Nirvana — Come As You Are

Trud­no sobie wyobra­zić gatu­nek grun­ge bez słyn­nej Nirva­ny. W swo­im dorob­ku posia­da­ją wie­le zna­nych i cenio­nych kawał­ków. Do jed­nych z nich nale­ży wła­śnie „Come As You Are”.

Jest to dru­gi sin­giel z pły­ty „Never­mind”. Motyw baso­wy z tego utwo­ru jest roz­po­zna­wa­ły przez wie­lu słu­cha­czy już po pierw­szych jego dźwię­kach, co wska­zu­je na ogrom­ną popu­lar­ność pio­sen­ki.

Zachę­ca­my do wgłę­bie­nia się w zawi­ło­ści tek­stu!

Tekst pio­sen­ki Nirva­na — Come As You Are

Come as you are, as you were
As I want you to be
As a friend, as a friend
As an old ene­my

Take your time, hur­ry up
Cho­ice is yours, don’t be late
Take a rest as a friend
As an old

Memo­ria, memo­ria
Memo­ria, memo­ria

Come doused in mud, soaked in ble­ach
As I want you to be
As a trend, as a friend
As an old

Memo­ria, memo­ria
Memo­ria, memo­ria

When I swe­ar that I don’t have a gun
No I don’t have a gun
No I don’t have a gun

Memo­ria, memo­ria
Memo­ria, memo­ria
(And I don’t have a gun)

When I swe­ar that I don’t have a gun
No I don’t have a gun
No I don’t have a gun
No I don’t have a gun
No I don’t have a gun

Tłu­ma­cze­nie Nirva­na — Come As You Are

Przyjdź, taki jaki jesteś, jaki byłeś
Taki jakim chcia­ła­bym, żebyś był
Jako przy­ja­ciel, jako przy­ja­ciel
Jako sta­ry wróg

Nie śpiesz się, śpiesz się
Wybór nale­ży do cie­bie, nie spóź­nij się
Odpocz­nij jako przy­ja­ciel
Jako sta­ry

Wspo­mnie­nie, wspo­mnie­nie
Wspo­mnie­nie, wspo­mnie­nie

Przyjdź obla­ny bło­tem, namo­czo­ny w wybie­la­czu
Tak jak chcia­ła­bym, żebyś był
Jako kie­ru­nek, jako przy­ja­ciel
Jako sta­ry

Wspo­mnie­nie, wspo­mnie­nie
Wspo­mnie­nie, wspo­mnie­nie

Kie­dy przy­się­gam, że nie mam bro­ni
Nie, nie mam bro­ni
Nie, nie mam bro­ni

Wspo­mnie­nie, wspo­mnie­nie
Wspo­mnie­nie, wspo­mnie­nie
(I nie mam bro­ni)

Kie­dy przy­się­gam, że nie mam bro­ni
Nie, nie mam bro­ni
Nie, nie mam bro­ni
Nie, nie mam bro­ni
Nie, nie mam bro­ni

Zwroty & Wyrażenia

As

As many new words as possi­ble
as well = rów­nież
as if = jak­by, jak gdy­by
as much as = tak wie­le jak
as oppo­sed to = w prze­ci­wień­stwie do
as always = jak zawsze
as usu­al = jak zwy­kle
as a who­le = jako całość, ogól­nie, w cało­ści
as you know = jak wiesz
as ever = jak zwy­kle

Come as you are, as you were

Przyjdź, taki jaki jesteś, jaki byłeś

As = jak, jak, jako, tak samo.

Przy­kład:

You are as good as gold. = Jesteś bar­dzo dobrze wycho­wa­ny.

Rest

Take a rest as a friend

Odpocz­nij jako przy­ja­ciel

Rest = odpo­czy­nek, np.: I think that I need some rest. = Myślę, że potrze­bu­je odpo­czyn­ku.

Gdy jeste­śmy zmę­cze­ni potrze­bu­je­my good rest = porząd­ne­go odpo­czyn­ku. Gdy nabie­rze­my sił, jeste­śmy well-rested = wypo­czę­ci. Odpo­czy­wać moż­na w łóż­ku = bed rest, albo w podró­ży na par­kin­gu przy auto­stra­dzie = rest area.

Swear

Klnie jak szewc

W języ­ku angiel­skim ist­nie­je kil­ka wyra­żeń, któ­re ozna­cza­ją nasze pol­skie — kląć jak szewc, oto one:

  • to swe­ar like a bar­gee
  • to swe­ar like a tro­oper
  • to swe­ar like a long­sho­re­man
  • to swe­ar like a sailor

I swe­ar that I don’t have a gun

Przy­się­gam, że nie mam bro­ni

To swe­ar = przysięgać/przeklinać.

Swe­ar word/ swe­ar­word = prze­kleń­stwo, brzyd­kie sło­wo.

Przy­kład:

We swe­ar! We didn’t do that! = Przy­się­ga­my! Nie zro­bi­li­śmy tego!

Take one’s time

Take your time, hur­ry up

Nie śpiesz się, śpiesz się

To take one’s time = nie śpie­szyć się, robić coś bez pośpie­chu, we wła­snym tem­pie, np.: Take your time! Your don’t have to do it now. =  Nie śpiesz się! Nie musisz tego robić teraz.

Douse

Come doused in mud, soaked in ble­ach

Przyjdź obla­ny bło­tem, namo­czo­ny w wybie­la­czu

To douse = oble­wać (kogoś czymś), np.: The cake was doused with a lot of swe­et syrup. = Cia­sto było obla­ne słod­kim syro­pem.

Soak

Come doused in mud, soaked in ble­ach

Przyjdź obla­ny bło­tem, namo­czo­ny w wybie­la­czu

To soak = namo­czyć, prze­sią­kać czymś, prze­cie­kać, np.: The water soaked into my sho­es becau­se it was raining. = Buty prze­siąk­nę­ły mi wodą, bo pada­ło.

Jeśli bra­ku­je nam pro­mie­ni sło­necz­nych, to w dobre dni powin­ni­śmy soak up the sun, soak up the rays, soak up the sun­shi­ne = wchła­niać, chło­nąć słoń­ce.

Z kolei gdy pada i tra­fi­my na ule­wę deszcz, i woda prze­siąk­nie przez ubra­nie = soak thro­ugh some­thing.

Bleach

Come doused in mud, soaked in ble­ach

Przyjdź obla­ny bło­tem, namo­czo­ny w wybie­la­czu

Ble­ach = wybie­lacz.

Przy­kład:

If you use this amo­unt of ble­ach you will destroy the flo­or. = Jeśli uży­jesz tyle wybie­la­cza, znisz­czysz pod­ło­gę.

 

Któ­ry z hitów Nirva­ny lubi­cie naj­bar­dziej?

Take your time to cho­ose 😉

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

3 komentarze

  1. Piosenki o miłości

    “Nirva­na” to nazwa, któ­ra cał­ko­wi­cie odda­je wiel­kość muzy­ki, któ­rą two­rzą. Jeden z moich ulu­bio­nych zespo­łów de fac­to, odpły­wam przy takich nume­rach.

  2. olaq

    mały błąd, w zwrot­ce jest “soaked in ble­ach”, ale nie cho­dzi o wybie­lacz, lecz o pierw­szy album zespo­łu pt. “Ble­ach”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *