Mesajah feat. Blackout JA — Beautiful Morning

Wyobraź sobie, że prze­no­nisz się na Jamajkę…słońce, pla­ża, pięk­na przy­ro­da, wspa­nia­li ludzie, muzyka…czego chcieć wię­cej? To wszyst­ko daje nam Mesa­jah — zwa­ny też Mano­lo. Wła­ści­wie nazy­wa się Manu­el Ren­gi­fo Diaz. Jest pol­skim woka­li­stą, wyko­nu­ją­cym muzy­kę reg­gae, auto­rem tek­stów, pro­du­cen­tem i kom­po­zy­to­rem.

Klip do pio­sen­ki „Beau­ti­ful mor­ning” powstał tro­chę spon­ta­nicz­nie pod­czas przy­pad­ko­we­go spo­tka­nia Mesa­jah z Blac­ko­ut JA. Dodat­ko­wo tele­dysk został wzbo­ga­co­ny o pry­wat­ne nagra­nia z poby­tu Manu­ela na Jamaj­ce.

Kli­mat utwo­ru i tele­dy­sku pozwa­la nam się prze­nieść do innej rze­czy­wi­sto­ści, zre­lak­so­wać się i napeł­nić pozy­tyw­ną ener­gią na cały dzień!

Tekst pio­sen­ki Mesa­jah feat. Blac­ko­ut JA — Beau­ti­ful Mor­ning

Satis­fy my soul with the music I feel
Here this mine
What a beau­ti­ful and pro­spe­ro­us day
Let it reve­al

Now this musi­cal sound is dedi­ca­ted
To each and eve­ry­one
Of my bro­thers and sisters from all over the world
Jah light will show you what is wrong and what is right
Cau­se Jah Jah light is shi­ne so bri­ght
It can be seen by the blind

What a beau­ti­ful mor­ning, yeah
And I know its gon­na be a good day (good day)
Jah Jah sun will take all my fears away
What a beau­ti­ful mor­ning, yeah
And I hope people now under­stand and see
How to live in per­fect peace har­mo­ny

Jah Jah light will give you the sign
How to run away from lies and run away from cri­me
And I still belie­ve inna man­kind
Now I say that today is time
To give your bro­ther ano­ther chan­ce
No segre­ga­tion for foes and friends
Let this vibra­tion make you smi­le and dan­ce
I wan­na see all the people sha­kin’ hands

What a beau­ti­ful mor­ning, yeah
And I know its gon­na be a good day (good day)
Jah Jah sun will take all my fears away
What a beau­ti­ful mor­ning, yeah
And I hope people now under­stand and see
How to live in per­fect peace har­mo­ny

The sun is shi­ning, weather is fine
This is your world also mine
We’ve got to live toge­ther no mat­ter to weather
Jah Jah love shi­ne
Take it pan a level uncon­di­tio­nal love
Uni­ver­sal love and spi­ri­tu­al love
We all must live as one,
Take a stand.

What a beau­ti­ful mor­ning, yeah
And I know its gon­na be a good day (good day)
Jah Jah sun will take all my fears away
What a beau­ti­ful mor­ning, yeah
And I hope people now under­stand and see
How to live in per­fect peace har­mo­ny

Give thanks life eve­ry time
And make them know that ban out the war and cri­me
Ban out the war and cri­me
Watch this dre­adlocks

Tłu­ma­cze­nie Mesa­jah feat. Blac­ko­ut JA — Beau­ti­ful Mor­ning

Zaspo­kój moją duszę muzy­ką któ­rą czu­ję
Tutaj jest moja
Co za pięk­ny i dostat­ni dzień
Ujaw­nij­my to

Teraz ten muzycz­ny dźwięk jest dedy­ko­wa­ny
Dla każ­de­go i dla wszyst­kich
Z moich bra­ci i sióstr na całym świe­cie
Świa­tło Jah poka­że ci co jest złe a co dobre
Bo świa­tło Jah świe­ci tak jasno
Że może być widzia­ne przez nie­wi­do­mych

Co za pięk­ny pora­nek
I ja wiem, że będzie to dobry dzień (dobry dzień)
Słoń­ce Jah Jah zabie­rze wszyst­kie moje zmar­twie­nia
Co za pięk­ny pora­nek
I mam nadzie­je ludzie teraz rozu­mie­ją i widzą
Jak żyć w ide­al­nym poko­ju i har­mo­nii

Jah Jah świa­tło da ci znak
Jak uciec od kłamstw i uciec od prze­stępstw
I wciąż wie­rzę w ludz­kość
Teraz mówię że dziś jest czas
By dać two­je­mu bra­tu kolej­ną szan­sę
Bez segre­ga­cji na wro­gów i przy­ja­ciół
Pozwól tej wibra­cji spra­wić, że się uśmiech­niesz i zatań­czysz
Chcę widzieć wszyst­kich ludzi ści­ska­ją­cych dło­nie

Co za pięk­ny pora­nek
I ja wiem, że będzie to dobry dzień (dobry dzień)
Słoń­ce Jah Jah zabie­rze wszyst­kie moje zmar­twie­nia
Co za pięk­ny pora­nek
I mam nadzie­je ludzie teraz rozu­mie­ją i widzą
Jak żyć w ide­al­nym poko­ju i har­mo­nii

Słoń­ce świe­ci, pogo­da jest pięk­na
To jest twój, świat tak­że mój
Musi­my żyć razem bez wzglę­du na pogo­dę
Jah Jah miło­ści połysk
Weź prze­suń na poziom bez­wa­run­ko­wej miło­ści
Uni­wer­sal­niej miło­ści i ducho­wej miło­ści
My wszy­scy musi­my żyć jak jed­no
Zaj­mij sta­no­wi­sko

Co za pięk­ny pora­nek
I ja wiem, że będzie to dobry dzień (dobry dzień)
Słoń­ce Jah Jah zabie­rze wszyst­kie moje zmar­twie­nia
Co za pięk­ny pora­nek
I mam nadzie­je ludzie teraz rozu­mie­ją i widzą
Jak żyć w ide­al­nym poko­ju i har­mo­nii

Dzię­kuj za życie za każ­dym razem
I daj im znać, zakaz woj­ny i zbrod­ni
Zakaz woj­ny i zbrod­ni
Oglą­daj te dre­dy

Zwroty & wyrażenia

Słownictwo

Give thanks

Give thanks life eve­ry time

Dzię­kuj za życie za każ­dym razem

To give thanks = dzię­ko­wać, np.: Give thanks with a gra­te­ful heart. = Dzię­kuj z wdzięcz­nym ser­cem.

Believe

And I still belie­ve inna man­kind

Wciąż wie­rzę w inną ludz­kość

To belie­ve = wie­rzyć, uwie­rzyć, np.:

I belie­ve there’s some­thing else. = Sądzę, że jest coś jesz­cze.

Jack, I can’t belie­ve it’s taken this long to meet you. = Jack, nie mogę uwie­rzyć, że trwa­ło to tak dłu­go zanim cię pozna­łam.

Take away

Jah sun will take all my fears away

Słoń­ce Jah zabie­rze wszyst­kie moje zmar­twie­nia

To take away = zabrać, ode­brać, usu­nąć, odej­mo­wać np.:

The teacher took my pho­ne away until the end of the class. = Nauczy­ciel zabrał mój tele­fon do koń­ca zajęć

If you take away three from ten, you leave seven. = Jeśli odej­miesz trzy od dzie­się­ciu, dosta­niesz sie­dem.

Take a stand

We all must live as one, take a stand

My wszy­scy musi­my żyć jak jed­no, zaj­mij sta­no­wi­sko

To take a stand = zająć sta­no­wi­sko, np.:

I belie­ve that it would be use­ful for Par­lia­ment to take a stand on this issue. = Uwa­żam, że Par­la­ment powi­nien zająć sta­no­wi­sko w tej kwe­stii.

Reveal

What a beau­ti­ful and pro­spe­ro­us day, let it reve­al

Co za pięk­ny i dostat­ni dzień, niech się ujaw­ni

Idioms abo­ut love
Be head over heels with sb = Być w kimś bar­dzo zako­cha­nym, np.:
Look at them. They’re head over heels in love with each other.

Love at first sight = Miłość od pierw­sze­go wej­rze­nia, np.:
My wife and I met at a par­ty. It was love at first sight.

Fall in love with sb = Zako­chać się w kimś, np.:
I think I’m fal­ling in love with my best friend. What sho­uld I do?

Double date = podwój­na rand­ka, np.:
I’m so glad you and Tom’s bro­ther are an item. From now on we can go on double-dates.

To reve­al = odkryć, ujaw­nić, wyja­wić, odsło­nić, uwi­docz­nić, np.:

We must reve­al it for what it is. = Musi­my ujaw­nić jego cele.

Love

W tek­ście mamy kil­ka przy­kła­dów:

Uni­ver­sal love = uni­wer­sal­na miłość

Spi­ri­tu­al love = ducho­wa miłość

Uncon­di­tio­nal love = bez­wa­run­ko­wa miłość

Inne przy­kła­dy:

Abso­lu­te love = abso­lut­na miłość.

To make love = kochać się.

Love from/all my love = uści­ski (od) (pisze­my na koń­cu listu).

Love affa­ir = romans.

Gramatyka

Have got to

W pio­sen­ce znaj­dzie­my zda­nie:

We’ve got to live toge­ther no mat­ter to weather

Musi­my żyć razem bez wzglę­du na pogo­dę

Znaj­du­je­my tu kon­struk­cję gra­ma­tycz­ną: have got to zamien­ne uży­wa­ne z have to.

No dobrze, a czym one się róż­nią, jeśli w ogó­le się róż­nią?

- “have” i “have got” mogą wystę­po­wać zamien­nie w cza­sie teraź­niej­szym w przy­pad­ku mowy o posia­da­niu.

- “have” wystę­pu­je czę­sto w zwro­tach typu “to have a bath”, “to have a cup of cof­fee” itp., w któ­rych to zastę­pu­je pew­ne słów­ka. W takich zwro­tach NIE WOLNO zastą­pić “have” zwro­tem “have got”.

Chce­cie wię­cej?
Arty­sta wystą­pił na żywo w 2014 roku wraz z zespo­łem w radio­wej Czwór­ce.

- w cza­sie prze­szłym wystę­pu­je tyl­ko for­ma prze­szła od “have”. For­ma prze­szła od “have got” zmie­nia­ła­by zupeł­nie zna­cze­nie zda­nia.

- “have got” nie sto­su­je­my w for­mal­nym sty­lu.

Wanna, gonna, gotta

Wan­na, gon­na, got­ta… są to potocz­ne skró­ce­nia od, po kolei — want to, going to, have got to.

Skró­co­ne for­my uży­wa­ne są tyl­ko i wyłącz­nie w sytu­acjach potocz­nych – pisząc for­mal­ne lub pół­for­mal­ne pra­ce, nie nale­ży uch uży­wać.

Przy­kład z pio­sen­ki :

And I know its gon­na be a good day = gon­na to skró­co­na for­ma od wyra­że­nia going to (zamie­rzać).

I wan­na see all the people sha­kin’ hands = wan­na to skró­co­na for­ma od wyra­że­nia want to (chcieć).

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

  1. Rafał

    Ola dzię­ki za super tłumaczenie/interpretację !

    Gdzie moż­na wrzu­cać pro­po­zy­cje tytu­łów? Np.: Mat­ta­fix — Big City Life

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *