Miesiąc: Maj 2013

Kansas — Carry On Wayward Son

Pio­sen­ka „Car­ry on Way­ward Son” czę­sto błęd­nie nazy­wa­na „Car­ry on My Way­ward Son” zespo­łu Kan­sas była wiel­kim hitem ame­ry­kań­skie­go zespo­łu pro­groc­ko­we­go w latach sie­dem­dzie­sią­tych.

Shakira — Whenever, Wherever

Wynu­rze­nie syre­ny. Naro­dzi­ny gwiaz­dy. Od tej pio­sen­ki wszyst­ko się zaczę­ło.  “Whe­ne­ver, Whe­re­ver” jest pierw­szym sin­glem pro­mu­ją­cym biją­cy rekor­dy popu­lar­no­ści album Sha­ki­ry “Laun­dry Servi­ce”  wyda­ny w…