Beyoncé — Best Thing I Never Had

Mamy świet­ną wia­do­mość dla wszyst­kich fanów pio­sen­kar­ki – od dzi­siaj będzie­cie mogli połą­czyć przy­jem­ne z poży­tecz­nym – dowie­cie się o czym śpie­wa Bey­on­cé i nauczy­cie się kil­ku klu­czo­wych zwro­tów.

Wbrew powszech­nej opi­nii pio­sen­ki popo­we mogą być czymś wię­cej niż tyl­ko wpa­da­ją­cy­mi w ucho dwo­ma sło­wa­mi refre­nu. Dosko­na­łym przy­kła­dem na to będzie utwór pt. „Best Thing I Never Had” – dru­gi sin­giel z jej stu­dyj­ne­go albu­mu „4” wyda­ne­go w czerw­cu 2011 roku. Jest to zna­ko­mi­ty mate­riał dydak­tycz­ny – a nauka słó­wek, idio­mów i wyra­żeń języ­ko­wych przyj­dzie z nie­zwy­kłą lek­ko­ścią.

A więc pro­si­my, przy­go­tuj­cie się do nauki – tekst przed sie­bie, w tle muzy­ka i z naszą pomo­cą, krok po kro­ku wszyst­ko sta­nie się nie­co jaśniej­sze.

Tekst pio­sen­ki Bey­on­cé — Best Thing I Never Had

What goes aro­und comes back aro­und (hey my baby)
What goes aro­und comes back aro­und (hey my baby)
I say what goes aro­und comes back aro­und (hey my baby)
What goes aro­und comes back aro­und…

The­re was a time
I tho­ught, that you did eve­ry­thing right
No lies, no wrong
Boy I must’ve been out of my mind
So when I think of the time that I almost loved you
You sho­wed your ass
And I, I saw the real you

Thank God you blew it
I thank God I dodged the bul­let
I’m so over you
So baby good lookin’ out

I wan­ted you bad
I’m so thro­ugh with that
’Cau­se hone­stly
You tur­ned out to be the
(best thing I never had)
You tur­ned out to be the (best thing I never had)
And I’m gon­na’ always be the (best thing you never had)
Oh yeah, I bet it sucks to be you right now

So sad, you’re hurt
Boo hoo, oh, did you expect me to care
You don’t dese­rve my tears
I guess that’s why they ain’t the­re
When I think that the­re was a time that I almost loved you
You sho­wed your ass and baby yes I saw the real you

Thank God you blew it
I thank God I dodged the bul­let
I’m so over you
Baby good lookin’ out

I wan­ted you bad
I’m so thro­ugh with that
’Cau­se hone­stly
You tur­ned out to be the
(best thing I never had)
I said, you tur­ned out to be the (best thing I never had)
And I’ll never be the (best thing you never had)
Oh baby I bet sucks to be you right now

I know you want me back
It’s time to face the facts
That I’m the one that’s got away
Lord knows that it would take ano­ther pla­ce
Ano­ther time, ano­ther world, ano­ther life
Thank God I found the good in good­bye

I used to want you so bad
I’m so thro­ugh with that
’Cau­se hone­stly
You tur­ned out to be the
(best thing I never had)
Oh you tur­ned out to be (the best thing I never had)
And I will always be the (best thing you never had)
Oh, best thing you never had!

I used to want you so bad
I’m so thro­ugh with that
’Cau­se hone­stly
You tur­ned out to be the
(best thing I never had)
Oh you tur­ned out to be the (best thing I never had)
Oh, I will never be the (best thing you never had)
Oh baby, I bet it sucks to be you right now

What goes aro­und, comes back aro­und
What goes aro­und, comes back aro­und
I bet it sucks to be you right now
What goes aro­und, comes back aro­und
I bet it sucks to be you right now
What goes aro­und, comes back aro­und
I bet it sucks to be you right now

Tłu­ma­cze­nie Bey­on­cé — Best Thing I Never Had

Histo­ria lubi się powta­rzać (hej mój skar­bie)
Histo­ria lubi się powta­rzać (hej mój skar­bie)
Mówię, że histo­ria lubi się powta­rzać (hej mój skar­bie)
Histo­ria lubi się powta­rzać…

Był czas
Gdy sądzi­łam, że wszyst­ko robisz dobrze
Żad­nych kłamstw, nic złe­go
O mat­ko, musia­łam stra­cić rozum
Więc kie­dy wspo­mi­nam czas, kie­dy pra­wie cię poko­cha­łam
Oka­za­łeś się dup­kiem
A ja, ja zoba­czy­łam praw­dzi­we­go cie­bie

Dzię­ki Bogu zawa­li­łeś spra­wę
Dzię­ki Bogu uda­ło mi się unik­nąć przy­kro­ści
Skoń­czy­łam z tobą
Więc dobrze uwa­żaj

Pra­gnę­łam cię tak bar­dzo
Skoń­czy­łam z tym na dobre
Bo szcze­rze
Oka­za­łeś się być
(naj­lep­szą rze­czą któ­rej nigdy nie mia­łam)
Oka­za­łeś się być (naj­lep­szą rze­czą któ­rej nigdy nie mia­łam)
A ja zawsze będę (naj­lep­szą rze­czą któ­rej ty nie mia­łeś)
O tak, zało­żę się, że bez­na­dziej­nie jest być tobą teraz

Tak smut­no, że jesteś zra­nio­ny
Boo hoo, och, myśla­łeś, że się przej­mę
Nie zasłu­gu­jesz na moje łzy
Chy­ba dla­te­go ich nie ma
Kie­dy wspo­mi­nam czas, kie­dy pra­wie cię poko­cha­łam
Oka­za­łeś się dup­kiem i kocha­nie, tak, zoba­czy­łam praw­dzi­we­go cie­bie

Dzię­ki Bogu zawa­li­łeś spra­wę
Dzię­ki Bogu uda­ło mi się unik­nąć przy­kro­ści
Skoń­czy­łam z tobą na dobre
Więc dobrze się przyj­rzyj

Pra­gnę­łam cię tak bar­dzo
Skoń­czy­łam z tym
Bo szcze­rze
Oka­za­łeś się być
(naj­lep­szą rze­czą któ­rej nigdy nie mia­łam)
Oka­za­łeś się być (naj­lep­szą rze­czą któ­rej nigdy nie mia­łam)
A ja zawsze będę (naj­lep­szą rze­czą któ­rej ty nie mia­łeś)
O tak, zało­żę się, że bez­na­dziej­nie jest być tobą teraz

Wiem, że chcesz mnie z powro­tem
Czas spoj­rzeć praw­dzie w oczy
To ja jestem tą, któ­ra ode­szła
Bóg wie, że to wyma­ga­ło­by inne­go miej­sca
Inne­go cza­su, inne­go świa­ta, inne­go życia
Dzię­ki Bogu zna­la­złam dobro w poże­gna­niu

Kie­dyś pra­gnę­łam cię tak bar­dzo
Skoń­czy­łam z tym
Bo szcze­rze
Oka­za­łeś się być naj­lep­szą rze­czą któ­rej nigdy nie mia­łam
(naj­lep­szą rze­czą któ­rej nigdy nie mia­łam)
Oka­za­łeś się być (naj­lep­szą rze­czą któ­rej nigdy nie mia­łam)
A ja zawsze będę (naj­lep­szą rze­czą któ­rej ty nie mia­łeś)
Och, naj­lep­szą rze­czą któ­rej nigdy nie mia­łeś!

Kie­dyś pra­gnę­łam cie­bie tak bar­dzo
Skoń­czy­łam z tym na dobre
Bo szcze­rze
Oka­za­łeś się być naj­lep­szą rze­czą któ­rej nigdy nie mia­łam
(naj­lep­szą rze­czą któ­rej nigdy nie mia­łam)
Oka­za­łeś się być (naj­lep­szą rze­czą któ­rej nigdy nie mia­łam)
A ja zawsze będę (naj­lep­szą rze­czą któ­rej ty nie mia­łeś)
O tak, zało­żę się, że bez­na­dziej­nie jest być tobą teraz

Histo­ria lubi się powta­rzać, histo­ria lubi się powta­rzać
Histo­ria lubi się powta­rzać, histo­ria lubi się powta­rzać
Zało­żę się, że bez­na­dziej­nie jest być tobą teraz
Histo­ria lubi się powta­rzać, histo­ria lubi się powta­rzać
Zało­żę się, że bez­na­dziej­nie jest być tobą teraz
Histo­ria lubi się powta­rzać, histo­ria lubi się powta­rzać
Zało­żę się, że bez­na­dziej­nie jest być tobą teraz

Zwroty & wyrażenia

What goes around, comes back around

What goes aro­und comes aro­und

Powie­dze­nie to ma kil­ka pol­skich odpo­wied­ni­ków =

= jak ty komu, tak on tobie
= histo­ria lubi się powta­rzać
= co rzu­cisz za sie­bie, znaj­dziesz przed sobą
= jakie ziar­no, taki plon

Utwór wpa­da w ucho już od same­go począt­ku, gdy sły­szy­my powta­rza­ją­ce się:

What goes aro­und, comes back aro­und, hey, my baby
Powie­dze­nie — what goes aro­und, comes aro­und, moż­na prze­tłu­ma­czyć na parę spo­so­bów.

Gene­ral­nie cho­dzi o kar­mę – prze­zna­cze­nie – czyn (dobry lub zły) wyko­na­ny przez daną oso­bę wró­ci do niej, wszyst­ko ma swo­je kon­se­kwen­cje.

Must have been

Pierw­sza zwrot­ka roz­po­czy­na się w taki spo­sób:

Oh, boy – czy­li jak chło­piec stał się mat­ką

Słów­ko boy wystę­pu­je rów­nież jako wykrzyk­nik:

boy!/ oh boy! = o rany!/ o matko!/ ojej!/ a niech to!/ kur­czę!

The­re was a time I tho­ught, that you did eve­ry­thing right
No lies, no wrong, boy, I must have been out­ta my mind

Był czas, gdy sądzi­łam, że wszyst­ko robisz dobrze
Żad­nych kłamstw, nic złe­go, o mat­ko, musia­łam stra­cić rozum

Uży­ty zwrot must have been jest przy­kła­dem cza­sow­ni­ka modal­ne­go w prze­szło­ści.

Cza­sow­ni­ków tych uży­wa­my, kie­dy chce­my powie­dzieć o praw­do­po­do­bień­stwie zaist­nie­nia jakiś wyda­rzeń w prze­szło­ści.

Bey­on­ce śpie­wa I must have been out­ta my mind = musia­łam stra­cić rozum.

Modal Verbs in the Past
Modal Verb + Have + Past Par­ti­ci­ple

Inne przy­kła­dy:

May/Might np.: - Do you know why Jane wasn’t at the­ir par­ty? – She might not have known abo­ut it. = — Wiesz, cze­mu Jan­ce nie była na ich impre­zie? – Mogła o niej nie wie­dzieć.

Sho­uld, np.: I don’t under­stand phy­sics. I sho­uld have stu­died more. =  Nie rozu­miem fizy­ki. Powi­nie­nem był wię­cej się uczyć.

Could, np.: Why didn’t you call me when you were in New York? You could have stay­ed with me! = Dla­cze­go nie zadzwo­ni­łeś do mnie, kie­dy byłeś w Nowym Jor­ku? Mogłeś się u mnie zatrzy­mać!

Wyra­ża swo­ją pew­ność, co do wyda­rze­nia z prze­szło­ści.

Inne przy­kła­dy:

- Whe­re are my keys? – You must have left them in the car. = — Gdzie są moje klu­cze? – Musia­łeś je zosta­wić w samo­cho­dzie.

Don­na isn’t aswe­ring the pho­ne. She must have fal­len asle­ep. = Don­na nie odbie­ra tele­fo­nu. Musia­ła zasnąć.

Outta

I must have been out­ta my mind

Musia­łam stra­cić rozum

Out­ta = out of = z, ze, poza, np.: I took my sun­glas­ses out of a dra­wer. = Wyją­łem z szu­fla­dy moje oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne.

Blow

Bey­on­ce śpie­wa o swo­jej byłej miło­ści:

Thank God you blew it

Dzię­ki Bogu zawa­li­łeś spra­wę

To blow jest cza­sow­ni­kiem nie­re­gu­lar­nym (Past Sim­ple – blew, Past Par­ti­ci­ple – blown).

Cza­sow­nik ten tłu­ma­czy­my na kil­ka­na­ście spo­so­bów. W pio­sen­ce został uży­ty w nie­for­mal­nym zna­cze­niu.

To blow = zawa­lić spra­wę, zepsuć coś, np.: He could have a nor­mal fami­ly – a beau­ti­ful wife and chil­dren, but he blew eve­ry­thing. = On mógł mieć nor­mal­ną rodzi­nę – pięk­ną żonę i dzie­ci, ale wszyst­ko zepsuł.

Dodge a bullet

Dalej mamy:

I thank God I dodged the bul­let

Dzię­ki Bogu uda­ło mi się unik­nąć przy­kro­ści

W tym frag­men­cie został uży­ty idiom to dodge the bul­let = z powo­dze­niem unik­nąć poważ­ne­go pro­ble­mu.

Be over

Bey­on­cé ogła­sza koniec swo­je­go związ­ku:

I’m so over you

To be over jest cza­sow­ni­kiem zło­żo­nym (phra­sal verb), któ­ry ozna­cza =

= skoń­czyć się, zakoń­czyć się, np.: Let this be over. = Niech to się skoń­czy.

Be through

Cza­sow­nik zło­żo­ny to be thro­ugh with sth jest syno­ni­mem to be over.

Został uży­ty w wer­sie:

I’m so thro­ugh with that

To be thro­ugh with sb/sth = skoń­czyć, zerwać z kimś/czymś, np.: I’m not thro­ugh with you yet! = Jesz­cze z tobą nie skoń­czy­łem!

Turn out

Turn out – przy­kła­dy zasto­so­wań
to turn out well/badly = skoń­czyć się dobrze/źle
it tur­ned out dif­fe­ren­tly = sta­ło się ina­czej
to turn out all right = udać się
it depends how things turn out = zale­ży, jak spra­wy się uło­żą
that child will turn out badly = z tego dziec­ka nic dobre­go nie wyro­śnie
she tur­ned out to be wrong = oka­za­ło się, że się myli
the job tur­ned out (to be) dif­fi­cult = oka­za­ło się, że pra­ca jest trud­na
it tur­ned out to be a good deci­sion = oka­za­ło się, że była to słusz­na decy­zja
she turns out to have gone to scho­ol with him = oka­zu­je się, że cho­dzi­ła z nim do szko­ły
as it tur­ned out = jak się oka­za­ło

Kolej­ny cza­sow­nik zło­żo­ny poja­wia się w refre­nie:

‘Cau­se hone­stly you tur­ned out to be the best thing I never had

Bo szcze­rze oka­za­łeś się być naj­lep­szą rze­czą któ­rej nigdy nie mia­łam

To turn out = oka­zać, uło­żyć się, np.: It tur­ned out she knew him. = Oka­za­ło się, że ona go zna.

Ain’t

Przyj­rzyj­my się wer­som:

You don’t dese­rve my tears
I guess that’s why they ain’t the­re

Nie zasłu­gu­jesz na moje łzy
Chy­ba dla­te­go ich nie ma

Słów­ko ain’t jest uży­wa­ne w języ­ku potocz­nym, nie­for­mal­nym. Mówiąc w dużym skró­cie — jest toż­sa­me z prze­cze­nia­mi w cza­sie teraź­niej­szym be not oraz have not.

Mamy na myśli =

= am/is/are not, np.: She ain’t my friend. = She isn’t my friend. = Ona nie jest moją przy­ja­ciół­ką.

= have/has not, np.: They ain’t got no car. = Oni nie mają samo­cho­du.

Face the facts

W tym wer­sie został uży­ty cie­ka­wy zwrot:

It’s time to face the facts

Czas spoj­rzeć praw­dzie w oczy

To face the facts = spoj­rzeć praw­dzie w oczy.

So bad…
W potocz­nym Ame­ri­can English słów­ko bad wystę­pu­je jako przy­miot­nik =

= bar­dzo, strasz­nie, okrop­nie, cho­ler­nie, np.: I miss him so bad! = Tak strasz­nie za nim tęsk­nie!

Let’s face it! = Spójrz­my praw­dzie w oczy!

Used to

Bey­on­cé wspo­mi­na swój zwią­zek:

I used to want you so bad

Kie­dyś pra­gnę­łam cię tak bar­dzo

Kon­struk­cji used to uży­wa­my:

- mówiąc o nawy­kach i zwy­cza­jach z prze­szło­ści, któ­re ule­gły zmia­nie np.:

Used to – budo­wa
Used to + bez­oko­licz­nik

We used to play ten­nis toge­ther. = Kie­dyś gra­li­śmy razem w teni­sa.
She used to visit him eve­ry Sun­day. = Ona go odwie­dza­ła w każ­dą nie­dzie­lę.
It used to be my house. = To (kie­dyś) był mój dom.

I used to smo­ke. = Kie­dyś pali­łem. = Mia­łem zwy­czaj palić, ale już nie palę.

I used to live in this city. = Kie­dyś miesz­ka­łem w tym mie­ście. (Ale już nie miesz­kam.)

- mówiąc o sta­nie rze­czy z prze­szło­ści, któ­ry uległ zmia­nie, np.:

It used to be a quiet town. = To było (kie­dyś) spo­koj­ne mia­sto.

I used to be more patient. = Byłem (kie­dyś) bar­dziej cier­pli­wy.

 

Czy Bey­on­cé oka­za­ła się dobrą nauczy­ciel­ką angiel­skie­go?

Are you thro­ugh with the new voca­bu­la­ry from this les­son? 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

2 komentarze

  1. Uczennica

    Dzię­ku­ję bar­dzo za doda­nie opra­co­wa­nia do tek­stu tej pio­sen­ki. Dla mnie to wie­le zna­czy. Zauwa­ży­łam w niej wie­le przy­dat­nych zwro­tów, a od pew­ne­go cza­su bar­dzo inte­re­su­ję się języ­kiem angiel­skim. Dla­te­go też z chę­cią każ­de­go dnia odwie­dzam tę stro­nę. A co do opra­co­wa­nia, to jest ono napraw­dę feno­me­nal­ne, wszyst­ko wyja­śnio­ne jasno i pro­sto, ide­al­nie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *