Mariah Carey — All I Want For Christmas Is You
Kocha­ni, Świę­ta tuż tuż… wiem, że już za chwi­lę wszy­scy będzie­my mie­li parę dni wol­ne­go, a wów­czas zapra­szam do nauki angiel­skie­go z kolej­ną świą­tecz­ną pio­sen­ką, któ­rą wszy­scy uwiel­bia­my i koja­rzy­my ze Świę­ta­mi. Ahh…zobaczyć jak Mariah bie­ga po śnie­gu w tym czer­wo­nym wdzian­ku — sama radość!

Spe­cjal­nie na Gwiazd­kę przy­go­to­wa­łam świą­tecz­ną lek­cje z słów­ka­mi z pio­sen­ki, któ­re koja­rzą nam się ze Świę­ta­mi Boże­go Naro­dze­nia. Mam nadzie­ję, że się Wam spodo­ba 🙂

Wszyst­kim chcia­ła­bym życzyć weso­łych i spo­koj­nych Świąt! Mer­ry Chri­st­mas!

Tekst pio­sen­ki Mariah Carey — All I Want For Chri­st­mas Is You

I don’t want a lot for Chri­st­mas
There’s just one thing I need
I don’t care abo­ut the pre­sents
Under­ne­ath the Chri­st­mas tree

I just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish come true
All I want for Chri­st­mas is you

I don’t want a lot for Chri­st­mas
There’s just one thing I need
I don’t care abo­ut the pre­sents
Under­ne­ath the Chri­st­mas tree

I don’t need to hang my stoc­king
The­re upon the fire­pla­ce
San­ta Claus won’t make me hap­py
With a toy on Chri­st­mas day

I just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish come true
All I want for Chri­st­mas is you baby

I won’t ask for much this Chri­st­mas
I don’t even wish for snow
I’m just gon­na keep on waiting
Under­ne­ath the mistle­toe

I won’t make a list and send it
To the North Pole for Saint Nick
I won’t even stay awa­ke to
Hear tho­se magic rein­de­er click

‘Cau­se I just want you here toni­ght
Hol­ding on to me so tight
What more can I do
Baby all I want for Chri­st­mas is you

All the lights are shi­ning
So bri­gh­tly eve­ry­whe­re
And the sound of children’s
Lau­gh­ter fills the air

And eve­ry­one is sin­ging
I hear tho­se sle­igh bells rin­ging
San­ta won’t you bring me the one I real­ly need?
Won’t you ple­ase bring my baby to me?

I don’t want a lot for Chri­st­mas
This is all I’m asking for
I just want to see my baby
Stan­ding right out­si­de my door

Oh I just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish come true
Baby all I want for Chri­st­mas is you

All I want for Chri­st­mas is you baby
All I want for Chri­st­mas is you baby
All I want for Chri­st­mas is you baby
All I want for Chri­st­mas is you baby

Tłu­ma­cze­nie Mariah Carey — All I Want For Chri­st­mas Is You

Nie chcę dużo na Świę­ta
Jest tyl­ko jed­na rzecz któ­rej potrze­bu­ję
Nie obcho­dzą mnie pre­zen­ty
Pod cho­in­ką

Po pro­stu chcę, żebyś był mój
Bar­dziej niż możesz to sobie wyobra­zić
Speł­nij moje marze­nie
Wszyst­ko, co chcę na Świę­ta to ty

Nie chcę dużo na Świę­ta
Jest tyl­ko jed­na rzecz któ­rej potrze­bu­ję
Nie obcho­dzą mnie pre­zen­ty
Pod cho­in­ką

Nie muszę wie­szać mojej świą­tecz­nej skar­pe­ty
Tam nad komin­kiem
Świę­ty Miko­łaj mnie nie uszczę­śli­wi
Zabaw­ką w Boże Naro­dze­nie

Po pro­stu chcę, żebyś był mój
Bar­dziej niż możesz to sobie wyobra­zić
Speł­nij moje marze­nie
Wszyst­ko, co chcę na Świę­ta to ty

Nie popro­szę o wie­le w te Świę­ta
Nawet nie będę chcia­ła śnie­gu
Będę tyl­ko cze­kać
Pod jemio­łą

Nie zro­bię listy i jej nie wyśle
Na Bie­gun Pół­noc­ny do Świę­te­go Miko­ła­ja
Nie będę czu­wa­ła, żeby
Usły­szeć ten magicz­ny stu­kot reni­fe­rów

Bo tyl­ko cie­bie chcę tutaj dziś wie­czo­rem
Trzy­ma­ją­ce­go mnie tak moc­no
Co mogę wię­cej zro­bić
Kocha­nie, wszyst­ko, co chcę na Świę­ta to ty

Wszyst­kie świa­tła świe­cą
Tak jasno wszę­dzie
I dźwięk dzie­cię­ce­go
Śmie­chu wypeł­nia powie­trze

I wszy­scy śpie­wa­ją
Sły­szę jak dzwo­nią dzwon­ki sań
Miko­ła­ju, nie przy­nie­siesz mi tego cze­go napraw­dę chcę?
Pro­szę, nie możesz mi przy­nieść moje­go uko­cha­ne­go?

Nie chcę dużo na Świę­ta
To wszyst­ko o co pro­szę
Po pro­stu chcę zoba­czyć swo­je­go uko­cha­ne­go
Sto­ją­ce­go przed moimi drzwia­mi

Po pro­stu chcę, żebyś był mój
Bar­dziej niż możesz to sobie wyobra­zić
Speł­nij moje marze­nie
Wszyst­ko, co chcę na Świę­ta to ty

Wszyst­ko, co chcę na Świę­ta to ty kocha­nie
Wszyst­ko, co chcę na Świę­ta to ty kocha­nie
Wszyst­ko, co chcę na Świę­ta to ty kocha­nie
Wszyst­ko, co chcę na Świę­ta to ty kocha­nie

 

Gramatyka

Need & Need to

There’s just one thing I need

Jest tyl­ko jed­na rzecz któ­rej potrze­bu­ję

 

I don’t need to hang my stoc­king

Nie muszę wie­szać mojej świą­tecz­nej skar­pe­ty

 

San­ta won’t you bring me the one I real­ly need?

Miko­ła­ju, nie przy­niósł­byś mi tego cze­go napraw­dę chcę?

 

Krót­ka lek­cja gra­ma­ty­ki w sam raz na Świę­ta 🙂

Dwa czę­sto mylo­ne cza­sow­ni­ki, któ­re róż­ni nie­wie­le, a jed­nak mają odmien­ne zna­cze­nie:

Need = potrze­bo­wać.

Przy­kła­dy:

Need vs. Need to
Pod­su­mo­wu­jąc:

Need + rze­czow­nik = potrze­bo­wać
Need to + cza­sow­nik = musieć

I need a pen. = Potrze­bu­ję dłu­go­pi­su.

Does she need more money? = Czy ona potrze­bu­je wię­cej pie­nię­dzy.

They don’t need any help. = Oni nie potrze­bu­ją żad­nej pomo­cy.

Need to = musieć.

Przy­kła­dy:

I need to go home now. = Teraz muszę iść do domu.

He needs to call her. = On musi do niej zadzwo­nić.

Do we have to work today? = Czy musi­my dzi­siaj pra­co­wać?

Zwroty & wyrażenia

W tek­ście pio­sen­ki znaj­dzie­my trzy cza­sow­ni­ki zło­żo­ne, tzw. phra­sal verbs. Jeden z nich — to hold on — został już wcze­śniej omó­wio­ny w pio­sen­ce The Kooks pt. “Naive”.

Keep on

I’m just gon­na keep on waiting

Będę tyl­ko cze­kać

Keep on — cie­ka­we wyra­że­nia
to keep on truc­king = robić coś nadal
to keep on track = trzy­mać się wytycz­nych
to keep on at sth = wciąż o czymś mówić
to keep on at sb = narze­kać na kogoś/(GB)zawracać komuś gło­wę, być upier­dli­wym
to keep sb on the­ir toes = trzy­mać kogoś w goto­wo­ści

Ten cza­sow­nik ma bar­dzo zbli­żo­ne zna­cze­nie do same­go cza­sow­ni­ka to keep.

To keep on doing sth = robić coś mimo trud­no­ści, nie prze­sta­wać robie­nia cze­goś, np.: She keeps cal­ling him. = Ona cią­gle do nie­go dzwo­ni.

To keep on with sth = kon­ty­nu­ować coś, nie prze­ry­wać cze­goś, np.: I’m going to keep on with my work. = Zamie­rzam kon­ty­nu­ować swo­ją pra­cę.

To keep on abo­ut sth = nudzić, paplać o czymś, np.: She is keeping on abo­ut her new boy­friend! = Ona cią­gle nudzi o swo­im nowym chło­pa­ku.

Stay awake

I won’t even stay awa­ke

Nie będę czu­wa­ła

Cza­sow­nik ten zawdzię­cza swo­je zna­cze­nie słów­ku awa­ke, któ­re ozna­cza jako przy­miot­nik = obu­dzo­ny, a jako cza­sow­nik = obu­dzić, prze­bu­dzić (się, kogoś).

To stay awa­ke = nie zasnąć, czu­wać, np.: The chil­dren stay­ed awa­ke until 1 am.  becau­se they were waiting for pre­sents. = Dzie­ci nie spa­ły do pierw­szej w nocy, bo cze­ka­ły na pre­zen­ty.

Mówi­my:
to get for Chri­st­mas = dostać na Świę­ta, dostać pod cho­in­kę
to come home for Chri­st­mas = wró­cić do domu na Świę­ta
over Chri­st­mas = przez Świę­ta, w cza­sie Świąt
Mer­ry Chri­st­mas! = Weso­łych Świąt!

Christmas

Baby all I want for Chri­st­mas is you

Kocha­nie wszyst­ko, co chcę na Świę­ta to ty

Sło­wo Chri­st­mas to naj­bar­dziej ogól­ne okre­śle­nie Świąt Boże­go Naro­dze­nia.

Chri­st­mas =

= Boże Naro­dze­nie, Dzień Boże­go Naro­dze­nia, Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia, gwiazd­ka.

= (przed)świąteczny, gwiazd­ko­wy, bożo­na­ro­dze­nio­wy, świą­tecz­ny, np.: Chri­st­mas time has come. = Nad­szedł czas Świąt.

Christmas Tree

I don’t care abo­ut the pre­sents
Under­ne­ath the Chri­st­mas tree

Nie obcho­dzą mnie pre­zen­ty
Pod cho­in­ką

Śmiesz­ne:
to be lit up like a Chri­st­mas tree = być pijanym/urżniętym jak bela

Chri­st­mas Tree, czy­li bożo­na­ro­dze­nio­we drzew­ko, to po pro­stu = cho­in­ka.

Presents

I don’t care abo­ut the pre­sents
Under­ne­ath the Chri­st­mas tree

Nie obcho­dzą mnie pre­zen­ty
Pod cho­in­ką

Jak pew­nie się domy­śla­cie a pre­sent = pre­zent. Tak, macie rację 🙂

To give sb a pre­sent = dać komuś pre­zent.

Inne okre­śle­nia =

A gift = poda­ru­nek, pre­zent; w języ­ku potocz­nym ozna­cza rów­nież taki pre­zent, na któ­ry dar­czyń­ca za bar­dzo się nie wysi­lił — coś łatwiej­sze­go, tań­sze­go niż byśmy mogli się spo­dzie­wać.

A prez­zie = potocz­ne okre­śle­nie na pre­zent uży­wa­ne w Bri­tish English

A Chri­st­mas Box = uwa­ga — jest to wpraw­dzie okre­śle­nie poda­run­ku gwiazd­ko­we­go, ale takie­go któ­re­go daje­my oso­bie, któ­ra wyświad­cza nam jakieś usłu­gi np. listo­no­szo­wi, dozor­cy, nauczy­cie­lo­wi.

Stocking

I don’t need to hang my stoc­king

Nie muszę wie­szać mojej świą­tecz­nej skar­pe­ty

A stoc­king, a tak­że a Chri­st­mas stoc­king to dłu­ga skar­pe­ta na pre­zen­ty tra­dy­cyj­nie wie­sza­na w dzień przed Bożym Naro­dze­niem, żeby Świę­ty Miko­łaj mógł ją wypeł­nić róż­ny­mi drob­ny­mi upo­min­ka­mi, sło­dy­cza­mi itp.

Te małe upo­min­ki, któ­ry­mi wypeł­nia­na jest skar­pe­ta czę­sto są nazy­wa­ne = stoc­king stuf­fers lub  stoc­king fil­lers.

Santa Claus

San­ta Claus won’t make me hap­py

Świę­ty Miko­łaj mnie nie uszczę­śli­wi

Świę­ty Miko­łaj! Tak, San­ta Claus to Świę­ty Miko­łaj, jak­by ktoś miał wąt­pli­wo­ści 😉

Inne nazwy to: San­ta, Kriss Krin­gle (uży­wa­ne w USA) oraz Father Chri­st­mas (w Wiel­kiej Bry­ta­nii).

Christmas Day

With a toy on Chri­st­mas day

Zabaw­ką w Boże Naro­dze­nie

Mówi­my:
on Chri­st­mas Day = w Dzień Boże­go Naro­dze­nia
at Chri­st­mas = w Świę­ta

Jest to pierw­szy dzień Boże­go Naro­dze­nia — 25 grud­nia.

Dru­gi dzień Świąt w Wiel­kiej Bry­ta­nii nazy­wa się = Boxing Day.

Snow

I don’t even wish for snow

Nawet nie będę chcia­ła śnie­gu

Snow = śnieg, np. The snow is fal­ling. = Pada śnieg.

To snow = padać — o śnie­gu, np. It has been sno­wing for one day. = Śnieg pada przez jeden dzień.

Mistletoe

I’m just gon­na keep on waiting
Under­ne­ath the mistle­toe

Będę tyl­ko cze­kać
Pod jemio­łą

Świą­tecz­ne pio­sen­ki

Jeśli lubi­cie świą­tecz­ny kli­mat spodo­ba­ją się Wam rów­nież takie utwo­ry:

Tego typu pio­sen­ki lecą teraz na RMF Clas­sic, pole­cam! 🙂

Mistle­toe = jemio­ła.

To kiss sb under the mistle­toe = poca­ło­wać kogoś pod jemio­łą, np.: I took his hand and we kis­sed under the mistle­toe. = Wzię­łam jego dłoń i poca­ło­wa­li­śmy się pod jemio­łą.

North Pole

To the North Pole for Saint Nick

Na Bie­gun Pół­noc­ny do Świę­te­go Miko­ła­ja

North/South Pole = Bie­gun Północny/Południowy.

Saint Nick

To the North Pole for Saint Nick

Na Bie­gun Pół­noc­ny do Świę­te­go Miko­ła­ja

Jest to inna nazwa na Świę­te­go Miko­ła­ja.

Nick = Nico­las = Miko­łaj.

Reindeer

I won’t even stay awa­ke to
Hear tho­se magic rein­de­er click

Nie będę czu­wa­ła, żeby
Usły­szeć ten magicz­ny stu­kot reni­fe­rów

A rein­de­er = reni­fer.

Rein­de­er = reni­fe­ry.

Słów­ko to nie ma licz­by mno­giej, podob­nie jak np. (a) deer = jeleń/jelenie.

Sleigh

I hear tho­se sle­igh bells rin­ging

Sły­szę jak dzwo­nią dzwon­ki sań

A sle­igh = sanie.

Sle­igh bells = dzwon­ki przy saniach, jan­cza­ry.

A sle­igh ride = kulig.

To sle­igh = jechać sania­mi, np.: They sle­igh eve­ry year on Chri­st­mas Day. = Oni jeż­dżą sania­mi co roku w Boże Naro­dze­nie.

Bells

I hear tho­se sle­igh bells rin­ging

Sły­szę jak dzwo­nią dzwon­ki sań

Bells = dzwon­ki.

Jin­gle bells = pobrzę­ku­ją­ce dzwon­ki.
Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

3 komentarze

  1. Thebest#1

    Super stro­na! Uwiel­biam <3
    Czy zamiast ‘have to’ moż­na użyć ‘need to’? W wyja­śnie­niu z gra­ma­ty­ki jest pyta­nie:
    ‘Do we have to work today?’. Czy moż­na by było uło­żyć wła­śnie need to?
    ‘Do we need to work today?’ 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *