Chris Cornell — Nearly Forgot My Broken Heart

Chris Cor­nell, woka­li­sta zespo­łów Sound­gar­den i Audio­sla­ve, zosta­nie zapa­mię­ta­ny jako iko­na grunge’u. Był mul­tiin­stru­men­ta­li­stą, zachwy­cał sze­ro­ką ska­lą gło­su. Według cza­so­pi­sma Hit Para­der został skla­sy­fi­ko­wa­ny na 4. miej­scu listy 100 naj­lep­szych woka­li­stów wszech cza­sów. Ten cha­ry­zma­tycz­ny arty­sta był zna­ny zarów­no z cięż­szych, odważ­niej­szych brzmień jak i z bar­dziej melan­cho­lij­nych i wywa­żo­nych pio­se­nek, gdy roz­po­czął karie­rę solo­wą.

Utwór pocho­dzi z ostat­nie­go albu­mu Chri­sa Cor­nel­la. To bal­la­da, w któ­rej głos arty­sty, uku­le­le i gita­ra sta­no­wią nie­sa­mo­wi­tą kom­po­zy­cję. Prze­ko­naj­my się jesz­cze co zna­czy tekst pio­sen­ki “Near­ly For­got My Bro­ken Heart”.

Tekst pio­sen­ki Chris Cor­nell — Near­ly For­got My Bro­ken Heart

Eve­ry time I sta­re into the sun
Try­ing to find a reason to go on
All I ever get is bur­ned and blind
Until the sky ble­eds the pouring rain

When you came along the time was right
Pul­led me like an apple red and ripe
Wasn’t very long you took a bite
And did me wrong, and it serves me right

And I near­ly for­got my bro­ken heart
It’s taking me miles away
From the memo­ry of how we bro­ke apart
Here we go round aga­in, aga­in

Eve­ry lit­tle key unlocks the door
Eve­ry lit­tle secret has a lie
Try­ing to take a pic­tu­re of the sun
It won’t help you to see the light
Eve­ry lit­tle word upon your lips
Makes a lit­tle cut whe­re blo­od pours out
Eve­ry lit­tle drop of blo­od a kiss that I won’t miss
Not for any­thing

And I near­ly for­got my bro­ken heart
It’s taking me miles away
From the memo­ry of how we bro­ke apart
Here we go round aga­in

Eve­ry sin­gle feeling tells me this is leading to a heart
In bro­ken lit­tle pie­ces and you know I need this
Like a hole in the head

Eve­ry sin­gle feeling tells me this is leading to a heart
In bro­ken lit­tle pie­ces and you know I need this
Like a hole in the head

And I near­ly for­got my bro­ken heart
It’s taking me miles away
From the memo­ry of how we bro­ke apart
Here we go round aga­in

And I near­ly for­got my bro­ken heart
It’s taking me miles away
From the memo­ry of how we bro­ke apart
Here we go round aga­in…

Tłu­ma­cze­nie Chris Cor­nell — Near­ly For­got My Bro­ken Heart

Za każ­dym razem, kie­dy wpa­tru­ję się w słoń­ce
Sta­ra­jąc się zna­leźć powód, aby iść naprzód
Zosta­ję jedy­nie popa­rzo­ny i ośle­pio­ny
Aż nie­bo zacznie krwa­wić ulew­nym desz­czem

Poja­wi­łaś się w odpo­wied­nim momen­cie
Zerwa­łaś mnie jak czer­wo­ne, doj­rza­łe jabł­ko
Nie potrwa­ło to dłu­go, zanim mnie skosz­to­wa­łaś
Skrzyw­dzi­łaś mnie i dosta­łem naucz­kę

I nie­mal zapo­mnia­łem o swym zła­ma­nym ser­cu
Zabie­ra to mnie dale­ko
Od wspo­mnie­nia o tym jak się roz­sta­li­śmy
I zaczy­na­my od nowa jesz­cze raz, jesz­cze raz

Każ­dy mały klucz otwie­ra drzwi
Każ­dy mały sekret kry­je kłam­stwo
Pró­bu­jesz zro­bić zdję­cie słoń­cu
Ale to nie pomo­że ci poznać praw­dy
Każ­de małe sło­wo z two­ich ust
Two­rzy nie­wiel­ką ranę, z któ­rej wyle­wa się krew
Każ­da mała kro­pla krwi, poca­łu­nek, za któ­rym nie będę tęsk­nił
Za nic w świe­cie

I nie­mal zapo­mnia­łem o swym zła­ma­nym ser­cu
Zabie­ra to mnie dale­ko
Od wspo­mnie­nia o tym jak się roz­sta­li­śmy
I zaczy­na­my od nowa jesz­cze raz, jesz­cze raz

Każ­de naj­mniej­sze uczu­cie poka­zu­je mi, że to pro­wa­dzi do ser­ca
Zła­ma­ne­go na małe kawał­ki i wiesz, że potrze­bu­ję tego
Jak dziu­ry w gło­wie

Każ­de naj­mniej­sze uczu­cie poka­zu­je mi, że to pro­wa­dzi do ser­ca
Zła­ma­ne­go na małe kawał­ki i wiesz, że potrze­bu­ję tego
Jak dziu­ry w gło­wie

I nie­mal zapo­mnia­łem o swym zła­ma­nym ser­cu
Zabie­ra to mnie dale­ko
Od wspo­mnie­nia o tym jak się roz­sta­li­śmy
I zaczy­na­my od nowa jesz­cze raz, jesz­cze raz

I nie­mal zapo­mnia­łem o swym zła­ma­nym ser­cu
Zabie­ra to mnie dale­ko
Od wspo­mnie­nia o tym jak się roz­sta­li­śmy
I zaczy­na­my od nowa jesz­cze raz, jesz­cze raz…

Zwroty & wyrażenia

Ripe

Pul­led me like an apple red and ripe

Zerwa­łaś mnie jak czer­wo­ne, doj­rza­łe jabł­ko

Ripe = doj­rza­ły, np.:

Don’t pick the apples, they aren’t ripe yet. = Nie zbie­raj jabłek, nie są jesz­cze doj­rza­łe.

The time is ripe. = Przy­szedł czas.

Take a bite

More?
to grab a bite = pójść coś zjeść, prze­ką­sić coś
bite to eat = szyb­ki, mały posi­łek
dog bite = ugry­zie­nie psa
love bite = “malin­ka”

Wasn’t very long you took a bite

Nie potrwa­ło to dłu­go, zanim mnie skosz­to­wa­łaś

To take a bite = skosz­to­wać, spró­bo­wać, „wziąć gry­za”, np.:

How abo­ut you take a bite of my san­dwich? = Co ty na to, aby spró­bo­wać mojej kanap­ki?

Do someone wrong

And did me wrong, and it serves me right

Skrzyw­dzi­łaś mnie i dosta­łem naucz­kę

To do some­one wrong = skrzyw­dzić kogoś, np.:

He wants to reven­ge on tho­se who did him wrong when he was a child. = On chce się zemścić na tych, któ­rzy go skrzyw­dzi­li kie­dy był dziec­kiem.

Serve somebody right

And did me wrong, and it serves me right

Skrzyw­dzi­łaś mnie i dosta­łem naucz­kę

To serve some­bo­dy right = dostać naucz­kę, coś się komuś nale­ża­ło (jako kara), np.:

It serves me right for being so harsh on him. = Nale­ża­ło mi się za to, że byłam dla nie­go tak suro­wa.

Take a picture

Try­ing to take a pic­tu­re of the sun

Możesz spró­bo­wać zro­bić zdję­cie słoń­cu

To take a picture/photo = zro­bić zdję­cie, np.:

The pho­to­gra­pher took hun­dreds of pic­tu­res. = Foto­graf zro­bił set­ki zdjęć.

Pour out

Pour & co.
pour out one’s heart = żalić się komuś
pouring rain = ulew­ny deszcz
pour oil on tro­uble waters = zała­go­dzić kon­flikt
pour it on = prze­sa­dzać, wyol­brzy­miać

Makes a lit­tle cut whe­re blo­od pours out

Two­rzy nie­wiel­ką ranę, z któ­rej wyle­wa się krew

To pour out =
= nale­wać (np. sok do szklan­ki), np.:
Would you pour some water out for me, ple­ase? = Mogła­byś mi nalać tro­chę wody?
= wyle­wać się, wysy­py­wać się (o tłu­mie ludzi), np.:
People poured out of the cine­ma onto the stre­et. = Ludzie wyla­li się z kina na uli­cę.
= wyrzu­cić coś z sie­bie, wyła­do­wać się, np.:
She had poured out all her feelings to him. = Przy nim wyrzu­ci­ła z sie­bie wszyst­kie emo­cje.

Memory

From the memo­ry of how we bro­ke apart

Od wspo­mnie­nia tego jak się roz­sta­li­śmy

Memo­ry = pamięć, wspo­mnie­nia, np.:

Some­ti­mes memo­ries can be very pain­ful. = Cza­sa­mi wspo­mnie­nia mogą być bar­dzo bole­sne.

 

How do like our les­son?

Feel free to com­ment and sha­re your ide­as.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *