OneRepublic — Counting Stars

Pio­sen­ka “Coun­ting Stars” zespo­łu One­Re­pu­blic  pocho­dzi z ich trze­cie­go albu­mu stu­dyj­ne­go “Nati­ve”.

Utwór był nagry­wa­ny na grec­kiej wyspie San­to­ri­ni oraz w Denver. Sin­giel zna­lazł się w pierw­szej piąt­ce na ofi­cjal­nych listach w ponad 20 kra­jach, stał się nume­rem 1 w Wiel­kiej Bry­ta­nii, a w USA utwór zajął 2. miej­sce na liście Bil­l­bo­ard Hot 100, powta­rza­jąc suk­ces pierw­sze­go sin­gla zespo­łu “Apo­lo­gi­ze”. Tele­dysk nagra­ny do pio­sen­ki został odtwo­rzo­ny pra­wie 500 mln razy w ser­wi­sie YouTu­be.

Tekst pio­sen­ki One­Re­pu­blic — Coun­ting Stars

Late­ly, I’ve been, I’ve been losing sle­ep
Dre­aming abo­ut the things that we could be
But baby, I’ve been, I’ve been pray­ing hard,
Said no more coun­ting dol­lars
We’ll be coun­ting stars, yeah we’ll be coun­ting stars

I see this life like a swin­ging vine
Swing my heart across the line
And my face is fla­shing signs
Seek it out and you shall find
Old, but I’m not that old
Young, but I’m not that bold
I don’t think the world is sold
I’m just doing what we’re told
I feel some­thing so right
Doing the wrong thing
I feel some­thing so wrong
Doing the right thing
I couldn’t lie, couldn’t lie, couldn’t lie
Eve­ry­thing that kills me makes me feel ali­ve

Late­ly, I’ve been, I’ve been losing sle­ep
Dre­aming abo­ut the things that we could be
But baby, I’ve been, I’ve been pray­ing hard,
Said, no more coun­ting dol­lars
We’ll be coun­ting stars

Late­ly, I’ve been, I’ve been losing sle­ep
Dre­aming abo­ut the things that we could be
But baby, I’ve been, I’ve been pray­ing hard,
Said, no more coun­ting dol­lars
We’ll be, we’ll be coun­ting stars

I feel the love and I feel it burn
Down this river, eve­ry turn
Hope is a four-let­ter word
Make that money, watch it burn
Old, but I’m not that old
Young, but I’m not that bold
I don’t think the world is sold
I’m just doing what we’re told
I feel some­thing so wrong
Doing the right thing
I couldn’t lie, couldn’t lie, couldn’t lie
Eve­ry­thing that drowns me makes me wan­na fly

Late­ly, I’ve been, I’ve been losing sle­ep
Dre­aming abo­ut the things that we could be
But baby, I’ve been, I’ve been pray­ing hard,
Said, no more coun­ting dol­lars
We’ll be coun­ting stars

Take that money
Watch it burn
Sink in the river
The les­sons I’ve lear­ned

Take that money
Watch it burn
Sink in the river
The les­sons I’ve lear­ned

Take that money
Watch it burn
Sink in the river
The les­sons I’ve lear­ned

Take that money
Watch it burn
Sink in the river
The les­sons I’ve lear­ned

Eve­ry­thing that kills me makes feel ali­ve

Late­ly, I’ve been, I’ve been losing sle­ep
Dre­aming abo­ut the things that we could be
But baby, I’ve been, I’ve been pray­ing hard,
Said, no more coun­ting dol­lars
We’ll be coun­ting stars

Late­ly, I’ve been, I’ve been losing sle­ep
Dre­aming abo­ut the things that we could be
But baby, I’ve been, I’ve been pray­ing hard,
Said, no more coun­ting dol­lars
We’ll be, we’ll be, coun­ting stars

Take that money
Watch it burn
Sink in the river
The les­sons I’ve lear­ned

Take that money
Watch it burn
Sink in the river
The les­sons I’ve lear­ned

Take that money
Watch it burn
Sink in the river
The les­sons I’ve lear­ned

Take that money
Watch it burn
Sink in the river
The les­sons I’ve lear­ned

Tłu­ma­cze­nie One­Re­pu­blic — Coun­ting Stars

Ostat­nio mniej sypiam
I marzę o tym, kim mogli­by­śmy być
Kocha­nie, modli­łem się gor­li­wie
Posta­no­wi­łem, że już nie będę liczyć dola­rów
Będzie­my liczyć gwiaz­dy, tak, będzie­my liczyć gwiaz­dy

Dla mnie to życie jest jak lia­na
Roz­huś­taj moje ser­ce
Moja twarz wysy­ła sygna­ły
Szu­kaj, a je znaj­dziesz
Jestem sta­ry, ale nie aż tak
Mło­dy, ale nie aż tak odważ­ny
Nie uwa­żam, że świat jest sprze­da­ny
Robię to, co mi każą
Odczu­wam przy­jem­ność
Robiąc złe rze­czy
Czu­ję coś złe­go
Robiąc dobre rze­czy
Nie mógł­bym kła­mać, nie mógł­bym kła­mać, nie mógł­bym kła­mać
Wszyst­ko co mnie zabi­ja, spra­wia, że czu­ję, że żyję

Ostat­nio mniej sypiam
I marzę o tym, kim mogli­by­śmy być
Kocha­nie, modli­łem się gor­li­wie
Posta­no­wi­łem, że już nie będę liczyć dola­rów
Będzie­my liczyć gwiaz­dy, tak, będzie­my liczyć gwiaz­dy

Ostat­nio mniej sypiam
I marzę o tym, kim mogli­by­śmy być
Kocha­nie, modli­łem się gor­li­wie
Posta­no­wi­łem, że już nie będę liczyć dola­rów
Będzie­my liczyć gwiaz­dy, tak, będzie­my liczyć gwiaz­dy

Czu­ję miłość i czu­ję jak pło­nie
I pły­nie rze­ką poko­nu­jąc zakrę­ty
Nadzie­ja to 8-lite­ro­we sło­wo
Zarób pie­nią­dze i patrz jak pło­ną
Jestem sta­ry, ale nie aż tak
Mło­dy, ale nie aż tak odważ­ny
Nie uwa­żam, że świat jest sprze­da­ny
Robię to, co mi każą
Odczu­wam przy­jem­ność
Robiąc złe rze­czy
Nie mógł­bym kła­mać, nie mógł­bym kła­mać, nie mógł­bym kła­mać
Wszyst­ko co mnie przy­gnę­bia, spra­wia, że chcę latać

Ostat­nio mniej sypiam
I marzę o tym, kim mogli­by­śmy być
Kocha­nie, modli­łem się gor­li­wie
Posta­no­wi­łem, że już nie będę liczyć dola­rów
Będzie­my liczyć gwiaz­dy, tak, będzie­my liczyć gwiaz­dy

Weź te pie­nią­dze
Patrz jak pło­ną
Utop w rze­ce
Lek­cje, któ­rych nauczy­ło mnie życie

Weź te pie­nią­dze
Patrz jak pło­ną
Utop w rze­ce
Lek­cje, któ­rych nauczy­ło mnie życie

Weź te pie­nią­dze
Patrz jak pło­ną
Utop w rze­ce
Lek­cje, któ­rych nauczy­ło mnie życie

Weź te pie­nią­dze
Patrz jak pło­ną
Utop w rze­ce
Lek­cje, któ­rych nauczy­ło mnie życie

Wszyst­ko co mnie zabi­ja, spra­wia, że czu­ję, że żyję

Ostat­nio mniej sypiam
I marzę o tym, kim mogli­by­śmy być
Kocha­nie, modli­łem się gor­li­wie
Posta­no­wi­łem, że już nie będę liczyć dola­rów
Będzie­my liczyć gwiaz­dy, tak, będzie­my liczyć gwiaz­dy

Ostat­nio mniej sypiam
I marzę o tym, kim mogli­by­śmy być
Kocha­nie, modli­łem się gor­li­wie
Posta­no­wi­łem, że już nie będę liczyć dola­rów
Będzie­my liczyć gwiaz­dy, tak, będzie­my liczyć gwiaz­dy

Weź te pie­nią­dze
Patrz jak pło­ną
Utop w rze­ce
Lek­cje, któ­rych nauczy­ło mnie życie

Weź te pie­nią­dze
Patrz jak pło­ną
Utop w rze­ce
Lek­cje, któ­rych nauczy­ło mnie życie

Weź te pie­nią­dze
Patrz jak pło­ną
Utop w rze­ce
Lek­cje, któ­rych nauczy­ło mnie życie

Weź te pie­nią­dze
Patrz jak pło­ną
Utop w rze­ce
Lek­cje, któ­rych nauczy­ło mnie życie

Zwroty & wyrażenia

Star

Kil­ka słów o gwiaz­dach
fal­ling star/shooting star = spa­da­ją­ca gwiaz­da
first star = pierw­sza gwiazd­ka
star sign = znak zodia­ku
star-stud­de­d/all-star = w gwiaz­dor­skiej obsa­dzie
writ­ten in the stars = zapi­sa­ne w gwiaz­dach
to be born under a luc­ky star = mieć szczę­ście w życiu
to see stars = zoba­czyć gwiaz­dy (np. gdy ude­rzy­my się w gło­wę)

We’ll be coun­ting stars

Będzie­my liczyć gwiaz­dy

Pod­sta­wo­we zna­cze­nie słów­ka star to gwiaz­da, ale zaraz dowie­cie się co jesz­cze się za nim kry­je =

= gwiaz­da na nie­bie, np.: We will never know how many stars the­re are in the outer spa­ce. = Nigdy się nie dowie­my, ile gwiazd jest w kosmo­sie.

= popu­lar­na oso­ba, np.: I have always wan­ted to be a rock star. = Zawsze chcia­łam być gwiaz­dą roc­ka.

= znak jako­ści, np.: That actress always spends holi­days in 5 star hotels. = Ta aktor­ka zawsze spę­dza waka­cje w 5-gwiazd­ko­wych hote­lach.

Life

Cie­ka­wost­ka
Swin­ging vine to liana…ale co to jest ta lia­na? Lnia­ny to pną­cza, któ­re moż­na spo­tkać w lasach stre­fy mię­dzy­zw­rot­ni­ko­wej — ina­czej mówiąc — w dżun­glach.

I see this life like a swin­ging vine

Dla mnie to życie jest jak lia­na

Life =

= życie — pamię­taj­cie, że w licz­bie mno­giej nastę­pu­je zamia­na f na v i mamy: lives, np.:

I have lived here all my life. = Miesz­kam tu całe życie.

Tho­usands of lives were taken during that bat­tle. = Tysią­ce ludzi stra­ci­ło życie pod­czas tej bitwy.

= bio­gra­fia, np.: She wro­te a life of Ein­ste­in. = Ona napi­sa­ła bio­gra­fię Ein­ste­ina.

Seek

Szu­kaj­cie, a znaj­dzie­cie, ale cze­go może­my szu­kać?
to seek advi­ce = szu­kać pora­dy
to seek help = szu­kać pomo­cy
to seek sup­port = szu­kać wspar­cia
to seek reven­ge = szu­kać zemsty
to seek com­fort = szu­kać pocie­sze­nia
to seek shel­ter = szu­kać schro­nie­nia
to seek atten­tion = szu­kać uwa­gi
to seek for­gi­ve­ness = szu­kać prze­ba­cze­nia

Seek it out and you shall find

Szu­kaj a je znaj­dziesz

To seek = szu­kać, np.: Two thie­ves are being sought by poli­ce. = Dwóch zło­dziei jest poszu­ki­wa­nych przez poli­cję.

Dla przy­po­mnie­nia, cza­sow­nik to seek jest nie­re­gu­lar­ny, a jego pozo­sta­łe for­my wyglą­da­ją tak: sought, sought.

= ubie­gać się, dążyć, np.: He is going to seek custo­dy of the chil­dren after the divor­ce. = On będzie ubie­gał się o opie­kę nad dzieć­mi po roz­wo­dzie.

Słów­ko seek poja­wia się tak­że w nazwie popu­lar­nej zaba­wy “w cho­wa­ne­go” = hide-and-seek.

Bold

Young, but I’m not that bold

Mło­dy, ale nie aż tak odważ­ny

Bold =

= odważ­ny, śmia­ły, np.: My neigh­bo­ur is not bold eno­ugh to make a para­chu­te jump. = Mój sąsiad nie jest na tyle odważ­ny, żeby sko­czyć ze spa­do­chro­nem.

= śmia­ły, krzy­kli­wy (np. kolo­ry, strój), np.: Her out­fit was too bold for that occa­sion. = Jej strój był zbyt odważ­ny na tę oka­zję.

= pogru­bio­ny (o tek­ście), np.: Ple­ase read only the sen­ten­ces in bold. = Pro­szę prze­czy­tać tyl­ko pogru­bio­ne zda­nia.

Kill

Jak moż­na zabić inny­mi sło­wa­mi?
to blow away = sprząt­nąć
to bump off = zała­twić
to but­cher = zma­sa­kro­wać
to can­cel somebody’s Chri­st­mas = zabić
to do in = skoń­czyć z kimś
to knock some­bo­dy off = sprząt­nąć
to send some­bo­dy to king­dom come = wysłać kogoś na tam­ten świat
to snuff some­bo­dy out = zamor­do­wać
to take out = zamor­do­wać
to whack = wykoń­czyć kogoś

Eve­ry­thing that kills me makes me feel ali­ve

Wszyst­ko co mnie zabi­ja, spra­wia, że czu­ję, że żyję

To kill =

= zabi­jać, nisz­czyć, np.: The jour­na­list said that 18 men and 12 women were kil­led in a bomb attack. = Dzien­ni­karz powie­dział, że 18 męż­czyzn i kobiet zgi­nę­ło w ata­ku bom­bo­wym.

= odrzu­cić (np. pro­po­zy­cję), wyciąć (np. aka­pit z tek­stu), wyco­fy­wać, zaprze­czać, np.: It kil­led his chan­ces of get­ting a job. = To prze­kre­śli­ło jego szan­se na zdo­by­cie pra­cy.

Burn

I feel the love and I feel it burn

Czu­ję miłość i czu­ję jak pło­nie

To burn =

= palić się, pło­nąć, np.: The­ir home bur­ned to the gro­und two years ago. = Ich dom spło­nął 2 lata temu.

= opa­rzyć się, np.: She bur­ned her­self with a fry­ing pan yester­day. = Ona opa­rzy­ła się wczo­raj patel­nią.

= przy­pa­lić (np. jedze­nie), np.: I have just bur­ned the toast. = Wła­śnie spa­li­łam tosta.

= spa­lić pali­wo, kalo­rie, ener­gię, np.: Some people burn calo­ries faster. = Nie­któ­rzy ludzie szyb­ciej spa­la­ją kalo­rie.

Cie­ka­wost­ka
Nie­ty­po­we wyko­na­nie “Coun­ting stars” pod­czas pro­gra­mu Ellen DeGe­ne­res. Widać, że chło­pa­ki z One­Re­pu­blic mają poczu­cie humo­ru:

Money

Take that money
Watch it burn

Weź te pie­nią­dze
Patrz jak pło­ną

Money = pie­nią­dze, gotów­ka, np.: Tom earns a lot of money. = Tom zara­bia dużo pie­nię­dzy.

Kil­ka bry­tyj­skich slan­go­wych okre­śleń:

Fiver = pią­tak

Ten­ner = dycha

Ton = stó­wa

Grand = tysiak

 

Czy chcie­li­by­ście zoba­czyć jesz­cze jakieś lek­cje na pod­sta­wie pio­se­nek One­Re­pu­blic? Jakie utwo­ry pro­po­nu­je­cie?

Pisz­cie w komen­ta­rzach!

 

Naj­lep­sze miej­sce w sie­ci dla fanów zespo­łu:

One­Re­pu­blic FanC­lub Poland

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

6 komentarzy

 1. Angela

  Bar­dzo mi się podo­ba ta lek­cja, uwiel­biam One Repu­blic i mam nadzie­ję, że poja­wią się tu jesz­cze jakieś pio­sen­ki tego zespo­łu np. Apo­lo­gi­ze albo Some­thing I need. Pozdro­wie­nia dla całej redak­cji:)

  • Anna Rozmus

   Nie, tłu­ma­cze­nie jest wyko­na­ne dobrze.

   Dobre tłu­ma­cze­nie nie pole­ga na tłu­ma­cze­niu dosłow­nym, tyl­ko na tłu­ma­cze­niu, któ­re jest zro­zu­mia­łe dla odbior­cy.

   W wer­sie, o któ­rym piszesz mamy:

   Hope is a four-let­ter word — rze­czy­wi­ście wyraz ‘hope’ skła­da się z czte­rech liter

   Ale już jak prze­tłu­ma­czy­my na pol­ski wyraz ‘hope’ jako ‘nadzie­ja’, to mamy już osiem liter.

   Trud­no żeby­śmy mówi­li, że ‘nadzie­ja’ skła­da się z czte­rech liter.

   W angiel­skim wer­sie mamy jed­nak zasto­so­wa­ną pew­ną grę słów, któ­rą cięż­ko dosłow­nie prze­tłu­ma­czyć na język pol­ski, ponie­waż jak słusz­nie zauwa­ży­łaś four-let­ter word ozna­cza okre­śle­nie prze­kleń­stwa.

   Więc deli­kat­nie rzecz ujmu­jąc autor posłu­gu­jąc się tym okre­śle­niem jed­no­cze­śnie wyra­ża pew­ne roz­cza­ro­wa­nie 🙂

 2. Piotrek

  Ya, w takim razie cie­kaw jestem Two­je­go tłu­ma­cze­nia wer­su Hope is a four-let­ter word, bo “nadzie­ja jest prze­kleń­stwem” raczej mnie nie prze­ko­nu­je a poza tym dziw­nie to brzmi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *