for­mie mamy ple­ase w tek­ście utwo­ru.

To ple­ase (sb) = spra­wić komuś radość, przy­jem­ność; zado­wo­lić kogoś; dogo­dzić komuś, np.: They always try to ple­ase the costu­mer. = Oni zawsze sta­ra­ją się zado­wo­lić klien­ta.

Pew­nie zna­cie pio­sen­kę The Beatles pt. “Ple­ase, ple­ase me”. Teraz może­cie z łatwo­ścią sami prze­tłu­ma­czyć ten tytuł 🙂

Care

I don’t care

Mam to gdzieś

Wyraz ten wystę­pu­je w języ­ku angiel­skim jako rze­czow­nik i cza­sow­nik. W tek­ście pio­sen­ki został uży­ty w for­mie cza­sow­ni­ka.

Omów­my jed­nak dwie for­my tego sło­wa, aby wszyst­ko było jasne.

Jako rze­czow­nik care zna­czy mię­dzy inny­mi =

= opie­ka, tro­ska, dba­łość (of sb, sth = o kogoś, o coś), np.:  This plant needs spe­cial care. = Ta rośli­na wyma­ga szcze­gól­nej opie­ki.

= ostroż­ność, uwa­ga, np.: This pla­ce offers high stan­dards of medi­cal care. = To miej­sce ofe­ru­je wyso­kie stan­dar­dy opie­ki medycz­nej.

= zmar­twie­nie, tro­ska, np.: He always seems to be witho­ut a care in the world. = On wyda­je się być wol­nym od wszel­kich trosk.

Care — zwro­ty i wyra­że­nia
take care of the pen­nies and the pounds will take care of them­se­lves = ziarn­ko do ziarn­ka i zbie­rze się miar­ka
Take care! = Trzy­maj się!
medical/dental care = opie­ka medyczna/stomatologiczna
care pro­vi­der = insty­tu­cja lub fir­ma dostar­cza­ją­ca opie­kę
patient care = opie­ka nad pacjen­tem
in care (GB) = prze­by­wać w ośrod­ku opie­kuń­czym, być pod opie­ką pań­stwa
care insu­ran­ce = ubez­pie­cze­nie obej­mu­ją­ce opie­kę (np. zdro­wot­ną)
foster care = opie­ka zastęp­cza (nad dzieć­mi)

To care = przej­mo­wać się, np.: I don’t care! = Nie obcho­dzi mnie to!/ Mam to gdzieś!/ Jest mi wszyst­ko jed­no!

To care (abo­ut sth/sb) =

= inte­re­so­wać się, np.: She cares abo­ut clas­si­cal music. = Ona inte­re­su­je się muzy­ką kla­sycz­ną.

= trosz­czyć się, np.: I care abo­ut my dog. = Trosz­czę się o moje­go psa.

= zale­żeć, np. He cares abo­ut you. = Zale­ży mu na tobie.

Brzydkie słowa w piosence

W tek­ście utwo­ru zosta­ły słów­ka, któ­re moż­na by nazwać — nie­cen­zu­ral­ny­mi — ale  nale­żą one raczej do niż­szej kate­go­rii prze­kleństw i nie nale­ży się za bar­dzo obu­rzać.

Zosta­ły one uży­te praw­do­po­dob­nie, żeby wzmoc­nić prze­kaz pio­sen­ki. Temat roz­sta­nia z chło­pa­kiem — co by nie było — na pew­no wyma­ga zasto­so­wa­nia bar­dziej dra­stycz­nych wyra­żeń języ­ko­wych.

Według mnie, prze­kleń­stwa — czy się tego chce czy nie, trze­ba po pro­stu znać. 🙂

Bitch

A bitch =

= suka psa, np.: A labra­dor bitch. = Suka labra­do­ra.

= suka, dziw­ka, np.: What a bitch! = Co za suka!

= cho­ler­stwo, np.: Life is a bitch! = Cho­ler­ne życie!

90’s bitch

W tek­ście pio­sen­ki jest taki frag­ment:

You’re from the 70’s, but I’m a 90’s bitch

Zauwa­ży­łam, że zda­nie te jest czę­sto źle tłu­ma­czo­ne.

Błę­dem będzie takie tłu­ma­cze­nie: “Jesteś z lat 70., a ja z 90., dziw­ko”.

Wte­dy było­by tak: “You’re from 70′, but I’m from 90’s, bitch”.

Kolej­ną błęd­ną  rze­czą jest tłu­ma­cze­nie sło­wa bitch, jako suka albo dziw­ka. Wie­my, że to sło­wo ma takie zna­cze­nie, ale nie tutaj.

Sły­sze­li­ście o czymś takim jak dziec­ko lat 90. = 90’s kid?

Słow­nik urbandictionary.com wyja­śnia, że 90’s kid jest to oso­ba uro­dzo­na mię­dzy rokiem 1982 a 1991, któ­ra w okre­sie lat 90. była dziec­kiem lub nasto­lat­kiem. Przede wszyst­kim — dana oso­ba musi mieć wspo­mnie­nia z tej “wspa­nia­łej” deka­dy, takie jak wła­ści­wa dla tam­tych cza­sów muzy­ka, gry kom­pu­te­ro­we, baj­ki w TV i inne.

Oso­by któ­re są dzieć­mi z lat 90. zapew­ne wie­dzą o co cho­dzi. 🙂

Zwrot 90′ bitch jest lek­ko prze­ro­bio­nym 90’s kid i cięż­ko jest je jed­no­znacz­nie prze­tłu­ma­czyć.

Damn

You’re so damn hard to ple­ase

Cho­ler­nie trud­no cię zado­wo­lić

Bar­dzo popu­lar­ne prze­kleń­stwo.

Damn! (rów­nież: dam­nit!, damn it!) = cho­le­ra!, psia­krew!, o cho­le­ra, a niech to 😉

Ale i przy­miot­nik oraz przy­słó­wek:

Damn = prze­klę­ty, cholerny/cholernie, wyjąt­ko­wo, np.: Take this damn cat away from me! = Zabierz tego cho­ler­ne­go kota!

Shit — przy­dat­ne słów­ka
to talk shit = pie­przyć głu­po­ty
shit-eating = pełen samo­za­do­wo­le­nia
holy shit! = jasna cho­le­ra!
shit list = czar­na lista
tough shit! = a to pech!
chic­ken shit (US) = tchórz
no-shit = porząd­ny, nie­ściem­nio­ny, słow­ny
no shit!= serio! poważ­nie! bez kitu! (wyraz zdzi­wie­nia)

Shit

I threw your shit into a bag

Wrzu­ci­łam twój szit do tor­by

Słów­ko to jest bar­dzo powszech­ne i ma mnó­stwo zna­czeń.

Zaj­mie­my się tyl­ko naj­waż­niej­szy­mi:

Shit! = Kur­de!

A shit =

= gów­no, kupa, dupek, gnój, bred­nie, badzie­wie.

Wystar­czy 😉

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

4 komentarze

 1. tytus

  “We got­ta kill this switch”
  Moż­na pro­sić coś wię­cej o tym wyra­że­niu?
  Pach­nie tak tro­chę idio­mem — dosłow­ne tłu­ma­cze­nie było­by dziw­ne..
  Widzę jak to prze­tłu­ma­czy­łaś ale może coś wię­cej napisz : )

  • Anna Rozmus
   Author

   Tłu­ma­cze­nie tek­stów pio­se­nek czę­sto przy­po­mina tłu­ma­cze­nie poezji i zma­ga­nie się z pyta­niem “co autor miał na myśli?”.

   W tym przy­padku zebra­łam wia­do­mo­ści z kil­ku źró­deł, poszpe­ra­łam tro­chę w necie i to jak prze­tłu­ma­czy­łam ten wers, jest tego rezul­ta­tem. Dosłow­ne tłu­ma­cze­nie było­by dziw­ne, jak napi­sa­łeś, ale to nie jest idiom. Raczej jakaś nowa waria­cja na temat słów­ka “switch”. Ist­nieje coś takie­go “kill switch’ jest to urzą­dze­nie np. w samo­cho­dach, któ­ry powo­duje, że sil­nik zosta­je “zabi­ty”, kie­dy wszyst­ko inne prze­staje dzia­łać. Moż­liwe, że ma to coś wspól­nego z tek­stem pio­sen­ki.

   • Kil­l­switch to też taki guzik na gita­rze, któ­rym się prze­ry­wa sygnał.
    Moż­na zoba­czyć go w akcji u genial­ne­go gita­rzy­sty kry­ją­ce­mu się pod pseu­do Buc­ke­the­ad na youtu­bie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *