Blue Foundation — Eyes On Fire

Uwiel­biam muzy­kę fil­mo­wą. Ostat­nio, kie­dy oglą­da­łam Twi­li­ght zwró­ci­łam uwa­gę na kil­ka pio­se­nek, któ­re poja­wi­ły się w fil­mie. Moim szcze­gól­nym odkry­ciem była pio­sen­ka Blue Foun­da­tion “Eyes On Fire” dobrze wpa­so­wu­ją­ca się w mrocz­ny kli­mat fil­mu. Pod koniec lek­cji przed­sta­wię Wam dwa rewe­la­cyj­ne utwo­ry instru­men­tal­ne, któ­re sta­ły się syno­ni­mem całej Sagi “Zmierzch”.

Jeśli cho­dzi o angiel­ski przyj­rzy­my się głów­nie słow­nic­twu. Posta­no­wi­łam omó­wić trud­niej­sze słów­ka i wyra­że­nia, któ­re mogą być nie­ja­sne zwłasz­cza dla osób, któ­re roz­po­czy­na­ją przy­go­dę z języ­kiem angiel­skim.

Tekst pio­sen­ki Blue Foun­da­tion — Eyes On Fire

I’ll seek you out
Flay you ali­ve
One more word and you won’t survi­ve
And I’m not sca­red of your sto­len power
I see right thro­ugh you any hour

I won’t soothe your pain
I won’t ease your stra­in
You’ll be waiting in vain
I got nothing for you to gain

I’m taking it slow
Feeding my fla­me
Shuf­fling the cards of your game
And just in time
In the right pla­ce
Sud­den­ly I will play my ace

I won’t soothe your pain
I won’t ease your stra­in
You’ll be waiting in vain
I got nothing for you to gain

Eyes on fire
Your spi­ne is abla­ze
Fel­ling any foe with my gaze

And just in time
In the right pla­ce
Ste­adi­ly emer­ging with gra­ce

Fel­ling any foe with my gaze
Ste­adi­ly emer­ging with gra­ce
Fel­ling any foe with my gaze
Ste­adi­ly emer­ging with gra­ce

Tłu­ma­cze­nie Blue Foun­da­tion — Eyes On Fire

Odszu­kam cię
Obe­drę ze skó­ry
Jed­no sło­wo i nie prze­ży­jesz
I nie boję się two­jej skra­dzio­nej mocy
Cały czas widzę cię na wylot

Nie uko­ję two­je­go bólu
Nie zła­go­dzę two­je­go napię­cia
Będziesz cze­kał na próż­no
Nic nie zyskasz

Nie śpie­szę się
Pod­sy­ca­jąc swój pło­mień
Tasu­jąc kar­ty two­jej gry
I w samą porę
We wła­ści­wym miej­scu
Wkrót­ce wycią­gnę asa z ręka­wa

Nie uko­ję two­je­go bólu
Nie zła­go­dzę two­je­go napię­cia
Będziesz cze­kał na próż­no
Nic nie zyskasz

Pło­ną­cy wzrok
Twój krę­go­słup w pło­mie­niach
Powa­la­jąc każ­de­go wro­ga moim wzro­kiem

I w samą porę
We wła­ści­wym miej­scu
Spo­koj­nie poja­wiam się z wdzię­kiem

Powa­la­jąc każ­de­go wro­ga moim wzro­kiem
Spo­koj­nie poja­wiam się z wdzię­kiem
Powa­la­jąc każ­de­go wro­ga moim wzro­kiem
Spo­koj­nie poja­wiam się z wdzię­kiem

Zwroty & wyrażenia

Seek

I’ll seek you out

Odszu­kam cię

Seek — idio­my i wyra­że­nia
to seek revenge/damages/compensation = ubie­gać się o odszko­do­wa­nie
to seek ful­fil­ment = szu­kać speł­nie­nia, szu­kać satys­fak­cji
hide-and-seek = zaba­wa w cho­wa­ne­go
to seek to do sth = dążyć do zro­bie­nia cze­goś
to seek sb’s advi­ce = szu­kać u kogoś rady
to seek one’s for­tu­ne = szu­kać szczę­ścia

Cza­sow­nik zło­żo­ny to seek (sb/sth) out = odszu­kać, odna­leźć, wyszu­kać (kogoś, coś).

Np.: She wants to seek out her mis­sing dog. = Ona chce odszu­kać swo­je­go zagi­nio­ne­go psa.

Cza­sow­nik to seek jest cza­sow­ni­kiem nie­re­gu­lar­nym (seeksoughtsought) i ozna­cza = szu­kać. Jest uży­wa­ny w języ­ku ofi­cjal­nym, for­mal­nym (np. w listach), a w języ­ku potocz­nym, mówio­nym jest czę­sto zastę­po­wa­ny cza­sow­ni­kiem zło­żo­nym to look for.

Flay

Flay you ali­ve

Obe­drę ze skó­ry

Cza­sow­nik to flay wystę­pu­je w lite­ra­tu­rze, języ­ku for­mal­nym, ale rów­nież w mowie codzien­nej, kie­dy nie­ko­niecz­nie mamy na myśli dosłow­ne zna­cze­nie tego sło­wa.

To flay = obe­drzeć ze skó­ry; dotkli­wie pobić, wychło­stać; bar­dzo ostro skry­ty­ko­wać.

Np. : He used to flay his wor­kers, now he is much nicer to them. = On kie­dyś ostro kry­ty­ko­wał swo­ich pra­cow­ni­ków, teraz jest o wie­le mil­szy dla nich.

Survive

One more word and you won’t survi­ve

Jed­no sło­wo i nie prze­ży­jesz

War­to pamię­tać
a survi­val = prze­trwa­nie, prze­ży­cie; survi­val. Np. He had no chan­ce of survi­val on that desert island. = On nie miał żad­nej szan­sy prze­trwa­nia na tej bez­lud­nej wyspie.

survi­ving = żyją­cy. Np:. She is my only survi­ving rela­ti­ve. = Ona jest moją jedy­ną żyją­cą krew­ną.

a survi­vor = oso­ba, któ­ra oca­la­ła lub coś prze­zwy­cię­ży­ła, prze­trwa­ła; twar­dziel. Np. That man is a real survi­vor! = To jest praw­dzi­wy twar­dziel!

Myślę, że słów­ko survi­ve jest dosyć zna­ne, jed­nak war­to wspo­mnieć o nim kil­ka rze­czy.

To survi­ve ozna­cza =

= oca­leć, prze­żyć (np. kata­stro­fę), prze­trwać, prze­trzy­mać (np. kry­zys).

= prze­żyć kogoś (żyć dłu­żej niż ktoś).

Kil­ka przy­kła­dów:

She is one of the people who survi­ved the car acci­dent. = Ona jest jed­ną z osób, któ­re prze­ży­ły wypa­dek samo­cho­do­wy.

In Lon­don I had to survi­ve on 50 pounds a week. = W Lon­dy­nie musia­łem żyć za 50 fun­tów tygo­dnio­wo.

I can survi­ve on one hot meal a day. = Wystar­cza mi jeden cie­pły posi­łek dzien­nie.

You won’t survi­ve in England if you don’t know the lan­gu­age. = Nie prze­trwasz w Anglii, jeśli nie znasz języ­ka.

She is survi­ved by a hus­band and two dau­gh­ters. = Ona pozo­sta­wi­ła męża i dwie cór­ki.

My grand­ma survi­ved my grand­pa by 10 years. = Moja bab­cia prze­ży­ła moje­go dziad­ka o 10 lat.

Be scared of

Be sca­red of — syno­ni­my
to be afra­id = bać się, oba­wiać się.
to fear = bać się, oba­wiać się.
to dre­ad = bać się, lękać się.
to be fri­gh­te­ned = być prze­ra­żo­nym.
to get/have cold feet = bać się, mieć pie­tra (potocz­nie).
to fre­ak (out) =panicz­nie się cze­goś bać (potocz­nie).

And I’m not sca­red of your sto­len power

I nie boję się two­jej skra­dzio­nej mocy

To be sca­red of sth = bać się cze­goś. Np. I am sca­red of big gras­shop­pers. = Boję się dużych koni­ków polnych.

See through sb

I see right thro­ugh you any hour

Cały czas widzę cię na wylot

To see (right) thro­ugh sb = przej­rzeć kogoś na wylot. Np. I can see thro­ugh your lit­tle game! = Przej­rza­łem cię na wylot!

To see sb thro­ugh sth = wspie­rać kogoś w trak­cie cze­goś. Np. The­re is eno­ugh food to see us thro­ugh the week. = Mamy wystar­cza­ją­co dużo jedze­nia, żeby prze­żyć cały tydzień.

To see sth thro­ugh = dopro­wa­dzić (coś) do koń­ca. Np. We’ve seen our pro­ject thro­ugh. = Dopro­wa­dzi­li­śmy nasz pro­jekt do koń­ca.

Soothe

Soothing
Gdy słów­ko soothing może­cie zna­leźć na kre­mach do twa­rzy, wszel­kie­go rodza­ju bal­sa­mach czy maściach ozna­cza to, że dany pro­dukt ma dzia­ła­nie koją­ce, łago­dzą­ce.

I won’t soothe your pain

Nie uko­ję two­je­go bólu

Cza­sow­nik to soothe ozna­cza =

= uspo­ka­jać (kogoś), uci­szać (np. dziec­ko). Np.: I will visit her after my work and soothe her a lit­tle. = Odwie­dzę ją po mojej pra­cy i tro­chę uspo­ko­ję.

= uko­ić, uśmie­rzyć (np. ból), łago­dzić (ner­wy). Np.:  This oint­ment sho­uld soothe your sun­burn. = Ta maść powin­na uko­ić two­je popa­rze­nie sło­necz­ne.

Ease

I won’t ease your stra­in

Nie zła­go­dzę two­je­go napię­cia

Sło­wo ease wystę­pu­je w języ­ku angiel­skim zarów­no jako cza­sow­nik jak i rze­czow­nik.

Jako cza­sow­nik ozna­cza =

= zła­go­dzić, zmniej­szyć (np. napię­cie, ból). Np.: This pill will ease your heada­che. = Ta piguł­ka zła­go­dzi twój ból gło­wy.

= uła­twić (np. komu­ni­ka­cja), polep­szyć, popra­wić (np. sytu­acja). Np.: The new road eases com­mu­niac­tion betwe­en two big cities. = Ta nowa dro­ga uła­twia komu­ni­ka­cje mię­dzy dwo­ma duży­mi mia­sta­mi.

= ustą­pić, zelżeć (np. deszcz). Np.: She said that rain will ease tom­mo­row. = Ona powie­dzia­ła, że deszcz ustą­pi jutro.

= obni­żyć, nie­co spaść (np. cena). Np.: Food pri­ces won’t ease. = Ceny jedze­nia nie obni­żą się.

A jako rze­czow­nik ease ozna­cza =

= łatwość, przy­stęp­ność. Np.: If you stu­dy hard eno­ugh you will pass your exam with ease. = Jeśli będziesz się wystar­cza­ją­co moc­no uczył to zdasz swój egza­min z łatwo­ścią.

= spo­kój, bez­tro­ska, swo­bo­da. Np.: I usu­al­ly feel at ease when I am on holi­day. = Zazwy­czaj niczym się nie przej­mu­ję kie­dy jestem na waka­cjach.

Słow­ko ease powin­no się wam koja­rzyć z easy = łatwy pro­sty.

Stra­in — idio­my i wyra­że­nia
musc­le stra­in = nacią­gnię­cie mię­śni
eye stra­in = prze­mę­cze­nie wzro­ku
to stra­in one­self = prze­mę­czać się
repe­ti­ti­ve stra­in inju­ry , RSI = zespół RSI, cho­ro­ba kom­pu­te­ro­wa (cho­ro­ba dło­ni spo­wo­do­wa­na cią­głym uży­wa­niem kla­wia­tu­ry)
to stra­in eve­ry nerve = zro­bić wszyst­ko, co w ludz­kiej mocy
to stra­in the law = nagi­nać pra­wo
to stra­in the truth = prze­krę­cać praw­dę

Strain

I won’t ease your stra­in

Nie zła­go­dzę two­je­go napię­cia

Mimo, że słów­ko stra­in nie jest zbyt powszech­nie zna­ne wśród osób uczą­cych się angiel­skie­go, ma ono wie­le zna­czeń i jest dosyć popu­lar­ne. Wystę­pu­je jako rze­czow­nik i cza­sow­nik.

To stra­in =

= nad­wy­rę­żać. Np.: I stra­ined my ankle when I was play­ing vol­ley­ball yester­day. = Nad­wy­rę­ży­łem swo­ją kost­kę, kie­dy gra­łem wczo­raj w siat­ków­kę.

= natę­żać, napi­nać, nacią­gać, naprę­żyć. Np.: He stra­ined his ears and heard some noise. = Wytę­żył słuch i usły­szał jakiś hałas.

= obcią­żyć, wysta­wić na pró­bę. Np.: I think your boy­friend is stra­ining your rela­tion­ship. = Sądzę, że twój chło­pak wysta­wia wasz zwią­zek na pró­bę.

= odce­dzać, odsą­czać coś (np. maka­ron). Np.: I asked you two hours ago to stra­in off spa­ghet­ti! = Pro­si­łam cię dwie godzi­ny temu, żebyś odce­dził spa­ghet­ti.

Jako rze­czow­nik stra­in wystę­pu­je w jako poli­czal­ny i nie­po­li­czal­ny, a ozna­cza mię­dzy inny­mi:

= napię­cie (np. emo­cjo­nal­ne), stres. Np.: I’ve been under stra­in recen­tly. = Jestem ostat­nio zestre­so­wa­ny.

= obcią­że­nie, wysi­łek. Np.: This loan is a real stra­in on our bud­get. = Ta pożycz­ka to praw­dzi­we obcią­że­nie dla nasze­go budże­tu.

In vain

You’ll be waiting in vain

Będziesz cze­kał na próż­no

In vain = na próż­no.

Vain = próż­ny, zadu­fa­ny w sobie. Np.: Many people say that she is real­ly vain. = Dużo osób twier­dzi, że ona jest napraw­dę próż­na.

Gain — cie­ka­we wyra­że­nia
gain in = przy­rost, wzrost
to gain expe­rien­ce = zdo­być doświad­cze­nie
to gain entry = dostać się (do środ­ka cze­goś)
for gain = dla zysku, dla wygra­nej
to gain gro­und = stać się zna­nym, popu­lar­nym
to gain time = zyskać czas
to gain cre­dit = zyskać akcep­ta­cję (np. innych ludzi dla swo­je­go poglą­du)

Gain

I got nothing for you to gain

Nic nie zyskasz

Wyraz gain wystę­pu­je naj­czę­ściej jako cza­sow­nik i ozna­cza = osią­gać, zdo­by­wać, zyski­wać i wzra­stać.

To gain weight = przy­tyć. Np.: I haven’t gained weight sin­ce last year. = Nie przy­ty­łam od zeszłe­go roku.

To gain acces = uzy­skać dostęp. Np.: I want to gain acces to his ema­il. = Chcę uzy­skać dostęp do jego maila.

Mamy rów­nież rze­czow­nik gain któ­ry ozna­cza = zysk, korzyść, wygra­na.

No pain, no gain. = Bez pra­cy nie ma koła­czy.

Take sth slow

I’m taking it slow

Nie śpie­szę się

To take sth slow = nie śpie­szyć się.

Np.: I met a gre­at girl on Tom’s par­ty but this time I am going to take it slow. I don’t want to ruin any­thing. = Pozna­łem świet­ną dziew­czy­nę na impre­zie u Toma, ale tym razem nie zamie­rzam się śpie­szyć. Nie chcę nicze­go zepsuć.

Shuffle

Shuf­fling the cards of your game

Tasu­jąc kar­ty two­jej gry

To shuf­fle the cards = taso­wać kar­ty.

Inne zna­cze­nie to shuf­fle =

= szu­rać, posu­wać (np. noga­mi). Np. Stop suf­fling! It dri­ves me cra­zy! = Prze­stać szu­rać! To dopro­wa­dza mnie do sza­leń­stwa!

To shuf­fle thro­ugh = prze­kart­ko­wy­wać (książ­kę), przej­rzeć (papie­ry). Np.: I enjoy shuf­fling new books. = Lubię prze­kart­ko­wy­wać nowe książ­ki.

In time — syno­ni­my
War­to wspo­mnieć o syno­ni­mach wyra­że­nia in time, aby lepiej uzmy­sło­wić sobie jego zna­cze­nie:
in time = in the nick of time = soon eno­ugh

In time

And just in time

I w samą porę

Uwa­ga na  dwa podob­ne wyra­że­nia:

In time = w (samą) porę. Np.: The fire bri­ga­de came just in time. = Straż pożar­na przy­je­cha­ła w samą porę.

On time = punk­tu­al­nie, na czas. Np.: She is always right on time. = Ona jest zawsze punk­tu­al­nie.

Ace

Sud­den­ly I will play my ace

Wkrót­ce wycią­gnę asa z ręka­wa

An ace to gene­ral­nie zna­czy = as.

To play one’s aces = wycią­gnąć asa z ręka­wa.

Może być to as — figu­ra kar­cia­na, as — oso­ba bar­dzo dobra w swo­jej dzie­dzi­nie oraz as ser­wi­so­wy (np. w teni­sie czy siat­ków­ce).

Jako przy­miot­nik ace = świet­ny, super.

To ace sth = pora­dzić sobie z czymś bez pro­ble­mu, dać sobie z czymś świet­nie radę.

Ablaze

Your spi­ne is abla­ze

Twój krę­go­słup w pło­mie­niach

Alba­ze to przy­miot­nik, któ­ry ma kil­ka bli­sko­znacz­nych okre­śleń  = ogni­sty, roz­ognio­ny, w pło­mie­niach, roz­świe­tlo­ny. Np.: The sky is abla­ze with stars. = Nie­bo jest roz­świe­tlo­ne gwiaz­da­mi.

Foe

Fel­ling any foe with my gaze

Powa­la­jąc każ­de­go wro­ga moim wzro­kiem

Foe to inne okre­śle­nie na ene­my czy­li = wróg

A mor­tal foe/enemy = śmier­tel­ny wróg.

War­to zapa­mię­tać
to drop your gaze = spu­ścić wzrok
to lower sb’s gaze = spu­ścić wzrok
to meet sb’s gaze = spoj­rzeć komuś pro­sto w oczy
sb’s gaze set­tles on sth = czyjś wzrok spo­czy­wa na czymś

Gaze

Fel­ling any foe with my gaze

Powa­la­jąc każ­de­go wro­ga moim wzro­kiem

To gaze (at sb/sth)= wpa­try­wać się, gapić się (na kogoś/ w coś). Np.: Look at this guy! He is gazing at you. = Spójrz na tego face­ta! Gapi się na cie­bie.

Gaze = spoj­rze­nie. Np.: You need to hold her gaze. = Musi wytrzy­mać jej spoj­rze­nie.

Steadily

Ste­adi­ly emer­ging with gra­ce

 

Słow­ko ste­adi­ly to przy­słó­wek mają­cy kil­ka podob­nych zna­czeń.

Ste­adi­ly =

= rów­no­mier­nie, mia­ro­wo (np. oddy­chać). Np.: After run­ning you don’t bre­ath ste­adi­ly. = Po bie­ga­niu nie oddy­cha się rów­no­mier­nie.

Muzy­ka z fil­mu Twi­li­ght

Chcia­ła­bym na koniec podzie­lić się z Wami dwie­ma pięk­ny­mi pio­sen­ka­mi któ­re moż­na zna­leźć na ścież­ce dźwię­ko­wej do fil­mu Twi­li­ght. Są to utwo­ry instru­men­tal­ne, któ­rych auto­rem jest Car­ter Bur­well. Dwie nie­zwy­kle pięk­ne koły­san­ki, któ­re jed­nak wg mnie naj­le­piej słu­chać gło­śno.

= jed­no­staj­nie, sta­le, stop­nio­wo. Np.: Food pri­ces rise ste­adi­ly. = Ceny jedze­nia sta­le wzra­sta­ją.

= bez prze­rwy. Np.: Our boss always looks at us ste­adi­ly. = Nasz szef zawsze bacz­nie nas obser­wu­je.

Emerge

Ste­adi­ly emer­ging with gra­ce

Spo­koj­nie poja­wiam się z wdzię­kiem

To emer­ge =

= wyło­nić się, poja­wić się, uka­zać się. Np.: She real­ly sca­red me, becau­se she emer­ged from the dark quite une­xpec­te­dly. = Prze­stra­szy­ła mnie, bo wyło­ni­ła się z ciem­no­ści dosyć nie­spo­dzie­wa­nie.

= oka­zać się, wyjść na jaw (np. fak­ty, infor­ma­cje). Np.: I wasn’t very nice to her and she emer­ged to be a major figu­re. = Nie byłem dla niej zbyt miły a ona oka­za­ła się być waż­ną figu­rą.

Grace

Ste­adi­ly emer­ging with gra­ce

Spo­koj­nie poja­wiam się z wdzię­kiem

Gra­ce naj­czę­ściej wystę­pu­je jako rze­czow­nik nie­po­li­czal­ny i ozna­cza =

= łaska (boża). Np.: We are here by the gra­ce of God. = Jeste­śmy tutaj z bożej łaski.

= gra­cja, wdzięk. Np.: She moves her­self witho­ut any gra­ce. = Ona poru­sza się bez żad­ne­go wdzię­ku.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

  1. justyna

    Super!! Gra­tu­lu­ję pomy­słu na stron­kę — faj­na, bez­stre­so­wa powtór­ka z angiel­skie­go! Chce się tu zaglą­dać 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *