Ewa Ostarek

Nauczanie to jej pasja. Zawodowo, łączy wiele różnych metod i technik, na swoich zajęciach aby angielski „sam wchodził do głowy”. Indywidualizacja lekcji, ciekawe rozgrzewki językowe, pełne zaangażowanie, własnoręcznie wykonane pomoce do nauki oraz nieszablonowe podejście do gramatyki angielskiej – to tylko kilka cech prowadzonych przez nią zajęć. Prywatnie posiadaczka czarnej gitary klasycznej i zamiłowania do rockowej muzyki.

Nirvana — Come As You Are

Trud­no sobie wyobra­zić gatu­nek grun­ge bez słyn­nej Nirva­ny. W swo­im dorob­ku posia­da­ją wie­le zna­nych i cenio­nych kawał­ków. Do jed­nych z nich nale­ży wła­śnie „Come As…

AC/DC — Highway to Hell

Tego kawał­ka nie trze­ba niko­mu przed­sta­wiać! To ogni­sta kla­sy­ka swo­je­go gatun­ku. Śpie­wa­na i odgry­wa­na wie­le razy jako hymn nie­po­kor­nych i nie tyl­ko. Ma w sobie…

Nirvana — Smells Like Teen Spirit

Kto nie zetknął się z utwo­rem „Smells Like Teen Spi­rit” Nirva­ny?  Kawał­kiem, któ­ry został okrzyk­nię­ty hym­nem mło­de­go poko­le­nia ówcze­snych cza­sów oraz mani­fe­stem mło­dych ludzi. Nie­zbyt…

Nickelback — Hero

Cha­ry­zma­tycz­ny, bar­dzo roz­po­zna­wal­ny wokal, moc­ne gita­ro­we gra­nie — zespół wie jak ide­al­nie łączyć roc­ko­we brzmie­nie z nie­ba­nal­nym tek­stem. Bar­dzo wie­le osób koja­rzy ten utwór z…