Coldplay — The Scientist

Tym razem coś dla fanów zespo­łu Cold­play. „The Scien­tist” to pięk­na bal­la­da roc­ko­wa, pocho­dzą­ca z albu­mu, A Rush of Blo­od to the Head. Utwór zawie­ra odnie­sie­nia do krót­kiej powie­ści The Birth-Mark Natha­nie­la Hawthorne’a, w któ­rej pewien nauko­wiec zapo­mi­na o miło­ści swe­go życia z powo­du zami­ło­wa­nia do nauki. Ze swo­je­go błę­du zda­je sobie spra­wę, gdy jest już za póź­no, ponie­waż jego uko­cha­na umie­ra. Pra­gnie on poroz­ma­wiać z nią, powie­dzieć jak źle się czu­je po ich roz­sta­niu, wró­cić do uko­cha­nej.

Wide­oklip “The Scien­tist” był bar­dzo popu­lar­ny głów­nie z powo­du wystę­po­wa­nia w nim “odwrot­ne­go ruchu”, czy­li np. poru­sza­nia się i jaz­dy samo­cho­dem nie do przo­du, tyl­ko do tyłu. W 2003 roku, “The Scien­tist” wygrał trzy nagro­dy MTV Video Music Awards: Best Gro­up Video, Best Direc­tion oraz Bre­ak­th­ro­ugh Video. Tele­dysk otrzy­mał tak­że nomi­na­cję do nagro­dy Gram­my.

Tekst pio­sen­ki Cold­play — The Scien­tist

Come up to meet you, tell you I’m sor­ry
You don’t know how love­ly you are
I had to find you, tell you I need you
Tell you I set you apart

Tell me your secrets and ask me your questions
Oh, let’s go back to the start
Run­ning in circ­les, coming up tails
Heads on a scien­ce apart

Nobo­dy said it was easy
It’s such a sha­me for us to part
Nobo­dy said it was easy
No one ever said it would be this hard
Oh, take me back to the start

I was just gues­sing at num­bers and figu­res
Pul­ling the puz­zles apart
Questions of scien­ce, scien­ce and pro­gress
Do not spe­ak as loud as my heart

But tell me you love me, come back and haunt me
Oh and I rush to the start
Run­ning in circ­les, cha­sing our tails
Coming back as we are

Nobo­dy said it was easy
Oh, it’s such a sha­me for us to part
Nobo­dy said it was easy
No one ever said it would be so hard
I’m going back to the start

Tłu­ma­cze­nie Cold­play — The Scien­tist

Zbli­ży­łem się, aby cię spo­tkać, powie­dzieć, że jest mi przy­kro
Nie wiesz jak pięk­na jesteś
Muszę cię zna­leźć, powie­dzieć, że cię potrze­bu­ję
Powie­dzieć, że cię wyróż­niam

Zdradź mi swo­je tajem­ni­ce i zadaj pyta­nia
O, wróć­my do począt­ku
Bie­gnąc w kół­ko, podą­ża­jąc za sobą
Zagłę­bie­ni w naukę, osob­no

Nikt nie powie­dział, że to było łatwe
Szko­da, że się roz­dzie­la­my
Nikt nie powie­dział, że to było łatwe
Nikt nie powie­dział, że to może być tak cięż­kie
Zabierz mnie na począ­tek

Po pro­stu zga­dy­wa­łem licz­by
Roz­dzie­la­łem puz­zle
Pyta­nia nauko­we, nauka i postęp
Nie mówią tak gło­śno jak moje ser­ce

Ale powiedz, że mnie kochasz, wróć i nawiedź mnie
I spie­szę się do począt­ku
Bie­gnąc w kół­ko, ści­ga­jąc się
Wra­ca­jąc do sie­bie

Nikt nie powie­dział, że to było łatwe
Szko­da, że się roz­dzie­la­my
Nikt nie powie­dział, że to było łatwe
Nikt nie powie­dział, że to może być tak cięż­kie
Zabierz mnie na począ­tek

Zwroty i wyrażenia

Meet

War­to wie­dzieć!
make ends meet = wią­zać koniec z koń­cem
meet in per­son = spo­tkać oso­bi­ście (kogoś), spo­tkać się oso­bi­ście
meet a need = zaspo­ko­ić potrze­bę życio­wą
meet the tar­get = osią­gnąć zało­żo­ny cel
meet one’s expec­ta­tions = speł­niać czy­jeś ocze­ki­wa­nia
boy-meets-girl = w roman­tycz­nym sty­lu
when Gre­ek meets Gre­ek = tra­fi­ła kosa na kamień

Come up to meet you, tell you I’m sor­ry

Zbli­ży­łem się, aby cię spo­tkać, powie­dzieć, że jest mi przy­kro

To meet =

= spo­ty­kać, pozna­wać , np.: What time would you like to meet? = O któ­rej godzi­nie chciał­byś się spo­tkać?

= naty­kać się, natra­fiać, np.: I met him by acci­dent. = Natknę­łam się na nie­go przez przy­pa­dek.

= zbie­rać się (w jed­nym miej­scu), np.: All the­se people meet in the city cen­tre. = Wszy­scy ci ludzie zebra­li się w cen­trum mia­sta.

= współ­za­wod­ni­czyć , np.: They will meet in the com­pe­ti­tion. = Będą współ­za­wod­ni­czyć w zawo­dach.

= łączyć się, np.: They need to meet if they want to cre­ate some­thing good. = Muszą się połą­czyć, jeśli chcą utwo­rzyć coś dobre­go.

= napo­ty­kać (pro­blem), np.: They meet many pro­blems whi­le tra­vel­ling. = Napo­tka­li wie­le pro­ble­mów w cza­sie podró­żo­wa­nia.

= speł­niać (np. wyma­ga­nia, warun­ki), np.: She met his expec­ta­tions and got that job. = Speł­ni­ła jego ocze­ki­wa­nia i dosta­ła tą pra­cę.

Set apart

Tell you I set you apart

Powie­dzieć, że cię wyróż­niam

To set some­bo­dy apart = wyróż­niać kogoś (np. jako­ścią), np.: He found her love­ly girl and set her apart. = Uznał ją za uro­czą dziew­czy­nę i wyróż­nił ją.

To set some­thing apart = prze­zna­czać coś na spe­cjal­ną oka­zję, np.: He set this jewel­le­ry for the­ir anni­ver­sa­ry. = Prze­zna­czył tą biżu­te­rię na ich rocz­ni­cę.

Question

Zapa­mię­taj!
tough questions = trud­ne pyta­nia
question mark = znak zapy­ta­nia
obvio­us question = oczy­wi­ste pyta­nie
ask a question = zadać pyta­nie
out of the question = poza dys­ku­sją
trick question , tric­ky question = pod­chwy­tli­we pyta­nie
take questions = odpo­wia­dać na pyta­nia (np. po wykła­dzie, albo kon­fe­ren­cji pra­so­wej)

Tell me your secrets and ask me your questions

Zdradź mi swo­je tajem­ni­ce i zadaj pyta­nia

Question =

= pyta­nie (pod­czas roz­mo­wy), np.: Can I ask you a question? = Czy mogę zadać ci pyta­nie?

= pyta­nie (na teście), np.: I didn’t know how to answer the last question on the test. = Nie wie­dzia­łem, jak odpo­wie­dzieć na ostat­nie pyta­nie na teście.

= zagad­nie­nie, kwe­stia, np.: This question will be solved next week. = To zagad­nie­nie zosta­nie roz­wią­za­ne w przy­szłym tygo­dniu.

= wąt­pli­wość, np.: The­re is no question abo­ut what we sho­uld do now. = Nie ma wąt­pli­wo­ści odno­śnie do tego, co powin­ni­śmy teraz zro­bić.

Circle

Run­ning in circ­les, coming up tails

Bie­gnąc w kół­ko, podą­ża­jąc za sobą

Circ­le =

= koło, okrąg, np.: We sat in a circ­le aro­und the bon­fi­re. = Usie­dli­śmy w kole wokół ogni­ska.

= gro­no (ludzi), krąg (towa­rzy­ski), np.: So we were a nice lit­tle fami­ly circ­le and felt pret­ty good. = Więc byli­śmy miłym, małym krę­giem rodzin­nym i czu­li­śmy się bar­dzo dobrze.

Science

Wię­cej o scien­ce
social scien­ce = nauki spo­łecz­ne
Chri­stian Scien­ce = Chrze­ści­jań­ska Nauka
scien­ce fic­tion = fan­ta­sty­ka nauko­wa, lite­ra­tu­ra fan­ta­stycz­no­nau­ko­wa
medi­cal scien­ce = medy­cy­na
envi­ron­men­tal scien­ce = nauka o ochro­nie śro­do­wi­ska

Heads on a scien­ce apart

Zagłę­bie­ni w naukę, osob­no

Scien­ce =

= nauka, np.: Fewer young people are stu­dy­ing scien­ce the­se days. = Mniej mło­dych ludzi stu­diu­je nauki ści­słe w dzi­siej­szych cza­sach.

= nauki ści­słe, np.: He’s good at scien­ce. = Jest dobry w przed­mio­tach ści­słych.

Numbers and figures

I was just gues­sing at num­bers and figu­res

Po pro­stu zga­dy­wa­łem licz­by

Number vs. figure

Num­bers…
digits = cyfry
Roman nume­rals = cyfry rzym­skie
ave­ra­ge = śred­nia
round num­ber = okrą­gła licz­ba
even num­bers = licz­by parzy­ste
odd num­bers = licz­by nie­pa­rzy­ste
car­di­nal num­bers = liczeb­ni­ki głów­ne
ordi­nal num­bers = liczeb­ni­ki porząd­ko­we
sco­res = wie­le, wie­lu
dozen = tuzin (12 sztuk)

Sło­wo num­ber, choć bar­dziej popu­lar­ne od figu­re czę­sto jest mylo­ne.

Oto róż­ni­ca mię­dzy tymi dwo­ma wyra­za­mi:

Num­ber =

= licz­ba, pew­na licz­ba, pew­na ilość, np.: The­se num­bers make no sen­se. = Te licz­by nie mają sen­su.

= numer (tele­fo­nu), np.: I’ll give you my num­ber. = Dam ci swój numer.

= numer (np. poko­ju, auto­bu­su), np.: They took the bus num­ber 13. = Oni wzię­li auto­bus numer 13.

= licz­ba (w gra­ma­ty­ce: poje­dyn­cza albo mno­ga).

Figu­re =

= licz­ba (szcze­gól­nie ozna­cza­ją­ca kwo­tę pie­nię­dzy), np.: It’s just a rough esti­ma­te. The final figu­re will be lower. = To jest tyl­ko wstęp­na kal­ku­la­cja. Koń­co­wa kwo­ta będzie niż­sza.

Ćwiczenie

Uzu­peł­nij zda­nia poda­ny­mi wyra­za­mi:

digits, Roman, ave­ra­ge, round, even, odd, car­di­nal, ordi­nal, sco­res, dozen

1. It was after mid­ni­ght but the­re were still ……………….of people in the stre­ets.
2. 1,2,3,4,5 etc. are ………………… num­bers, 1st, 2nd,3rd,4th, etc. are ………………….num­bers.
3. Could you go and buy a ……………….eggs, ple­ase?
4. I, II, III, IV, etc. are known as …………………nume­rals.
5. 2,4,6,8,etc. are ……………….num­bers. 1,3,5,7,etc. are ………………….num­bers.
6. The­re are nor­mal­ly seven…………………in a Lon­don tele­pho­ne num­ber.
7. The stu­dents’ ages vary. The……………is abo­ut 24.
8. I’ll lend you the $98 you need. Well, let’s make it a……………number. Here’s $100.

(odpo­wie­dzi nie­ba­wem w komen­ta­rzach)

 

Dobre miej­sce dla fanów zespo­łu:

Ofi­cjal­ny Fan­klub Cold­play

Cold­play Poland — Ofi­cjal­ny Fan­klub — coldplace.eu

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *