U2 — Ordinary Love

Sły­sze­li­ście nową pio­sen­kę U2 pt. “Ordi­na­ry Love” ? Bar­dzo mi się spodo­ba­ła. To pierw­szy, po pię­cio­let­niej prze­rwie sin­giel U2, któ­ry został nagra­ny spe­cjal­nie do fil­mu bio­gra­ficz­ne­go o Nel­so­nie Man­de­li.

Za utwór ten zespół U2 dostał dru­gie­go w swo­jej karie­rze Zło­te­go Glo­ba. Pio­sen­ka jest rów­nież nomi­no­wa­na do Osca­ra, myśli­cie, że ma na nie­go szan­se?

Tekst pio­sen­ki U2 — Ordi­na­ry Love

The sea wants to kiss the gol­den sho­re
The sun­li­ght warms your skin
All the beau­ty that’s been lost befo­re
Wants to find us aga­in

I can’t fight you any more
It’s you I’m figh­ting for
The sea throws rocks toge­ther but time
Leaves us poli­shed sto­nes

We can’t fall any fur­ther if
We can’t feel ordi­na­ry love
And we can­not reach any higher
If we can’t deal with ordi­na­ry love

Birds fly high in the sum­mer sky
And rest on the bre­eze
The same wind will take care of you and I
We build our house in the tre­es

Your heart is on my sle­eve
Did you put it the­re with a magic mar­ker?
For years I would belie­ve
That the world couldn’t wash it away

Cau­se we can’t fall any fur­ther if
We can’t feel ordi­na­ry love
And we can not reach any higher
If we can’t deal with ordi­na­ry love

Are we tough eno­ugh
For ordi­na­ry love?

We can’t fall any fur­ther if
We can’t feel ordi­na­ry love
And we can­not reach any higher
If we can’t deal with ordi­na­ry love

We can’t fall any fur­ther if
We can’t feel ordi­na­ry love
And we can­not reach any higher
If we can’t deal with ordi­na­ry love

Tłu­ma­cze­nie U2 — Ordi­na­ry Love

Morze chce poca­ło­wać zło­ci­sty brzeg
Pro­mień słoń­ca ocie­pla two­ją skó­rę
Całe pięk­no, któ­re zosta­ło utra­co­ne
Chce nas zno­wu odna­leźć

Nie mogę już dłu­żej z tobą wal­czyć
To o cie­bie wal­czę
Morze skle­ca ska­ły ale czas
Pozo­sta­wia nam oszli­fo­wa­ne kamie­nie

Nie może­my pójść dalej
Jeśli nie czu­je­my zwy­kłej miło­ści
I nie może­my się­gnąć dalej
Jeśli nie potra­fi­my sobie pora­dzić ze zwy­kłą miło­ścią

Pta­ki lecą wyso­ko po let­nim nie­bie
I odpo­czy­wa­ją na lek­kim wie­trze
Ten sam wiatr zaopie­ku­je się tobą i mną
Zbu­du­je­my nasz dom na drze­wach

Two­je ser­ce jest na mojej dło­ni
Czy nakre­śli­łaś je tam mar­ke­rem?
Przez lata wie­rzy­łem
Że świat nie mógł­by go zmyć

Bo nie może­my pójść dalej
Jeśli nie czu­je­my zwy­kłej miło­ści
I nie może­my się­gnąć dalej
Jeśli nie potra­fi­my sobie pora­dzić ze zwy­kłą miło­ścią

Czy jeste­śmy wystar­cza­ją­co sil­ni
Do zwy­kłej miło­ści?

Nie może­my pójść dalej
Jeśli nie czu­je­my zwy­kłej miło­ści
I nie może­my się­gnąć dalej
Jeśli nie potra­fi­my sobie pora­dzić ze zwy­kłą miło­ścią

Nie może­my pójść dalej
Jeśli nie czu­je­my zwy­kłej miło­ści
I nie może­my się­gnąć dalej
Jeśli nie potra­fi­my sobie pora­dzić ze zwy­kłą miło­ścią

Zwroty & wyrażenia

Golden

The sea wants to kiss the gol­den sho­re

Morze chce poca­ło­wać zło­ci­sty brzeg

Gol­den & Gold
gol­den age = era zło­ta
gol­den rule = zło­ta zasa­da
gol­den years = zło­te lata
gol­den girl = “zło­ta dziew­czy­na”

gold medal = zło­ty medal
gold mine = kopal­nia zło­ta
gold rush = gorącz­ka zło­ta
gold ring = zło­ty pier­ścio­nek

Gol­den = zło­ty, zło­ci­sty (kolor), zło­ty (zro­bio­ny ze zło­ta), np.: The­re are a few beau­ti­ful, gol­den beaches near­by the hotel. = Jest kil­ka pięk­nych, zło­ci­stych plaż w pobli­żu hote­lu.

Golden vs. gold

Sło­wa gol­den i gold sto­so­wa­ne w przy­miot­ni­ku zna­czą to samo — wyra­ża­ją kolor — zło­ty, zło­ci­sty lub mate­riał (ze zło­ta), np.: zega­rek.

Gold ozna­cza rów­nież sam metal — zło­to, mówi­my np.: 2000 pounds in gold. = 2000 fun­tów w zło­cie.

Fight

I can’t fight you any more

It’s you I’m figh­ting for

Nie mogę już dłu­żej z tobą wal­czyć

To o cie­bie wal­czę

Bono uży­wa w tych wer­sach dwóch wyra­żeń z cza­sow­ni­kiem fightfight some­bo­dy (w pio­sen­ce uży­to zaim­ka you) oraz fight for.

Przyj­rzyj­my się im bli­żej.

Fight somebody

Fight sb = wal­czyć z kimś, bić się z kimś, np.: She is figh­ting her ex-hus­band for the chil­dren. = Ona wal­czy ze swo­im byłym mężem o dzie­ci.

Wyra­że­nia fight with/ aga­inst some­bo­dy takie same zna­cze­nie jak fight some­bo­dy.

Fight for

Fight for (sth) = wal­czyć o (coś), np.: They are figh­ting for fre­edom. = Oni wal­czą o wol­ność.

Throw toghether

Polish vs. polish
Uwa­ga! Waż­na rzecz.
Pamię­taj­cie, żeby nie pomy­lić:
Polish — pisa­ne z wiel­kiej lite­ry
z
polish — pisa­ne z małej lite­ry
Polish = pol­ski
polish = pole­ro­wać, szli­fo­wać, wygła­dzać; połysk

The sea throws rocks toge­ther

Leaves us poli­shed sto­nes

Morze skle­ca ska­ły ale czas

Pozo­sta­wia nam oszli­fo­wa­ne kamie­nie

Mamy tutaj uży­ty cza­sow­nik zło­żo­ny to throw toge­ther.

To throw sth toge­ther = skle­ić, skle­cić, pozbie­rać do kupy; upich­cić, upi­tra­sić, np.: Mary drop­ped in last night quite une­xp­tec­ted and I had to throw some­thing out quic­kly. = Mary wpa­dła zeszłe­go wie­czo­ru dosyć nie­spo­dzie­wa­nie i musia­łam przy­go­to­wać coś szyb­ko do jedze­nia.

To throw sb toge­ther = zetknąć, sty­kać (np. ludzi), np.: The fate threw them toge­ther on the rail­way sta­tion. = Los ich zetknął na sta­cji kole­jo­wej.

Ordinary

If we can’t feel ordi­na­ry love

Jeśli nie czu­je­my zwy­czaj­nej miło­ści

 

If we can’t deal with ordi­na­ry love

Jeśli nie potra­fi­my sobie pora­dzić ze zwy­kłą miło­ścią

W refre­nie pio­sen­ki przy­ku­ło moją uwa­gę uży­cie zwro­tu — ordi­na­ry love = zwy­kła miłość.

Nasu­wa się pyta­nie — czy miłość może być zwy­kła?

Słów­ko ordi­na­ry raczej nie koja­rzy się nam z niczym nad­zwy­czaj­nym, a wręcz prze­ciw­nie.

Ordi­na­ry =

= prze­cięt­ny (np. film, zespół, występ), np.: - Do you recom­mend the­ir new CD? — No, I think it is ordi­na­ry, nothing spe­cial. = — Pole­casz ich nową CD? — Nie, sądzę, że jest prze­cięt­na, nic spe­cjal­ne­go.

= prze­cięt­ny (np. kon­su­ment, rodzi­na), np.: The ordi­na­ry man on the stre­et doesn’t go to such expen­si­ve restau­rants. = Sza­ry czło­wiek (zwy­kły zja­dacz chle­ba) nie cho­dzi do takich dro­gich restau­ra­cji.

= zwy­kły, zwy­czaj­ny (np. życie, dzień), np.: I woke up, the sun wasn’t shi­ning, it was just ano­ther ordi­na­ry day. = Obu­dzi­łam się, słoń­ce nie świe­ci­ło, to był po pro­stu kolej­ny, zwy­kły dzień.

Breeze

Bre­eze — zwro­ty & wyra­że­nia
be a bre­eze = być bar­dzo pro­stym
cool bre­eze = mię­czak
to sho­ot the bre­eze = papa­lać, gadać o nie­waż­nych spra­wach
to bre­eze thro­ugh sth = łatwo coś osią­gnąć

Birds fly high in the sum­mer sky

And rest on the bre­eze

Pta­ki lecą wyso­ko po let­nim nie­bie

I odpo­czy­wa­ją na lek­kim wie­trze

Bre­eze = wia­te­rek, bry­za, np.: We went for a walk on the beach and felt a won­der­ful sea bre­eze. = Poszli­śmy na spa­cer na pla­żę i poczu­li­śmy cudow­ną mor­ską bry­zę.

Sleeve

Your heart is on my sle­eve

Did you put it the­re with a magic mar­ker?

Two­je ser­ce jest na mojej dło­ni

Czy nakre­śli­łaś je tam mar­ke­rem?

Nie tłu­ma­czy­my tutaj dosłow­nie pierw­sze­go wer­su.

Mamy tutaj odnie­sie­nie do angiel­skie­go idio­mu:

To wear one’s heart on one’s sle­eve = nie kryć swych uczuć.

W języ­ku pol­skim jego odpo­wied­ni­kiem będzie przy­sło­wie — mieć ser­ce na dło­ni — stąd moje tłu­ma­cze­nie.

Magic mar­ker to nie jest magicz­ny mar­ker 🙂 Jest to po pro­stu nazwa mar­ke­ra, któ­ra się powszech­nie przy­ję­ła i ozna­cza rów­nież — fla­ma­ster czy pisak.

Wash away

For years I would belie­ve

That the world couldn’t wash it away

Przez lata wie­rzy­łem

Że świat nie mógł­by go zmyć

Mamy tutaj kolej­ny phra­sal verb — cza­sow­nik zło­żo­ny — to wash away.

To wash away =

= zmyć (np. brud, pla­my), zma­zać (np. winę), oczy­ścić się z cze­goś (np. grze­chów), np.: You can wash away this sta­in easi­ly. = Możesz z łatwo­ścią zmyć tę pla­mę.

= pory­wać coś (np. przez wodę), pod­my­wać (np. klif), uno­sić, np.: The­ir vil­la­ge was washed away in the flo­od. = Powódź znio­sła ich wieś.

Tough — idio­my
this meat is as tough as old boots = to mię­so jest twar­de jak pode­szwa
she’s as tough as old boots = twar­da z niej sztu­ka
to hang tough = nie dawać się
hang tough! = trzy­maj się!

Tough

Are we tough eno­ugh

For ordi­na­ry love?

Czy jeste­śmy wystar­cza­ją­co sil­ni

Do zwy­kłej miło­ści?

Jeśli coś jest trud­ne lub cięż­kie okre­śla­my to przy­miot­ni­kiem tough.

Słów­ko to jesz­cze inne zna­cze­nia.

Tough =

= nie­ustę­pli­wy, twar­dy (np. cha­rak­ter), zatwar­dzia­ły, bez­względ­ny, np.: He pre­tends to be a tough guy. = On uda­je twar­dzie­la.

= twar­dy (np. poli­ty­ka, zasa­dy), suro­wy (np. kara), np.: She was tough on him, he didn’t dese­rve it. = On zbyt ostro go potrak­to­wa­ła, nie zasłu­żył na to.

= odpor­ny, moc­ny, wytrzy­ma­ły (np.: rośli­na, mate­riał), np.: He didn’t get sick much as a child, he was tough. = On dużo nie cho­ro­wał jako dziec­ko, był odpor­ny.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

4 komentarze

 1. marta

  Bar­dzo podo­ba mi się ta stro­na jak rów­nież arty­kuł, któ­ry zamie­ści­łaś w English Mat­ters.
  Jaką pio­sen­kę pole­ci­ła­byś na lek­cję z 1st con­di­tio­nal dla II gim­na­zjum?
  Pozdra­wiam,
  MARTA

  • Anna Rozmus

   Dzię­ku­ję za miłe sło­wa 🙂 Bar­dzo się cie­szę, że stro­na i mój arty­kuł Ci się podo­ba­ją.

   Szcze­rze mówiąc nic mi nie przy­cho­dzi do gło­wy jeśli cho­dzi o sam 1st con­di­tio­nal na pew­no będę zwra­ca­ła na to uwa­gę przy wybo­rze pio­se­nek. Może tra­fię na coś god­ne­go uwa­gi, wów­czas dam znać.

   Tym­cza­sem zachę­cam Cię do prze­glą­da­nia stron­ki, tro­chę pio­se­nek już jest, więc może znaj­dziesz coś cie­ka­we­go dla swo­ich uczniów.

   Pozdra­wiam ser­decz­nie!

 2. ~~

  Pol­ski fra­ze­olo­gizm “mieć ser­ce na dło­ni” zna­czy “być uczyn­nym, otwar­tym, szcze­rym, ser­decz­nym” (PWN) / “być otwar­tym, ufnym, szcze­rym, bez­in­te­re­sow­nym nawet dla bli­żej nie zna­nych osób” (Słow­nik współ­cze­sne­go języ­ka pol­skie­go, pod red. B. Duna­ja, wyd. Wil­ga, 1996).

  I w tym z defi­ni­cją “wear your heart on your sle­eve” się nie zga­dza — wg. słow­ni­ków to “to make your feelings and emo­tions obvio­us rather than hiding them” (Cam­brid­ge) / “make one’s feelings appa­rent” (Oxford)

  • Anna Rozmus

   Dzię­ku­ję za obszer­ne wyja­śnie­nie zna­cze­nia tych dwóch wyra­żeń.

   Rze­czy­wi­ście jest deli­kat­na róż­ni­ca, jed­nak powszech­nie się przy­ję­ło tłu­ma­cze­nie idio­mu “to wear your heart on your sle­eve” jako “mieć ser­ce na dło­ni” lub “być bar­dzo szcze­rym”. Tłu­ma­cze­nie takie znaj­dziesz w słow­ni­kach: pons.pl, megaslownik.pl czy dict.pl.

   Inne tłu­ma­cze­nie fra­ze­olo­gi­zmu mieć ser­ce na dło­ni: to be open-hear­ted (wg słow­ni­ka PWN-Oxford).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *