Marilyn Manson — Sweet Dreams (Are Made Of This)

Chy­ba każ­dy z nas zna ten utwór w tym, czy innym wyko­na­niu. Poja­wia się on nie tyl­ko na kon­cer­tach czy w radiu, ale rów­nież na wiel­kim ekra­nie. Zna­lazł się na ścież­ce dźwię­ko­wej do hor­ro­ru „Dom na Prze­klę­tym Wzgó­rzu”, thril­le­rze „Gamer” czy seria­lu „Jezio­ro marzeń”. O jakim utwo­rze mowa?

O pio­sen­ce „Swe­et Dre­ams (Are Made of This)” – sin­glu Mari­ly­na Man­so­na, pocho­dzą­ce­go z albu­mu „Smells Like Chil­dren”. Utwór ten to cover pio­sen­ki pod tym samym tytu­łem z reper­tu­aru gru­py Eury­th­mics.

Prze­ko­naj­cie się sami, co kry­je w sobie ten nie­zwy­kły utwór 🙂

Tekst pio­sen­ki Mari­lyn Man­son — Swe­et Dre­ams (Are Made Of This)

Swe­et dre­ams are made of the­se
Who am I to disa­gree?
Tra­vel the world and the seven seas
Everybody’s looking for some­thing

Some of them want to use you
Some of them want to get used by you
Some of them want to abu­se you
Some of them want to be abu­sed

Swe­et dre­ams are made of the­se
Who had a mind to disa­gree?
Tra­vel the world and the seven seas
Everybody’s looking for some­thing

Some of them want to use you
Some of them want to get used by you
Some of them want to abu­se you
Some of them want to be abu­sed

I wan­na use you and abu­se you
I wan­na know what’s insi­de you
Moving on, moving on
Moving on, moving on
Moving on, moving on
Moving on

Swe­et dre­ams are made of the­se
Who am I to disa­gree?
Tra­vel the world and the seven seas
Everybody’s looking for some­thing

Some of them want to use you
Some of them want to get used by you
Some of them want to abu­se you
Some of them want to be abu­sed

I’m gon­na use you and abu­se you
I’m gon­na know what’s insi­de
Gon­na use you and abu­se you
I’m gon­na know what’s insi­de you

Tłu­ma­cze­nie Mari­lyn Man­son — Swe­et Dre­ams (Are Made Of This)

Słod­kie sny zro­bio­ne są z tego
Kim jestem by się nie zgo­dzić?
Prze­mie­rza­jąc świat i sie­dem mórz
Każ­dy cze­goś szu­ka

Nie­któ­rzy z nich chcą się tobą posłu­żyć 
Nie­któ­rzy z nich chcą byś posłu­żył się nimi
Nie­któ­rzy z nich chcą cię wyko­rzy­stać
Nie­któ­rzy z nich chcą być wyko­rzy­sta­ni

Słod­kie sny zro­bio­ne są z tego
Kto ma na tyle rozu­mu aby się nie zgo­dzić?
Prze­mie­rza­jąc świat i sie­dem mórz
Każ­dy cze­goś szu­ka

Nie­któ­rzy z nich chcą się tobą posłu­żyć 
Nie­któ­rzy z nich chcą byś posłu­żył się nimi
Nie­któ­rzy z nich chcą cię wyko­rzy­stać
Nie­któ­rzy z nich chcą być wyko­rzy­sta­ni

Chcę się tobą posłu­żyć i cię wyko­rzy­stać
Chcę wie­dzieć co kry­jesz w środ­ku
Rusz się, rusz się
Rusz się, rusz się
Rusz się, rusz się
Rusz się

Słod­kie sny zro­bio­ne są z tego
Kim jestem by się nie zgo­dzić?
Prze­mie­rza­jąc świat i sie­dem mórz
Każ­dy cze­goś szu­ka

Nie­któ­rzy z nich chcą się tobą posłu­żyć 
Nie­któ­rzy z nich chcą byś posłu­żył się nimi
Nie­któ­rzy z nich chcą cię wyko­rzy­stać
Nie­któ­rzy z nich chcą być wyko­rzy­sta­ni

Posłu­żę się tobą i wyko­rzy­stam cię
Dowiem się co jest w środ­ku
Posłu­żę się tobą i wyko­rzy­stam cię
Dowiem się co kry­jesz w środ­ku

Gramatyka

Use

Some of them want to use you

Nie­któ­rzy z nich chcą się tobą posłu­żyć

To use = wyko­rzy­stać, sto­so­wać, użyt­ko­wać, posłu­żyć, zużyć.

Przy­kład:

Use a screw­dri­ver (to unscrew the screw). = Użyj śru­bo­krę­tu (do odkrę­ce­nia śru­by).

Used = uży­wa­ny, zuży­ty, prze­cho­dzo­ny.

Poza pod­sta­wo­wym, słów­ka te mają rów­nież dodat­ko­we zasto­so­wa­nie, poprzez for­my used to, poni­żej zapre­zen­to­wa­ne zosta­ły pod­sta­wo­we infor­ma­cję na ich temat:

Used to

Use w piguł­ce
to use = wyko­rzy­stać, sto­so­wać, użyt­ko­wać, posłu­żyć, zużyć
used = uży­wa­ny, zuży­ty, prze­cho­dzo­ny
used to = poma­ga okre­ślać zwy­cza­je, nawy­ki i sta­ny z prze­szło­ści
to be used to sth = być przy­zwy­cza­jo­nym do cze­goś
to get used to sth = przy­zwy­cza­jać się do cze­goś, oswo­ić się z czymś

Used to jest for­mą, któ­rej uży­wa się do wyra­że­nia nawy­ków, sta­nów i zwy­cza­jów z prze­szło­ści.  Dosłow­nie ozna­cza zwy­kłam, zwy­kłem…  Zaprze­cze­niem used to jest didn’t use to.

Kon­struk­cja: pod­miot + used to + bez­oko­licz­nik

Przy­kład:

I used to be a good stu­dent. = Byłam (zwy­kłam być) dobrą stu­dent­ką. (Teraz już jestem po stu­diach, więc sytu­acja nie jest aktu­al­na).

To be used to sth

To be used to sth uży­wa się do okre­śle­nia kon­kret­nych przy­zwy­cza­jeń.

Kon­struk­cja: pod­miot + to be + used to + cza­sow­nik + -ing

Przy­kład:

I’m used to wor­king hard. = Jestem przy­zwy­cza­jo­na do cięż­kiej pra­cy.

To get used to sth

To get used to sth słu­ży do wyra­że­nia przy­zwy­cza­ja­nia się do nowej sytu­acji.

Kon­struk­cja: pod­miot + odpo­wied­nia for­ma cza­sow­ni­ka get used to + rze­czow­nik + resz­ta zda­nia

Przy­kład:

I think that living abro­ad is very dif­fi­cult, but I hope,  I’ll get used to living in UK. = Myślę, że miesz­ka­nie za gra­ni­cą jest bar­dzo trud­ne, ale mam nadzie­ję, że się przy­zwy­cza­ję do miesz­ka­nia w UK.

Zwroty & Wyrażenia

Disagree

Wyraź swój sprze­ciw
that may be true, but… = to może być praw­da, ale…
I can’t agree with you = nie mogę się z tobą zgo­dzić
per­haps, but don’t you think that… = moż­li­we, ale nie sądzisz że…
You can’t be serio­us! = No chy­ba żar­tu­jesz!
It seems com­ple­te­ly wrong to me. = To dla mnie kom­plet­nie nie­do­rzecz­ne.
I’m convin­ced that… = Jestem prze­ko­na­na, że…
You must be kidding/joking! = Żar­tu­jesz!
No way! = Nic z tego!
not neces­sa­ri­ly = nie­ko­niecz­nie
on the con­tra­ry = wręcz prze­ciw­nie

Who am I to disa­gree?

Kim jestem by się nie zgo­dzić?

To disa­gree = nie­zgo­dzić się, demen­to­wać, np.: When they disa­gree, the­re is a lot of yel­ling. = Kie­dy oni się ze sobą nie zga­dza­ją, jest dużo wrza­sków.

Abuse

Some of them want to abu­se you

Nie­któ­rzy z nich chcą być wyko­rzy­sta­ni

To abu­se = nad­uży­wać, wyko­rzy­stać, spo­nie­wie­rać, zwy­my­ślać.

Przy­kład:

The­re are few types of dome­stic abu­se. = Mamy kil­ka rodza­jów prze­mo­cy (wyko­rzy­sty­wa­nia) w rodzi­nie.

Wanna

I wan­na use you and abu­se you

Chcę się tobą posłu­żyć i cię wyko­rzy­stać        

Wan­na = skrót od want to.

Przy­kład:

Eury­th­mics

Pier­wot­na wer­sja kom­po­zy­cji zosta­ła stwo­rzo­na przez zespół Eury­th­mics, sta­jąc się jed­no­cze­śnie sym­bo­lem tego bry­tyj­skie­go duetu. Spe­cjal­nie dla fanów Annie Len­nox, ory­gi­nal­na wer­sja utwo­ru.

I wan­na go home! = Chcę do domu!

Move on

Moving on, moving on

Rusz się, rusz się

To move on = iść do przo­du (zmie­niać coś na lep­sze), uno­wo­cze­śniać się, zmie­niać temat.

Przy­kład:

Moving on, let’s discuss the new bud­get. = Przejdź­my dalej, prze­dys­ku­tuj­my nowy budżet.

Gonna

I’m gon­na use you and abu­se you

Posłu­żę się tobą i wyko­rzy­stam cię     

Gon­na = skrót od going to.

Przy­kład:

It’s not gon­na open. = To się nie otwo­rzy.

 

Któ­ra wer­sja tego utwo­ru prze­ma­wia do Was bar­dziej?

Have you moved on with your English thanks to this les­son? 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

2 komentarze

  1. Krtystian

    Powiem szcze­rze, że z tak pro­stym i przej­rzy­stym wyja­śnie­niem used to/be used to/get used to spo­tka­łem się po raz pierw­szy. Pięk­nie! 🙂

  2. Paweł Teodorczuk

    Mimo bycia auto­rem opra­co­wań tek­stów na tym por­ta­lu lubię zaj­rzeć do pro­fe­sjo­nal­nych opra­co­wań współ­pra­cow­ni­ków, szcze­gól­nie jeśli doty­czą pio­se­nek, któ­re uwiel­biam. Keep up with the good work Kata­rzy­na!!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *