Miesiąc: Luty 2013

Icona Pop — I Love It

Dla tych, któ­rzy uwa­ża­ją, że tego­rocz­ny kar­na­wał skoń­czył się zde­cy­do­wa­nie za wcze­śnie i dla tych, któ­rzy potrze­bu­ją jesz­cze ostat­niej daw­ki ener­gii, któ­ra pomo­że prze­trzy­mać do…