Anna Karwan — What The World Needs Now

Cze­go nie powin­no zabrak­nąć w Świę­ta? Oczy­wi­ście miło­ści! 🙂

Posłu­chaj­cie jak śpie­wa o tym Anna Kar­wan w pio­sen­ce „What The World Needs Now”.

Ory­gi­nal­na wer­sja pio­sen­ki powsta­ła w 1965 roku i zosta­ła po raz pierw­szy wyko­na­na przez Jac­kie DeShan­non. Od tam­tej pory powsta­ło wie­le cove­rów. Utwór w wyko­na­niu Anny Kar­wan  zna­lazł się na sound­trac­ku fil­mu „Listy do M.”. Pio­sen­ka zosta­ła rów­nież wyko­na­na przez obsa­dę seria­lu „Glee”.

Tekst pio­sen­ki Anna Kar­wan — What The World Needs Now

What the world needs now
Is love, swe­et love
It’s the only thing
That there’s just too lit­tle of
What the world needs now
Is love, swe­et love
No not just for some
But for eve­ry­one

Lord, we don’t need
Ano­ther moun­ta­in
The­re are moun­ta­ins
And hil­l­si­des eno­ugh to climb
The­re are oce­ans
And rivers eno­ugh to cross
Eno­ugh to last
’til the end of time

What the world needs now
Is love, swe­et love
It’s the only thing
That there’s just too lit­tle of
What the world needs now
Is love, swe­et love
No, not just for some
But for eve­ry­one

Lord, we don’t need
Ano­ther meadow
The­re are corn­fields
And whe­at fields eno­ugh to grow
The­re are sun­be­ams
And moon­be­ams eno­ugh to shi­ne
Oh listen, Lord
If you want to know

What the world needs now
Is love, swe­et love
It’s the only thing
That there’s just too lit­tle of
What the world needs now
Is love, swe­et love
No, not just for some
Oh, but just for eve­ry­one

Tłu­ma­cze­nie Anna Kar­wan — What The World Needs Now

Cze­go świat potrze­bu­je teraz
To miłość, słod­ka miłość
To jedy­na rzecz
Któ­rej jest tutaj po pro­stu za mało
Cze­go świat potrze­bu­je teraz
To miłość, słod­ka miłość
Nie tyl­ko dla nie­któ­rych
Lecz dla wszyst­kich

Panie, nie potrze­bu­je­my
Kolej­nej góry
Jest gór
I sto­ków wystar­cza­ją­co do wspi­na­nia
Jest oce­anów
I rzek wystar­cza­ją­co do prze­kro­cze­nia
Wystar­cza­ją­co, aby prze­trwać
Do koń­ca cza­su

Cze­go świat potrze­bu­je teraz
To miłość, słod­ka miłość
To jedy­na rzecz
Któ­rej jest tutaj po pro­stu za mało
Cze­go świat potrze­bu­je teraz
To miłość, słod­ka miłość
Nie tyl­ko dla nie­któ­rych
Lecz dla wszyst­kich

Panie, nie potrze­bu­je­my
Kolej­nej łąki
Jest pól upraw­nych
I pól psze­ni­cy wystar­cza­ją­co do upra­wy
Jest pro­mie­ni sło­necz­nych
I pro­mie­ni księ­ży­co­wych wystar­cza­ją­co do świe­ce­nia
Och posłu­chaj, Panie
Jeśli chcesz wie­dzieć

Cze­go świat potrze­bu­je teraz
To miłość, słod­ka miłość
To jedy­na rzecz
Któ­rej jest tutaj po pro­stu za mało
Cze­go świat potrze­bu­je teraz
To miłość, słod­ka miłość
Nie tyl­ko dla nie­któ­rych
Lecz dla wszyst­kich

Gramatyka

Too little

It’s the only thing
That there’s just too lit­tle of

To jedy­na rzecz
Któ­rej jest tutaj po pro­stu za mało

Kie­dy chce­my wyra­zić ilość, któ­rej zbyt dużo lub za mało, uży­wa­my: too much (przed rze­czow­ni­kiem nie­po­li­czal­nym), too many (przed rze­czow­ni­kiem poli­czal­nym), too few (przed rze­czow­ni­kiem poli­czal­nym) lub too lit­tle (przed rze­czow­ni­kiem nie­po­li­czal­nym).

Przy­kła­dy:

There’s too much salt in this soup. = Jest za dużo soli w tej zupie.

The­re were too many dogs on the beach. = Jest za dużo psów na pla­ży.

I don’t like this book becau­se the­re are too few pic­tu­res in it. = Nie lubię tej książ­ki, bo jest w niej za bało obraz­ków.

The trip was can­cel­led becau­se the­re was too lit­tle inte­rest in it. = Wyciecz­ka zosta­ła odwo­ła­na, bo było zbyt małe zain­te­re­so­wa­nie.

Zwroty & Wyrażenia

Touch of natu­re

moun­ta­in = góra

hil­l­si­de = stok, zbo­cze (góry, wzgó­rza)

meadow = łąka

corn­field = pole upraw­ne

whe­at field = pole psze­ni­cy

Cross

The­re are oce­ans
And rivers eno­ugh to cross
Eno­ugh to last

Jest oce­anów
I rzek wystar­cza­ją­co do prze­kro­cze­nia
Wystar­cza­ją­co, aby prze­trwać

To cross = prze­cho­dzić, prze­kro­czyć, prze­pra­wiać się.

Przy­kład:

It’s not a good ​pla­ce to cross the ​road. = To nie jest odpo­wied­nie miej­sce, żeby przejść przez uli­cę.

Last

The­re are oce­ans
And rivers eno­ugh to cross
Eno­ugh to last

Jest oce­anów
I rzek wystar­cza­ją­co do prze­kro­cze­nia
Wystar­cza­ją­co, aby prze­trwać

To last = trwać, prze­trwać, zacho­wy­wać waż­ność.

Przy­kła­dy:

Glee ver­sion

The ​meeting lasted two ​hours. = Spo­tka­nie trwa­ło dwie godzi­ny.

There’s no ​point ​buy­ing some­thing that isn’t going to last. = Nie ma sen­su kupo­wać coś, co nie będzie dłu­go słu­ży­ło.

Grow

The­re are corn­fields
And whe­at fields eno­ugh to grow

Jest pól upraw­nych
I pól psze­ni­cy wystar­cza­ją­co do upra­wy

To grow =

= upra­wiać (np. rośli­ny), np.: More land was needed to grow crops for export. = Wię­cej zie­mi było potrze­ba do upra­wy  plo­nów na eks­port.

= rosnąć, np.: Chil­dren grow so ​quic­kly. = Dzie­ci rosną tak szyb­ko.

Sunbeam & Moonbeam

The­re are sun­be­ams
And moon­be­ams eno­ugh to shi­ne

Jest pro­mie­ni sło­necz­nych
I pro­mie­ni księ­ży­co­wych wystar­cza­ją­co do świe­ce­nia

Shi­ning voca­bu­la­ry

to rise and shi­ne = wsta­wać, pobud­ka

to shi­ne in/ at some­thing = błysz­czeć w czymś (np. w mate­ma­ty­ce, w śpie­wie)

to a shi­ne to some­bo­dy = od razu kogoś polu­bić

to come rain or shi­ne = bez wzglę­du na pogo­dę

Make hay whi­le the sun shi­nes. = Kuj żela­zo póki gorą­ce.

Sun­be­am = pro­mień słoń­ca, np.: The pia­nist was com­pla­ining abo­ut the sun­be­am which was fal­ling across her face. =

Moon­be­am = pro­mień księ­ży­co­wy, np.: A moon­be­am pier­ced the heavy clo­ud. = Pro­mień księ­ży­co­wy prze­bił się przez cięż­kie chmu­ry.

Shine

The­re are sun­be­ams
And moon­be­ams eno­ugh to shi­ne

Jest pro­mie­ni sło­necz­nych
I pro­mie­ni księ­ży­co­wych wystar­cza­ją­co do świe­ce­nia

To shi­ne = świe­cić, np.: The ​sun sho­ne all ​after­no­on. = Słoń­ce świe­ci­ło całe popo­łu­dnie.

 

Czy nauka angiel­skie­go z taką pio­sen­ką spra­wi­ła Wam przy­jem­ność?

Zapra­sza­my do komen­to­wa­nia 😉

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *