The Coasters — Down In Mexico

Abso­lut­ny hit, któ­ry w 1956 roku bił rekor­dy na ame­ry­kań­skich listach prze­bo­jów. Dla nas to przede wszyst­kim nie­za­po­mnia­ny kawa­łek, przy któ­rym w fil­mie “Grin­dho­use: Death Pro­of” Quen­ti­na Taran­ti­no i Rober­ta Rodri­gu­eza swój słyn­ny taniec dla Kur­ta Rus­sel­la wyko­na­ła Vanes­sa Fer­li­to. Nie­któ­rzy z Was mogą rów­nież koja­rzyć tę pio­sen­kę z naj­now­szej czę­ści fil­mu “Kas Vegas”.

W naszej lek­cji przyj­rzy­my się głów­nie słow­nic­twu pio­sen­ki, w któ­rym znaj­dzie­my dużo faj­nych potocz­nych zwro­tów.

Tekst pio­sen­ki The Coasters — Down In Mexi­co

Down in Mexi­ca­li
There’s a cra­zy lit­tle pla­ce that I know
Whe­re the drinks are hot­ter, than the chi­li sau­ce
And the boss is a cat named Joe

He wears a red ban­da­na
Plays a cool pia­na
In a hon­ky tonk, down in Mexi­co
He wears a pur­ple sash, and a black mousta­che
In hon­ky tonk, down in Mexi­co

Well, the first time that I saw him
He was sit­tin on a pia­no sto­ol
I said “Tell me man, when does the fun begin?”
He just win­ked his eye and said “Man, be cool”

He wears a red ban­da­na
Plays a cool pia­na
In a hon­ky tonk, down in Mexi­co
He wears a pur­ple sash, and a black mousta­che
In a hon­ky tonk, down in Mexi­co

In Mexi­co…

All of a sud­den in walks a chick

In Mexi­co…

Joe starts play­in on a latin kick

In Mexi­co…

Aro­und her waist she wore three fish­nets

In Mexi­co…

She star­ted dan­cin with the casta­nets

In Mexi­co…

I didn’t know just what to expect

In Mexi­co…

She threw her arms aro­und my neck

In Mexi­co…

We star­ted dan­cin all aro­und the flo­or

(In Mexi­co…)

Until she did a dan­ce I never saw befo­re

So if you’re south of the bor­der
I mean down in Mexi­co
And you wan­na get stra­ight
Man, don’t hesi­ta­te
Just look up a cat named Joe

He wears a red ban­da­na
Plays a cool pia­na
In a hon­ky tonk, down in Mexi­co
He wears a pur­ple sash, and a black mousta­che
In a hon­ky tonk, down in Mexi­co

Yeah, como esta usted seno­ri­ta
Come with me to the bor­der, south of the bor­der
That is
In Mexi­co, yeah in Mexi­co
You can get your kicks in Mexi­co
Cra­zy, come with me baby, come with me
Come with me, cra­zy, yeah

Tłu­ma­cze­nie The Coasters — Down In Mexi­co

Tam w Mexi­ca­li
Jest jed­no sza­lo­ne miej­sce któ­re znam
Gdzie drin­ki są moc­niej­sze niż sos chil­li
I sze­fem jest koleś imie­niem Joe

Nosi czer­wo­ną ban­da­nę,
Świet­nie gra na pia­ni­nie,
W pew­nej knaj­pie, tam, w Mek­sy­ku
Nosi fio­le­to­wą szar­fę, ma czar­ne wąsy
W pew­nej knaj­pie, tam, w Mek­sy­ku

Gdy pierw­szy raz go spo­tka­łem
Sie­dział na tabo­re­cie przy pia­ni­nie
Spy­ta­łem, ‘Powiedz mi sta­ry, kie­dy zaczy­na się zaba­wa?‘
On tyl­ko mru­gnął do mnie i rzu­cił ‘Sta­ry, wylu­zuj’

Nosi czer­wo­ną ban­da­nę
Świet­nie gra na pia­ni­nie
W pew­nej knaj­pie, tam, w Mek­sy­ku
Nosi fio­le­to­wą szar­fę, ma czar­ne wąsy
W pew­nej knaj­pie, tam, w Mek­sy­ku

W Mek­sy­ku…

Nagle wcho­dzi jakaś laska

W Mek­sy­ku…

Joe zaczy­na grać laty­no­ską nutę

W Mek­sy­ku…

Do pasa mia­ła przy­wią­za­ne kaba­ret­ki

W Mek­sy­ku…

Zaczę­ła tań­czyć z kasta­nie­ta­mi

W Mek­sy­ku…

Nie wie­dzia­łem cze­go się spo­dzie­wać

W Mek­sy­ku…

Zarzu­ci­ła mi ręce na szy­ję

W Mek­sy­ku…

Zaczę­li­śmy tań­czyć po całym par­kie­cie

(W Mek­sy­ku)

Aż zatań­czy­ła coś, cze­go nigdy wcze­śniej nie widzia­łem

Więc jeśli będziesz na połu­dnie od gra­ni­cy
To zna­czy, tam, w Mek­sy­ku
I chcesz się poczuć dobrze
Sta­ry, nie wahaj się
Po pro­stu poszu­kaj gościa imie­niem Joe

Nosi czer­wo­ną ban­da­nę
Świet­nie gra na pia­ni­nie
W pew­nej knaj­pie, tam, w Mek­sy­ku
Nosi fio­le­to­wą szar­fę, ma czar­ne wąsy
W pew­nej knaj­pie, tam, w Mek­sy­ku

Hej, jak się panien­ka mie­wa (hiszp.)
Jedź ze mną do gra­ni­cy, na połu­dnie gra­ni­cy
To zna­czy
Do Mek­sy­ku, tak, do Mek­sy­ku
W Mek­sy­ku moż­na się zaba­wić
Jedź ze mną mała, jedź ze mną
Jedź ze mną, sza­lo­na, yeah

Zwroty & wyrażenia

Look up

W pio­sen­ce:

Just look up a cat named Joe

Po pro­stu poszu­kaj gościa imie­niem Joe

To look up = wpaść do kogoś, popra­wić się (o sytu­acji, sta­nie), spraw­dzić (np. w słow­ni­ku).

Przy­kła­dy:

He looked me up last week. = Wpadł do mnie w ubie­głym tygo­dniu.

The situ­ation was bad yester­day, but things seem to be looking up. = Wczo­raj sytu­acja była cięż­ka, ale wyda­je się, że jest już lepiej.

I looked up the meaning of the word in a dic­tio­na­ry. = Spraw­dzi­łem zna­cze­nie tego sło­wa w słow­ni­ku.

Throw around

W pio­sen­ce:

She threw her arms aro­und my neck

Zarzu­ci­ła mi ręce na szy­ję

To throw aro­und = rzu­cać (do kogoś), roz­rzu­cić, być roz­rzut­nym (o pie­nią­dzach).

Przy­kła­dy:

Chil­dren were thro­wing the ball aro­und under a tree. = Dzie­ci rzu­ca­ły do sie­bie pił­kę pod drze­wem.

People threw aro­und rice and coins as the mar­ried couple left the church. = Ludzie roz­rzu­ca­li ryż i mone­ty gdy para mło­da wycho­dzi­ła z kościo­ła.

The young busi­ness­man was known for thro­wing his money aro­und. = Mło­dy biz­nes­men zna­ny był z tego, że sza­stał pie­niędz­mi.

Play on

W pio­sen­ce:

Joe starts play­in on a latin kick

Joe zaczy­na grać laty­no­ską nutę

To play on = kon­ty­nu­ować grę, mieć zły wpływ (np. na zdro­wie, ner­wy), wyko­rzy­sty­wać coś (np. strach, uczu­cia).

Przy­kła­dy:

My youn­ger sister is real­ly play­ing on my my nerves. = Moja młod­sza sio­stra napraw­dę gra mi na ner­wach.

The poli­ti­cian play­ed on the people’s pre­ju­di­ce aga­inst the Jews. = Poli­tyk wyko­rzy­sty­wał uprze­dze­nia ludzi wobec Żydów.

The musi­cians didn’t noti­ce the sce­ne and they calm­ly play­ed on. = Muzy­cy nie zwró­ci­li uwa­gi na awan­tu­rę i spo­koj­nie gra­li dalej.

Cat

Cat
Sło­wo cat w okre­śle­niu do ludzi ma swo­je źró­dło w począt­kach kul­tu­ry jaz­zu, gdzie czę­sto okre­śla­no tak muzy­ków, któ­rzy w naj­bar­dziej sub­tel­ny spo­sób oraz z naj­więk­szą gra­cją potra­fi­li wyko­rzy­sty­wać swo­je instru­men­ty.

Pod­chwy­co­ne przez hipi­sów w latach sześć­dzie­sią­tych dwu­dzie­ste­go wie­ku prze­trwa­ło aż do dziś, gdzie w nie­któ­rych regio­nach anglo­ję­zycz­ne­go świa­ta było jesz­cze uży­wa­ne pod koniec dwu­dzie­ste­go wie­ku w nie­któ­rych krę­gach kul­tu­ro­wych.

W pio­sen­ce:

And the boss is a cat named Joe

I sze­fem jest koleś imie­niem Joe

A cat = praw­dzi­wy gość, faj­ny koleś.

Przy­kła­dy:

Have you been to the new jazz bar? The­se cats over the­re know how to play. = Byłeś w tym nowym jazz barze? Ci kole­sie stam­tąd wie­dzą jak grać.

Do you know this cat? He’s always very fan­cy. = Znasz tego kole­sia? Zawsze jest napraw­dę faj­nie ubra­ny.

Get your kicks

W pio­sen­ce:

You can get your kicks in Mexi­co

W Mek­sy­ku moż­na się zaba­wić

To get your kicks = zaba­wić się.

Przy­kła­dy:

The ‘Pia­no’ club is the pla­ce to get your kicks at week­ends. = Klub ‘Pia­no’ to dobre miej­sce żeby się zaba­wić w week­end.

Hey, how abo­ut we call the piz­za deli­ve­ry just for kicks? = Hej, a może zadzwoń­my do piz­ze­rii tak dla jaj.

Kick

W pio­sen­ce:

Joe starts play­in on a latin kick

Joe zaczy­na grać laty­no­ską nutę

Kick = nuta, melo­dia, rytm, bit.

Przy­kła­dy:

Turn on the bass, I can’t hear the kick. = Pod­kręć tro­chę bas, nie sły­chać bitu.

The first song was OK, but the one they’re play­ing now is much bet­ter, feel the kick? = Pierw­sza pio­sen­ka była dobra, ale ta, któ­rą teraz gra­ją jest o wie­le lep­sza, czu­jesz ten rytm?

Honky tonk

Hon­ky tonk
Pocho­dze­nie tego zwro­tu pozo­sta­je do dziś nie­zna­ne, ale poja­wia się ono już pod koniec dzie­więt­na­ste­go wie­ku w jed­nej z gazet jako nazwa wła­sna pew­ne­go klu­bu.

Praw­do­po­dob­nie nazwa hon­ky tonk była pochod­ną honk-a-tonk, co mia­ło ozna­czać coś gło­śne­go, dud­nią­ce­go, wyda­ją­ce­go jazgo­tli­we dźwię­ki (honk = trą­bić, krzy­czeć). Na ten zwrot może­my się wciąż natknąć na połu­dniu Sta­nów Zjed­no­czo­nych, gdzie ozna­cza on zawsze lokal, w któ­rym gra się muzy­kę na żywo.

W pio­sen­ce:

In a hon­ky tonk, down in Mexi­co

W pew­nej knaj­pie, tam, w Mek­sy­ku

A hon­ky tonk = spe­lu­na, knaj­pa.

Przy­kła­dy:

He is said to be visi­ting some hon­ky-tonks after work. = Mówi się, że po pra­cy cho­dzi po spe­lu­nach.

If you hap­pen to be in New Orle­ans, remem­ber to visit the hon­ky tonk named ‘Red’. = Będąc w Nowym Orle­anie pamię­taj wpaść do knajp­ki o nazwie ‘Red’.

Chick

W pio­sen­ce:

All of a sud­den in walks a chick

Nagle wcho­dzi jakaś laska

A chick = laska, panien­ka, np.: The chick in the red high heels looks a bit fishy. I would leave her alo­ne if I were you. = Ta laska w czer­wo­nych szpil­kach wyglą­da podej­rza­nie. Na two­im miej­scu zosta­wił­bym ją w spo­ko­ju.

Be cool

W pio­en­ce:

He just win­ked his eye and said “Man, be cool

On tyl­ko mru­gnął do mnie i rzu­cił ‘Sta­ry, wylu­zuj’

To be cool = wylu­zo­wać się, uspo­ko­ić się, np.: ‘This guy is real­ly dri­ving me cra­zy!’ ‘Be cool, he’s just a wan­ker’. = ‘Ten gość napraw­dę mnie wku­rza!’ ‘Wylu­zuj, to palant’.

Piana

Pia­na
W tek­ście pio­sen­ki poja­wia się sło­wo pia­na, co jest waria­cją sło­wa pia­no wyma­wia­ne­go w pewien cha­rak­te­ry­stycz­ny spo­sób przez woka­li­stę.

Nor­mal­nie sło­wo pia­no powin­no być wymó­wio­ne z dwu­gło­ską /əʊ/, tak jak np. w wyra­zie home. Dla­cze­go zatem poja­wia się pia­na zamiast pia­no?

Wino­waj­cą jest ame­ry­kań­ski angiel­ski, w któ­rym to w więk­szym zakre­sie niż w bry­tyj­skim angiel­skim ‘giną’ bądź zosta­ją zmo­dy­fi­ko­wa­ne koń­ców­ki wyra­zów na rzecz prost­szej wymo­wy. W przy­pad­ku tej pio­sen­ki być może autor użył po pro­stu for­my pia­na, żeby two­rzy­ła rym z ban­da­na.

W pio­sen­ce:

Plays a cool pia­na

Świet­nie gra na pia­ni­nie

Pia­na = pia­no = pia­ni­no, for­te­pian, np.: Have you seen the pia­na at the bar? That was one cool thing. = Widzia­łeś to pia­nin­ko przy barze? To dopie­ro coś!

Wink

W pio­sen­ce:

He just win­ked his eye and said “Man, be cool”

On tyl­ko mru­gnął do mnie i rzu­cił ‘Sta­ry, wylu­zuj’

To wink = mru­gnąć do kogoś, puścić oko, np.: A boy from the second row win­ked to Man­dy and smi­led. = Chło­piec z dru­gie­go rzę­du mru­gnął do Man­dy i uśmiech­nął się.

Sash

W pio­sen­ce:

He wears a pur­ple sash, and a black mousta­che

Nosi fio­le­to­wą szar­fę, ma czar­ne wąsy

A sash = szar­fa, wstę­ga.

Przy­kła­dy:

The play­ers got yel­low and blue sashes respec­ti­ve­ly. = Gra­cze dosta­li odpo­wied­nio żół­te i nie­bie­skie szar­fy.

The­re was a whi­te sash across the path and the pre­si­dent cut it. = W poprzek dro­gi bie­gła bia­ła wstę­ga i pre­zy­dent prze­ciął ją.

Hesitate

W pio­sen­ce:

Man, don’t hesi­ta­te

Sta­ry, nie wahaj się

To hesi­ta­te = wahać się.

Przy­kła­dy:

If you want to have a good time, don’t hesi­ta­te to visit the small pub on the cor­ner. = Jeśli chcesz się zaba­wić, nie wahaj się wpaść do tego małe­go pubu na rogu.

All the other girls were tel­ling her to go with them, but she hesi­ta­ted. = Pozo­sta­łe dziew­czyn­ki mówi­ły jej, żeby poszła z nimi, ale ona waha­ła się.

Get straight

Let’s get this stra­ight…
to get/put sth stra­ight = upo­rząd­ko­wać coś
I must get the house stra­ight befo­re Sun­day = do nie­dzie­li muszę dopro­wa­dzić dom do porząd­ku
to get sth stra­ight = zro­zu­mieć coś
let’s get this stra­ight, you’re pay­ing half = żeby­śmy się dobrze zro­zu­mie­li, ty pła­cisz poło­wę
now, let’s get one thing stra­ight = wyja­śnij­my sobie jed­ną rzecz
to get one­self stra­ight = ure­gu­lo­wać swo­je dłu­gi

W pio­sen­ce:

And you wan­na get stra­ight

I chcesz się poczuć dobrze

To get stra­ight = wyja­śnić (np. zamie­sza­nie, pro­blem), wypro­sto­wać (przed­miot), upo­rząd­ko­wać, czuć się dobrze/wyluzować się.

Przy­kła­dy:

Hey, let’s get this stra­ight, you don’t order me aro­und. = Hej, żeby­śmy się dobrze rozu­mie­li, ty mi tu nie będziesz roz­ka­zy­wał.

I must get the house stra­ight befo­re Sun­day. = Do nie­dzie­li muszę dopro­wa­dzić dom do porząd­ku.

I tried to get the han­ger stra­ight, but it’s twi­sted too hard. = Pró­bo­wa­łem ten wie­szak wypro­sto­wać, ale jest zbyt moc­no zgię­ty.

Have a drink if you want to get stra­ight. = Napij się jeśli chcesz się wylu­zo­wać.

Border

W pio­sen­ce:

So if you’re south of the bor­der

Więc jeśli będziesz na połu­dnie od gra­ni­cy

A bor­der = gra­ni­ca (np.państwa), skraj (np. dro­gi, posia­dło­ści), krawędź/brzeg (np. jezio­ra).

Przy­kła­dy:

The prin­ce told his sol­diers to go to the eastern bor­der. = Ksią­żę pole­cił swo­im żoł­nie­rzom udać się nad wschod­nią gra­ni­cę.

The bor­der of the lake was fro­zen and you could see dark ice. = Brzeg jezio­ra był zamar­z­nię­ty i widać było ciem­ny lód.

Moustache

W pio­sen­ce:

He wears a pur­ple sash, and a black mousta­che

Nosi fio­le­to­wą szar­fę, ma czar­ne wąsy

Mousta­che = wąsy, np.: A lot of men in coun­tries like Tur­key or Hun­ga­ry wear mousta­che. = Wie­lu męż­czyzn w kra­jach takich jak Tur­cja lub Węgry nosi wąsy.

Fishnets

W pio­sen­ce:

Aro­und her waist she wore three fish­nets

Do pasa mia­ła przy­wią­za­ne kaba­ret­ki

Fish­nets (fish­net stoc­kings) = kaba­ret­ki, np.: In the 1920’s fish­nets beca­me very popu­lar among actres­ses and dan­cers. = W latach dwu­dzie­stych kaba­ret­ki sta­ły się popu­lar­ne wśród akto­rek i tan­ce­rek.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *