John Lennon — Happy Xmas (War Is Over)

 “Hap­py Xmas (War is over)” to chy­ba moja ulu­bio­na świą­tecz­na pio­sen­ka. Mogło­by się wyda­wać, że to kolej­na pio­sen­ka o Świę­tach jakich wie­le. Jed­nak czy­ta­jąc tekst czy oglą­da­jąc tele­dysk widzi­my, że cho­dzi w niej tak napraw­dę o coś wię­cej niż tyl­ko Świę­ta.

Ory­gi­nal­nie zosta­ła napi­sa­na jako pro­test prze­ciw woj­nie w Wiet­na­mie, ale wyda­je się być cały czas aktu­al­na, bo mówi tak­że o rów­no­ści wszyst­kich ludzi.

Tekst pio­sen­ki John Len­non — Hap­py Xmas (War Is Over)

(Hap­py Xmas Kyoko
Hap­py Xmas Julian)

So this is Xmas
And what have you done
Ano­ther year over
And a new one just begun
And so this is Xmas
I hope you have fun
The near and the dear one
The old and the young

A very Mer­ry Xmas
And a hap­py New Year
Let’s hope it’s a good one
Witho­ut any fear

And so this is Xmas (war is over)
For weak and for strong (if you want it)
For rich and the poor ones (war is over)
The world is so wrong (if you want it)
And so hap­py Xmas (war is over)
For black and for whi­te (if you want it)
For yel­low and red ones (war is over)
Let’s stop all the fight (now)

A very Mer­ry Xmas
And a hap­py New Year
Let’s hope it’s a good one
Witho­ut any fear

And so this is Xmas (war is over)
And what have we done (if you want it)
Ano­ther year over (war is over)
A new one just begun (if you want it)
And so hap­py Xmas (war is over)
We hope you have fun (if you want it)
The near and the dear one (war is over)
The old and the young (now)

A very Mer­ry Xmas
And a hap­py New Year
Let’s hope it’s a good one
Witho­ut any fear

War is over, if you want it
War is over now

Hap­py Xmas

Tłu­ma­cze­nie John Len­non — Hap­py Xmas (War Is Over)

(Szczę­śli­wych Świąt Kyoko
Szczę­śli­wych Świąt Julian)

A więc są Świę­ta
I co zro­bi­li­ście
Kolej­ny rok się skoń­czył
I nowy wła­śnie zaczął
I są Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia
Mam nadzie­ję, że dobrze się bawi­cie
Bli­scy i kocha­ni
Star­si i mło­dzi

Bar­dzo weso­łych Świąt Boże­go Naro­dze­nia
I szczę­śli­we­go Nowe­go Roku
Miej­my nadzie­ję, że będzie dobry
I bez stra­chu

A więc mamy Świę­ta (woj­na jest skoń­czo­na)
Dla sła­bych i sil­nych (jeśli tego chce­cie)
Dla boga­tych i bied­nych (woj­na jest skoń­czo­na)
Świat jest taki zły (jeśli tego chce­cie)
Więc Szczę­śli­wych Świąt Boże­go Naro­dze­nia (woj­na jest skoń­czo­na)
Dla czar­no­skó­rych i bia­ło­skó­rych (jeśli tego chce­cie)
Dla żół­to­skó­rych i czer­wo­no­skó­rych (woj­na jest skoń­czo­na)
Prze­stań­my wszy­scy wal­czyć (teraz)

Bar­dzo weso­łych Świąt Boże­go Naro­dze­nia
I szczę­śli­we­go Nowe­go Roku
Miej­my nadzie­ję, że będzie dobry
I bez stra­chu

A więc mamy Święta(wojna jest skoń­czo­na)
I co zro­bi­li­ście (jeśli chce­cie)
Kolej­ny rok się skoń­czył (woj­na jest skoń­czo­na)
I nowy wła­śnie się zaczął (jeśli tego chce­cie)
Więc Szczę­śli­wych Świąt Boże­go Naro­dze­nia (woj­na jest skoń­czo­na)
Mam nadzie­ję, że dobrze się bawi­cie
Bli­scy i kocha­ni
Star­si i mło­dzi

Bar­dzo weso­łych Świąt Boże­go Naro­dze­nia
I szczę­śli­we­go Nowe­go Roku
Miej­my nadzie­ję, że będzie dobry
I bez stra­chu

Woj­na jest skoń­czo­na, jeśli tego chce­cie
Woj­na jest skoń­czo­na teraz

Szczę­śli­wych Świąt Boże­go Naro­dze­nia

Gramatyka

Present Perfect

Słów­ka zwią­za­ne z cza­sem Pre­sent Per­fect
just = wła­śnie
yet = już (uży­wa­ne w pyta­niach) jesz­cze nie (w prze­cze­niach)
alre­ady = już (zda­nia twier­dzą­ce)
ever = kie­dy­kol­wiek (have you ever…?)
recen­tly = ostat­nio
so far = do tej pory
for = przez jakiś okres cza­su
sin­ce = od jakie­goś momen­tu w prze­szło­ści
befo­re = przed
it’s the first/second time = to pierwszy/drugi raz

Cza­su tego uży­wa­my gdy mówi­my o czymś co wyda­rzy­ło się w prze­szło­ści i ma efekt w teraź­niej­szo­ści.

Przy­kład z pio­sen­ki:

And what have you done

I co zro­bi­li­ście (zapew­ne cho­dzi o skut­ki woj­ny)

Inny przy­kład:

I have bro­ken my leg and I’m in a hospi­tal. = Zła­ma­łem nogę i jestem w szpi­ta­lu.

Są tak­że inne uży­cia tego cza­su:

  • gdy mówi­my o czymś co zda­rzy­ło się w nie­da­le­kiej prze­szło­ści w nie­okre­ślo­nym dokład­nie cza­sie

Przy­kład:

I have bought a beau­ti­ful dress recen­tly. = Kupi­łam sobie ostat­nio pięk­ną sukien­kę.

Jeśli w tym przy­kła­dzie został­by okre­ślo­ny czas, uży­li­by­śmy Past Sim­ple

I bought a beau­ti­ful dress last week. = W tam­tym tygo­dniu kupi­łam sobie pięk­ną sukien­kę.

  • gdy mówi­my, że coś się zda­rzy­ło w okre­sie cza­su, któ­ry jesz­cze się nie zakoń­czył:

Przy­kła­dy:

Cie­ka­wost­ka
Kyoko i Julian — imio­na, któ­re poja­wia­ją się w życze­niach na począt­ku są ści­śle zwią­za­ne z John­nem Len­no­nem i Yoko Ono, ponie­waż Kyoko to syn Yoko i Anthony’ego Cox’a, a Julian to syn Joh­na i Cyn­thii Len­non (pierw­szej żony Joh­na).

I have read 30 books this year so far. = Do tej pory w tym roku prze­czy­ta­łam 30 ksią­żek. (rok wciąż trwa, mogę prze­czy­tać wię­cej).

I haven’t eaten bre­ak­fast this mor­ning yet. = Nie zja­dłem jesz­cze śnia­da­nia tego ran­ka. (ranek jesz­cze trwa, wciąż mogę zjeść).

Zwroty & wyrażenia

The old, the young

The old and the young one

Star­si i mło­dzi

Mamy tutaj uży­ty rodzaj­nik the oraz przy­miot­nik.

Jeśli do the doda­je­my przy­miot­nik okre­śla­my wów­czas gru­pę osób o danej cha­rak­te­ry­sty­ce lub ludzi żyją­cych w danym kra­ju.

Przy­kła­dy:

The poor = bied­ni.

The disa­bled = nie­peł­no­spraw­ni.

The Polish = Pola­cy.

The sick = cho­rzy.

Zapa­mię­taj!
Są trzy słów­ka zbli­żo­ne do sie­bie wymo­wą, zobacz jak popraw­nie je wyma­wiać:
mer­ry: /meri/ = rado­sny, weso­ły
mar­ry: / mæri/ = poślu­bić kogoś, æ to dźwięk pomię­dzy a i e, bar­dziej podob­ny do a, sze­ro­ko otwar­te usta, dol­na szczę­ka w dole
Mary /meəri/ = imię dam­skie

Podob­nie gdy sta­wia­my the przed nazwi­skiem w licz­bie mno­giej, ozna­cza to wte­dy całą rodzi­nę

The Flin­sto­nes = Flin­sto­no­wie.

The Smi­ths = Pań­stwo Smith.

Merry Xmas

A very mer­ry Xmas

Bar­dzo weso­łych Świąt Boże­go naro­dze­nia

Chri­st­mas = Xmas = Boże Naro­dze­nie, Świę­ta, Gwiazd­ka.

Hap­py Xmas= Szczę­śli­wych Świąt Boże­go Naro­dze­nia.

Gdy chce­my naj­pro­ściej zło­żyć komuś życze­nia po angiel­sku uży­wa­my zwro­tu jak w pio­sen­ce:

Mer­ry Chri­st­mas and Hap­py New Year = Weso­łych Świąt i szczę­śli­we­go Nowe­go Roku.

War

Świą­tecz­ny słow­ni­czek
Chri­st­mas Eve = Wigi­lia
Chri­st­mas Day = Dzień Boże­go Naro­dze­nia
Chri­st­mas holi­day = Ferie świą­tecz­ne
Chri­st­mas cards = kart­ki bożo­na­ro­dze­nio­we
Chri­st­mas gre­etings = życze­nia świą­tecz­ne
Chri­st­mas call = kolę­da (wizy­ta księ­dza)
Chri­st­mas carol = kolę­da

War is over

Woj­na jest skoń­czo­na

War = woj­na, wal­ka.

Kil­ka przy­dat­nych wyra­żeń zwią­za­nych z koń­cem woj­ny:

Tru­ce = rozejm, np.:

Final­ly, after two years of figh­ting they signed a tru­ce. = Osta­tecz­nie po dwóch latach wal­cze­nia pod­pi­sa­li rozejm.

To sue for peace = pro­sić, wzy­wać o pokój, np.:

The Pre­si­dent sued for peace becau­se the situ­ation was real­ly cri­ti­cal. = Pre­zy­dent pro­sił o pokój bo sytu­acja była napraw­dę kry­tycz­na.

Cease­fi­re = zawie­sze­nie bro­ni, np.:

Becau­se of the Chri­st­mas the­re was a cease­fi­re. = Z powo­du Świąt Boże­go Naro­dze­nia pano­wa­ło zawie­sze­nie bro­ni.

 

Jak podo­ba Wam się taka świą­tecz­na lek­cja?

Czy przed Świę­ta­mi udzie­la się Wam atmos­fe­ra i słu­cha­cie tego typu pio­se­nek?

Pisz­cie w komen­ta­rzach!

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *