Guns N’ Roses — Sweet Child O’Mine

Spe­cjal­nie na rocz­ni­cę powsta­nia stro­ny antyteksty.com zapra­szam wszyst­kich do nauki z genial­ną pio­sen­ką Guns N’ Roses pt. “Swe­et Child O’Mine”! Pocho­dzi ona z debiu­tanc­kie­go albu­mu zespo­łu “Appe­ti­te for destruc­tion” wyda­ne­go 21 sierp­nia 1987. Sło­wa utwo­ru zosta­ły napi­sa­ne przez Axla, któ­re­go inspi­ra­cją była jego ówcze­sna narze­czo­na Erin Ever­ly.

W związ­ku z tym, że zna­cie tę pio­sen­kę bar­dzo dobrze nauka angiel­skie­go powin­na przyjść łatwo i przy­jem­nie.  Enjoy!

Tekst pio­sen­ki Guns N’ Roses — Swe­et Child O’Mine

She’s got a smi­le that it seems to me
Reminds me of chil­dho­od memo­ries
Whe­re eve­ry­thing
Was as fresh as the bri­ght blue sky
Now and then when I see her face
She takes me away to that
Spe­cial pla­ce
And if I sta­red too long
I’d pro­ba­bly bre­ak down and cry

Swe­et child O’ mine
Swe­et love of mine

She’s got eyes of the blu­est skies
As if they tho­ught of rain
I hate to look into tho­se eyes
And see an oun­ce of pain
Her hair reminds me
Of a warm, safe pla­ce
Whe­re as a child I’d hide
And pray for the thun­der
And the rain
To quie­tly pass me by

Swe­et child O’ mine
Swe­et love of mine

Whe­re do we go
Whe­re do we go now
Whe­re do we go

Swe­et child O’ mine

Tłu­ma­cze­nie Guns N’ Roses — Swe­et Child O’Mine

Ona ma taki uśmiech, któ­ry spra­wia
Że nasu­wa­ją mi się dzie­cię­ce wspo­mnie­nia
Kie­dy wszyst­ko
Było tak świe­że jak jasne, błę­kit­ne nie­bo
Od cza­su do cza­su kie­dy widzę jej twarz
Ona zabie­ra mnie do tego
Wyjąt­ko­we­go miej­sca
I gdy­bym gapił się za dłu­go
Praw­do­po­dob­nie zała­mał­bym się i roz­pła­kał

Moja słod­ka dzie­cin­ko
Moja słod­ka miło­ści

Oczy ma z błę­ki­tu nie­ba
Jak­by pomy­śla­ły o desz­czu
Nie­na­wi­dzę patrzeć w te oczy
I widzieć choć­by odro­bi­nę bólu
Jej wło­sy przy­po­mi­na­ją mi
O cie­płym, bez­piecz­nym miej­scu
Gdzie cho­wa­łem się jako dziec­ko
I modli­łem się, żeby bły­ska­wi­ce
I deszcz
Cicho mnie omi­nę­ły

Moja słod­ka dzie­ci­no
Moja słod­ka miło­ści

Gdzie idzie­my
Gdzie teraz idzie­my
Gdzie idzie­my

Moja słod­ka dzie­cin­ko

Gramatyka

Would — tworzenie czasu przeszłego

Would — czas prze­szły
Po cza­sow­ni­ku modal­nym would jest cza­sow­nik w bez­oko­licz­ni­ku, a całość tłu­ma­czy­my jako czas prze­szły. Np.:
He would (he’d send) send her flo­wers eve­ry week. = On co tydzień wysy­łał jej kwia­ty.
They would (they’d) go on holi­day to hot coun­tries. = Oni wyjeż­dża­li na waka­cje do cie­płych kra­jów.
She would (she’d) get good marks at scho­ol. = Ona dosta­wa­ła dobre oce­ny w szko­le.

W tek­ście pio­sen­ki mamy:

Whe­re as a child I’d hide
And pray for the thun­der
And the rain
To quie­tly pass me by

Co tłu­ma­czy­my:

Gdzie cho­wa­łem się jako dziec­ko
I modli­łem się, żeby bły­ska­wi­ce
I deszcz
Cicho mnie omi­nę­ły

Pew­nie zasta­na­wia­cie się gdzie w ory­gi­nal­nym tek­ście ukrył się czas prze­szły.

Jest w pierw­szym wer­sie:

Whe­re as a child I’d hide

Gdzie skrót: I’d hide. = I would hide.

Cza­sow­ni­ka modal­ne­go would uży­wa­my, jeśli mówi­my o rze­czach, któ­re dzia­ły się regu­lar­nie w prze­szło­ści.

Inne przy­kła­dy:

When we were chil­dren we would go to our grand­mo­ther on holi­day. = Kie­dy byli­śmy dzieć­mi jeź­dzi­li­śmy do naszej bab­ci na waka­cje.

Whe­ne­ver he came from work, he would sit in front of TV for an hour. = Zawsze kie­dy wra­cał z pra­cy, sia­dał przed tele­wi­zo­rem na godzi­ne.

War­to zauwa­żyć, że uży­te­go raz would już nie powta­rza­my przed kolej­ny­mi cza­sow­ni­ka­mi (bez­oko­licz­ni­ka­mi), ale tyl­ko wte­dy jeśli nie zmie­nia się nam pod­miot, np.:

When we visi­ted her she would tre­at us with deli­cio­us din­ner and later give us some cookies. = Zawsze kie­dy ją odwie­dza­li­śmy czę­sto­wa­ła nas pysz­nym obia­dem, a póź­niej dawa­ła nam jakieś cia­stecz­ka.

Ale kie­dy zmie­nia się pod­miot uży­wa­my would po raz kolej­ny, np.:

When we visi­ted her she would tre­at us with deli­cio­us din­ner and we would go home very hap­py and full up. = Zawsze kie­dy ją odwie­dza­li­smy czę­sto­wa­ła nas pysz­nym obia­dem i wra­ca­li­śmy do domu bar­dzo szczę­śli­wi i naje­dze­ni.

Zwroty i wyrażenia

W tek­ście pio­sen­ki mamy dwa cza­sow­ni­ki zło­żo­ne.

Look into

I hate to look into tho­se eyes

Nie­na­wi­dzę patrzeć w te oczy

Cza­sow­nik zło­żo­ny to look into ma kil­ka bar­dzo podob­nych do sie­bie zna­czeń.

To look into =

= wej­rzeć w coś, zba­dać (np. pyta­nia, spra­wę, pro­blem), np.: We have to look into this mat­ter a lit­tle bit clo­ser. = Musi­my przyj­rzeć się tej spra­wie tro­chę bli­żej.

= roz­pa­trzyć (np. skar­gę, jakąś opcję), np. I don’t know whe­re I will go on my holi­day this year — I guess I will look into some options con­cer­ning Spa­in. = Nie wiem gdzie poja­dę na moje waka­cje w tym roku — sądzę, że roz­pa­trzę jakieś opcje doty­czą­ce Hisz­pa­nii.

= prze­ana­li­zo­wać (np. raport), np.: You need to look into this raport once aga­in. = Musisz prze­ana­li­zo­wać ten raport raz jesz­cze.

= zba­dać spra­wę, zająć się jakąś kwe­stią (sytu­acją), np.: The poli­ce will look into the disap­pe­aran­ce of the pic­tu­res from the gal­le­ry. = Poli­cja zaj­mie się znik­nię­ciem obra­zów z gale­rii.

 Pass by

Quie­tly pass me by

Cicho mnie omi­nę­ły

To pass by = prze­cho­dzić (obok), prze­jeż­dżać (obok), np. We have just pas­sed by her old house. = Wła­śnie minę­li­śmy jej sta­ry dom.

To pass sb by = omi­nąć kogoś, przejść komuś koło nosa.

Przy­kła­dy:

I don’t want my life has pas­sed me by. = Nie chcę, żeby moje życie mnie omi­nę­ło.

This is a serio­us mat­ter, I can­not pass it by. = To poważ­na spra­wa, nie mogę przejść nad nią do porząd­ku dzien­ne­go.

Sweet child O’ mine

Swe­et child O’ mine

Moja słod­ka dzie­ci­no

Skrót o’ = of.

Oun­ce — zwro­ty i wyra­że­nia
an oun­ce of sen­se = za grosz roz­sąd­ku
eve­ry last oun­ce of coura­ge = cała odwa­ga
not an oun­ce of fat on sb = ani gra­ma tłusz­czu u kogoś
an oun­ce of pre­ven­tion is worth a pound of care = lepiej zapo­bie­gać, niż leczyć

Of mine = my.

Child o’mine = my child.

Dla­te­go swe­et child o’mine moż­na prze­tłu­ma­czyć jako = my swe­et child.

Ounce

And see an oun­ce of pain

I widzieć choć­by odro­bi­nę bólu

Oun­ce to zarów­no mia­ra wagi jak i obję­to­ści.

An oun­ce =

= uncja (=28,35 g).

= uncja obję­to­ści (GB = 0,028 l, US = 0,035 l). Czę­sto jest to pisa­ne — flu­id oun­ce (skrót = fl oz).

Dodat­ko­wo ozna­cza = krzty­na, odro­bi­na.

Seem

She’s got a smi­le that it seems to me

Ona ma taki uśmiech, któ­ry spra­wia

Cza­sow­nik to seem jest bar­dzo popu­lar­ny, czę­sto uży­wa­ny dla­te­go po pro­stu trze­ba go znać.

Seem — cie­ka­we wyra­że­nia
it would seem = wyda­wa­ło­by się
I seem to have done it.  = Chy­ba to zro­bi­łem.
he/she seems to think that… = on/ona chy­ba myśli, że…
to seem like a dre­am = wyada­wać się snem
Things are not always what they seem. = Rze­czy nie zawsze są takie, jaki­mi wyda­ją się być.
What seems to be the tro­uble? = Co ci dolega?/ Z czym jest kło­pot?

To seem =

= wyda­wać się, zda­wać się, np.: Eve­ry­thing seems to be all right. = Wszyst­ko wyda­ję się być w porząd­ku.

= wyglą­dać na, np.: You seem very hap­py. = Wyglą­dasz na bar­dzo szczę­śli­we­go.

Remind

Her hair reminds me

Jej wło­sy przy­po­mi­na­ją mi

To remind = przy­po­mi­nać ( o czymś), np.: Could you remind him of our appo­int­ment at the den­tist? = Czy mógł­byś przy­po­mnieć mu o naszej wizy­cie u den­ty­sty?

To remind sb to do sth = przy­po­mnieć komuś, żeby coś zro­bił, np.: Remind Mar­nie to wash the dishes. = Przy­po­mnij Mar­nie o zmy­ciu naczyń.

To remind sb that… = przy­po­mnieć komuś, że…, np.: Remind Chris that he cal­led a taxi. = Przy­po­mnij Chri­so­wi, że zamó­wił tak­sów­kę.

Cie­ka­wost­ka
 that reminds me… = à pro­pos…

Inne przy­kła­dy z cza­sow­ni­kiem to remind:

I for­got to remind her abo­ut the meeting. = Zapo­mnia­łem jej przy­po­mnieć o zebra­niu.

He reminds me of my bro­ther. = Przy­po­mi­na mi moje­go bra­ta.

Stare

And if I sta­red too long

I gdy­bym wpa­try­wał się za dłu­go

Słów­ko sta­re wystę­pu­je w języ­ku angiel­skim jako rze­czow­nik i cza­sow­nik.

Naj­pierw rze­czow­nik:

A sta­re = spoj­rze­nie (utkwio­ne na kimś lub na czymś), np.: When I first saw him, he had such a fro­sty sta­re. = Kie­dy pierw­szy raz go zoba­czy­łam, miał takie lodo­wa­te spoj­rze­nie.

Cza­sow­nik:

To sta­re (at sb/sth) = gapić się, wpa­try­wać się (na kogoś/coś), np.: Stop sta­ring at me! = Prze­stań się na mnie gapić!

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *