Billy Talent — Fallen Leaves

“Fal­len Leaves” to  trze­ci sin­gel z pły­ty “Bil­ly Talent II” wyda­ny 19 Listo­pa­da 2006 r. Jest uzna­wa­ny za naj­więk­szy hit w dorob­ku kana­dyj­skiej gru­py.

Bil­ly Talent to kana­dyj­ska gru­pa gra­ją­ca sze­ro­ko poję­tą muzy­kę roc­ko­wą. Zespół powstał w 1993 roku w Mis­sis­sau­ga, w Onta­rio. Począt­ko­wo nosił nazwę The Other One, potem Pezz. Pod tą wła­śnie nazwą nagra­li swo­je pierw­sze pły­ty, w tym Wato­osh! Jed­nak oka­za­ło się, że ist­nie­je już zespół o tej nazwie. Woka­li­sta wpadł więc na pomysł, żeby nazwać zespół Bil­ly Talent.

Tekst pio­sen­ki Bil­ly Talent — Fal­len Leaves

In a cro­oked lit­tle town
They were lost and never found
Fal­len leaves, fal­len leaves
Fal­len leaves on the gro­und

I hit­ched a ride, until the coast
To leave behind all of my gho­sts
Sear­ching for some­thing, I couldn’t find at home

Can’t get no job, can you spa­re a dime?
Just one more hit, and I’ll be fine
I swe­ar to God, this’ll be my one last time!

In a cro­oked lit­tle town
They were lost and never found
Fal­len leaves, fal­len leaves
Fal­len leaves on the gro­und

Run away befo­re you drown
Or the stre­ets will beat you down
Fal­len leaves, fal­len leaves
Fal­len leaves on the gro­und

When it gets dark, in Pige­on Park
Voice in my head, will soon be fed
By the vul­tu­res, that circ­le round the dead!

In a cro­oked lit­tle town
They were lost and never found
Fal­len leaves, fal­len leaves
Fal­len leaves on the gro­und

Run away befo­re you drown
Or the stre­ets will beat you down
Fal­len leaves, fal­len leaves
Fal­len leaves on the gro­und

I never once tho­ught, I’d ever be cau­ght
Sta­ring at side­walks, hiding my track marks
I left my best friends
Or did they just leave me?

In a cro­oked lit­tle town
They were lost and never found
Fal­len leaves, fal­len leaves
Fal­len leaves’ on the gro­und

In a cro­oked lit­tle town
They were lost and never found
Fal­len leaves, fal­len leaves
Fal­len leaves on the gro­und

Run away befo­re you drown
Or the stre­ets will beat you down
Fal­len leaves, fal­len leaves
Fal­len leaves on the gro­und

Run away befo­re you drown!
Fal­len leaves, fal­len leaves
Fal­len leaves’ on the gro­und

Tłu­ma­cze­nie Bil­ly Talent — Fal­len Leaves

W szem­ra­nym mia­stecz­ku
Byli zagu­bie­ni i nigdy nie odna­le­zie­ni
Opad­nię­te liście, opad­nię­te liście
Opad­nię­te liście na zie­mi

Poje­cha­łem sto­pem, aż do wybrze­ża
Żeby zosta­wić za sobą wszyst­kie moje duchy
Szu­ka­jąc cze­goś, cze­go nie mogłem zna­leźć w domu

Nie mogę zna­leźć żad­nej pra­cy, mógł­byś rzu­cić gro­szem?
Jesz­cze jed­na dział­ka i będę czuł się dobrze
Przy­się­gam na Boga, to będzie mój ostat­ni raz!

W szem­ra­nym mia­stecz­ku
Byli zagu­bie­ni i nigdy nie odna­le­zie­ni
Opad­nię­te liście, opad­nię­te liście
Opad­nię­te liście na zie­mi

Ucie­kaj zanim uto­niesz
Albo uli­ce cię dobi­ją
Opad­nię­te liście, opad­nię­te liście
Opad­nię­te liście na zie­mi

Kie­dy robi się ciem­no w Par­ku Pige­on
Głos w mojej gło­wie wkrót­ce zosta­nie nakar­mio­ny
Przez sępy, któ­re krą­żą nad tru­pa­mi!

W szem­ra­nym mia­stecz­ku
Byli zagu­bie­ni i nigdy nie odna­le­zie­ni
Opad­nię­te liście, opad­nię­te liście
Opad­nię­te liście na zie­mi

Ucie­kaj zanim uto­niesz
Albo uli­ce cię dobi­ją
Opad­nię­te liście, opad­nię­te liście
Opad­nię­te liście na zie­mi

Ani razu nie pomy­śla­łem, że mógł­bym być zła­pa­ny
Gapiąc się na chod­ni­ki, ukry­wa­jąc swo­je śla­dy
Opu­ści­łem moich naj­lep­szych przy­ja­ciół
Czy to oni mnie zosta­wi­li?

W szem­ra­nym mia­stecz­ku
Byli zagu­bie­ni i nigdy nie odna­le­zie­ni
Opad­nię­te liście, opad­nię­te liście
Opad­nię­te liście na zie­mi

W szem­ra­nym mia­stecz­ku
Byli zagu­bie­ni i nigdy nie odna­le­zie­ni
Opad­nię­te liście, opad­nię­te liście
Opad­nię­te liście na zie­mi

Ucie­kaj zanim uto­niesz
Albo uli­ce cię dobi­ją
Opad­nię­te liście, opad­nię­te liście
Opad­nię­te liście na zie­mi

Ucie­kaj zanim uto­niesz
Opad­nię­te liście, opad­nię­te liście
Opad­nię­te liście na zie­mi

Zwroty & wyrażenia

Fal­len Leaves — tłu­ma­cze­nie tytu­łu
fal­len leaves = opad­nię­te liście

fal­len ozna­cza (tutaj) = opad­nię­te
fal­len jest to for­ma Past Par­ti­ci­ple od cza­sow­ni­ka to fall
to fall ma bar­dzo wie­le zna­czeń (m.in.) = spa­dać, upa­dać, zapa­dać, opa­dać

uwa­ga!
fal­len nie ozna­cza opa­da­ją­ce (jak to jest błęd­nie gdzie­nie­gdzie tłu­ma­czo­ne) — wte­dy było­by: fal­ling

a leaf = liść
przy zamia­nie na licz­bę mno­gą f zamie­nia­my na v
leaves = liście

Leave behind

W pio­sen­ce:

To leave behind, all of my gho­sts

Żeby zosta­wić za sobą wszyst­kie moje duchy

To leave (sth/sb) behind =

= zosta­wić, np.: I don’t want you leave me behind. = Nie chce byś mnie zosta­wił.

= zosta­wiać po sobie, np.: He left behind only bad memo­ries. = Zosta­wił po sobie tyl­ko złe wspo­mnie­nia.

= zapo­mi­nać (cze­goś), np.: She left her notes behind. = Zapo­mnia­ła zabrać nota­tek.

= pozo­sta­wiać z tyłu (kogoś), np.: The star­ted to run and sud­den­ly he left all the rest behind. = Zaczę­li biec a on nagle zosta­wił resz­tę z tyłu.

Beat down

W pio­sen­ce:

Or the stre­ets will beat you down

Albo uli­ce cię dobi­ją

To beat sth/sb down =

= ujarz­mić, np.: He beat his bad beha­vior down. = Ujarz­mił jego złe zacho­wa­nie.

= pognę­bić, np.: They tried to beat me down, but I was stron­ger. = Sta­ra­li się mnie pognę­bić, ale byłam sil­niej­sza.

= zmiaż­dżyć, np.: She beat that egg down. = Zmiaż­dży­ła to jaj­ko.

= utar­go­wać, star­go­wać (cenę), np.: We tried to beat the pri­ce down but final­ly had to pay the who­le amo­unt. = Pró­bo­wa­li­śmy wytar­go­wać niż­szą cenę, ale osta­tecz­nie musie­li­śmy zapła­cić całą kwo­tę.

Crooked

War­to wie­dzieć
cro­oke­dly = krzy­wo
small-time cro­ok = drob­ny oszust
go off cro­ok = wku­rzyć się, wner­wić się
by hook or by cro­ok = wszel­ki­mi spo­so­ba­mi, nie prze­bie­ra­jąc w środ­kach

W pio­sen­ce:

In a cro­oked lit­tle town

W szem­ra­nym mia­stecz­ku

Cro­oked =

= krzy­wy (cro­oked smi­le = krzy­wy uśmiech), krę­ty (np. ścież­ka), zakrzy­wio­ny (np. zęby), np.: He wore a cro­oked tie becau­se he tho­ught it was fashion. = Nosił prze­krzy­wio­ny kra­wat, ponie­waż myślał , że jest to mod­ne.

= pochy­lo­ny (np. dom).

= nie­uczci­wy, szem­ra­ny (np. poli­cjant).

Search for

W pio­sen­ce:

Sear­ching for some­thing, I couldn’t find at home

Szu­ka­jąc cze­goś, cze­go nie mogłem zna­leźć w domu

To search for/after sth/sb = szu­kać kogoś/czegoś, np.: She was sear­ching for love. = Szu­ka­ła miło­ści.

To search sb for sth = prze­szu­ki­wać kogoś w poszu­ki­wa­niu cze­goś, np.: They sear­ched him for drugs. = Szu­ka­li u nie­go nar­ko­ty­ków.

To search sth for sth = prze­szu­ki­wać coś w poszu­ki­wa­niu cze­goś, np.: His parents sear­ched his room for the alco­hol. = Jego rodzi­ce szu­ka­li w  jego poko­ju alko­ho­lu.

Hitch a ride

Jedzie­my auto­sto­pem!
to hitch hike = podró­żo­wać auto­sto­pem
to hitch a ride/lift = zła­pać oka­zję
a hit­ch­hi­ker = auto­sto­po­wicz

W pio­sen­ce:

I hit­ched a ride, until the coast

Poje­cha­łem auto­sto­pem aż do wybrze­ża

To hitch a ride = zła­pać sto­pa, zła­pać oka­zję.

Hitch

To hitch =

= podró­żo­wać auto­sto­pem, np.: If we hitch, it’ll keep the costs down. = Jeśli poje­dzie­my auto­sto­pem, zmniej­szy­my kosz­ty.

= pod­cią­gać (się), pocią­gnąć do góry, szarp­nąć, np.: I hit­ched three times. = Pod­cią­gnę­łam się trzy razy.

= posu­wać, popy­chać (do góry), np.: We tried to hitch the sofa. = Sta­ra­li­śmy się prze­su­nąć kana­pę.

= umo­co­wać, zacze­pić, przy­cze­pić, np.: We hit­ched the lamp on the ceiling. = Umo­co­wa­li­śmy lam­pę do sufi­tu.

Spare a dime

Czy wiesz, że…?
Nazwa zespo­łu pocho­dzi z fil­mu “Hard Core Logo”, któ­ry opo­wia­da o zespo­le z lat 70. Spo­ty­ka się on po 20 latach i rusza w tra­sę kon­cer­to­wą.

“Uzna­li­śmy, że to dobra nazwa, ponie­waż jest taka aro­ganc­ka, zaro­zu­mia­ła. My w żad­nym wypad­ku nie jeste­śmy tacy, ale taka nazwa się wyróż­nia, więc jest dobra” — powie­dział Ian D’Sa w pierw­szym wywia­dzie dla pol­skich mediów — “Wie­le osób sądzi, że Bil­ly to Ben, ale jest już w tej kwe­stii coraz lepiej. Może robi­my się bar­dziej zna­ni i słu­cha­cze nabie­ra­ją świa­do­mo­ści, że w zespo­le nie ma żad­ne­go Billy’ego?
Wie­rzy­my w spra­wie­dli­wość dzie­jo­wą, któ­ra spra­wi, że kie­dyś ludzie będą myśleć, że w Pearl Jam była jakaś Pearl.”

Woka­li­sta zespo­łu Ben Kowa­le­wicz oraz per­ku­si­sta Aaron Solo­wo­niuk mają pol­skie korze­nie. Rodzi­ce chło­pa­ków są Pola­ka­mi, któ­rzy wyemi­gro­wa­li do Kana­dy.

W pio­sen­ce:

Can’t get no job, can you spa­re a dime?

Nie mogę zna­leźć żad­nej pra­cy, mógł­byś dać parę gro­szy?

To spa­re a dime = dać parę gro­szy

A dime = dzie­się­cio­cen­tów­ka, np.: Have you got a dime? = Masz dzie­się­cio­cen­tów­kę?

To spa­re =

= dać, poświę­cić (gdy mamy cze­goś mało, np. czas, pie­nią­dze), np.: I spa­red my time to help him in English. = Poświę­ci­łam mój czas, żeby pomóc mu w angiel­skim.

= oszczę­dzić (np. czy­jeś życie, nie zabić), np.: The exe­cu­tio­ner spa­red his life. = Kat oszczę­dził jego życie.

Swear

W pio­sen­ce:

I swe­ar to God, this’ll be my one last time

Przy­się­gam na Boga, to będzie mój ostat­ni raz

To swe­ar =

= przy­się­gać, np.: I swe­ar you love to the end of my life. = Przy­się­gam cię kochać do koń­ca moje­go życia.

= prze­kli­nać (syno­nim: cur­se), np.: All Polish dri­vers swe­ar on our roads. = Wszy­scy Pol­scy kie­row­cy klną nasze dro­gi.

Drown

W pio­sen­ce:

Run away befo­re you drown

Ucie­kaj zanim uto­niesz

To drown =

= uto­pić się, uto­nąć, np.: He drow­ned in that sea. = Uto­nął w tym morzu.

= zanu­rzyć, unu­rzać (np. jedze­nie w sosie), np.: She drow­ned the chips in this gre­at sau­ce. = Zanu­rzy­ła fryt­ki w tym wspa­nia­łym sosie.

= zapi­jać, topić (smut­ki w alko­ho­lu), np.: He drowns sor­rows in alco­hol. = Topi smut­ki w alko­ho­lu.

Vulture

W pio­sen­ce:

By the vul­tu­res, that circ­le round the dead

Przez sępy, któ­re krą­żą nad tru­pa­mi

A vul­tu­re = sęp, np.: The vul­tu­res flew aro­und the cany­on. = Sępy lata­ły dooko­ła kanio­nu.

Sidewalk

Sta­ring at side­walks

Gapiąc się na chod­ni­ki

US side­walk…
side­walk to wer­sja ame­ry­kań­ska

wer­sja bry­tyj­ska chod­ni­ka = pave­ment

za to w Austra­lii i Nowej Zelan­dii mówi się = foot­path

(US) A side­walk = chod­nik.

He sat down on the side­walk. = Usiadł na chod­ni­ku.

Hit

W pio­sen­ce:

Just one more hit, and I’ll be fine

Jesz­cze jed­na dział­ka i będę czuł się dobrze

W slan­gu rze­czow­nik hit ozna­cza (mię­dzy inny­mi) = dział­ka, szpry­ca, sztach, mach (zacią­gnię­cie się papie­ro­sem).

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *