Wykonawca: indie pop

LP — Lost On You

Utwór „Lost On You” artyst­ki LP pod­bi­ja listy prze­bo­jów na całym świe­cie. Pocho­dzi on z minial­bu­mu ame­ry­kań­skiej woka­list­ki roc­ko­wej Lau­ry Per­go­liz­zi (LP), zaty­tu­ło­wa­ne­go „Death Val­ley”. LP ma…

Promoe — Long Distance Runner

Dzi­siaj naszym nauczy­cie­lem angiel­skie­go jest Pro­moe, szwedz­ki arty­sta hip-hopo­­wy, któ­ry jest rówież człon­kiem zespo­łu Loop­tro­op. Pro­moe w swych utwo­rach poru­sza czę­sto poru­sza tema­ty spo­łecz­ne, poli­ty­kę…

Lykke Li — I Follow Rivers

Sin­giel “I Fol­low Rivers” pocho­dzi z dru­gie­go krąż­ka szwedz­kiej artyst­ki Lyk­ke Li pt. “Woun­ded Ryh­mes” wyda­ne­go w lutym 2011 roku. Jest to cał­kiem zgrab­na pio­sen­ka,…