Abba — Happy New Year

Piosenka„Happy New Year” zespo­łu Abba pocho­dzi z albu­mu wyda­ne­go w 1980 roku.

Abba to nie­kwe­stio­no­wa­ny eks­pert do spraw hitów, któ­re szyb­ko wpa­da­ją w ucho. Pierw­sza nazwa Abby to Fest­folk (1970 r.), póź­niej Bjorn & Ben­ny, Agne­tha & Anni-Frid, a w 1973 r. ofi­cjal­nie przy­ję­to nazwę Abba.

Zachę­ca­my do przy­wi­ta­nia Nowe­go Roku z pio­sen­ką Abby 😉

Tekst pio­sen­ki Abba — Hap­py New Year

No more cham­pa­gne
And the fire­works are thro­ugh
Here we are, me and you
Feeling lost and feeling blue
It’s the end of the par­ty
And the mor­ning seems so grey
So unli­ke yester­day
Now’s the time for us to say

Hap­py new year
Hap­py new year
May we all have a vision now and then
Of a world whe­re eve­ry neigh­bo­ur is a friend
Hap­py new year
Hap­py new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don’t
We might as well lay down and die
You and I

Some­ti­mes I see
How the bra­ve new world arri­ves
And I see how it thri­ves
In the ashes of our lives
Oh yes, man is a fool
And he thinks he’ll be okay
Drag­ging on, feet of clay
Never kno­wing he’s astray
Keeps on going any­way

Hap­py new year
Hap­py new year
May we all have a vision now and then
Of a world whe­re eve­ry neigh­bo­ur is a friend
Hap­py new year
Hap­py new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don’t
We might as well lay down and die
You and I

Seems to me now
That the dre­ams we had befo­re
Are all dead, nothing more
Than con­fet­ti on the flo­or
It’s the end of a deca­de
In ano­ther ten years time
Who can say what we’ll find
What lies waiting down the line
In the end of eigh­ty-nine

Hap­py new year
Hap­py new year
May we all have a vision now and then
Of a world whe­re eve­ry neigh­bo­ur is a friend
Hap­py new year
Hap­py new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don’t
We might as well lay down and die
You and I

Tłu­ma­cze­nie Abba — Hap­py New Year

Nie ma już wię­cej szam­pa­na
I fajer­wer­ki koń­czą się
No to jeste­śmy, ja i ty
Czu­jąc się zagu­bie­ni i smut­ni
To jest koniec przy­ję­cia
I ranek wyda­je się taki sza­ry
Tak nie­po­dob­ny do wczo­raj
Teraz jest czas, aby sobie powie­dzieć

Szczę­śli­we­go Nowe­go Roku
Szczę­śli­we­go Nowe­go Roku
Niech wszy­scy mają wizję teraz i wte­dy
Świa­ta gdzie każ­dy sąsiad jest przy­ja­cie­lem
Szczę­śli­we­go Nowe­go Roku
Szczę­śli­we­go Nowe­go Roku
Miej­my wszy­scy nadzie­ję, naszą wolę, żeby spró­bo­wać
Jeśli my tego nie zro­bi­my
Rów­nie dobrze może­my poło­żyć się i umrzeć
Ty i ja

Cza­sa­mi widzę
Jak wspa­nia­ły, nowy świat przy­by­wa
I widzę jak pięk­nie się roz­wi­ja
Na popio­łach nasze­go życia
O tak, czło­wiek jest głup­cem
I myśli, że będzie w porząd­ku
zbyt dłu­go ukry­wa­jąc swo­je wady
Nigdy nie wie­dząc kie­dy zbłą­dzi
Idzie dalej tak czy ina­czej

Szczę­śli­we­go Nowe­go Roku
Szczę­śli­we­go Nowe­go Roku
Miej­my wszy­scy wizję teraz i wte­dy
Świa­ta gdzie każ­dy sąsiad jest przy­ja­cie­lem
Szczę­śli­we­go Nowe­go Roku
Szczę­śli­we­go Nowe­go Roku
Miej­my wszy­scy nadzie­je, naszą wolę, żeby spró­bo­wać
Jeśli my tego nie zro­bi­my
Rów­nie dobrze może­my poło­żyć się i umrzeć
Ty i ja

Wyda­je mi się teraz
Że marze­nia, któ­re mie­li­śmy wcze­śniej
Są wszyst­kie mar­twe, nic wię­cej
Niż kon­fet­ti na pod­ło­dze
To jest koniec deka­dy
Za następ­nych dzie­sięć lat
Kto wie co odnaj­dzie­my
Jakie kłam­stwa odkry­je­my na zakoń­cze­nie
osiem­dzie­sią­te­go dzie­wią­te­go

Szczę­śli­we­go Nowe­go Roku
Szczę­śli­we­go Nowe­go Roku
Miej­my wszy­scy wizję teraz i wte­dy
Świa­ta gdzie każ­dy sąsiad jest przy­ja­cie­lem
Szczę­śli­we­go Nowe­go Roku
Szczę­śli­we­go Nowe­go Roku
Miej­my wszy­scy nadzie­je, naszą wolę, żeby spró­bo­wać
Jeśli my tego nie zro­bi­my
Rów­nie dobrze może­my poło­żyć się i umrzeć
Ty i ja

Gramatyka

So

And the mor­ning seems so grey
So unli­ke yester­day

I ranek wyda­je się taki sza­ry
Tak nie­po­dob­ny do wczo­raj

W pio­sen­ce kil­ka­krot­nie poja­wia się so w towa­rzy­stwie przy­miot­ni­ka.

So grey = taki sza­ry.

So unli­ke = tak nie­po­dob­ny.

So ozna­cza = taki, taka, takie i wzmac­nia zna­cze­nie przy­miot­ni­ka.

Podob­ną funk­cję speł­nia­ją:

Such uży­je­my, kie­dy po przy­miot­ni­ku wystę­pu­je rze­czow­nik. Ten wyraz rów­nież ozna­cza = taki, taka, takie i wzmac­nia zna­cze­nie przy­miot­ni­ka.

Przy­kła­dy:

Such a beau­ti­ful house = taki pięk­ny dom.

Such talen­ted actors = tacy uta­len­to­wa­ni akto­rzy.

Such a uży­wa­my w odnie­sie­niu do rze­czow­ni­ków poli­czal­nych, zaś such do nie­po­li­czal­nych.

How i what ozna­cza­ją = jaki, jaka, jakie. Uży­je­my ich w wykrzyk­nie­niach.

How + przy­miot­nik:

How nice! = Jak miło!

How old! = Jaki/a stary/a!

Nato­miast what uży­je­my, gdy po przy­miot­ni­ku wystę­pu­je rze­czow­nik, tj.

What + a/an + przy­miot­nik + rze­czow­nik:

What a nice sur­pri­se! = Jaka miła nie­spo­dzian­ka!

What an old woman! = Jaka sta­ra kobie­ta!

Zwroty & Wyrażenia

Fireworks

And the fire­works are thro­ugh

I fajer­wer­ki koń­czą się

Fire­works = fajer­wer­ki, np.: I think that fire­works were won­der­ful this year. = Myślę, że fajer­we­ki w tym roku były wspa­nia­łe.

Here we are

Here we are, me and you

No to jeste­śmy, ja i ty

Here we are = no to jeste­śmy, jeste­śmy na miej­scu.

Przy­kład:

When he stop­ped the car he said: „Here we are”. = Kie­dy zatrzy­mał samo­chód, powie­dział „No to jesteśmy/ jeste­śmy na miej­scu”.

Blue

Colo­ur­ful words & expres­sions

whi­te col­lar = pra­cow­nik umy­sło­wy
gol­den oppor­tu­ni­ty = bar­dzo dobra oka­zja, żeby coś osią­gnąć
gol­den years = zło­te lata, dobry czas
silver scre­en = prze­mysł fil­mo­wy
to catch some­bo­dy red-han­ded = zła­pać kogoś na gorą­cym uczyn­ku
gre­en thumb = zdol­no­ści ogrod­ni­cze do upra­wia­nia roślin
to be gre­en with envy = pozie­le­nieć z zazdro­ści
blue col­lar = pra­cow­nik fizycz­ny
born to the pur­ple = uro­dzo­ny w kró­lew­skiej lub ary­sto­kra­tycz­nej rodzi­nie
black and blue = posi­nia­czo­ny
to black out = tra­cić przy­tom­ność; odcię­cie zasi­la­nia, prą­du
black she­ep = czar­na owca, zaka­ła

Feeling lost and feeling blue

Czu­jąc się zagu­bie­ni i smut­ni

Blue to nie tyl­ko kolor, ale tak­że okre­śle­nie uczu­cia — smut­ku.

Blue = smut­ny, np.: He’s been a ​bit blue sin­ce she ​left him. = Był tro­chę smut­ny, odkąd ode­szła.

Unlike

So unli­ke yester­day

Tak nie­po­dob­ny do wczo­raj

Unli­ke = nie­po­dob­ny, np.: They are twins but they are unli­ke as to cha­rac­ter. = Oni są bliź­nia­ka­mi, ale są nie­po­dob­ni jeśli cho­dzi o cha­rak­ter.

Neighbour

Of a world whe­re eve­ry neigh­bo­ur is a friend

Świa­ta gdzie każ­dy sąsiad jest przy­ja­cie­lem

Neigh­bo­ur (BrE)/ neigh­bor (AmE) = sąsiad, np: Nowo­days, we fre­qu­en­tly don’t even know our neigh­bo­urs. = W obec­nych cza­sach czę­sto nawet nie zna­my naszych sąsa­dów.

Thrive

And I see how it thri­ves

I widzę jak pięk­nie się roz­wi­ja

To thri­ve = dobrze się rozwijać/ pro­spe­ro­wać, pięk­nie rosnąć.

Przy­kład:

The flo­wer you gave me is thri­ving. = Kwiat, któ­ry mi dałeś, dobrze rośnie.

Drag on

Popie­la­te słów­ka

moun­ta­in ash = jastrząb pospo­li­ty
Ash Wednes­day = Popie­lec, Śro­da Popiel­co­wa
ash-colo­ured = popie­la­ty
ash-bed = gru­ba war­stwa popio­łu
ash gra­te = ruszt (np. w pie­cu węglo­wym)

Drag­ging on, feet of clay

Zbyt dłu­go ukry­wa­jąc swo­je wady

To drag on = cią­gnąć się (zbyt dłu­go), np.: This les­son is drag­ging on, I am looking for­ward to the end of it. = Ta lek­cja cią­gnie się zbyt dłu­go, cze­kam z nie­cier­pli­wo­ścią na jej koniec.

Feet of clay

Drag­ging on, feet of clay

Zbyt dłu­go ukry­wa­jąc swo­je wady

Feet of clay = ukry­te wady (trud­ne do zauwa­że­nia na pierw­szy rzut oka).

Przy­kład:

Eve­ry­bo­dy has feet of clay. = Każ­dy ma ukry­te wady.

Astray

Never kno­wing he’s astray

Nigdy nie wie­dząc, kie­dy zbłą­dzi

Astray = zabłą­ka­ny (o oso­bie), zagu­bio­ny (o liście).

Przy­kład:

The post­man said that the let­ter is astray. I was wor­ried and I felt astray. = Listo­nosz powie­dział, że list jest zagu­bio­ny. Byłam zmar­twio­na i poczu­łam się zagu­bio­na.

Keep on

Keeps on going any­way

Idzie dalej tak czy ina­czej

To keep on = kon­ty­nu­ować, robić coś nadal mimo pro­ble­mów, np.: Keep on wor­king hard. = Pra­cuj dalej tak ciężko/ Nie prze­sta­waj pra­co­wać tak cięż­ko.

 

Czy Wy też sądzi­cie, że każ­dy rok z lek­cja­mi na pod­sta­wie pio­se­nek Abby to hap­py year? 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

  1. Agnieszka Czapska

    Uwiel­biam Panią Syl­wię. Ma feno­me­nal­ne ‚eks­pe­ry­men­tal­ne spo­so­by nauki języ­ka angiel­skie­go.
    Każ­da lek­cja jest cie­ka­wa. Wię­cej tak wspa­nia­łych nauczy­cie­li.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *