Nightwish — Wish I Had An Angel

Gru­pa Nigh­twish od lat cie­szy się w Pol­sce ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem, a jej muzy­ka tra­fia nie tyl­ko do wiel­bi­cie­li cięż­szych brzmień, ale tak­że do tych, któ­rzy lubu­ją się w nie­ja­snych, pod­szy­tych tajem­ni­cą tek­stach z nie zawsze oczy­wi­stym prze­ka­zem.

Zapew­ne niko­mu nie umknę­ła tak­że infor­ma­cja o zbli­ża­ją­cym się kon­cer­cie Nigh­twish w Kra­ko­wie. Czyż to nie ide­al­na oka­zja, aby poznać ich muzy­kę tro­chę bli­żej, a przy oka­zji łyk­nąć tro­chę angiel­skie­go?

Pio­sen­ka „Wish I Had An Angel” to dzie­sią­ty sin­giel fiń­skie­go zespo­łu. Nie­sie ona za sobą praw­dzi­wie mrocz­ną, trud­ną histo­rię, któ­ra być może zawie­ra w sobie ziarn­ko praw­dy, gdyż Tuomas Holo­pa­inen – autor tek­stu – powie­dział, że napi­sał ten kawa­łek po nocy spę­dzo­nej w klu­bie. Może­my się zatem domy­ślić, co dzie­je się za woalem tka­nym ze słów.

Tekst pio­sen­ki Nigh­twish — Wish I Had An Angel

I wish I had an angel
For one moment of love
I wish I had your angel toni­ght
Deep into a dying day
I took a step out­si­de an inno­cent heart
Pre­pa­re to hate me fall
When I may
This night will hurt you like never befo­re

Old loves they die hard
Old lies they die har­der
I wish I had an angel
For one moment of love

I wish I had your angel
Your Vir­gin Mary undo­ne
I’m in love with my lust
Bur­ning angel wings to dust
I wish I had your angel toni­ght

I’m going down so fra­il ‘n cru­el
Drun­ken dis­gu­ise chan­ges all the rules

Old loves they die hard
Old lies they die har­der

I wish I had an angel
For one moment of love
I wish I had your angel
Your Vir­gin Mary undo­ne
I’m in love with my lust
Bur­ning angel wings to dust
I wish I had your angel toni­ght

Gre­atest thrill
Not to kill
But to have the pri­ze of the night
Hypo­cri­te
Wan­na­be friend
13th disci­ple who betray­ed me for nothing

Last dan­ce, first kiss
Your touch, my bliss
Beau­ty always comes with dark tho­ughts

I wish I had an angel
For one moment of love
I wish I had your angel
Your Vir­gin Mary undo­ne
I’m in love with my lust
Bur­ning angel wings to dust
I wish I had your angel toni­ght

I wish I had an angel…

Tłu­ma­cze­nie Nigh­twish — Wish I Had An Angel

Chciał­bym mieć anio­ła
Na jed­ną chwi­lę miło­ści
Chciał­bym mieć two­je­go anio­ła tej nocy
Głę­bo­ko w umie­ra­ją­cy dzień
Zro­bi­łem krok poza nie­win­ne ser­ce
Przy­go­tuj się znie­na­wi­dzić mnie upa­da­ją­ce­go
Kie­dy będę mógł
Ta noc zabo­li cię jak nigdy dotąd

Daw­ne miło­ści nie­ła­two umie­ra­ją
Sta­re kłam­stwa umie­ra­ją jesz­cze trud­niej
Chciał­bym mieć anio­ła
Na jed­ną chwi­lę miło­ści

Chciał­bym mieć two­je­go anio­ła
Two­ją nie­ru­szo­ną Mary­ję Dzie­wi­cę
Jestem zako­cha­ny w swo­jej żądzy
Palą­cą aniel­skie skrzy­dła na popiół
Chciał­bym mieć two­je­go anio­ła tej nocy

Upad­nę tak deli­kat­na i okrut­na
Pijac­ki kamu­flaż zmie­nia wszel­kie zasa­dy

Daw­ne miło­ści nie­ła­two umie­ra­ją
Sta­re kłam­stwa umie­ra­ją jesz­cze trud­niej

Chciał­bym mieć anio­ła
Na jed­ną chwi­lę miło­ści
Chciał­bym mieć two­je­go anio­ła
Two­ją nie­ru­szo­ną Mary­ję Dzie­wi­cę
Jestem zako­cha­ny w swo­jej żądzy
Palą­cą aniel­skie skrzy­dła na popiół
Chciał­bym mieć two­je­go anio­ła tej nocy

Naj­wspa­nial­sza pod­nie­ta
To nie zabić
Ale zdo­być nagro­dę nocy
Hipo­kry­to
Nie­do­szły przy­ja­cie­lu
Trzy­na­sty apo­sto­le, któ­ry zdra­dzi­łeś mnie za nic

Ostat­ni taniec, pierw­szy poca­łu­nek
Twój dotyk, moja roz­kosz
Pięk­no zawsze przy­cho­dzi z ponu­ry­mi myśla­mi

Chciał­bym mieć anio­ła
Na jed­ną chwi­lę miło­ści
Chciał­bym mieć two­je­go anio­ła
Two­ją nie­ru­szo­ną Mary­ję Dzie­wi­cę
Jestem zako­cha­ny w swo­jej żądzy
Palą­cą aniel­skie skrzy­dła na popiół
Chciał­bym mieć two­je­go anio­ła tej nocy

Chciał­bym mieć anio­ła…

Zwroty & wyrażenia

Die hard

Old loves they die hard, old lies they die har­der

Daw­ne miło­ści nie­ła­two umie­ra­ją, sta­re kłam­stwa umie­ra­ją jesz­cze trud­niej

Mamy tutaj cie­ka­we połą­cze­nie cza­sow­ni­ka to die = umie­rać oraz przy­słów­ka hard = cięż­ko, trud­no.

Gra słów jest tutaj nie­przy­pad­ko­wa, ponie­waż ist­nie­je idiom:

Old habits die hard = trud­no się pozbyć sta­rych nawy­ków.

Samo wyra­że­nie die-hard ozna­cza = nie­re­for­mo­wal­ny, opor­ny na zmia­ny.

Przy­kład:

If you want to pass the test, you have to stu­dy har­der. = Jeśli chcesz zdać ten test, musisz uczyć się pil­niej.

Die harder

War­to przy­po­mnieć jak stop­niu­je­my jed­no­sy­la­bo­we przy­słów­ki (oraz przy­miot­ni­ki):

Hardharderthe hardest = cięż­ko – cię­żej – naj­cię­żej

Nearnearerthe nearest = bli­sko – bli­żej – naj­bli­żej

Lust

I’m in love with my lust

Jestem zako­cha­ny w swo­jej żądzy

Przy­kład:

Lust is one of the seven deadly sins. = Pożą­da­nie jest jed­nym z sied­miu grze­chów głów­nych.

Seven deadly sins…
1. Envy = zazdrość
2. Glut­to­ny = nie­umiar­ko­wa­nie w jedze­niu i piciu
3. Greed/Avarive = chci­wość
4. Lust = nie­czy­stość
5. Pri­de = pycha
6. Sloth = leni­stwo
7. Wrath = gniew

Frail

I’m going down so fra­il ‘n cru­el

Upa­dam tak deli­kat­na i okrut­na

Fra­il = sła­by, wątły, kru­chy.

Przy­kład uży­cia:

My health is very fra­il, I can­not do it. = Jestem oso­bą sła­be­go zdro­wia, nie mogę tego zro­bić.

You’d bet­ter be care­ful, the chi­na is very fra­il. = Lepiej, żebyś był ostroż­ny, ta por­ce­la­na jest bar­dzo kru­cha.

Virgin Mary

Your Vir­gin Mary undo­ne

Two­ją nie­ru­szo­ną Mary­ją Dzie­wi­cą

Vir­gin Mary = Mary­ja Dzie­wi­ca.

Przy­kład:

The Vir­gin Mary is the mother of God. = Mary­ja dzie­wi­ca jest mat­ką Boga (Jezu­sa).

Disciple

13th disci­ple who betray­ed me for nothing

Trzy­na­sty apo­sto­le, któ­ry zdra­dził mnie za nic

Disci­ple = apo­stoł, uczeń (wiel­kie­go mistrza).

Przy­kład uży­cia:

Due to his disci­ple, the unri­val­led know­led­ge was pas­sed on to the next gene­ra­tions. = Dzię­ki jego ucznio­wi, ta nie­zrów­na­na wie­dza zosta­ła prze­ka­za­na kolej­nym poko­le­niom.

Bliss

Your touch, my bliss

Twój dotyk, moja roz­kosz

Spi­ri­tu­al Voca­bu­la­ry
the Twe­lve Disci­ples = dwu­na­stu apo­sto­łów
disci­ple of Christ = uczeń chry­stu­sa
penan­ce = poku­ta
bene­dic­tion = modli­twa dzięk­czyn­na, bło­go­sła­wień­stwo
enli­gh­ten = oświe­cać
vice = wystę­pek, zły nawyk
pre­acher = kazno­dzie­ja
to chant = into­no­wać, mono­ton­nie śpie­wać
inte­gri­ty = pra­wość, uczci­wość

Bliss = zachwyt, roz­kosz.

Przy­kład:

If you are a good per­son, you will enjoy the eter­nal bliss in Heaven. = Jeśli będziesz dobrym czło­wie­kiem, dostą­pisz wiecz­nej roz­ko­szy w nie­bie.

Wish

Wish + czas prze­szły

W tek­ście spo­tka­li­śmy się ze sło­wa­mi:

I wish I had an angel

Chciał­bym mieć anio­ła

Kon­struk­cji tej uży­wa­my, kie­dy chce­my wyra­zić nasze pra­gnie­nia, życze­nia i potrze­by wzglę­dem teraź­niej­szo­ści i przy­szło­ści — mimo, że uży­wa­my cza­su prze­szłe­go.

Jej sche­mat wyglą­da nastę­pu­ją­co:

Pod­miot + wish + past sim­ple

W przy­kła­do­wych zda­niach wyglą­da to w ten spo­sób:

I wish you were here. = Chciał­bym, żebyś tu był (ale nie­ste­ty nie ma cię tutaj ze mną)

She wishes she had more money. = Ona chcia­ła­by mieć wię­cej pie­nię­dzy (teraz, na codzień, ale tych pie­nię­dzy nie ma)

I wish you were a good per­son! = Chciał­bym, żebyś był dobrym czło­wie­kiem! (teraz, ogól­nie, ale nie­ste­ty – nie jesteś dobrym czło­wie­kiem)

Wannabe

Wan­na­be friend

Nie­do­szły przy­ja­cie­lu

Sło­wo wan­na­be sta­no­wi skrót want to be i jest cha­rak­te­ry­stycz­ne dla nie­for­mal­ne­go sty­lu wypo­wie­dzi. Jego zabar­wie­nie jest jed­nak dość nega­tyw­ne. Moż­na je róż­nie tłu­ma­czyć w zależ­no­ści od kon­tek­stu. Naj­czę­ściej zna­czy ono jed­nak to samo:  chcą­cy być, pozer, pró­bu­ją­cy być kimś, kim nie jest.

Przy­kła­dy uży­cia:

Wan­na­be friend = nie­do­szły przy­ja­cie­lu / ty, któ­ry chcia­łeś być moim przy­ja­cie­lem (pozo­ro­wa­łeś się na moje­go przy­ja­cie­la, pró­bo­wa­łeś mi się przy­po­do­bać).

She’s an emo wan­na­be. = Ona pró­bu­je być emo (dopa­so­wać się do sub­kul­tu­ry).

My fel­low is such a wan­na­be! = Mój kum­pel to taki pozer!

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *