Sia — Chandelier

„Chan­de­lier” to pierw­szy sin­giel z naj­now­szej pły­ty Sii „1000 Forms Of Fear”. Pio­sen­ka szyb­ko spodo­ba­ła się fanom i pod­bi­ła listy prze­bo­jów. Nawet nie wie­dząc, o czym jest, moż­na się domy­ślić, że jest bar­dzo emo­cjo­nal­na i opo­wia­da o czymś waż­nym.

Nie pozo­sta­je nic inne­go, niż wybra­nie się w muzycz­ną i języ­ko­wą podróż z Sią!

Tekst pio­sen­ki Sia — Chan­de­lier

Par­ty girls don’t get hurt
Can’t feel any­thing, when will I learn
I push it down, push it down

I’m the one “for a good time call“
Phone’s blo­win’ up, they’re rin­gin’ my door­bell
I feel the love, feel the love

1, 2, 3 1, 2, 3 drink
1, 2, 3 1, 2, 3 drink
1, 2, 3 1, 2, 3 drink

Throw ‘em back, till I lose count

I’m gon­na swing from the chan­de­lier, from the chan­de­lier
I’m gon­na live like tomor­row doesn’t exist
Like it doesn’t exist
I’m gon­na fly like a bird thro­ugh the night
Feel my tears as they dry
I’m gon­na swing from the chan­de­lier, from the chan­de­lier

But I’m hol­ding on for dear life
Won’t look down won’t open my eyes
Keep my glass full until mor­ning light
‘Cau­se I’m just hol­ding on for toni­ght
Help me, I’m hol­ding on for dear life
Won’t look down won’t open my eyes
Keep my glass full until mor­ning light
’cau­se I’m just hol­ding on for toni­ght
On for toni­ght

Sun is up, I’m a mess
Got­ta get out now, got­ta run from this
Here comes the sha­me, here comes the sha­me

1, 2, 3 1, 2, 3 drink
1, 2, 3 1, 2, 3 drink
1, 2, 3 1, 2, 3 drink

Throw ‘em back till I lose count

I’m gon­na swing from the chan­de­lier, from the chan­de­lier
I’m gon­na live like tomor­row doesn’t exist
Like it doesn’t exist
I’m gon­na fly like a bird thro­ugh the night
Feel my tears as they dry
I’m gon­na swing from the chan­de­lier, from the chan­de­lier

But I’m hol­ding on for dear life
Won’t look down, won’t open my eyes
Keep my glass full until mor­ning light
’Cau­se I’m just hol­ding on for toni­ght
Help me, I’m hol­ding on for dear life
Won’t look down, won’t open my eyes
Keep my glass full until mor­ning light
’Cau­se I’m just hol­ding on for toni­ght
On for toni­ght

On for toni­ght
’Cau­se I’m just hol­ding on for toni­ght
Oh, I’m just hol­ding on for toni­ght
On for toni­ght
On for toni­ght
’Cau­se I’m just hol­ding on for toni­ght
’Cau­se I’m just hol­ding on for toni­ght
Oh, I’m just hol­ding on for toni­ght
On for toni­ght
On for toni­ght

Tłu­ma­cze­nie Sia — Chan­de­lier

Impre­zo­wicz­ki nie zosta­ją zra­nio­ne
Nic nie czu­ję, kie­dy ja się nauczę
Spy­cham to, spy­cham to

Do mnie się dzwo­ni, żeby dobrze się zaba­wić
Tele­fon wybu­cha, dzwo­nią do drzwi
Czu­ję miłość, czu­ję miłość

Raz dwa, trzy, raz, dwa, trzy piję
Raz dwa, trzy, raz, dwa, trzy piję
Raz dwa, trzy, raz, dwa, trzy piję

Odrzu­cam ich dopó­ki nie stra­cę rachu­by

Zamie­rzam huś­tać się na żyran­do­lu, na żyran­do­lu
Zamie­rzam żyć, jak­by nie było jutra
Jak­by  nie ist­nia­ło
Zamie­rzam latać w nocy jak ptak
Czuć jak moje łzy wysy­cha­ją
Zamie­rzam huś­tać się na żyran­do­lu, na żyran­do­lu

Ale trzy­mam się ze wszyst­kich sił
Nie popa­trzę w dół, nie otwo­rzę oczu
Trzy­mam szklan­kę peł­ną aż do rana
Bo tyl­ko cze­kam na wie­czór
Pomóż mi, trzy­mam się ze wszyst­kich sił
Nie popa­trzę w dół, nie otwo­rzę oczu
Trzy­mam szklan­kę peł­ną aż do rana
Bo tyl­ko cze­kam na wie­czór
Na wie­czór

Słoń­ce wze­szło, a ja jestem w roz­syp­ce
Muszę się wydo­stać, muszę uciec od tego
Nad­cho­dzi wstyd, nad­cho­dzi wstyd

Raz dwa, trzy, raz, dwa, trzy piję
Raz dwa, trzy, raz, dwa, trzy piję
Raz dwa, trzy, raz, dwa, trzy piję

Odrzu­cam ich dopó­ki nie stra­cę rachu­by

Zamie­rzam huś­tać się na żyran­do­lu, na żyran­do­lu
Zamie­rzam żyć, jak­by nie było jutra
Jak­by  nie ist­nia­ło
Zamie­rzam latać w nocy jak ptak
Czuć jak moje łzy wysy­cha­ją
Zamie­rzam huś­tać się na żyran­do­lu, na żyran­do­lu

Ale trzy­mam się ze wszyst­kich sił
Nie popa­trzę w dół, nie otwo­rzę oczu
Trzy­mam szklan­kę peł­ną aż do rana
Bo tyl­ko cze­kam na wie­czór
Pomóż mi, trzy­mam się ze wszyst­kich sił
Nie popa­trzę w dół, nie otwo­rzę oczu
Trzy­mam szklan­kę peł­ną aż do rana
Bo tyl­ko cze­kam na wie­czór
Na wie­czór

Na wie­czór
Bo cze­kam tyl­ko na wie­czór
Oh , cze­kam tyl­ko na wie­czór
Na wie­czór
Na wie­czór
Bo cze­kam tyl­ko na wie­czór
Bo cze­kam tyl­ko na wie­czór
Oh , cze­kam tyl­ko na wie­czór
Na wie­czór
Na wie­czór

Zwroty & Wyrażenia

Push down

I push it down, push it down

Spy­cham to, spy­cham to

To push down = spy­chać, odpy­chać.

Przy­kład:

He pushed me down abrup­tly thro­ugh the side of a moun­ta­in. = Zepchnął mnie gwał­to­wa­nie ze zbo­cza góry.

Ist­nie­je rów­nież podob­na fra­za, któ­rą war­to znać.

To push some­thing down someone’s thro­at = zmu­sić kogoś do zaak­cep­to­wa­nia cze­goś.

Cza­sow­nik to push w tej fra­zie może­my zamie­nić tak­że na to for­ce /to ram /to thrust.

Blow up

Blow me a kiss!

to blow sb a kiss = prze­słać komuś buzia­ka (wygi­na­jąc jed­no­cze­śnie dłoń)

to blow your nose = wydmu­chi­wać nos

to blow sb away = zro­bić na kimś wra­że­nie

to blow sb’s mind = zszo­ko­wać kogoś, wywrzeć na kimś ogrom­ne wra­że­nie

Phone’s blo­win’ up, they’re rin­gin’ my door­bell

Tele­fon wybu­cha, dzwo­nią do drzwi

To blow up = wybuch­nąć, eks­plo­do­wać, roz­pę­tać się.

Przy­kład:

The match was delay­ed becau­se the rain blew up. = Mecz został prze­ło­żo­ny, bo roz­pę­tał się deszcz.

Throw back

Throw ‘em back, till I lose count

Odrzu­cam ich, dopó­ki nie stra­cę rachu­by

To throw back = rzu­cić z powro­tem.

W pio­sen­kach czę­sto sto­su­je się skró­ty róż­nych słów np.

‘em = them

rin­gin’ = rin­ging

Gonna & gotta

Jak mus to mus

Zasta­na­wia­li­ście się kie­dy­kol­wiek, jak powie­dzieć po angiel­sku — jak mus to mus?

Otóż moż­na to wyra­zić poprzez uży­cie powie­dze­nia a man’s got­ta do what a man’s got­ta do lub needs must when the devil dri­ves. Oba te powie­dze­nia ozna­cza­ją = jak mus to mus, jak trze­ba to trze­ba.

I’m gon­na live like tomor­row doesn’t exist

Zamie­rzam żyć, jak­by nie było jutra

Got­ta get out now, got­ta run from this

Muszę się wydo­stać, muszę uciec od tego

Tutaj rów­nież mamy do czy­nie­nia ze skró­ta­mi. Słów­ko gon­na ozna­cza = zamie­rzać. Pocho­dzi ono od zwro­tu to be going to, wyra­ża­my przez nie­go nasze pla­ny na naj­bliż­szą przy­szłość.

Przy­kła­dy:

She’s gon­na mar­ry him. = Ona zamie­rza go poślu­bić.

What are you gon­na do? = Co zamie­rzasz zro­bić?

Z kolei słów­ko got­ta ozna­cza = musieć. Pocho­dzi ono od pocho­dzi od have/has to i ozna­cza jakąś powin­ność.

Przy­kład:

I got­ta go becau­se I have a lot to do. = Muszę iść, bo mam dużo do zro­bie­nia.

Exist

I’m gon­na live like tomor­row doesn’t exist

Zamie­rzam żyć jak­by nie było jutra

To exist = ist­nieć, np.: He beha­ved as if I didn’t exist. = Zacho­wał się, jak­by mnie nie było.

Be a mess

No mes­sing!

no mes­sing = to nie lipa, to praw­da

to mess around/about = obi­jać się, wygłu­piać się

to mess sb aro­und = zwo­dzić kogoś

to mess with sb = mieć z kimś do czy­nie­nia, zadzie­rać z kimś

to mess sth up = popsuć, zruj­no­wać coś

Sun is up, I’m a mess

Słoń­ce wze­szło, a ja jestem w roz­syp­ce

To be a mess = być w emo­cjo­nal­nej roz­syp­ce, nie radzić sobie.

Przy­kład:

I was a mess becau­se of my emo­tio­nal pro­blems. = Nie radzi­łam sobie z powo­du moich emo­cjo­nal­nych pro­ble­mów.

Hold on

Help me, I’m hol­ding on for dear life

Pomóż mi, trzy­mam się ze wszyst­kich sił

To hold on = wytrzy­mać.

Przy­kład:

I’m tired becau­se of the situ­ation but I have to hold on. = Jestem zmę­czo­na tą sytu­acją, ale muszę wytrzy­mać.

Paro­die
Tele­dysk do utwo­ru docze­kał się wie­lu paro­dii. Wybra­li­śmy dla Was tę, któ­ra poja­wi­ła się w pro­gra­mie Jim­my Kim­mel Live — tan­cer­ka Mad­die Zie­gler uczy Kim­me­la i Guil­ler­mo jak tań­czyć 🙂

Zobacz­cie sami co z tego wyszło!

War­to zauwa­żyć, że gdy odwró­ci­my szyk otrzy­ma­my zupeł­nie inną fra­zę:

To be on hold = być odło­żo­nym na póź­niej, cze­kać na roz­mo­wę tele­fo­nicz­ną.

Przy­kład:

But the plan is on hold becau­se of the cur­rent cri­sis. = Jed­nak plan został odło­żo­ny na póź­niej z powo­du obec­ne­go kry­zy­su.

For dear life

Help me, I’m hol­ding on  for dear life

Pomóż mi, trzy­mam się ze wszyst­kich sił

For dear life = z całych sił.

Przy­kład:

I tried not to cry for dear life. = Sta­ra­łam się nie pła­kać ze wszyst­kich sił.

 

Czy Wy też jeste­ście ocza­ro­wa­ni tym utwo­rem?

Co sądzi­cie o tej lek­cji?

Cze­ka­my na Wasze komen­ta­rze!

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

4 komentarze

 1. Świet­ny pomysł do nauki angiel­skie­go. Prze­cież każ­dy z nas lubi nucić takie pio­sen­ki, czę­sto nie zna­jąc zna­cze­nia, a tutaj prze­cież moż­na się nawet pouczyć. Będę czę­ściej zaglą­dać. Good job! Pozdra­wiam! 🙂

  • bart

   wrzuć w google — to po pro­stu sex linia 🙂
   urban dic­tio­na­ry dosad­nie kwi­tu­je to jako linię na któ­rą dzwo­nią znu­dze­ni kole­sie aby posłu­chać wzdy­chań kobiet, któ­re gdy­by o czym innym mówi­ły nie były­by w wsta­nie niko­go zain­te­re­so­wać

 2. a taki jeden

  Tłu­ma­cze­nie na pierw­szy rzut oka niby popraw­ne, ale w paru miej­scach ewi­dent­nie popro­wa­dzo­ne po linii, że tak to nazwę “słow­ni­ko­wej”. To błąd, bo poszcze­gól­ne linij­ki nale­ży tłu­ma­czyć w kon­tek­ście cało­ści tek­stu a nie jak wyrwa­ne z kon­tek­stu sło­wa.
  I tak na ten przy­kład:
  1. “I push it down, push it down” to nie żad­ne dosłow­nie tłu­ma­czo­ne “spy­cham to, spy­cham to”, tyl­ko bar­dziej coś w sty­lu “wmu­szam to w sie­bie, wmu­szam to w sie­bie.
  2. “I’m the one “for a good time call“ niby moż­na prze­tłu­ma­czyć jako “Do mnie się dzwo­ni, żeby dobrze się zaba­wić”, ale w żad­nym razie nie odda­je to isto­ty spra­wy, cho­dzi prze­cież krót­ko mówiąc o dziw­kę na tele­fon. Czy­li bar­dziej odpo­wied­nie było­by coś w sty­lu: “Jestem dziew­czy­ną na tele­fon”.
  3. “Phone’s blo­win’ up,” no tu to już w ogó­le jakiś potwo­rek wyszedł. “To blow up a pho­ne” nie ozna­cza wybu­cha­ją­ce­go tele­fo­nu, tyl­ko cią­głe dzwo­nie­nie tegoż. Więc powin­no być coś w sty­lu: “Tele­fon się ury­wa” / “Tele­fon non-stop dzwo­ni”, albo coś w tym sty­lu.
  4. “Throw ‘em back, till I lose count” prze­ło­żo­ne na “Odrzu­cam ich dopó­ki nie stra­cę rachu­by” to kolej­ne tłu­ma­cze­nie dosłow­ne, sło­wo po sło­wie. A tak napraw­dę tu nie cho­dzi o żad­ne odrzu­ca­nie, bowiem “to throw back” w kon­tek­ście jakie­go­kol­wiek napo­ju ozna­cza po pro­stu picie. Więc o wie­le lepiej było­by to prze­ło­żyć na coś w sty­lu: “Wle­wam je w sie­bie bez opa­mię­ta­nia”.
  5. “I’m gon­na swing from the chan­de­lier” chy­ba naj­waż­niej­sze sło­wa tej pio­sen­ki, nie­ste­ty prze­tłu­ma­czo­ne w spo­sób nie odda­ją­cy ich dwu­znacz­no­ści. “To swing from” może rzecz jasna ozna­czać po pro­stu nie­win­ne huś­ta­nie się, ale rów­nie dobrze moż­ne i w kon­tek­ście tej pio­sen­ki ozna­cza “zwi­sa­nie z cze­goś”, czy­li mówiąc wprost powie­sze­nie się na czymś w celu popeł­nie­nia samo­bój­stwa. W tym przy­pad­ku na żyran­do­lu.
  Powin­no być to prze­tłu­ma­czo­ne jako “zawi­snę na żyran­do­lu”, albo coś w tym sty­lu.

  Ogól­nie mówiąc nale­ża­ło­by jesz­cze nad tym tłu­ma­cze­niem popra­co­wać. 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *