Carly Rae Jepsen — Call Me Maybe

„Call Me May­be” to jeden z tych utwo­rów, któ­re albo bez­gra­nicz­nie kocha­my, albo nie­na­wi­dzi­my z całe­go ser­ca. Jed­nak tej pio­sen­ce nie moż­na odmó­wić wpa­da­ją­ce­go w ucho tek­stu  i  melo­dii. Dodat­ko­wo, powsta­ła nie­zli­czo­na licz­ba paro­dii tej pio­sen­ki, że nie spo­sób było nie usły­szeć w jakiej­kol­wiek wer­sji. Zapra­sza­my do wspól­ne­go odkry­wa­nia, co kry­je w sobie tekst nagra­nia, któ­re pobi­ło listy prze­bo­jów na całym świe­cie 🙂 .

Pio­sen­ka zosta­ła nagra­na przez kana­dyj­ską pio­sen­kar­kę i autor­kę tek­stów Car­ly Rae Jep­sen na jej minial­bum Kiss. W tele­dy­sku Jep­sen pró­bu­je przy­cią­gnąć uwa­gę atrak­cyj­ne­go sąsia­da, któ­ry osta­tecz­nie oka­zu­je więk­sze zain­te­re­so­wa­nie jej kole­gą z zespo­łu niż nią.

„Call Me May­be” zosta­ło ogło­szo­ne pio­sen­kę lata 2012 przez maga­zyn Bil­l­bo­ard. Pio­sen­ka była tak­że nomi­no­wa­na do Gram­my w kate­go­riach Pio­sen­ka Roku i Naj­lep­szy Solo­wy Występ Popo­wy, jed­nak prze­gra­ła z zespo­łem Fun i ich prze­bo­jem „We Are Young”.

Tekst pio­sen­ki Car­ly Rae Jep­sen — Call Me May­be

I threw a wish in the well
Don’t ask me, I’ll never tell
I looked to you as it fell
And now you’re in my way

I’d tra­de my soul for a wish
Pen­nies and dimes for a kiss
I wasn’t looking for this,
But now you’re in my way

Your sta­re was hol­din’
Rip­ped jeans, skin was sho­win’
Hot night, wind was blo­win’
Whe­re do you think you’re going, baby

Hey, I just met you
And this is cra­zy
But here’s my num­ber
So call me, may­be

It’s hard to look right
At you baby
But here’s my num­ber
So call me, may­be

Hey, I just met you
And this is cra­zy
But here’s my num­ber
So call me, may­be

And all the other boys
Try to cha­se me
But here’s my num­ber
So call me, may­be

You took your time with the call
I took no time with the fall
You gave me nothing at all
But still, you’re in my way

I beg, and bor­row and ste­al
Have fore­si­ght and it’s real
I didn’t know I would feel it
But it’s in my way

Your sta­re was hol­din’
Rip­ped jeans, skin was sho­win’
Hot night, wind was blo­win’
Whe­re you think you’re going, baby

Hey, I just met you
And this is cra­zy
But here’s my num­ber
So call me, may­be

It’s hard to look right
At you baby
But here’s my num­ber
So call me, may­be

Hey, I just met you
And this is cra­zy
But here’s my num­ber
So call me, may­be

And all the other boys
Try to cha­se me
But here’s my num­ber
So call me, may­be

Befo­re you came into my life
I mis­sed you so bad
I mis­sed you so bad
I mis­sed you so, so bad

Befo­re you came into my life
I mis­sed you so bad
And you sho­uld know that
I mis­sed you so, so bad (bad, bad)

It’s hard to look right
At you baby
But here’s my num­ber
So call me, may­be

Hey, I just met you
And this is cra­zy
But here’s my num­ber
So call me, may­be

And all the other boys
Try to cha­se me
But here’s my num­ber
So call me, may­be

Befo­re you came into my life
I mis­sed you so bad
I mis­sed you so bad
I mis­sed you so, so bad

Befo­re you came into my life
I mis­sed you so bad
And you sho­uld know that

So call me, may­be

Tłu­ma­cze­nie Car­ly Rae Jep­sen — Call Me May­be

Wrzu­ci­łam życze­nie do stud­ni,
Nie pytaj, nigdy nie powiem
Patrzy­łam na cie­bie, gdy wpa­da­ło
A teraz sto­isz na mojej dro­dze

Sprze­da­ła­bym duszę za życze­nie
Pen­sy i dzie­się­cio­cen­tów­ki za poca­łu­nek
Nie szu­ka­łam tego
A teraz sto­isz na mojej dro­dze

Twój wzrok był zatrzy­mu­ją­cy,
Podar­te spodnie, widocz­na skó­ra
Gorą­ca noc, wiatr wiał
Gdzie ty myślisz, że idziesz, kocha­nie

Hej, dopie­ro co cię spo­tka­łam
I to jest zwa­rio­wa­ne
Ale tu jest mój numer
Więc, może zadzwoń do mnie

Cięż­ko jest patrzeć odpo­wied­nio
na cie­bie, kocha­nie
Ale tu jest mój numer
Więc, może zadzwoń do mnie

Hej, dopie­ro co cię spo­tka­łam
I to jest zwa­rio­wa­ne
Ale tu jest mój numer
Więc, może zadzwoń do mnie

I wszy­scy inny chłop­cy
pró­bo­wa­li o mnie zabie­gać,
Ale tu jest mój numer,
Więc, może zadzwoń do mnie!

Zwle­ka­łeś z dzwo­nie­niem
Ja nie zwle­ka­łam z zako­cha­niem
Nie dałeś mi nic
Ale wciąż sto­isz na mojej dro­dze

Robię wszyst­ko, co jestem w sta­nie
Mam prze­czu­cie i jest ono praw­dzi­we
Nie sądzi­łam, że to poczu­ję
Ale jest to na mojej dro­dze

Twój wzrok był zatrzy­mu­ją­cy
Podar­te spodnie, widocz­na skó­ra
Gorą­ca noc, wiatr wiał
Gdzie ty myślisz, że idziesz, kocha­nie

Hej, dopie­ro co cię spo­tka­łam
I to jest zwa­rio­wa­ne
Ale tu jest mój numer
Więc, może zadzwoń do mnie

Cięż­ko jest patrzeć odpo­wied­nio
na cie­bie, kocha­nie
Ale tu jest mój numer
Więc, może zadzwoń do mnie

Hej, dopie­ro co cię spo­tka­łam
I to jest zwa­rio­wa­ne
Ale tu jest mój numer
Więc, może zadzwoń do mnie

I wszy­scy inny chłop­cy
pró­bo­wa­li o mnie zabie­gać
Ale tu jest mój numer
Więc, może zadzwoń do mnie

Zanim poja­wi­łeś się w moim życiu
bra­ko­wa­ło mi cie­bie tak strasz­nie
bra­ko­wa­ło mi cie­bie tak strasz­nie
bra­ko­wa­ło mi cie­bie tak, tak bar­dzo

Zanim poja­wi­łeś się w moim życiu
bra­ko­wa­ło mi cie­bie tak strasz­nie
I powi­nie­neś to wie­dzieć
bra­ko­wa­ło mi cie­bie tak, tak strasz­nie (strasz­nie, strasz­nie)

Cięż­ko jest patrzeć odpo­wied­nio
na cie­bie, kocha­nie
Ale tu jest mój numer
Więc, może zadzwoń do mnie

Hej, dopie­ro co cię spo­tka­łam
I to jest zwa­rio­wa­ne
Ale tu jest mój numer
Więc, może zadzwoń do mnie

I wszy­scy inny chłop­cy
pró­bo­wa­li o mnie zabie­gać
Ale tu jest mój numer
Więc, może zadzwoń do mnie

Zanim poja­wi­łeś się w moim życiu
Bra­ko­wa­ło mi cie­bie tak strasz­nie
Bra­ko­wa­ło mi cie­bie tak strasz­nie
Bra­ko­wa­ło mi cie­bie tak, tak strasz­nie

Zanim poja­wi­łeś się w moim życiu
Bra­ko­wa­ło mi cie­bie tak strasz­nie
I powi­nie­neś to wie­dzieć

Więc, może zadzwoń do mnie

Zwroty & Wyrażenia

Well

I threw a wish in the well

Wrzu­ci­łam życze­nie do stud­ni

Well to sło­wo, któ­re może być wyko­rzy­sta­ne w wie­lu kon­tek­stach i sytu­acjach.

Well, I threw a wish in the well but it didn’t tur­ned out very well for me.

W powyż­szym zda­niu well poja­wia się aż trzy razy i za każ­dym razem ma inne zna­cze­nie.

Oto one:

Well jako wykrzyk­nik =

= więc, zatem, otóż, no cóż (może być wyra­zem nie­pew­no­ści lub uży­te jako lek­ko zmia­na sen­su poprzed­niej wypo­wie­dzi), no i (uży­te jako kon­ty­nu­acja opo­wie­ści).

Przy­kład:

Well, what shall we do now? = Więc, co powin­ni­śmy teraz zro­bić?

Well jako wykrzyk­nik może być rów­nież uży­te jako osta­tecz­na uwa­ga, pau­za lub zasto­so­wa­ne w celu oka­za­nia zło­ści bądź dez­apro­ba­ty.

Well, real­ly, how gene­ro­us of him! = Och, napraw­dę, jakie to wspa­nia­ło­myśl­ne z jego stro­ny!

Well jako przy­słó­wek =

= dobrze, dokład­nie (np. wyprać, wymie­szać), dużo do duże­go stop­nia, bar­dzo (BrE).

Przy­kła­dy:

They took two hours to discuss the plans and con­si­de­red it time well spent. = Zaję­ło im to dwie godzi­ny, aby prze­dys­ku­to­wać pla­ny i uwa­ża­li to za dobrze spo­żyt­ko­wa­ny czas.

I can’t do it as well as Marie can. = Nie mogę tego zro­bić tak dobrze jak Marie.
W momen­cie, gdy chce­my coś zaakep­to­wać, może­my tak­że powie­dzieć – oh, well = no dobrze.

Well jako przy­miot­nik =

= zdro­wy.

Przy­kład:

I’m sor­ry you’re ill – I hope you get well soon. = Przy­kro mi, że jesteś cho­ry – mam nadzie­ję, że wkrót­ce wyzdrowiejesz/ wró­cisz do zdro­wia.

W tek­ście mamy jed­nak do czy­nie­nia z takim zna­cze­niem well.

Well jako rze­czow­nik =

= stud­nia.

Przy­kład:

The last well in the vil­la­ge dried up last sum­mer. = Ostat­nia stud­nia we wsi wyschła zeszłe­go lata.

= szyb naf­to­wy, szyb, klat­ka scho­do­wa.

Przy­kład:

Dril­ling an oil well is a mas­si­ve pro­ject. = Wier­ce­nie szy­bu naf­to­we­go jest ogrom­nym przed­się­wzię­ciem.

War­to zwró­cić tak­że uwa­gę na cza­sow­nik to well.

To well (up) = zbie­rać się (np. łzy w oczach), wzbie­rać (np. złość, furia).

Przy­kła­dy:

As she was reading the let­ter tears wel­led up in her eyes. = Gdy czy­ta­ła list, łzy zebra­ły się w jej oczach.

Dir­ty water wel­led (up) out of the dama­ged pipe. = Brud­na woda wypłynęła/ wez­bra­ła się z uszko­dzo­nej rury.

Be in somebody’s way

Pen­ny vs. Dime

Tutaj mamy do czy­nie­nia z odnie­sie­niem do dola­ra kana­dyj­skie­go lub też ame­ry­kań­skie­go.

Pen­ny ozna­cza cen­ta, jeże­li weź­mie­my tak­że pod uwa­gę fun­ta, to okre­śla on pensa,monetę jed­no­pen­so­wą.
Dime to z kolei dzie­się­cio­cę­tów­ka.

And now you’re in my way

A teraz sto­isz na mojej dro­dze

To be in somebody’s way / to be in the way = stać komuś na dro­dze.

Przy­kład:

I couldn’t see the sta­ge becau­se the­re was a pil­lar in my way (= betwe­en me and the sta­ge). = Nie mogłam zoba­czyć sce­ny, bo przede mną była kolum­na ( = pomię­dzy mną a sce­ną).

Stare

Widzę Cię!

Ist­nie­je wie­le cza­sow­ni­ków okre­śla­ją­cych patrze­nie na coś w róż­ny spo­sób. Oto kil­ka z nich:

to eye = przy­glą­dać się, mie­rzyć wzro­kiem
to espy = dotrzeć, wyśle­dzić
to gape = gapić się
to gaze = wpa­try­wać się inten­syw­nie
to gawk (infor­mal) = gapić się
to gla­re = wpa­try­wać się (w kogoś), pio­ru­no­wać wzro­kiem
to glimp­se = ujrzeć, zoba­czyć przez krót­ki moment
to gog­gle = wytrzesz­czać oczy
to leer = patrzeć z uko­sa, mru­gać zna­czą­co, łypać okiem
to ogle = patrzeć pożą­dli­wie, poże­rać wzro­kiem
to peek = zer­k­nąć
to peep = zer­k­nąć, zaglą­dać, pod­glą­dać

Your sta­re was hol­din’

Twój wzrok był zatrzy­mu­ją­cy

Sta­re jako rze­czow­nik ozna­cza = utkwio­ne na czymś lub na kimś spoj­rze­nie, np.: Susan gave him a cold sta­re. = Susan rzu­ci­ła mu zim­ne spoj­rze­nie.

Z kolei cza­sow­nik to sta­re ma zna­cze­nie:

To sta­re = wpa­try­wać, gapić się, np.: Don’t sta­re at people like that, it’s rude. = Nie gap się tak na ludzi, to jest nie­grzecz­ne.

War­to znać nie­for­mal­ny idiom z cza­sow­ni­kiem to sta­re.

To sta­re some­bo­dy in the face = samo się komuś narzu­cać (np. roz­wią­za­nie pro­ble­mu), wyda­wać się komuś nie do unik­nie­nia, np.:  The answer has been sta­ring us in the face all along! = Ta odpo­wiedź sama się nam narzu­ca­ła (była jasna) przez cały czas.

Take one’s time

You took your time with the call

Zwle­ka­łeś z dzwo­nie­niem

To take one’s time = nie śpie­szyć się, robić coś w swo­im tempie/ zwle­kać (nie­po­trzeb­nie).

Przy­kład:

Now just take your time and tell me what you think hap­pe­ned. = No już, nie śpiesz się i powiedz mi, co sądzisz, że się zda­rzy­ło.

Beg, borrow or steal

I beg, and bor­row and ste­al

Robię wszyst­ko, co jestem w sta­nie

Tutaj małe przy­po­mnie­nie z lek­cji na pod­sta­wie pio­sen­ki Tay­lor Swift „Love Sto­ry”, otóż beg, bor­row or ste­al ozna­cza = zro­bić wszyst­ko, co jest się w sta­nie zro­bić, aby coś zdo­być, nawet za wszel­ką cenę.

Przy­kład:

I’m gon­na get the money to buy Casey a ring, even if I have to beg, bor­row, or ste­al. = Zdo­bę­dę pie­nią­dze na pier­ścio­nek dla Casey za wszel­ką cenę.

Have foresight

Have fore­si­ght and it’s real

Mam prze­czu­cie i jest ono praw­dzi­we

To have fore­si­ght / to have the fore­si­ght to do some­thing = mieć przeczucie/ mieć prze­czu­cie, że nale­ży coś zro­bić.

Przy­kład:

She had the fore­si­ght to sell her apart­ment just befo­re house pri­ces came down. = Mia­ła prze­czu­cie, żeby sprze­dać swo­je miesz­ka­nie tuż przed spad­kiem cen nie­ru­cho­mo­ści.

 

Czy Wy też nuci­cie pod nosem ten utwór?

Podo­ba się Wam ta lek­cja?

Daj­cie znać w komen­ta­rzach!

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

3 komentarze

 1. anglistka

  Bar­dzo podo­ba mi się Wasza stro­na! Jestem nauczy­ciel­ką j. angiel­skie­go i pole­cam Anty­tek­sty moim uczniom. Jed­nak w dzi­siej­szym arty­ku­le zna­la­złam kil­ka błę­dów:

  - “Well to sło­wo, któ­re może być wyko­rzy­sta­ne w wie­lu kon­tek­stach i sytu­acjach, ozna­cza­jąc” – nie wiem, czy zda­nie zosta­ło ucię­te, czy jest to nie­do­koń­czo­na myśl autor­ki
  -“Well, what Shall we do now?” – wystar­czy jak shall napi­sze­my mała lite­ra 🙂
  — “tho­ugh­tless” nie ozna­cza “wspa­nia­ło­myśl­ny”, lecz “bez­myśl­ny” (wspa­nia­ło­myśl­ny to gene­ro­us)
  — “They took two hours to discuss the plans and con­si­de­red it time well spent. = Zaję­ło im to dwie godzi­ny, aby prze­dys­ku­to­wać pla­ny i uwa­ża­ją to, za dobrze spo­żyt­ko­wa­ny czas.” – nie­ści­sło­ści w tłu­ma­cze­niu cza­sów – “considered“powinno być prze­tłu­ma­czo­ne jako “uwa­ża­li “(i po co ten prze­ci­nek po “uwa­ża­ją to”?)
  — “As she read the let­ter tears wel­led up in her eyes. = Gdy czy­ta­ła list, łzy zebra­ły się w jej oczach.” – wg. mnie powin­no być: “As she was reading…”
  — “Susan gave him a cold sta­re. = Susan rzu­ci­ła mi zim­ne spoj­rze­nie.” – od kie­dy ”him” ozna­cza ”mi”?
  -“I’m gon­na get the money to buy Casey’s ring, even if I have to beg, bor­row, or ste­al. = Zdo­bę­dę pie­nią­dze na pier­ścio­nek dla Casey za wszel­ką cenę.” – “Casey’s ring” ozna­cza: “pier­ścio­nek Casey”, powin­no tu być po pro­stu: “to buy Casey a ring”

  A na przy­szłość pole­cam kil­ku­krot­ne prze­czy­ta­nie przed opu­bli­ko­wa­niem 🙂
  Pozdra­wiam 🙂

  • Anna Rozmus

   Bar­dzo dzię­ku­je­my za komen­tarz 🙂

   Wszyst­kie błę­dy zosta­ły już popra­wio­ne.

   Pozdra­wia­my 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *