Miracle of Sound — Halfman’s Song

Dzi­siej­sza lek­cja to nie lada grat­ka dla fanów „Gry o tron”! Książ­ki George’a R. R. Mar­ti­na i serial nakrę­co­ny na ich pod­sta­wie zdo­by­ły rze­sze fanów na całym świe­cie.

Wal­ka o tytu­ło­wy tron Sied­miu Kró­lestw jest bar­dzo zacię­ta i jest w nią zaan­ga­żo­wa­nych wie­le cie­ka­wych, nie­tu­zin­ko­wych posta­ci. Jed­ną z nich jest Tyrion Lan­ni­ster- głów­ny boha­ter dzi­siej­szej pio­sen­ki. Ród Lan­ni­ste­rów, sym­bo­li­zo­wa­ny przez lwa, to jeden z naj­moż­niej­szych rodów Sied­miu Kró­lestw. Tyrion, zwa­ny tak­że pół­czło­wie­kiem (half­man), odsta­je od resz­ty rodu, gdyż jest kar­łem.

W pio­sen­ce nawią­zu­je do krzywd, jakich doznał od swe­go ojca, Tywi­na Lan­ni­ste­ra i od kur­ty­za­ny o imie­niu Shae, oraz zapo­wia­da zemstę. Pio­sen­kę wyko­nu­je irlandz­ki muzyk Gavin Dun­ne, zna­ny pod nazwą swo­je­go muzycz­ne­go pro­jek­tu Mirac­le of Sound.

Daj­cie się porwać w świat „Gry o tron” z naszą lek­cją!

Tekst pio­sen­ki Mirac­le of Sound — Halfman’s Song

The­re are some who are born distin­gu­ished
The­re are some who are raised in pra­ise
But me I was always the last in line
A blot in my father’s gaze

No che­ek­bo­nes chi­sel­led on a feli­ne face
No skill or savvy with a sword
But this game we all play is won in wily ways
And sly is this lit­tlest lord

Cru­el tricks of roman­ce
Degra­ded by the­ir spi­te
You snub your cub too many times
You just might feel his bite

Bewa­re bewa­re of the words I twist
I am small but my reach is long
And the ravens black aga­inst the winter’s mist
Are whi­spe­ring the half-man’s song
Whi­spe­ring the half man’s song

The land is a blo­oming orchard
With fru­its so juicy and ripe
With a clink of a coin loose the lion’s loin
Play a tune on the half man’s pipe
In the arms of a who­re I made a pro­mi­se
Sin­king deeper into dan­ger eve­ry day
Cut thro­ugh all the­ir shit with a bra­zen wit
Moul­ding pup­pets from the­ir minds of clay

I’m no man of hono­ur
Myself is my true king
But some­whe­re deep within me
The bells of con­scien­ce ring

Bewa­re bewa­re of the words I twist
I am small but my reach is long
And the ravens black aga­inst the winter’s mist
Are whi­spe­ring the half-man’s song
They’re whi­spe­ring the half man’s song

Whi­spe­ring the half man’s song

Tłu­ma­cze­nie Mirac­le of Sound — Halfman’s Song

Są tacy, któ­rzy uro­dzi­li się wyróż­nie­ni
Są tacy, któ­rzy są wycho­wy­wa­ni w chwa­le
Lecz ja byłem zawsze ostat­ni w sze­re­gu
Zma­zą w oczach ojca

Żad­nych kości policz­ko­wych wyrzeź­bio­nych w kociej twa­rzy
Żad­nej wpra­wy ani umie­jęt­no­ści z mie­czem
Ale ta gra, w któ­rą gra­my, jest wygry­wa­na pod­stęp­ny­mi meto­da­mi
A spryt­ny jest ten naj­mniej­szy pan

Okrut­ne sztucz­ki miło­sne
Poni­żo­ny przez ich zja­dli­wość
Odrzu­casz swo­je­go potom­ka zbyt dużo razy
Możesz po pro­stu poczuć jego ugry­zie­nie

Strzeż się, strzeż się słów, któ­re prze­krę­cam
Jestem mały, ale mój zasięg jest dłu­gi
A czar­ne kru­ki prze­ciw zimo­wej mgle
Szep­czą pieśń pół­czło­wie­ka
Szep­czą pieśń pół­czło­wie­ka

Zie­mia jest kwit­ną­cym sadem
Z owo­ca­mi tak soczy­sty­mi i doj­rza­ły­mi
Brzę­kiem monet roz­luź­nij bio­dra lwa
Zagraj melo­dię na fujar­ce pół­czło­wie­ka
W ramio­nach dziw­ki zło­ży­łem obiet­ni­cę
Tonąc głę­biej w nie­bez­pie­czeń­stwie każ­de­go dnia
Prze­ci­na­jąc całe ich gów­no za pomo­cą cynicz­ne­go dow­ci­pu
For­mu­jąc mario­net­ki z ich gli­nia­nych umy­słów

Nie jestem czło­wie­kiem hono­ru
Moje ja jest moim praw­dzi­wym kró­lem
Ale gdzieś głę­bo­ko we mnie
Dzwo­ny świa­do­mo­ści dzwo­nią

Strzeż się, strzeż się słów, któ­re prze­krę­cam
Jestem mały, ale mój zasięg jest dłu­gi
A czar­ne kru­ki prze­ciw zimo­wej mgle
Szep­czą pieśń pół­czło­wie­ka
Szep­czą pieśń pół­czło­wie­ka

Szep­czą pieśń pół­czło­wie­ka

Zwroty & Wyrażenia

Gaze

A blot in my father’s gaze

Ska­za w oczach moje­go ojca

Gaze = wzrok, spoj­rze­nie, np.: His gaze con­fu­sed me. = Jego wzrok mnie krę­po­wał.

To gaze = patrzeć, spo­glą­dać, np.: Why are you gazing at me? = Dla­cze­go patrzysz na mnie?

Skill

No skill or savvy with a sword

Żad­nej umie­jęt­no­ści ani oby­cia z mie­czem

Skill = umie­jęt­ność, np.: The can­di­da­te must have high com­mu­ni­ca­tion skills. = Kan­dy­dat musi mieć wyso­kie umie­jęt­no­ści komu­ni­ka­cyj­ne.

Savvy

No skill or savvy with a sword

Żad­nej umie­jęt­no­ści ani oby­cia z mie­czem

Savvy = bie­głość, wpra­wa, np.: Your busi­ness savvy is a big asset. = Two­ja bie­głość w biz­ne­sie jest dużym atu­tem.

Spite

Degra­ded by the­ir spi­te

Poni­ża­ny przez ich zja­dli­wość

Spi­te = zja­dli­wość, zło­śli­wość, złość.

Przy­kład:

He’s the ​sort of man who would ​let down the ​tyres on ​your ​car just out of spi­te.  = On jest takim rodza­jem czło­wie­ka, któ­ry spu­ścił­by powie­trze z two­ich opon z czy­stej zło­śli­wo­ści.

Beware

Bewa­re, bewa­re of the words I twist

Uwa­żaj na sło­wa, któ­re prze­krę­cam

To bewa­re of some­thing = uwa­żać na coś, np.: Bewa­re of that awful guy! = Uwa­żaj na tego paskud­ne­go typa!

Twist

Don’t twist the­se expres­sions!

to twist some­thing (ex.g. an ankle) = skrę­cić coś (np kost­kę)
to twist some­bo­dy aro­und (one’s) lit­tle fin­gers = zdo­mi­no­wać kogoś; owi­nąć sobie kogoś wokół pal­ca
to leave some­bo­dy to twist in the wind = trzy­mać kogoś w nie­pew­no­ści; zawieść kogoś, wysta­wić kogoś do wia­tru

Bewa­re, bewa­re of the words I twist

Uwa­żaj na sło­wa, któ­re prze­krę­cam

To twist = obró­cić, prze­krę­cić.

To twist the words = prze­krę­cać, prze­ina­czać sło­wa, np.: The jour­na­list twi­sted the words of the poli­ti­cian. = Dzien­ni­karz prze­ina­czył sło­wa poli­ty­ka.

Reach

I am small but my reach is long

Jestem mały, ale mój zasięg jest dłu­gi

Reach = zasięg.

Bey­ond the reach of some­bo­dy = out of the reach of some­bo­dy = poza (czy­imś) zasię­giem.

Przy­kład:

Hide the kni­fe out of the reach of chil­dren. = Scho­waj nóż w miej­scu nie­do­stęp­nym dla dzie­ci.

To reach = osią­gnąć, np.: Emi­ly reached a high level of English. = Emi­ly osią­gnę­ła wyso­ki poziom angiel­skie­go.

Cut through

Don’t cut your own thro­at — learn that expres­sions

to cut your­self (on some­thing) = ska­le­czyć się (o coś)
to cut in line = wpy­chać się (przed kolej­kę)
Cut the … = Skończ z … (potocz­nie)
to cut the (umbi­li­cal) cord = odciąć pępo­wi­nę, osią­gnąć nie­za­leż­ność
to cut your own thro­at = szko­dzić sobie, strze­lać sobie w sto­pę
to cut some­bo­dy dead = igno­ro­wać kogoś

Cut thro­ugh all the­ir shit with a bra­zen wit

Prze­ci­na­jac całe ich gów­no za pomo­cą cynicz­ne­go dow­ci­pu

To cut thro­ugh =

= prze­ciąć, np.: I had to cut thro­ugh the plank. = Musia­łem prze­ciąć deskę.

= prze­cho­dzić na skró­ty, np.: When going to work John usu­al­ly cuts thro­ugh the park. = W dro­dze do pra­cy John zazwy­czaj idzie na skró­ty przez park.

Within

Some­whe­re deep within me

Gdzieś głę­bo­ko we mnie

Within = wewnątrz, w obsza­rze, w cią­gu.

Przy­kła­dy:

We are not allo­wed to smo­ke within the buil­ding. = Nie wol­no nam palić wewnątrz budyn­ku.

The piz­ze­ria offers the deli­ve­ry within 5 kilo­me­ters. = Piz­ze­ria ofe­ru­je dosta­wę w pro­mie­niu 5 kilo­me­trów.

 

Don’t you think that Geo­r­ge R. R. Mar­tin likes leaving us to twist in the wind? 🙂

Tell us.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *