James Bay — Hold Back The River

“Hold Back The River” to szyb­ko wpa­da­ją­ca w ucho pio­sen­ka o miło­ści. James Bay mimo, że nie uży­wa skom­pli­ko­wa­nych efek­tów dźwię­ko­wych czy wizu­al­nych w tele­dy­sku to ocza­ro­wu­je słu­cha­ją­ce­go, że chce się słu­chać tej pio­sen­ki jesz­cze raz i jesz­cze raz.

Zapra­sza­my na cie­ka­wą lek­cję angiel­skie­go na pod­sta­wie tego pięk­ne­go utwo­ru!

Tekst pio­sen­ki James Bay — Hold Back The River

Tried to keep you clo­se to me
But life got in betwe­en
Tried to squ­are not being the­re
But think that I should’ve been

Hold back the river, let me look in your eyes
Hold back the river, so I
Can stop for a minu­te and see whe­re you hide
Hold back the river, hold back

Once upon a dif­fe­rent life
We rode our bikes into the sky
But now we’re cau­ght aga­inst the tide
Tho­se distant days all fla­shing by

Hold back the river, let me look in your eyes
Hold back the river, so I
Can stop for a minu­te and be by your side
Hold back the river, hold back

Hold back the river, let me look in your eyes
Hold back the river, so I
Can stop for a minu­te and see whe­re you hide
Hold back the river, hold back

Oh, oho, oho, oho, oho
Oho, oho, oho, oho

Lone­ly water, lone­ly water
Won’t you let us wan­der
Let us hold each other
Lone­ly water, lone­ly water
Won’t you let us wan­der
Let us hold each other

Hold back the river, let me look in your eyes
Hold back the river, so I
Can stop for a minu­te and be by your side
Hold back the river, hold back

Hold back the river, let me look in your eyes
Hold back the river, so I
Can stop for a minu­te and be by your side
Hold back the river, hold

Lone­ly water, lone­ly water
Won’t you let us wan­der
Let us hold each other
Lone­ly water, lone­ly water
Won’t you let us wan­der
Let us hold each other

Tłu­ma­cze­nie James Bay — Hold Back The River

Pró­bo­wa­łem trzy­mać cię bli­sko mnie
Ale życie weszło pomię­dzy nas
Pró­bo­wa­łem to wypro­sto­wać nie będąc tam
Ale myślę, że powi­nie­nem tam być

Wstrzy­maj rze­kę, pozwól mi popa­trzeć ci w oczy
Wstrzy­maj rze­kę żebym
Mógł zatrzy­mać się na chwi­lę i zoba­czyć gdzie się ukry­wasz
Wstrzy­maj rze­kę, wstrzy­maj

Daw­no temu w innym życiu
Pro­wa­dzi­li­śmy nasze rowe­ry w nie­bo
Ale teraz utkwi­li­śmy w fali
Tych wszyst­kich odle­głych, prze­my­ka­ją­cych dni

Wstrzy­maj rze­kę, pozwól mi popa­trzeć ci w oczy
Wstrzy­maj rze­kę, żebym
Mógł zatrzy­mać się na chwi­lę i być obok cie­bie
Wstrzy­maj rze­kę, wstrzy­maj

Wstrzy­maj rze­kę, pozwól mi popa­trzeć ci w oczy
Wstrzy­maj rze­kę, żebym
Mógł zatrzy­mać się na chwi­lę i być obok cie­bie
Wstrzy­maj rze­kę, wstrzy­maj

Oh, oho, oho, oho, oho
Oho, oho, oho, oho

Samot­na woda, samot­na wodo
Cze­mu nie pozwa­lasz nam wędro­wać
Pozwól nam trzy­mać się razem
Samot­na woda, samot­na wodo
Cze­mu nie pozwa­lasz nam wędro­wać
Pozwól nam trzy­mać się razem

Wstrzy­maj rze­kę, pozwól mi popa­trzeć ci w oczy
Wstrzy­maj rze­kę, żebym
Mógł zatrzy­mać się na chwi­lę i być obok cie­bie
Wstrzy­maj rze­kę, wstrzy­maj

Wstrzy­maj rze­kę, pozwól mi popa­trzeć ci w oczy
Wstrzy­maj rze­kę, żebym
Mógł zatrzy­mać się na chwi­lę i być obok cie­bie
Wstrzy­maj rze­kę, wstrzy­maj

Samot­na woda, samot­na wodo
Cze­mu nie pozwa­lasz nam wędro­wać
Pozwól nam trzy­mać się razem
Samot­na woda, samot­na wodo
Cze­mu nie pozwa­lasz nam wędro­wać
Pozwól nam trzy­mać się razem

Zwroty & Wyrażenia

Get in

But life got in betwe­en

Ale życie weszło pomię­dzy  nas

To get in =  wejść, wcho­dzić.

Przy­kład:

As he got in eve­ry­bo­dy star­ted sin­ging. = Kie­dy on wszedł wszy­scy zaczę­li śpie­wać.

Square

Squ­are­ly into your memo­ry!
squ­are­ly = bez­po­śred­nio, wprost

squ­ared = w krat­kę, krat­ko­wa­ny

squ­are meal = peł­ny posi­łek

from squ­are one = od począt­ku

squ­are deal = spra­wie­dli­we trak­to­wa­nie

squ­are meter = metr kwa­dra­to­wy

Tried to squ­are not being the­re

Pró­bo­wa­łem to wypro­sto­wać nie będąc tam

To squ­are = wypro­sto­wać, wyrów­nać.

Przy­kład:

The teams squ­ared the amo­unt of points in the final match. = Dru­ży­ny wyrów­na­ły licz­bę punk­tów w koń­co­wym meczu.

Hold back

Hold back the river, let me look in your eyes

Wstrzy­maj rze­kę, pozwól mi popa­trzeć ci w oczy

To hold back = wstrzy­mać, utrzy­mać w tajem­ni­cy.

Przy­kład:

She must have a reason to hold back it. = Ona musi mieć powód by utrzy­my­wać to w tajem­ni­cy.

Once upon

I żyli dłu­go i szczę­śli­wie…

Once upon a time to zwrot czę­sto uży­wa­ny przy roz­po­czy­na­niu bajek i opo­wie­ści dla dzie­ci. Innym takim zwro­tem, poja­wia­ją­cym się na koń­cu takich opo­wie­ści, jest hap­pi­ly ever after = dłu­go i szczę­śli­wie.

Once upon a dif­fe­rent life

Daw­no temu w innym życiu

Once upon a time  = kie­dyś, daw­no, daw­no temu.

Przy­kład:

Once upon a time the­re was a cru­el woman. = Daw­no temu była tutaj okrut­na kobie­ta.

Tide

But now we’re cau­ght aga­inst the tide

Ale teraz utkwi­li­śmy w fali

Tide = pływ, fala, bieg, roz­wój sytu­acji, np.: Be cau­tio­us, the tide is coming. = Bądź ostroż­ny, fala się zbli­ża.

Flash by

Tho­se distant days all fla­shing by

Tych wszyst­kich odle­głych, prze­my­ka­ją­cych dni

To flash by = prze­my­kać.

Przy­kład:

In that ter­ri­ble moment the life fla­shed by in front of my eyes. = W tym strasz­nym momen­cie życie prze­mknę­ło mi przed ocza­mi.

Side

On the bri­ght side of know­led­ge

side by side = obok sie­bie

side effect = efekt ubocz­ny

on either side = po obu stro­nach

the far side = naj­dal­szy

Can stop for a minu­te and be by your side

Mógł zatrzy­mać się na chwi­lę i być obok cie­bie

Side = bok, stro­na, zbo­cze.

Przy­kład:

This side of the hill is very ste­ep. = Ta stro­na wzgó­rza jest bar­dzo stro­ma.

Lonely

Lone­ly water, lone­ly water, won’t you let us wan­der

Samot­na woda, samot­na wodo cze­mu nie pozwa­lasz nam wędro­wać

Lone­ly = samot­ny.

Whi­le living abro­ad I felt very lone­ly. = Kie­dy miesz­ka­łam za gra­ni­cą czu­łam się bar­dzo samot­na.

Z tym przy­miot­ni­kiem zwią­za­ny jest cie­ka­wy idiom — to plo­ugh a lone­ly fur­row = pra­co­wać samo­dziel­nie, pra­co­wać bez niczy­jej pomo­cy, np.: He’d always been hap­pier wor­king in iso­la­tion, plo­ughing a lone­ly fur­row. = Zawsze był szczę­śliw­szy, pra­cu­jąc w odosob­nie­niu, pra­cu­jąc bez niczy­jej pomo­cy.

 

Czy dzię­ki lek­cji angiel­skie­go z Jame­sem Bay’em i jego nie­zwy­kłej pio­sen­ce uda­ło Wam się nauczyć dużo by plo­ughing a lone­ly fur­row? 😉

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

  1. madeline

    Bar­dzo faj­na lek­cja 🙂
    Czy mogli­by­ście omó­wić któ­rąś z pio­se­nek Ima­gi­ne Dra­gons lub Damie­na Rice?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *