Evanescence — Bring Me To Life

Eva­ne­scen­ce, czy­li ulot­ność i nie­sta­bil­ność, jako zespół powstał w 1995 roku. Zało­ży­cie­lem była woka­list­ka Amy Lee, któ­ra pod­czas kato­lic­kie­go obo­zu waka­cyj­ne­go w Lit­tle Rock (Arkan­sas, USA), pozna­ła gita­rzy­stę, Bena Moody’ego.

Pierw­sze dwie pły­ty zosta­ły wyda­ne nakła­dem wła­snym, pierw­szy stu­dyj­ny album nie odniósł jed­nak wiel­kie­go suk­ce­su. Dopie­ro kolej­na pły­ta „Fal­len”, odsło­ni­ła ich talent szer­szej publicz­no­ści. Z tego wła­śnie krąż­ka, pocho­dzi utwór „Bring Me To Life”, w któ­rym gościn­nie poja­wił się Paul McCoy z zespo­łu 12 Sto­nes.

Zapra­sza­my na cie­ka­wą lek­cję! 🙂

Tekst pio­sen­ki Eva­ne­scen­ce — Bring Me To Life

How can you see into my eyes like open doors?
Leading you down into my core
Whe­re I’ve beco­me so numb
Witho­ut a soul my spirit’s sle­eping some­whe­re cold
Until you find it the­re
And lead it back home

(Wake me up)
Wake me up insi­de
(I can’t wake up)
Wake me up insi­de
(Save me)
Call my name and save me from the dark
(Wake me up)
Bid my blo­od to run
(I can’t wake up)
Befo­re I come undo­ne
(Save me)
Save me from the nothing I’ve beco­me

Now that I know what I’m witho­ut
You can’t just leave me
Bre­athe into me and make me real
Bring me to life

(Wake me up)
Wake me up insi­de
(I can’t wake up)
Wake me up insi­de
(Save me)
Call my name and save me from the dark
(Wake me up)
Bid my blo­od to run
(I can’t wake up)
Befo­re I come undo­ne
(Save me)
Save me from the nothing I’ve beco­me

Bring me to life
(I’ve been living a lie, there’s nothing insi­de)
Bring me to life

Fro­zen insi­de witho­ut your touch
Witho­ut your love, dar­ling
Only you are the life among the dead
(All this time I can’t belie­ve I couldn’t see)
(Kept in the dark but you were the­re in front of me)
I’ve been sle­eping a tho­usand years it seems
Got to open my eyes to eve­ry­thing
(Witho­ut a tho­ught, witho­ut a voice, witho­ut a soul)
(Don’t let me die here)
The­re must be some­thing more
Bring me to life

(Wake me up)
Wake me up insi­de
(I can’t wake up)
Wake me up insi­de
(Save me)
Call my name and save me from the dark
(Wake me up)
Bid my blo­od to run
(I can’t wake up)
Befo­re I come undo­ne
(Save me)
Save me from the nothing I’ve beco­me

Bring me to life
(I’ve been living a lie, there’s nothing insi­de)
Bring me to life

Tłu­ma­cze­nie Eva­ne­scen­ce — Bring Me To Life

Jak możesz patrzeć w moje oczy jak w otwar­te drzwi?
Pro­wa­dzą cię do środ­ka moje­go wnę­trza
Gdzie sta­łam się tak zdrę­twia­ła
Bez duszy mój duch śpi gdzieś w zim­nie
Dopó­ki nie znaj­dziesz go tam
I nie przy­pro­wa­dzisz z powro­tem do domu

(Obudź mnie)
Obudź mnie w środ­ku
(Nie mogę się obu­dzić)
Obudź mnie w środ­ku
(Ocal mnie)
Wypo­wiedz moje imię i ocal przed ciem­no­ścią
(Obudź mnie)
Spraw, by moja krew krą­ży­ła
(Nie mogę się obu­dzić)
Zanim upad­nę
(Ocal mnie)
Ocal mnie przed nico­ścią, któ­rą się sta­łam

Teraz, gdy wiem bez cze­go jestem
Nie możesz mnie tak zosta­wić
Oddy­chaj we mnie i uczyń real­ną
Przy­wróć mnie do życia 

(Obudź mnie)
Obudź mnie w środ­ku
(Nie mogę się obu­dzić)
Obudź mnie w środ­ku
(Ocal mnie)
Wypo­wiedz moje imię i ocal przed ciem­no­ścią 
(Obudź mnie)
Spraw, by moja krew krą­ży­ła
(Nie mogę się obu­dzić)
Zanim upad­nę
(Ocal mnie)
Ocal mnie przed nico­ścią, któ­rą się sta­łam

Przy­wróć mnie do życia
(Żyłem kłam­stwem, we wnę­trzu nie ma nic)
Przy­wróć mnie do życia

Zmar­z­nię­ta w środ­ku bez two­je­go doty­ku
Bez two­jej miło­ści, kocha­nie
Tyl­ko ty jesteś życiem pośród śmier­ci
(Cały ten czas nie mogę uwie­rzyć, nie potra­fi­łem zoba­czyć)
(Tkwiąc w mro­ku, ale ty tam byłaś, na prze­ciw­ko mnie)
Wyda­je się, że spa­łam tysiąc lat
Otwo­rzy­łam oczy na wszyst­ko
(Bez myśli, bez gło­su, bez duszy)
(Nie pozwól mi tu umrzeć)
Musi być coś wię­cej
Przy­wróć mnie do życia

(Obudź mnie)
Obudź mnie w środ­ku
(Nie mogę się obu­dzić)
Obudź mnie w środ­ku
(Ocal mnie)
Wypo­wiedz moje imię i ocal mnie przed ciem­no­ścią 
(Obudź mnie)
Spraw, by moja krew krą­ży­ła 
(Nie mogę się obu­dzić)
Zanim upad­nę
(Ocal mnie)
Ocal mnie przed nico­ścią, któ­rą się sta­łam

Przy­wróć mnie do życia
(Żyłem kłam­stwem, we wnę­trzu nie ma nic)
Przy­wróć mnie do życia

Gramatyka

Przyimki miejsca

I’ve been living a lie, there’s nothing insi­de

Żyłem kłam­stwem, we wnę­trzu nie ma nic

Insi­de = wewnątrz, w, np.: Come in, it’s nice insi­de. = Wejdź, w środ­ku jest faj­nie.

Przy oka­zji war­to zer­k­nąć na inne przy­im­ki miej­sca:

On = na, np.: It is on the desk. = To jest na biur­ku.

At = na, przy, w, np: You can buy stamps at the post offi­ce. = Możesz kupić znacz­ki na poczcie.

In = w, np.: My dog is in the buil­ding. = Mój pies jest w (środ­ku) budyn­ku.

To = do, np.: I’m going to the cine­ma. = Idę do kina.

Under = pod, np.: My dog is sle­eping under the table. = Mój pies śpi pod sto­łem.

Below = pod, np.: Unfor­tu­na­te­ly, the result of your test is below our expec­ta­tions. = Nie­ste­ty wynik two­je­go testu jest poni­żej naszych ocze­ki­wań.

Abo­ve = nad, np.: She lives direc­tly abo­ve us. = Ona miesz­ka bez­po­śred­nio nad nami.

Over = nad, np.: It may take over an hour. = To może zając ponad godzi­nę.

in front of vs. oppo­si­te

in front of = na prze­ciw­ko, po tej samej stro­nie (uli­cy), przed/pod domem, np.: Mike sat in front of Kate in the restau­rant. = Mike usiadł na prze­ciw­ko Kate w restau­ra­cji.
Sie­dzie­li na prze­ciw­ko, przy innych sto­li­kach ale po tej samej stro­nie sali.

oppo­si­te = na prze­ciw­ko, przez uli­cę, przez stół, np.: Mike sat oppo­si­te Kate in the restau­rant. = Mike usiadł na prze­ciw­ko Kate w restau­ra­cji.
Sie­dzie­li na prze­ciw­ko sie­bie, ale po róż­nych stro­nach tego same­go sto­łu.

In front of = przed, przy, naprze­ciw­ko, np.: He is sit­ting in front of a buil­ding. = On sie­dzi przed budyn­kiem.

Oppo­si­te = naprze­ciw­ko, np.: Tom is sit­ting oppo­si­te Kate. = Tom sie­dzi naprze­ciw­ko Kate.

Behind = za, z tyłu, np.: She is hiding behind a tree. = Ona się cho­wa za drze­wem.

Betwe­en = pomię­dzy, np.: I have to cho­ose betwe­en my fami­ly and work. = Muszę wybrać pomię­dzy rodzi­ną a pra­cą.

Among = pośród, wśród, np.: It’s good to be among friends. = Dobrze być wśród przy­ja­ciół.

Next to, by, besi­de = obok, np.: We sat next to each other. = Usie­dli­śmy obok sie­bie.

Near = bli­sko, nie­da­le­ko, np.: Can I sit near the win­dow? = Mogę usiąść bli­sko okna?

Round, aro­und = wokół, dooko­ła, np.: They sat round the table. = Oni usie­dli wokół sto­łu.

Out­si­de = na zewnątrz, np.: It’s very cold out­si­de. = Na zewnątrz jest bar­dzo zim­no.

Zwroty & Wyrażenia

Core

Leading you down into my core

Pro­wa­dzą cię do środ­ka moje­go wnę­trza

Core = jądro, rdzeń, śro­dek, ogry­zek, sed­no, np.: Her blue eyes pier­ced him to the core. = Jej nie­bie­skie oczy prze­szy­ły go do środ­ka.

Numb

Whe­re I’ve beco­me so numb

Gdzie sta­łam się tak zdrę­twia­ła

Numb = drę­twy, zgra­bia­ły, skost­nia­ły, spa­ra­li­żo­wa­ny, np.: I can’t move! My legs are numb. = Nie mogę się ruszyć! Nogi mi zdrę­twia­ły.

Bid

Bid my blo­od to run

Spraw, by moja krew krą­ży­ła

To bid = pod­bi­jać, staw­ka, licy­to­wać, kazać, wzy­wać, pro­po­no­wać, np.: They bid $35,000 and got the con­tract. = Oni pod­bi­li (staw­kę) do 35.000 dola­rów i dosta­li kon­trakt.

Among

Only you are the life among the dead

Tyl­ko ty jesteś życiem pośród śmier­ci

Among = mię­dzy, wśród, pomię­dzy, pośród, np.: The bees were buz­zing among the flo­wers. = Psz­czo­ły bzy­cza­ły pomię­dzy kwia­ta­mi.

Thought

(Witho­ut a tho­ught, witho­ut a voice, witho­ut a soul)

(Bez myśli, bez gło­su, bez duszy)

Tho­ught = pomysł, myśl, uwa­żać, sądzić, np.: I never tho­ught I could do it. = Nigdy nie myśla­łam, że mogę to zro­bić.

Dark

Call my name and save me from the dark

Wypo­wiedz moje imię i ocal mnie przed ciem­no­ścią 

Dark = ciem­ny, mrocz­ny, np.: I like to wear dark blue jeans. = Lubię nosić ciem­no­nie­bie­skie dżin­sy.

 

Has this les­son bro­ught your English back to life? 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *