Lana Del Rey — Young and Beautiful

Lana jest artyst­ką, któ­rej pio­sen­ki moż­na poznać już po samym tek­ście: let­nie noce, dia­men­ty i raj, wiecz­na miłość — to wszyst­ko już było, a mimo to nam się nie nudzi.

Pio­sen­ka “Young and Beau­ti­ful” jest tak­że moty­wem fil­mu “The Gre­at Gats­by” opo­wia­da­ją­ce­go histo­rię nie­szczę­śli­wej miło­ści pomię­dzy boga­tą mężat­ką a milio­ne­rem. Nowy York jako miej­sce akcji oraz wystaw­ne przy­ję­cia i efek­tow­ne zakoń­cze­nie to sce­ny żyw­cem wyję­te z jej pio­se­nek. Do tego, wer­sja ory­gi­nal­na fil­mu posia­da raczej pro­ste i sym­pa­tycz­ne dia­lo­gi – war­to obej­rzeć bez pomo­cy w posta­ci pol­skie­go.

Tekst pio­sen­ki Lana Del Rey — Young and Beau­ti­ful

I’ve seen the world
Done it all, had my cake now
Dia­monds, bril­liant, and Bel-Air now
Hot sum­mer nights mid July
When you and I were fore­ver wild
The cra­zy days, the city lights
The way you’d play­ed with me like a child

Will you still love me
When I’m no lon­ger young and beau­ti­ful?
Will you still love me
When I got nothing but my aching soul?
I know you will
I know you will
I know that you will
Will you still love me when I’m no lon­ger beau­ti­ful?

I’ve seen the world, lit it up as my sta­ge now
Chan­ne­ling angels in the new age now
Hot sum­mer days, rock and roll
The way you’d play for me at your show
And all the ways I got to know
Your pret­ty face and elec­tric soul

Will you still love me
When I’m no lon­ger young and beau­ti­ful?
Will you still love me
When I got nothing but my aching soul?
I know you will
I know you will
I know that you will
Will you still love me when I’m no lon­ger beau­ti­ful?

Dear Lord when I get to heaven
Ple­ase let me bring my man
When he comes tell me that you let him in
Father tell me if you can

Oh that gra­ce, oh that body
Oh that face makes me wan­na par­ty
He’s my sun, he makes me shi­ne like dia­monds

Will you still love me
When I’m no lon­ger young and beau­ti­ful?
Will you still love me
When I got nothing but my aching soul?
I know you will
I know you will
I know that you will

Will you still love me
When I’m no lon­ger beau­ti­ful?
Will you still love me
When I’m no lon­ger beau­ti­ful?
Will you still love me
When I’m not young and beau­ti­ful?

Tłu­ma­cze­nie Lana Del Rey — Young and Beau­ti­ful

Widzia­łam świat
Zro­bi­łam wszyst­ko, do tej pory zja­dłam już moje ciast­ko
Dia­men­ty, wspa­nia­łość i Bel Air [dziel­ni­ca LA]
Gorą­ce let­nie noce w poło­wie lip­ca
Kie­dy ty i ja byli­śmy wiecz­nie dzi­cy
Te sza­lo­ne dni, te świa­tła miast
Spo­sób, w jaki bawi­łeś się ze mną, jak z dziec­kiem

Czy będziesz nadal mnie kochał
Kie­dy nie będę już mło­da i pięk­na?
Czy będziesz nadal mnie kochał
kie­dy nie będę mia­ła nic oprócz bolą­cej duszy?
Wiem, że będziesz
Wiem, że będziesz
Wiem to, że będziesz
Czy będziesz nadal mnie kochał, kie­dy nie będę już pięk­na?

Widzia­łam świat, zalśni­łam w nim tak jak na mojej sce­nie
Wpro­wa­dzi­łam anio­ły w nowy wiek
Gorą­ce let­nie dni, rock and roll
Spo­sób, w jaki gra­łeś dla mnie w swo­im show
Wszyst­kie wyj­ścia, któ­re muszę znać to
Two­ja ślicz­na twarz i elek­try­zu­ją­ca dusza

Czy będziesz nadal mnie kochał
Kie­dy nie będę już mło­da i pięk­na?
Czy będziesz nadal mnie kochał
Kie­dy nie będę mia­ła nic oprócz bolą­cej duszy?
Wiem, że będziesz
Wiem, że będziesz
Wiem to, że będziesz
Czy będziesz nadal mnie kochał, kie­dy nie będę już pięk­na?

Panie, kie­dy dosta­nę się do raju
Pro­szę pozwól mi wziąć chło­pa­ka
Kie­dy przyj­dzie, powiedz że go wpu­ścisz
Ojcze, powiedz czy możesz

Och ta gra­cja, och to cia­ło
Och ta twarz spra­wia, że chcę się bawić
On jest moim słoń­cem, spra­wia że lśnię, jak dia­men­ty

Czy będziesz nadal mnie kochał
Kie­dy nie będę już mło­da i pięk­na?
Czy będziesz nadal mnie kochał,
Kie­dy nie będę mia­ła nic oprócz bolą­cej duszy?
Wiem, że będziesz
Wiem, że będziesz
Wiem to, że będziesz

Czy będziesz nadal mnie kochał
Kie­dy nie będę już pięk­na?
Czy będziesz nadal mnie kochał
Kie­dy nie będę już pięk­na?
Czy będziesz nadal mnie kochał
Kie­dy nie będę już mło­da i pięk­na?

Zwroty & wyrażenia

Have a cake

Idio­my zwią­za­ne z jedze­niem
as cool as a cucum­ber = spo­koj­ny, opa­no­wa­ny, np.:

All the staff was ter­ri­fied but she stay­ed as cool as a cucum­ber. = Wszy­scy pra­cow­ni­cy byli prze­ra­że­ni, ale ona pozo­sta­ła spo­koj­na (jak ogó­rek).

as easy as apple pie = bar­dzo pro­sty, np.:

Get­ting rid of the body was as easy as apple pie. = Pozby­cie się cia­ła było pro­ste (jak szar­lot­ka).

as hun­gry as a bear = głod­ny jak wilk, np.:

All the kids were as hun­gry as bears after the who­le day out­si­de. = Wszyst­kie dzie­ci były głod­ne jak wil­ki po całym dniu na zewnątrz.

to be eating some­bo­dy = gryźć kogoś, być pro­ble­mem, np.:

What’s eating you dear? = Co cię gry­zie kocha­nie?

Od same­go począt­ku utwór rzu­ca kło­dy pod nogi.

Wer­set -

Done it all, had my cake now

Zro­bi­łam wszyst­ko, do tej pory zja­dłam już moje ciast­ko

- wca­le nie jest tak bez­sen­sow­ny jak się wyda­je (a bądź co bądź pio­sen­ki Lany są peł­ne luź­nych wyra­zów lub zwro­tów).

Moja inter­pre­ta­cja wią­że się z powie­dze­niem icing on the cake, któ­re dosłow­nie ozna­cza wisien­kę na tor­cie.

A cho­dzi tu w zasa­dzie o sam tort, czy­li to, cze­go boha­ter­ka doko­na­ła przed otrzy­ma­niem nagro­dy — wisien­ki.

Her arri­val was icing on the cake. = Jej przy­by­cie było wisien­ką na tor­cie.

Will you still love me?

Will you still love me when I’m no lon­ger young and beau­ti­ful?

Czy będziesz nadal mnie kochał kie­dy nie będę już mło­da i pięk­na?

Jest to chwy­ta­ją­cy za ser­ce począ­tek refre­nu, ale może­cie zaraz go znie­na­wi­dzić ponie­waż jest on opar­ty na nie przez wszyst­kich uwiel­bia­nej kon­struk­cji pierw­sze­go zda­nia warun­ko­we­go.

Nie do koń­ca na to wyglą­da…? Weź­my kla­sycz­ny przy­kład zda­nia:

I will help you if you help me. = Pomo­gę ci, jeśli ty mi pomo­żesz.

Czy­li ja coś zro­bię (I will), jeśli speł­nisz waru­nek (if). Teraz zamień­my nasz wer­set pio­sen­ki z pyta­nia na zda­nie oznaj­mu­ją­ce:

You will still love me when I’m no lon­ger young and beau­ti­ful.

Czy­li ty coś zro­bisz, będziesz mnie cią­gle kochał, nawet jeśli ja nie speł­nię warun­ku i nie będę już mło­da i pięk­na. Cza­sy się zga­dza­ją, waru­nek jest, więc jedy­ne cze­go bra­ku­je to słów­ko if. A to dla­te­go, że zastą­pi­ło je when – może­my tę zmia­nę odwró­cić, wte­dy tłu­ma­cze­nie będzie brzmia­ło:

Będziesz mnie cią­gle kochał jeśli nie będę już mło­da i pięk­na.

Róż­ni­ca jest nie­wiel­ka, cho­dzi o to, że when zwra­ca uwa­gę na to, że waru­nek jest uza­leż­nio­ny od cza­su. Oczy­wi­ście if w róż­nych sytu­acjach moż­na tak­że zastą­pić inny­mi sło­wa­mi – unless, as long as, pro­vi­ding etc.

No longer

When I’m no lon­ger young and beau­ti­ful?

Kie­dy nie będę już mło­da i pięk­na?

Wyra­że­nie ozna­cza = już nie, nie dłu­żej. Pamię­ta­jąc, że w angiel­skim nie może­my jak u nas mno­żyć prze­czeń w nie­skoń­czo­ność, zwróć­my uwa­gę na uży­cie w zda­niach:

I will tole­ra­te your lit­tle jokes no lon­ger! = Nie będę tole­ro­wać two­ich żar­tów ani minu­ty dłu­żej!

I can no lon­ger put it off. = Nie mogę tego dłu­żej odkła­dać na póź­niej.

Każ­dą zagad­kę moż­na jed­nak podejść od dru­giej stro­ny, więc jeśli koniecz­nie chce­my użyć prze­cze­nia już w cza­sow­ni­ku, oto jak będzie ono wyglą­da­ło:

I won’t tole­ra­te your lit­tle jokes any lon­ger! = Nie będę tole­ro­wać two­ich żar­tów ani minu­ty dłu­żej!

I can’t put it off any lon­ger. = Nie mogę tego dłu­żej odkła­dać na póź­niej.

Channeling

Dear Lord
Jak Angli­cy, Ame­ry­ka­nie i inni, aby niko­go nie pomi­nąć, zwra­ca­ją się do Boga? Jest to dział języ­ka o któ­rym czę­sto zapo­mi­na­my, dla­te­go w tabel­ce obok znaj­du­je się kil­ka powszech­nych wyra­żeń reli­gij­nych.

God = Bóg
Lord = Pan
Son of God = Syn Boży
Holy Ghost/Spirit = Duch Świę­ty
Our Father = Ojcze Nasz
Hail Mary = Zdro­waś Mary­jo
heaven = nie­bo
earth = zie­mia
sins = grze­chy

Chan­ne­ling angels in the new age now

Wpro­wa­dzi­łam anio­ły w nowy wiek

Wie­le angiel­skich słó­wek ma taką samą for­mę zarów­no będąc cza­sow­ni­kiem jak i rze­czow­ni­kiem, np.  (to) milk a cow(to) water your plants.

One of her eve­ry­day tasks is mil­king all the cows. = Jed­nym z jej codzien­nych zajęć jest wydo­je­nie wszyst­kich krów.

This plant only needs to be wate­red twi­ce a month. = Ten kwia­tek musi być pod­le­wa­ny tyl­ko dwa razy na mie­siąc.

W naszym wypad­ku cho­dzi o sło­wo chan­nel, czy­li kanał tele­wi­zyj­ny, radio­wy, wod­ny lub po pro­stu nakie­ro­wa­nie i od tego wła­śnie zna­cze­nia wziął się cza­sow­nik: to chan­nel = nakie­ro­wy­wać.

Chan­ne­ling angels in the new age. = Kie­ru­jąc, wpro­wa­dza­jąc anio­ły w nową erę, wiek.

Może nawet nie zda­je­my sobie spra­wy, że zna­my wie­le takich słó­wek – oto kil­ka przy­kła­dów:

(to) flo­od = powódź, zale­wać

(to) rain = deszcz, padać

(to) mat­ter = pro­blem, spra­wiać pro­blem

(to) visit = wizy­ta, odwie­dzać

(to) chic­ken = kur­czak, tchó­rzyć

Nie jest to jed­nak spo­sób two­rze­nia słó­wek, któ­ry moż­na zasto­so­wać w każ­dej sytu­acji – war­to naj­pierw spraw­dzić z dobrym słow­ni­ku czy dany przy­kład ist­nie­je.

Naj­częst­sze skró­ty
gon­na = (to be) going to
got­ta = got to
out­ta = out of
ough­ta = ought to
tryn­na = try­ing to
wan­na = want to

Wanna

Oh that face makes me wan­na par­ty

Och ta twarz spra­wia, że chcę się bawić

W pio­sen­kach, książ­kach i mowie potocz­nej Ame­ry­ki bar­dzo czę­sto mamy do czy­nie­nia ze skró­ta­mi, któ­rych Bry­tyj­czyk nie powie w żad­nym wypad­ku.

Ame­ry­ka­nie czę­sto uży­wa­ją też zwie­lo­krot­nio­nych prze­czeń, doda­ją them tam, gdzie nam nie przy­szło­by to do gło­wy, uci­na­ją zarów­no począt­ki jak i koń­ców­ki słów zastę­pu­jąc je apo­stro­fem.

Nie­któ­re sło­wa tra­cą lub zysku­ją lite­ry (BrE colo­ur, AmE color) a w cza­sow­ni­kach zakoń­czo­nych na –ise poja­wia się liter­ka z (BrE reali­se, AmE reali­ze)  Jed­nym sło­wem – brzmi to cią­gle jak angiel­ski, ale nie taki, jaki zna­my.

Oto krót­ka prób­ka ‘skraj­nie’ ame­ry­kań­skiej książ­ki autor­stwa P.C. and Kri­stin Cast, pt. “House of Night, Awa­ke­ned”:

Słow­ni­czek
mind your own busi­ness = nie wsa­dzaj nosa w nie­swo­je spra­wy
to pick = wybie­rać
cre­epy = strasz­ny
stick (stuck, stuck) = tu: wci­snąć, poło­żyć
to blow out = zdmuch­nąć
a can­dle = świe­ca
to mope = pogrą­żać się w czar­nych myślach
tho­ught = myśl
huf­fy = wście­kły

‘You ain’t your­self. You know that?’ (…)
‘All I’m doin’ is just sit­tin’ here, min­ding my own busi­ness.’ She pau­sed (…). ‘How is that not being myself?’
‘You pic­ked the dar­kest, cre­epiest cor­ner stuck all over here. You blew them can­dles out so it’d be even dar­ker. And you sit­ting here moping so loud I can almost hear your tho­ughts.’
‘You can’t hear my tho­ughts.’ (…)
‘’Cour­se I can’t. They’s no need for you to get all huf­fy.’

Mid

Hot sum­mer nights mid July

Gorą­ce let­nie noce w poło­wie lip­ca

Mid July wystę­pu­ją­ce w tek­ście ozna­cza poło­wę lip­ca.

Każ­dy na pew­no zna przy­naj­mniej kil­ka dodat­ko­wych wyra­żeń ze słów­kiem mid. Uwa­ga, są pisa­ne na dwa spo­so­by: razem lub oddziel­nie (cza­sem tak­że z pau­zą – alter­na­ty­wa dla oddziel­nie)

Mid­ni­ght = pół­noc

Mid­day = połu­dnie

Mid-year = pół­ro­cze

Mid-term = test pół­rocz­ny

Mid­sum­mer = poło­wa lata

Midway = w poło­wie dro­gi (tak­że: hal­fway)

Light up

I’ve seen the world, lit it up as my sta­ge now

Widzia­łam świat, zalśni­łam w nim tak jak na mojej sce­nie

Oprócz zna­cze­nia uży­te­go tutaj, czy­li oświe­tlać, roz­ja­śniać, to light up (lightlitlit) może też ozna­czać zapa­lać (się).

Having fini­shed his work he lit up a ciga­ret­te. = Po skoń­cze­niu pra­cy zapa­lił papie­ro­sa.

Her face seemed a lit­tle lit up after she’d heard the good news. = Jej twarz odro­bi­nę się roz­ja­śni­ła kie­dy usły­sza­ła dobre wia­do­mo­ści.

Let in

When he comes tell me that you let him in

Kie­dy przyj­dzie, powiedz że go wpu­ścisz

To let in = wpusz­czać.

Ist­nie­ją tak­że mniej popu­lar­ne phra­sa­le, np. to let sb in on sth = wta­jem­ni­czyć kogoś w coś lecz nie są one czę­ste.

Don’t let any­one in when we’re out­si­de. = Nie wpusz­czaj niko­go kie­dy nas nie ma.

He didn’t real­ly want to let his mum in on his holi­days plan. = Nie chciał wta­jem­ni­czać mamy w swój waka­cyj­ny plan.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

2 komentarze

  1. Ola

    jej­ku, ta stron­ka jest na praw­dę świet­na. nie mia­łam pomy­słu, jak uczyć się angiel­skie­go, bo w pew­nym momen­cie po pro­stu zatrzy­ma­łam się w miej­scu. wiel­kie dzię­ki za tę stro­nę, świet­ny pomysł!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *