Bruno Mars — When I Was Your Man

Mimo że ma tyl­ko 165 cen­ty­me­trów wzro­stu, to moż­na go nazwać gigan­tem muzycz­nym. Bru­no Mars, a tak napraw­dę Peter Gene Her­nan­dez, zna się na rze­czy sko­ro prak­tycz­nie każ­dy jego kolej­ny sin­giel sta­je się prze­bo­jem.

Mię­dzy­na­ro­do­wą sła­wę zdo­był w roku 2010, kie­dy jego pio­sen­ka „Just The Way You Are” zaję­ła pierw­sze miej­sce na listach prze­bo­jów. Do tej pory wydał dwie pły­ty, „Doo-woops & Hooli­gans” i „Unor­tho­dox Juke­box”. Muzy­ka Mar­sa łączy ele­men­ty róż­nych gatun­ków muzycz­nych, od popu, przez rock, reg­gae, soul, aż po hip hop.

W reper­tu­arze Mar­sa znaj­dzie­my nie tyl­ko bez­tro­skie i popra­wia­ją­ce samo­po­czu­cie pio­sen­ki, np. zna­ne wszyst­kim „Loc­ked out of Heaven” i „Just The Way You Are”. Jego cza­ru­ją­cy głos jest tak­że stwo­rzo­ny do bal­lad o nie­speł­nio­nej miło­ści i roz­cza­ro­wa­niach, jed­ną z takich bal­lad jest wła­śnie „When I Was Your Man”. Oprócz nowych słó­wek, Pano­wie mogą przy oka­zji nauczyć się, jakich błę­dów nie popeł­niać, żeby nie stra­cić swo­jej uko­cha­nej.

Tekst pio­sen­ki Bru­no Mars — When I Was Your Man

Same bed but it feels just a lit­tle bit big­ger now
Our song on the radio but it don’t sound the same
When our friends talk abo­ut you, all it does is just tear me down
’Cau­se my heart bre­aks a lit­tle when I hear your name

It all just sounds like oooooh…
Mmm, too young, too dumb to reali­ze
That I should’ve bought you flo­wers
And held your hand
Should’ve gave you all my hours
When I had the chan­ce
Take you to eve­ry par­ty
’Cau­se all you wan­ted to do was dan­ce
Now my baby’s dan­cing
But she’s dan­cing with ano­ther man

My pri­de, my ego, my needs
And my sel­fish ways
Cau­sed a good strong woman
Like you to walk out my life
Now I never, never get to cle­an up the mess I made, ohh…
And it haunts me eve­ry time I clo­se my eyes

It all just sounds like oooooh…
Mmm, too young, too dumb to reali­ze
That I should’ve bought you flo­wers
And held your hand
Should’ve gave you all my hours
When I had the chan­ce
Take you to eve­ry par­ty
’Cau­se all you wan­ted to do was dan­ce
Now my baby’s dan­cing
But she’s dan­cing with ano­ther man

Altho­ugh it hurts
I’ll be the first to say that I was wrong
Oh, I know I’m pro­ba­bly much too late
To try and apo­lo­gi­ze for my mista­kes
But I just want you to know

I hope he buys you flo­wers
I hope he holds your hand
Give you all his hours
When he has the chan­ce
Take you to eve­ry par­ty
’Cau­se I remem­ber how much you loved to dan­ce
Do all the things I sho­uld have done
When I was your man
Do all the things I sho­uld have done
When I was your man

Tłu­ma­cze­nie Bru­no Mars — When I Was Your Man

To samo łóż­ko, ale wyda­je się teraz tro­chę więk­sze
Nasza pio­sen­ka w radiu nie brzmi już tak samo
Kie­dy nasi zna­jo­mi mówią o tobie, to mnie roz­dzie­ra
Bo moje ser­ce łamie się po tro­chu, gdy sły­szę two­je imię

To wszyst­ko brzmi jak oooooh…
Za mło­dy, za głu­pi, żeby zdać sobie spra­wę z tego
Że powi­nie­nem był kupo­wać tobie kwia­ty
I trzy­mać cię za rękę
Powi­nie­nem był poświę­cać tobie cały mój czas
Gdy tyl­ko mia­łem oka­zję
Zabie­rać cię na każ­dą impre­zę,
Bo cią­gle chcia­łaś tań­czyć
Teraz moje kocha­nie tań­czy
Ale z innym męż­czy­zną

Moja duma, moje ego, moje potrze­by
I moje ego­istycz­ne zacho­wa­nie
Spra­wi­ły, że tak dobra i sil­na kobie­ta
Jak ty ode­szła z moje­go życia
Nigdy nie napra­wię błę­dów, któ­re popeł­ni­łem
Drę­czy mnie to za każ­dym razem, gdy zamy­kam oczy

To wszyst­ko brzmi jak oooooh…
Za mło­dy, za głu­pi, żeby zdać sobie spra­wę z tego
Że powi­nie­nem był kupo­wać Tobie kwia­ty
I trzy­mać cię za rękę
Powi­nie­nem był poświę­cać tobie cały mój czas
Gdy tyl­ko mia­łem oka­zję
Zabie­rać cię na każ­dą impre­zę
Bo cią­gle chcia­łaś tań­czyć
Teraz moje kocha­nie tań­czy
Ale z innym męż­czy­zną

Mimo że to boli
Przy­znam jako pierw­szy, że zro­bi­łem źle
Wiem, że jest już pew­nie za póź­no
Żeby spró­bo­wać i prze­pro­sić za moje błę­dy
Chcę tyl­ko, żebyś wie­dzia­ła, że

Mam nadzie­ję, że on kupu­je tobie kwia­ty
I trzy­ma cię za rękę
Poświę­ca tobie cały swój czas
Gdy tyl­ko ma oka­zję
Zabie­ra cię na każ­dą impre­zę
Bo pamię­tam jak bar­dzo lubi­łaś tań­czyć
I robi wszyst­kie te rze­czy, któ­re ja powi­nie­nem był robić
Gdy byłem two­im męż­czy­zną
Robi wszyst­kie te rze­czy, któ­re ja powi­nie­nem był robić
Gdy byłem two­im męż­czy­zną

Gramatyka

It don’t

Our song on the radio but it don’t sound the same

Nasza pio­sen­ka w radiu nie brzmi już tak samo

Na pew­no sły­sze­li­ście w nie­jed­nej pio­sen­ce: she don’t, he don’t lub it don’t.

Nie wyni­ka to z nie­zna­jo­mo­ści gra­ma­ty­ki przez auto­ra tek­stu, jest to celo­wy zabieg, ponie­waż sło­wa muszą paso­wać do melo­dii tak, aby dało się je zaśpie­wać, miesz­cząc się w ryt­mie i w związ­ku z tym cza­sem trze­ba nagiąć zasa­dy gra­ma­ty­ki.

Kil­ka przy­kła­dów z innych pio­se­nek:

Ade­le „Rumo­ur Has It” – Just ’cau­se I said it, it don’t mean that I meant it

Alex Cla­re „Up All Night”– She don’t know what we do in our spa­re time

The Script „Bre­ake­ven” – Cos when a heart bre­aks, no, it don’t bre­ak even

The Poli­ce „Eve­ry Lit­tle Thing She Does Is Magic” – Eve­ry­thing she do just turns me on

Should have done something

Bru­no Mars uczy jak pod­ry­wać

Gdy tek­sty na pod­ryw typu: “Bola­ło, jak spa­dłaś z nie­ba?”, albo “Wie­rzysz w miłość od pierw­sze­go wej­rze­nia,  czy mam wejść jesz­cze raz?” wyda­ją się Wam tan­det­ne i okle­pa­ne, może­cie szu­kać natchnie­nia na nowe w tek­stach pio­se­nek Bru­no Mar­sa.

That I should’ve bought you flo­wers

Że powi­nie­nem był kupo­wać tobie kwia­ty

Should’ve gave you all my hours

Powi­nie­nem był poświę­cać tobie cały mój czas

Do all the things I sho­uld have done

I robi wszyst­kie te rze­czy, któ­re ja powi­nie­nem był robić

Do mówie­nia o sytu­acjach prze­szłych, któ­re powin­ny się wyda­rzyć, ale się nie wyda­rzy­ły uży­wa­my kon­struk­cji:

sho­uld + have + 3. for­ma cza­sow­ni­ka

Moż­na ją prze­tłu­ma­czyć jako: powi­nie­nem był coś zro­bić (ale nie zro­bi­łem)

Kon­struk­cja ta wyglą­da tak samo dla każ­dej oso­by i licz­by, czy­li w 3. oso­bie l.p nie powie­my:

She sho­uld has read it, tyl­ko She sho­uld have read it (cza­sow­nik sho­uld to jeden z cza­sow­ni­ków modal­nych, a po nich zawsze wystę­pu­je for­ma bez­oko­licz­ni­ka).

You sho­uld have told me abo­ut the par­ty. = Powi­nie­neś był powie­dzieć mi o przy­ję­ciu.

She sho­uld have been more gra­te­ful. = Powin­na była być bar­dziej wdzięcz­na.

Zwroty & Wyrażenia

Friend

When our friends talk abo­ut you

Kie­dy nasi zna­jo­mi mówią o tobie

Friend = przy­ja­ciel, przy­ja­ciół­ka, np.: They have been friends sin­ce chil­dho­od. = Oni są przy­ja­ciół­mi od dzie­ciń­stwa.

Na pew­no kie­dyś spo­tka­li­ście się ze słów­kiem: fal­se friend. Jego pod­sta­wo­we zna­cze­nie to oczy­wi­ście = fał­szy­wy przy­ja­ciel.

Poza tym w języ­ku angiel­skim okre­śla się tak wyra­zy, któ­re na pierw­szy rzut oka wyda­ją się mieć bar­dzo podob­ne zna­cze­nie do wyra­zów w języ­ku pol­skim. I tak jak fał­szy­wy przy­ja­ciel może utrud­niać nam życie, to angiel­skie fal­se friends mogą nam utrud­niać naukę języ­ka.

Oto naj­bar­dziej zna­ne fal­se friends:

actu­al­ly (= wła­ści­wie) vs. cur­ren­tly (= aktu­al­nie)

audi­tion (= casting) vs. bro­ad­cast (= audy­cja)

car­na­tion (= goź­dzik) vs. com­ple­xtion (= kar­na­cja)

data (= dane) vs. date (= data)

even­tu­al­ly (= w koń­cu) vs. alter­na­ti­ve­ly (= ewen­tu­al­nie)

mark (= znak, ślad) vs. brand (= mar­ka)

novel (= powieść) vs. short sto­ry, novel­la (= nowe­la)

pre­se­rva­ti­ve (= kon­ser­want) vs. con­dom (= pre­zer­wa­ty­wa)

sym­pa­the­tic (= współ­czu­ją­cy) vs. ple­asant (= sym­pa­tycz­ny)

Tear

All it does is just tear me down

To mnie roz­dzie­ra

To tear ozna­cza = drzeć lub roz­dzie­rać coś, np.: I tore my jeans on the fen­ce. = Podar­łam moje jean­sy, gdy prze­cho­dzi­łam przez płot.

Tak dla przy­po­mnie­nia, jest to cza­sow­nik nie­re­gu­lar­ny: teartoretorn.

Rze­czow­nik tear ozna­cza = łza, np.: When they final­ly met after 5 years, they were looking on each other with tears in the­ir eyes. = Gdy w koń­cu się spo­tka­li po 5 latach, patrze­li na sie­bie ze łza­mi w oczach.

War­to też zwró­cić uwa­gę na róż­ni­cę w wymo­wie cza­sow­ni­ka i rze­czow­ni­ka. Cza­sow­nik to tear wyma­wia­my: teə, a rze­czow­nik tear: tɪə.

Walk out

War­to wie­dzieć

to walk away = odejść, wyjść bez szwan­ku
to walk off = odejść nagle
to walk over some­bo­dy = wcho­dzić komuś na gło­wę
to walk the walk = poprzeć sło­wa czy­nem
to walk tall = dum­nie kro­czyć

Cau­sed a good strong woman like you to walk out my life

Spra­wi­ły, że tak dobra i sil­na kobie­ta jak ty ode­szła z moje­go życia

To walk out = odejść, wyjść.

Przy­kład:

He wal­ked out of the offi­ce and star­ted sho­uting at eve­ry­bo­dy. = Wyszedł z biu­ra i zaczął krzy­czeć na wszyst­kich.

Haunt

And it haunts me eve­ry time I clo­se my eyes

Drę­czy mnie to za każ­dym razem, gdy zamy­kam oczy

To haunt = nawie­dzać, drę­czyć, nie­po­ko­ić, np.: She was haun­ted by guilt after that acci­dent. = Po tym wypad­ku drę­czy­ło ją poczu­cie winy.

Haun­ted house = nawie­dzo­ny dom, np.: This is the most famo­us haun­ted house in our coun­try. = To jest naj­bar­dziej zna­ny nawie­dzo­ny dom w naszym kra­ju.

 

Lubi­cie muzy­kę Bru­no Mar­sa?

Co sądzi­cie o lek­cji na pod­sta­wie tej pio­sen­ki?

Zapra­sza­my do komen­to­wa­nia 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

3 komentarze

  1. sarrrka

    Bar­dzo ład­na pio­ne­ka, dla mnie wzru­sza­ją­ca i bar­dzo przy­jem­na lek­cja — fal­se friend — z któ­ry­mi do tej pory jesz­cze sie nie spo­tka­lam .. wiec coś nowe­go . 🙂

  2. Emilka

    Lubię tu zaglą­dać — cią­gle coś cie­ka­we­go tu znaj­du­ję . Tyl­ko mam pyta­nie — czy w aka­pi­cie o Tear — jako rze­czow­nik — w zda­niu ma być When they final­ly MEET after 5 years — czy może MET?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *