Nirvana — Smells Like Teen Spirit

Kto nie zetknął się z utwo­rem „Smells Like Teen Spi­rit” Nirva­ny?  Kawał­kiem, któ­ry został okrzyk­nię­ty hym­nem mło­de­go poko­le­nia ówcze­snych cza­sów oraz mani­fe­stem mło­dych ludzi. Nie­zbyt pro­stym w inter­pre­ta­cji poprzez wie­le ukry­tych zna­czeń i meta­for.

Zapra­sza­my na pory­wa­ją­cą lek­cję angiel­skie­go z Nirva­ną!

Tekst pio­sen­ki Nirva­na — Smells Like Teen Spi­rit

Load up on guns and bring your friends
It‘s fun to lose and to pre­tend
She‘s over bored and self assu­red
Oh no, I know a dir­ty word

Hel­lo? hel­lo? hel­lo? How low
Hel­lo? hel­lo? hel­lo? How low
Hel­lo? hel­lo? hel­lo? How low
Hel­lo? hel­lo? hel­lo?

With the lights out it’s less dan­ge­ro­us
Here we are now, enter­ta­in us
I feel stu­pid and con­ta­gio­us
Here we are now, enter­ta­in us
A mula­to, an albi­no
A mosqu­ito, my libi­do, yeah

I’m wor­se at what I do best
And for this gift I feel bles­sed
Our lit­tle gro­up has always been
And always will until the end

Hel­lo? hel­lo? hel­lo? How low
Hel­lo? hel­lo? hel­lo? How low
Hel­lo? hel­lo? hel­lo? How low
Hel­lo? hel­lo? hel­lo?

With the lights out it’s less dan­ge­ro­us
Here we are now, enter­ta­in us
I feel stu­pid and con­ta­gio­us
Here we are now, enter­ta­in us
A mula­to, an albi­no
A mosqu­ito, my libi­do, yeah

And I for­get just why I taste
Oh yeah, I guess it makes me smi­le
I found it hard, it’s hard to find
Oh well wha­te­ver, never­mind

Hel­lo? hel­lo? hel­lo? How low
Hel­lo? hel­lo? hel­lo? How low
Hel­lo? hel­lo? hel­lo? How low
Hel­lo? hel­lo? hel­lo?

With the lights out it’s less dan­ge­ro­us
Here we are now, enter­ta­in us
I feel stu­pid and con­ta­gio­us
Here we are now enter­ta­in us
A mul­la­to, an albi­no
A mosqu­ito, my libi­do
A denial, a denial, a denial, a denial
A denial, a denial, a denial, a denial
A denial!

Tłu­ma­cze­nie Nirva­na — Smells Like Teen Spi­rit

Zała­duj broń i przy­pro­wadź przy­ja­ciół
To zabaw­ne prze­gry­wać i uda­wać
Ona jest śmier­tel­nie znu­dzo­na i pew­na sie­bie
O nie, znam brzyd­kie sło­wo

Halo? halo? halo? Jak nisko
Halo? halo? halo? Jak nisko
Halo? halo? halo? Jak nisko
Halo? halo? halo?

Ze zga­szo­ny­mi świa­tła­mi jest bez­piecz­niej
I oto teraz jeste­śmy, zabaw nas
Czu­ję się głu­pi i zaraź­li­wy
I oto teraz jeste­śmy, zabaw nas
Mulat, albi­nos
Komar, moje libi­do, tak

Jestem gor­szy w tym, co robię naj­le­piej
I za ten dar czu­ję się bło­go­sła­wio­ny
Nasza nie­wiel­ka gru­pa ist­nia­ła od zawsze
I pozo­sta­nie aż do koń­ca

Halo? halo? halo? Jak nisko
Halo? halo? halo? Jak nisko
Halo? halo? halo? Jak nisko
Halo? halo? halo?

Ze zga­szo­ny­mi świa­tła­mi jest bez­piecz­niej
I oto teraz jeste­śmy, zabaw nas
Czu­ję się głu­pi i zaraź­li­wy
I oto teraz jeste­śmy, zabaw nas
Mulat, albi­nos
Komar, moje libi­do, tak

Zapo­mnia­łem już dla­cze­go tego pró­bu­ję
A tak, wyda­je mi się, że to powo­du­je mój uśmiech
Jest trud­no, jest mi trud­no
No cóż nie­waż­ne, mniej­sza z tym

Halo? halo? halo? jak nisko
Halo? halo? halo? jak nisko
Halo? halo? halo? jak nisko
Halo? halo? halo?

Ze zga­szo­ny­mi świa­tła­mi jest bez­piecz­niej
I oto teraz jeste­śmy, zabaw nas
Czu­ję się głu­pi i zaraź­li­wy
I oto teraz jeste­śmy, zabaw nas
Mulat, albi­nos
Komar, moje libi­do, tak
Odmo­wa, odmo­wa, odmo­wa, odmo­wa
Odmo­wa, odmo­wa, odmo­wa, odmo­wa
Odmo­wa!

Zwroty & Wyrażenia

Gun

If you want to be a big gun, you have to learn it now!

big gun = waż­na oso­ba w orga­ni­za­cji (AmE infor­mal)

to have a gun = mieć broń

spray gun = pisto­let natry­sko­wy (np. do malo­wa­nia karo­se­rii)

gun show = wysta­wa bro­ni, tar­gi bro­ni

sta­ple gun = zszy­wacz

Load up on guns and bring your friends

Zała­duj bron i przy­pro­wadź przy­ja­ciół

Gun = to broń czy­li pisto­let, np.: In some coun­tries we can’t use guns. It’s aga­int the law. = W nie­któ­rych pań­stwach uży­cie bro­ni jest nie­zgod­ne z pra­wem.

Contagious

I feel stu­pid and con­ta­gio­us

Czu­je się głu­pi i zakaź­ny

Con­ta­gio­us = zaraź­li­wy, zakaź­ny.

Przy­kład:

This ill­ness is very con­ta­gio­us. = Ta cho­ro­ba jest bar­dzo zakaź­na.

To do best

War­to pamę­tać!
Stop­nio­wa­nie nie­re­gu­lar­ne przy­miot­ni­ków:
badwor­sethe worst
goodbet­terthe best
I’m wor­se at what I do best

Jestem gor­szy w tym, co robię naj­le­piej

To do  one’s best = robić wszyst­ko, na co kogoś stać; sta­rać się z całych sił; robić, co w czy­jejś mocy.

Przy­kład:

You are doing  your best to ple­ase your parents. = Robisz wszyst­ko co możesz aby zado­wo­lić swo­ich rodzi­ców.

Entertain

Here we are now, enter­ta­in us

I oto tu teraz jeste­śmy, zabaw nas

To enter­ta­in = zaba­wiać, bawić kogoś.

Przy­kład:

We hired a magi­cian to enter­ta­in the chil­dren. = Wyna­ję­li­śmy magi­ka, żeby zaba­wiał dzie­ci.

Mosquito

Co może się przy­dać na koma­ry?

Jakiś śro­dek na koma­ry czy­li mosqu­ito repel­lent. Jeśli ktoś nie uży­je takie­go środ­ka, może zostać ugry­zio­ny przez koma­ra i dosta­nie mosqu­ito bite. Oprócz koma­rów może­my też spo­tkać się z mosqu­ito hawk czy­li waż­ką.

A mosqu­ito, my libi­do

Komar, moje libi­do

Mosqu­ito = komar, np.: Some types of mosqu­ito trans­mit mala­ria to humans. = Nie­któ­re rodza­je koma­rów prze­no­szą mala­rię na ludzi.

Syno­ni­mem mosqu­ito jest okre­śle­nie gnat.

Albino

A mula­to, an albi­no

Mulat, albi­nos

Albi­no = albi­nos (oso­ba o bar­dzo jasnej skó­rze, wło­sach), np.: This per­son is very unique.She’s got almost whi­te hair. She’s albi­no. = Ta oso­ba jest bar­dzo wyjąt­ko­wa. Ma pra­wie bia­łe wło­sy. Jest albi­no­sem.

Bless

I feel blessed

Czu­ję się bło­go­sła­wio­ny

To bless = bło­go­sła­wić, poświę­cić (np. pro­duk­ty).

Przy­kład:

We’re going to go to church to have the Easter basket bles­sed. = Mamy zamiar iść do kościo­ła, aby poświę­cić koszyk wiel­ka­noc­ny.

Popu­lar­ny jest tak­że zwrot — Bless you! Ozna­cza on = Na zdro­wie! Uży­wa­my go, gdy ktoś kich­nie.

Moż­na też cza­sem usły­szeć Bless my soul! czy­li =  A niech mnie!

Denial

A denial, a denial, a denial, a denial

Odmo­wa, odmo­wa, odmo­wa, odmo­wa

Denial = zaprze­cze­nie, odmo­wa, nega­cja, wypar­cie się cze­goś.

Przy­kład:

I can’t accept your denial. = Nie mogę zaak­cep­to­wać two­jej odmo­wy.

 

Czy Nirva­na zain­spi­ro­wa­ła Was do dal­szej nauki angiel­skie­go? 🙂

Jak inter­pre­tu­je­cie tekst pio­sen­ki?

Cze­ka­my na Wasze prze­my­śle­nia i komen­ta­rze.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

2 komentarze

  1. ddee

    Hej! Nie do koń­ca zwią­za­ne z Nirva­ną, ale gdy ujrza­łam słów­ko “Denial”, sko­ja­rzył mi się utwór świet­ne­go zespo­łu Guilt Machi­ne. ich tek­sty są dość roz­bu­do­wa­ne (jak na prog-roc­ko­wą gru­pę przy­sta­ło) i gdy­by któ­ryś zna­lazł się na anty­tek­tach — było­by super:)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *