System Of A Down — Chop Suey!

Sys­tem Of A Down to kape­la, któ­rej chy­ba niko­mu przed­sta­wiać nie trze­ba, podob­nie jak same­go utwo­ru „Chop Suey!”. Mało kto jed­nak wie, co kry­je się pod tą nie­co zakrę­co­ną nazwą. Pocho­dzi ona od chiń­skie­go tsap – sui, co ozna­cza, wymie­sza­ne kawał­ki.

W Sta­nach nazwa ta koja­rzo­na jest z potra­wą, któ­rej fun­da­men­tem jest zbiór resz­tek znaj­du­ją­cych się aktu­al­nie w lodów­ce. Według auto­ra, Daro­na, prze­kor­na nazwa trak­tu­je o anio­łach, śmier­ci, oraz jej postrze­ga­niu przez zwy­kłe­go śmier­tel­ni­ka.

Tekst pio­sen­ki Sys­tem Of A Down — Chop Suey!

Wake up 
Grab a brush and put a lit­tle makeup 
Hide the scars to fade away the sha­keup 
(Hide the scars to fade away the sha­ke) 
Why’d you leave the keys up on the table? 
Here you go cre­ate ano­ther fable

(You wan­ted to) 
Grab a brush and put on a lit­tle makeup 
(You wan­ted to) 
Hide the scars to fade away the sha­ke up 
(You wan­ted to) 
Why’d you leave the keys up on the table? 
(You wan­ted to) 

I don’t think you trust, in, my, 
Self-righ­te­ous suici­de, 
I, cry, when angels dese­rve to die 

Wake up (wake up) 
Grab a brush and put a lit­tle makeup 
Hide the scars to fade away the sha­keup 
Why’d you leave the keys up on the table? 
Here you go cre­ate ano­ther fable 

(You wan­ted to) 
Grab a brush and put on a lit­tle makeup 
(You wan­ted to) 
Hide the scars to fade away the sha­ke up 
(You wan­ted to) 
Why’d you leave the keys up on the table? 
(You wan­ted to)

I don’t think you trust in my 
Self-righ­te­ous suici­de, 
I cry, when angels dese­rve to die 
In my self-righ­te­ous suici­de, 
I cry, when angels dese­rve to die 

Father (mother) 
Father (bro­ther) 
Father (father) 
Father (fuck you) 
Father into your hands, I com­mend my spi­rit 
Father into your hands, why have you for­sa­ken me?
In your eyes, for­sa­ken me 
In your tho­ughts, for­sa­ken me 
In your heart, for­sa­ken me 

Oh, trust in my, self-righ­te­ous suici­de 
I cry when angels dese­rve to die 
In my self-righ­te­ous suici­de 
I cry when angels dese­rve to die

Tłu­ma­cze­nie Sys­tem Of A Down — Chop Suey!

Obudź się,
Chwyć za pędzel i zrób mały maki­jaż
Zakryj bli­zny by zni­we­lo­wać wstrząs
(Zakryj bli­zny by zni­we­lo­wać wstrząs)
Dla­cze­go zosta­wi­łeś klu­cze na sto­le?
Pro­szę, zno­wu wymy­ślasz kolej­ną bajecz­kę

(Sam tego chcia­łeś)
Chwyć za pędzel i zrób mały maki­jaż
(Sam tego chcia­łeś)
Zakryj bli­zny by zni­we­lo­wać wstrząs
(Sam tego chcia­łeś)
Pro­szę, zno­wu wymy­ślasz kolej­ną bajecz­kę
(Sam tego chcia­łeś)

Nie sądzę, żebyś wie­rzył, w, moje
Obłud­ne samo­bój­stwo
Pła­czę, gdy anio­ły zasłu­gu­ją na śmierć

Obudź się (Obudź się)
Chwyć za pędzel i zrób mały maki­jaż
Zakryj bli­zny by zni­we­lo­wać wstrząs
Dla­cze­go zosta­wi­łeś klu­cze na sto­le?
Pro­szę, zno­wu wymy­ślasz kolej­ną bajecz­kę

(Sam tego chcia­łeś)
Chwyć za pędzel i zrób mały maki­jaż
(Sam tego chcia­łeś)
Zakryj bli­zny by zni­we­lo­wać wstrząs
(Sam tego chcia­łeś)
Dla­cze­go zosta­wi­łeś klu­cze na sto­le?
Sam tego chcia­łeś

Nie sądzę, żebyś wie­rzył, w, moje
Obłud­ne samo­bój­stwo
Pła­czę, gdy anio­ły zasłu­gu­ją na śmierć
W moje obłud­ne samo­bój­stwo
Pła­czę, gdy anio­ły zasłu­gu­ją na śmierć

Ojcze (mat­ko)
Ojcze(bracie)
Ojcze (ojcze)
Ojcze (pieprz się)
Ojcze w Two­je ręce, powie­rzam swo­je­go ducha
Ojcze w Two­je ręce, cze­mu mnie opu­ści­łeś?
W swo­ich oczach, zapo­mnia­łeś o mnie
W swo­ich myślach, zapo­mnia­łeś o mnie
W swo­im ser­cu, zapo­mnia­łeś o mnie

Uwierz w moje, obłud­ne samo­bój­stwo
Pła­czę, gdy anio­ły zasłu­gu­ją na śmierć
W moje obłud­ne samo­bój­stwo
Pła­czę, gdy anio­ły zasłu­gu­ją na śmierć

Gramatyka

Past Simple

You wan­ted to

Sam tego chcia­łeś

Konstrukcja

Twier­dze­nie: pod­miot + cza­sow­nik w for­mie past (z koń­ców­ką -ed, -d lub nie­re­gu­lar­ny)

Pyta­nie: did + pod­miot + cza­sow­nik w I-for­mie /was/were + pod­miot

Prze­cze­nie: did not/didn’t + cza­sow­nik w I-szej for­mie /was/were + not

Zastosowanie

= Zda­rze­nia z prze­szło­ści, któ­re zosta­ły już zakoń­czo­ne oraz umiej­sco­wio­ne w danym punk­cie cza­so­wym, np.: Mike went to work two hours ago. = Mike wyszedł do pra­cy dwie godzi­ny temu.

= Wcze­śniej­sze zwy­cza­je, nawy­ki i czyn­no­ści powta­rzal­ne, np.: He smo­ked a lot when he lived in Paris. = Dużo palił, kie­dy miesz­kał w Pary­żu.

= Zda­rze­nia z prze­szło­ści, któ­re nastę­po­wa­ły po sobie, np.: He sto­od up, waved me and smi­led. = Wstał, poma­chał mi i się uśmiech­nął.

= Wyjąt­ko­we zda­rze­nia z prze­szło­ści, np.: Neil Arm­strong lan­ded on the moon in July 1969. = Neil Arm­strong wylą­do­wał na księ­ży­cu w lip­cu 1969 roku.

Czasownik w formie Past Simple

Jeśli cza­sow­nik koń­czy się na -e, doda­je­my -d zamiast -ed. Na przy­kład: like — liked.

Jeśli cza­sow­nik koń­czy się na -y poprze­dzo­ne spół­gło­ską (-dy, -ry, -sy, -vy, etc.) to y zamie­nia się w i przed doda­niem koń­ców­ki -ed. Na przy­kład:  stu­dystu­died.

Jeśli cza­sow­nik koń­czy się na -y i jest poprze­dzo­ny samo­gło­ską ( -ay, -ey, -oy, -uy, etc.) y nie ule­ga zmia­nie. Na przy­kład: playplay­ed, enjoyenjoy­ed.

Jeśli cza­sow­nik jed­no­sy­la­bo­wy zakoń­czo­ny jest spół­gło­ską poprze­dza­ną przez samo­gło­skę (np. stop) koń­co­wa spół­gło­ska jest podwa­ja­na przed doda­niem -ed, np.: stopstop­ped, thinthin­ned, planplan­ned.

Jeśli ta sytu­acja ma miej­sce w cza­sow­ni­kach wie­lo­sy­la­bo­wych, podwo­je­nie ostat­niej spół­gło­ski ma miej­sce w przy­pad­ku, gdy akcent pada na ostat­nią syla­bę, np.: pre­ferpre­fer­red.

Jeśli akcen­to­wa­na jest inna syla­ba niż ostat­nia spół­gło­ski koń­co­wej nie podwa­ja się. Dla przy­kła­du: hap­penhap­pe­ned, remem­berremem­be­red.

W Bri­tish English w cza­sow­ni­kach zakoń­czo­nych na -l koń­ców­ka ule­ga podwo­je­niu przed doda­niem -ed nie­za­leż­nie od tego, któ­ra syla­ba jest akcen­to­wa­na, np.: tra­vel  — tra­vel­led.

Nie podwa­ja­my ostat­niej spół­gło­ski, jeże­li cza­sow­nik koń­czy się na podwój­ną spół­gło­skę (-rt, -lp, -ng, etc.). Dla przy­kła­du: startstar­ted, helphel­ped.

Nie podwa­ja­my ostat­niej spół­gło­ski, jeże­li poprze­dza ją podwój­na samo­gło­ska (-oil, -eed), np.: boilboiled.

Nie podwa­ja­my y ani w na koń­cu cza­sow­ni­ka. Dla przy­kła­du: staystay­ed, sow  — sowed.

Zwroty & Wyrażenia

Makeup

Makeup vs. make up
Uwa­ga! Make up pisa­ne oddziel­nie posia­da inne zna­cze­nie:

To make up = sta­no­wić, wymy­śleć, zde­cy­do­wać, nad­go­nić.

Przy­kład:

You like to hear both sides befo­re you make up your mind. = Lubisz wysłu­chać dwóch stron zanim się zde­cy­du­jesz.

Grab a brush and put a lit­tle makeup

Chwyć za pędzel i zrób mały maki­jaż

Makeup = maki­jaż.

To put on makeup = malo­wać się.

Przy­kład:

She had chan­ged her clo­thes and washed the makeup from her face. = Ona zmnie­ni­ła swo­je ubra­nia i zmy­ła maki­jaż z twa­rzy.

Fade away

Hide the scars to fade away the sha­keup 

Zakryj bli­zny, by zni­we­lo­wać wstrząs

To fade away = znik­nąć, prze­kwit­nąć, zni­we­lo­wać, zakryć.

Przy­kład:

As the years pas­sed, the memo­ries faded away. = Wraz z upły­wem lat, wspo­mnie­nia się zatar­ły.

Shake up

Hide the scars to fade away the sha­ke up 

Zakryj bli­zny by zni­we­lo­wać wstrząs

To sha­ke up = wstrzą­sać, mie­szać, taso­wać, rekon­stru­ować.

Przy­kład:

Pour the ingre­dients into a con­ta­iner and sha­ke them up. = Wlej skład­ni­ki do pojem­ni­ka i potrzą­śnij

Fable

Idio­my z fuck
to fuck some­thing up = spie­przyć coś, np.:

I asked you to sign this papers — how could you fuck that up? = Pro­si­łam cię, abyś pod­pi­sał te papie­ry, jak mogłeś to spie­przyć?

to fuck up some­bo­dy = mieć prze­sra­ne, np.:

She’s been real­ly fuc­ked up sin­ce her parents’ divor­ce. = Ona ma prze­sra­ne, odkąd jej rodzi­ce się roz­wie­dli.

to fuck aro­und = opie­przać się, opierdalać,np.:

We’re not here to fuck aro­und — we have work to do. = Nie jeste­śmy tu po to, aby się opie­przać, mamy robo­tę do zro­bie­nia.

to fuck with some­bo­dy = igrać z kimś, np.:

Don’t fuck with me! Give me back my money! = Nie igraj ze mną, oddaj mi moje pie­nią­dze!

to fuck away = odwa­lić się, odpie­przyć się, trwo­nić, np.:

Stay the fuck away from me! = Odpieprz się ode mnie!

Here you go cre­ate ano­ther fable 

Pro­szę, zno­wu wymy­ślasz kolej­ną bajecz­kę

Fable = baj­ka, baśń.

To fable = zmy­ślać.

Przy­kład:

He wro­te a fan­ta­stic fable which he wan­ted to read to the rest of the class. = On napi­sał fan­ta­stycz­ną baśń, któ­ra chcie­li­śmy czy­tać do koń­ca zajęć.

Self-righteous

Self-righ­te­ous suici­de

Obłud­ne samo­bój­stwo

Self-righ­te­ous = zadu­fa­ny, prze­mą­drza­ły, obłud­ny, pyszał­ko­wa­ty, wynio­sły.

Przy­kład:

The Guar­dian publi­shed a rather self-righ­te­ous pie­ce enti­tled „The myth of mid­dle-class infla­tion”. = The Guar­dian opu­bli­ko­wał raczej obłud­ny kawa­łek  zaty­tu­ło­wa­ny  „Mit o infla­cji kla­sy śred­niej”.

Forsake

In your eyes, for­sa­ken me

W swo­ich oczach, zapo­mnia­łeś o mnie

To for­sa­ke = opusz­czać, porzu­cać, zanie­dbać, zanie­chać.

Przy­kład:

It was time for him to leave this God for­sa­ken pla­ce. = To był dla nie­go czas, aby opu­ścił to zapo­mnia­ne przez Boga miej­sce.

 

Lubi­cie Sys­tem Of A Down?

Podo­ba się Wam lek­cja na pod­sta­wie pio­sen­ki tego zespo­łu?

 

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

4 komentarze

 1. Wojtek

  Faj­na stro­na, bar­dzo rze­czo­wo i dokład­nie przed­sta­wio­ne tłu­ma­cze­nie (włącz­nie z przy­pi­sa­mi), pozdra­wiam i tak trzy­mać 🙂

 2. Lily White

  W tek­ście jest cały czas “Father (father)”, a nie:
  Father (mother)
  Father (bro­ther)
  Father (father)
  Father (fuck you)
  Zwłasz­cza ostat­ni wers kłu­je w oczy i nie wiem skąd się tu wziął.

 3. shiraishi

  W tym frag­men­cie pio­sen­ki woka­li­sta śpie­wa co inne­go a chór­ki co inne­go. Ja tam z kolei wyraź­nie sły­szę “fuc­ker”.

 4. Shaft

  … sło­wa, któ­re pada­ją w fina­le, o odda­niu ducha i o opusz­cze­niu przez Ojca to ostat­nie sło­wa Jezu­sa na krzy­żu… przy­naj­mniej wg nie­któ­rych ewan­ge­lii…
  I wte­dy wynio­sle samo­bój­stwo zysku­je zupeł­nie inne­go zna­cze­nia. Praw­da?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *