Run-D.M.C. — Christmas in Hollis

Rape­rzy też lubią świę­ta. Szcze­gól­nie kie­dy pod cho­in­ką lądu­je milion dolców poda­ro­wa­nych przez Świę­te­go Miko­ła­ja 🙂 . W dzi­siej­szej lek­cji Świę­ta spę­dza­my w towa­rzy­stwie zespo­łu hip-hopo­we­go Run-D.M.C., któ­ry zabie­ra nas do Hol­lis, czę­ści dziel­ni­cy Queens w Nowym Jor­ku, któ­ra jest sie­dli­skiem rape­rów i gang­ste­rów.

Zespół Run-D.M.C. powstał w 1881 roku, jed­nak naj­więk­szą sła­wę zyskał, gdy na rynek wyszła ich dru­ga pły­ta pt. “King of Rock” w 1985 roku. Następ­na pły­ta oka­za­ła się jesz­cze więk­szym suk­ce­sem. To wła­śnie z ich trze­ciej pły­ty pocho­dzi ich naj­więk­szy hit — cover pio­sen­ki “Walk This Way” zespo­łu Aero­smith. W nagra­niu utwo­ru wzię­li udział tak­że człon­ko­wie Aero­smith, co przy­czy­ni­ło się do powo­dze­nia pio­sen­ki nie tyl­ko wśród fanów hip-hopu, ale tak­że roc­ka.

Zapra­sza­my do odkry­cia hip-hopu, przy­go­dy i tra­dy­cji Bożo­na­ro­dze­nio­wych w jed­nym!

Tekst pio­sen­ki Run-D.M.C. — Chri­st­mas in Hol­lis

It was Decem­ber 24th on Hol­lis Ave after dark
When I seen a man chil­ling with his dog at the park
I appro­ached them very slow­ly with my heart full of fear
Looked at his dog, oh my God, an ill rein­de­er
But then I was chil­lin’ becau­se the man had a beard
And a bag full of goodies, 12 o’clock had neared
So I tur­ned my head a second and the man had gone
But he left his driver’s wal­let smack dab on the lawn
I pic­ked the wal­let up then I took a pau­se
Took out the licen­se and it cold said “San­ta Claus“
A mil­lion dol­lars in it, cold hun­dreds of G’s
Eno­ugh to buy a boat and mat­ching car with ease
But I’d never ste­al from San­ta
cau­se that ain’t right
So I’m going home to mail it back to him that night
But when I got home I bug­ged, cau­se under the tree
Was a let­ter from San­ta and all the dough was for me

It’s Chri­st­mas time in Hol­lis, Queens
Mom’s cooking chic­ken and col­lard gre­ens
Rice and stuf­fing, maca­ro­ni and che­ese
And San­ta put gifts under Chri­st­mas tre­es
Deco­ra­te the house with lights at night
Snow’s on the gro­und, snow whi­te so bri­ght
In the fire­pla­ce is the yule log
Bene­ath the mistle­toe as we drink eggnog
The rhy­mes you hear are the rhy­mes of Darryl’s
But each and eve­ry year we bust Chri­st­mas carols

Rhy­mes so loud and pro­ud you hear it
It’s Chri­st­mas time and we got the spi­rit
Jack Frost chil­lin’, the hawk is out
And that’s what Chri­st­mas is all abo­ut
The time is now, the pla­ce is here
And the who­le wide world is fil­led with che­er

My name’s D.M.C. with the mic in my hand
And I’m chil­lin’ and coolin’ just like a snow­man
So open your eyes, lend us an ear
We want to say

Mer­ry Chri­st­mas and Hap­py New Year!

Tłu­ma­cze­nie Run-D.M.C. — Chri­st­mas in Hol­lis

Był 24 grud­nia na Uli­cy Hol­lis ciem­ną nocą
Zoba­czy­łem męż­czy­znę z psem relak­su­ją­ce­go się w par­ku
Zbli­ży­łem się powo­li, z duszą na ramie­niu
Spoj­rza­łem na psa, o mój Boże, to cho­ry reni­fer
Ale zaraz wylu­zo­wa­łem, bo facet miał bro­dę
I tor­bę peł­ną dobro­ci, zbli­ża­ła się pół­noc
Więc odwró­ci­łem na chwi­lę gło­wę, a męż­czy­zna znik­nął
Ale zosta­wił port­fel wła­śnie tam, na traw­ni­ku
Pod­nio­słem go i zatrzy­ma­łem się na chwi­lę,
Wyją­łem pra­wo jaz­dy, a tam jak wół: „Świę­ty Miko­łaj”
W środ­ku milion dola­rów, po pro­stu set­ki tysię­cy
Na luza­ku kupisz łódź i samo­chód do kom­ple­tu
Lecz nie okradł­bym Miko­ła­ja
to się nie godzi
Więc wra­cam do domu, by mu to ode­słać tej nocy
Lecz w domu osłu­pia­łem, bo pod cho­in­ką
Był list od Miko­ła­ja i cała kasa była dla mnie

Jest Boże Naro­dze­nie w Hol­lis, Queens
Mama robi kur­cza­ka i kapu­stę
Ryż i nadzie­nie, maka­ron z serem
A Miko­łaj pre­zen­ty zosta­wił pod cho­in­ką
Wie­czo­rem ozda­bia­my dom lamp­ka­mi
Śnieg leży na zie­mi, taki bia­ły i jasny
Drew­no w komin­ku pali się
Sie­dzi­my pod jemio­łą i pije­my eggnog
Rymy, któ­re sły­szysz, to rymy Dar­ry­la
Ale na świę­ta co roku rapu­je­my kolę­dy

Rymy tak gło­śne i dum­ne, sam sły­szysz
Są świę­ta, a my czu­je­my ten kli­mat
Mróz doka­zu­je, jest zim­no i wie­je
I o to dokład­nie w Świę­tach cho­dzi,
Wła­śnie teraz i wła­śnie tu
Cały świat radu­je się

Mam na imię D.M.C. z mikro­fo­nem w dło­ni
Pełen luzu i chłod­ny jak bał­wan
Więc otwórz oczy i nad­staw ucha
Chce­my powie­dzieć

Weso­łych Świąt i Szczę­śli­we­go Nowe­go Roku!

Zwroty & wyrażenia

Smack dab

Past Per­fect

So I tur­ned my head a second and the man had gone

Więc odwró­ci­łem gło­wę na sekun­dę a facet już nie było

W tym wer­sie poja­wia się czas zaprze­szły = Pre­sent Per­fect. Uży­wa­my go, gdy chce­my pod­kre­ślić, że coś wyda­rzy­ło się przed jakimś wyda­rze­niem w prze­szło­ści. To wcze­śniej­sze wyda­rze­nie jest opi­sa­ne wła­śnie przez czas Past Per­fect.

Przy­kła­dy:

I had alre­ady fini­shed din­ner when you came. = Kie­dy przy­sze­dłeś, byłem już po obie­dzie (skoń­czy­łem jeść przed two­im przyj­ściem).

When I got to the sta­tion, I reali­sed I hadn’t taken my tic­ket. = Kie­dy dotar­łem na sta­cję, zda­łem sobie spra­wę, że nie wzią­łem z domu bile­tu.

But he left his driver’s wal­let smack dab on the lawn

Ale zosta­wił port­fel dokład­nie tam, na traw­ni­ku

Smack dab = (slang) dokład­nie w tym miej­scu, czę­sto w sfor­mu­ło­wa­niu: smack dab in the mid­dle, np.: He was stan­ding the­re, smack dab in the mid­dle of the road. = On stał tam, dokład­nie na środ­ku dro­gi.

Pick up

I picked the wal­let up

Pod­nio­słem port­fel

To pick up =
= pod­nieść coś, np.: Pick it up! = Pod­nieś to!

= ode­brać tele­fon (pod­nieść słu­chaw­kę), np.: She didn’t pick up the pho­ne when I cal­led. = Ona nie ode­bra­ła tele­fo­nu, kie­dy zadzwo­ni­łam.

= ode­brać kogoś (np. z dwor­ca), przy­je­chać po kogoś, np.: Could you pick me up at four? = Mogła­byś przy­je­chać po mnie o 4?

= pod­ry­wać, np.: You must see the girl I pic­ked up yester­day. = Musisz zoba­czyć dziew­czy­nę, któ­rą wczo­raj pode­rwa­łem.

Take out

Took out the licen­se

Wyją­łem pra­wo jaz­dy

To take out = wyj­mo­wać, np.: I took out my wal­let and paid for my shop­ping. = Wyją­łem port­fel i zapła­ci­łem za zaku­py.

To take sb out = wziąć kogoś na mia­sto, zabrać kogoś gdzieś, zabić kogoś (nie­for­mal­ne), np.: Take me out! = Weź mnie na mia­sto!

Cold (slang)

A mil­lion dol­lars in it, cold hun­dreds of G’s

A w środ­ku milion dola­rów, po pro­stu set­ki tysię­cy

Cold to oczy­wi­ście zim­ny i prze­zię­bie­nie, jed­nak tutaj mamy do czy­nie­nia ze slan­go­wym zna­cze­niem tego sło­wa = po pro­stu, np.: Yo, I wal­ked up to that guy and cold pun­ched him in the face. = Joł, pod­sze­dłem do tego gościa i po pro­stu mu przy­wa­li­łem.

Z uży­wa­nia sło­wa cold w tym zna­cze­niu zna­ny jest głów­nie skład Run-D.M.C.

Matching

Eno­ugh to buy a boat and mat­ching car with ease

Na luza­ku kupisz łódź i samo­chód do kom­ple­tu

Mat­ching = pasu­ją­cy, do zesta­wu, do kom­ple­tu, np.: She wore pur­ple shorts and a mat­ching T-shirt. = Ona mia­ła na sobie fio­le­to­we szor­ty i koszul­kę do kom­ple­tu.

Learn wih ease

ease = łatwość, uła­twiać

ease pain = uśmie­rzyć ból, np.: The­re are many things you can do to help ease pain. = Jest wie­le rze­czy, któ­re możesz zro­bić, by uśmie­rzyć ból.

at ease = zre­lak­so­wa­ny, np.: I gene­ral­ly feel at ease aro­und people. = Gene­ral­nie jestem zre­lak­so­wa­na w towa­rzy­stwie ludzi

With ease

Eno­ugh to buy a boat and mat­ching car with ease

Na luza­ku kupisz łódź i samo­chód do kom­ple­tu

With ease = z łatwo­ścią, bez pro­ble­mu, spo­koj­nie, „na luza­ku”, np.: If you don’t like cooking, I can make din­ner with ease. = Jeśli nie lubisz goto­wać, to ja bez pro­ble­mu zro­bię obiad.

Mail back

So I’m going home to mail it back to him that night

Więc wra­cam do domu, by mu to ode­słać tej nocy

To mail back = ode­słać, np.: I’ll mail it back to you toni­ght. = Dzi­siaj Ci to ode­ślę.

War­to poznać tak­że inne phra­sal verbs z back.

To give back = oddać, np.: Ple­ase give it back by the end of the month. = Pro­szę, oddaj to do koń­ca mie­sią­ca.

To come back = wra­cać, np.: I will never come back here! = Nigdy tu nie wró­cę!

Bug

But when I got home I bug­ged

Lecz w domu osłu­pia­łem

To bug = tu: skró­co­na for­ma od: my eyes bug­ged out = oczy mi wyszły z orbit (byłem zszo­ko­wa­ny), np.: My eyes bug­ged out when I saw her new boy­friend. = Osłu­pia­łem, gdy zoba­czy­łem jej nowe­go chło­pa­ka.
Moż­na też powie­dzieć I was bug-eyed, np.: The teena­ger was bug-eyed after meeting Jes­si­ca Alba. = Chło­pak był w szo­ku po spo­tka­niu Jes­si­ci Alby.

Naj­częst­sze uży­cia sło­wa bug =

= insekt, robak, np.: I hate bugs. = Nie­na­wi­dzę roba­ków.

= pod­słuch, np.: There’s a bug in that room, so don’t call me from the­re. = W tam­tym poko­ju jet pod­słuch, więc nie dzwoń do mnie stam­tąd.

= błąd kom­pu­te­ro­wy, np.: I’m good at fin­ding and fixing bugs in com­pu­ter pro­gram­mes. = Jestem dobry w znaj­do­wa­niu i napra­wia­niu błę­dów w pro­gra­mach kom­pu­te­ro­wych.

= wirus, np. I have a sto­mach bug. = Mam wiru­sa pokar­mo­we­go.

oraz w kon­struk­cji = What’s bug­ging you? = Co Cię gry­zie?

Pod­su­mo­wu­jąc, nie­któ­rzy rze­czy­wi­ście wyglą­da­ją jak owa­dy, kie­dy się dzi­wią.

Dough

…and all the dough was for me

…a cała kasa była dla mnie

Dough = kasa (slang), np.: I’ve got no dough man, leave me alo­ne. = Czło­wie­ku, nie mam kasy, zostaw mnie w spo­ko­ju.

Dough to też = cia­sto (suro­we, przed upie­cze­niem), np.: This is the best piz­za dough reci­pe. = To jest naj­lep­szy prze­pis na cia­sto na piz­zę.

Stąd dough­nut ( AmE donut) = pączek, czy­li orze­szek (nut) z cia­sta.

Cia­sto, tak jak kasa – mate­riał, z któ­re­go wie­le moż­na ule­pić 🙂 .

Yule log

Ame­ry­kań­skie tra­dy­cje świą­tecz­ne
egg nog = gorą­cy napój na bazie żół­tek i mle­ka, czę­sto z alko­ho­lem

mistle­toe = jemio­ła

to deco­ra­te house with lights = przy­ozdo­bić dom lamp­ka­mi

chic­ken with stuf­fing = kur­czak z nadzie­niem

In the fire­pla­ce is the yule log

Drew­no w komin­ku pali się

W celu zro­zu­mie­nia, czym jest yule log, war­to dowie­dzieć się czym jest samo Yule i co ozna­cza rze­czow­nik log.

Yule = przed­chrze­ści­jań­skie świę­to zimo­we obcho­dzo­ne w pół­noc­nej Euro­pie od cza­sów sta­ro­żyt­nych. Pod­czas Yule przy­stra­ja­ło się jodłę, wie­sza­ło się jemio­łę i ostro­krzew, wrę­cza­ło pre­zen­ty i świę­to­wa­ło. Dzi­siej­sze Boże Naro­dze­nie to połą­cze­nie tra­dy­cji oraz sym­bo­li­ki Yule i histo­rii naro­dzin Jezu­sa z Naza­re­tu.

Log = kło­da, pie­niek, kawa­łek drew­na.

Yule log =

= duża kło­da palo­na w komin­ku w cza­sie Świąt.

= cia­sto – rola­da przy­go­to­wy­wa­na z oka­zji Świąt.

= dwu­go­dzin­ny pro­gram tele­wi­zyj­ny, w któ­rym jedy­ne co widać, to yule log pło­ną­cy w komin­ku, a jedy­ne, co sły­chać to Bożo­na­ro­dze­nio­we hity. Nada­wa­ny w Wigi­lij­ny lub świą­tecz­ny pora­nek w USA.

Jeże­li wyda­je Wam się, że skądś koja­rzy­cie rze­czow­nik log, to bar­dzo praw­do­po­dob­ne, że pamię­ta­cie Log Lady, czy­li kobie­tę z pień­kiem z “Twin Peaks”.

Lend an ear

So open your eyes, lend us an ear

Więc otwórz oczy, nad­staw ucha

To lend an ear = nad­sta­wiać ucha, wysłu­chać uważ­nie, np.: She always lends me an ear when I have a pro­blem. = Ona zawsze mnie wysłu­chu­je, kie­dy mam pro­blem.

 

Podo­ba się Wam pio­sen­ka świą­tecz­na w takim wyda­niu? 

Daj­cie znać w komen­ta­rzach, co sądzi­cie o tej lek­cji!

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *