Red Hot Chili Peppers — Road Trippin’

Red Hot Chi­li Pep­pers jest nie­wąt­pli­wie jed­nym z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych, roc­ko­wych zespo­łów.  Bal­la­da „Road Trip­pin’” odno­si się do podró­ży, któ­rą trzej człon­ko­wie zespo­łu (bez per­ku­si­sty, któ­re­go rze­ko­mo nie było wów­czas w kra­ju) odby­li po wybrze­żach Kali­for­nii. 

Nie­któ­rzy utrzy­mu­ją, że tytu­ło­wa podróż, jest tyl­ko meta­fo­rą dla nało­gu (hero­iny), któ­re­mu odda­wa­li się wszy­scy człon­ko­wie zespo­łu poza per­ku­si­stą (stąd jego zni­ko­ma rola w utwo­rze).

Zapra­sza­my w języ­ko­wą podróż z zespo­łem Red Hot Chi­li Pep­pers! 🙂

Tekst pio­sen­ki Red Hot Chi­li Pep­pers — Road Trip­pin’

Road trip­pin’ with my two favo­ri­te allies
Ful­ly loaded we got snacks and sup­plies
It’s time to leave this town
It’s time to ste­al away
Let’s go get lost
Any­whe­re in the U.S.A.

Let’s go get lost
Let’s go get lost

Blue you sit so pret­ty
West of the one
Spar­kles light with yel­low icing
Just a mir­ror for the sun
Just a mir­ror for the sun
Just a mir­ror for the sun

The­se Smi­ling eyes are just a mir­ror for

So much as come befo­re tho­se bat­tles
Lost and won
This life is shi­ning more fore­ver in the sun
Now let us check our heads
And let us check the surf
Stay­ing high and dry’s
More tro­uble than it’s worth
In the sun

Just a mir­ror for the sun
Just a mir­ror for the sun
Just a mir­ror for the sun

The­se Smi­ling eyes are just a mir­ror for

In Big Sur we take some time to lin­ger on
We three hun­ky dory’s got our sna­ke­fin­ger on
Now let us drink the stars
It’s time to ste­al away
Let’s go get lost
Right here in the U.S.A

The­se smi­ling eyes are just a mir­ror for
The­se smi­ling eyes are just a mir­ror for
Your smi­ling eyes are just a mir­ror for

Tłu­ma­cze­nie Red Hot Chi­li Pep­pers — Road Trip­pin’

Podró­żu­jąc z moimi dwo­ma ulu­bio­ny­mi kum­pla­mi
W peł­ni obła­do­wa­ni mamy prze­ką­ski i zapa­sy 
Pora opu­ścić to mia­sto 
Pora się wymknąć 
Chodź­my się zgu­bić 
Gdzieś w USA 

Chodź­my się zgu­bić 
Chodź­my się zgu­bić 

Smut­na sie­dzisz taka pięk­na 
Jedy­na taka na zacho­dzie 
Migo­czą­ce świa­tła z żół­tą poświa­tą
Tyl­ko zwier­cia­dło dla słoń­ca 
Tyl­ko zwier­cia­dło dla słoń­ca 
Tyl­ko zwier­cia­dło dla słoń­ca 

Te uśmie­cha­ją­ce się oczy są tyl­ko zwier­cia­dłem dla

Tak wie­le jak przy­szło przed tymi bitwa­mi
Wygra­ny­mi i prze­gra­ny­mi
To życie roz­świe­tla się zawsze bar­dziej w słoń­cu
Teraz pozwól nam spraw­dzić nasze gło­wy 
I daj nam spraw­dzić fale 
Pozo­sta­jąc wyso­ko i sucho
Wię­cej pro­ble­mów niż to war­te 
W słoń­cu 

Tyl­ko zwier­cia­dło dla słoń­ca 
Tyl­ko zwier­cia­dło dla słoń­ca 
Tyl­ko zwier­cia­dło dla słoń­ca 

Te uśmie­cha­ją­ce się oczy są tyl­ko zwier­cia­dłem dla

W Big Sur znaj­dzie­my tro­chę cza­su by się poszla­jać
My trzej faj­ni goście słu­cha­my Sna­ke­fin­ge­ra
Teraz pozwól nam spi­jać gwiaz­dy 
Czas się stad wymknąć
Chodź­my się zgu­bić
Wła­śnie tutaj w USA 

Te uśmie­cha­ją­ce się oczy są tyl­ko zwier­cia­dłem dla
Te uśmie­cha­ją­ce się oczy są tyl­ko zwier­cia­dłem dla 
Two­je uśmie­cha­ją­ce się oczy są tyl­ko zwier­cia­dłem dla

Zwroty & Wyrażenia

Road trip

Road trip­pin’ with my two favo­ri­te allies

Podró­żu­jąc z moimi dwo­ma ulu­bio­ny­mi kum­pla­mi

Road trip = wyciecz­ka.

To road trip = podró­żo­wać.

Przy­kład:

Did you enjoy your road trip to Paris? = Czy podo­ba­ła Ci się Two­ja wyciecz­ka do Pary­ża?

Steal away

It’s time to ste­al away

Pora się wymknąć 

To ste­al away = wymknąć się, wykraść, np.: We didn’t want to wake them up, so we sto­le away. = Nie chcie­li­śmy ich budzić, więc się wymknę­li­śmy.

Get lost

Let’s go get lost

Chodź­my się zgu­bić 

To get lost = zgu­bić się, spa­dać, odwa­lić się, zgi­nąć, np.: Get lost! = Spa­daj!

Blue

Wer­sja alter­na­tyw­na

Poza ofi­cjal­nym tele­dy­skiem zawie­ra­ją­cym instru­men­ty smycz­ko­we, ist­nie­je tak­że wer­sja alter­na­tyw­na, któ­ra opie­ra się wyłącz­nie na gita­rach. Podob­no pio­sen­ka powsta­ła, na cam­pin­gu, przy ogni­sku.

Blue you sit so pret­ty

Smut­na sie­dzisz taka pięk­na 

Blue = smut­ny, np.: I am just feeling blue. = Po pro­stu mi smut­no.

Icing

Spar­kles light with yel­low icing

Migo­czą­ce świa­tła z żół­tą poświa­tą

Icing = lukier, powło­ka, poświa­ta, np.: I like donuts with icing. = Lubię pącz­ki z lukrem.

Sun

Just a mir­ror for the sun

Tyl­ko zwier­cia­dło dla słoń­ca 

Sun = słoń­ce, np.: The sun is shi­ning. = Świe­ci słoń­ce.

Linger on

In Big Sur we take some time to lin­ger on

W Big Sur znaj­dzie­my tro­chę cza­su by się poszla­jać

To lin­ger on = pozo­stać, trwać, posza­leć, tra­cić, utrzy­mać, poszla­jać, np.: Don’t lin­ger on that pro­blem so long. = Nie trać tyle cza­su na roz­wią­za­niu tego pro­ble­mu.

Hunky-dory

We three hun­ky dory’s got our sna­ke­fin­ger on

My trzej faj­ni goście słu­cha­my Sna­ke­fin­ge­ra

Hun­ky-dory  = faj­ny, kla­wy, dobrze zbu­do­wa­ny, np.: In fact, it’s hun­ky-dory, eve­ry­thing goes gre­at. = W zasa­dzie, jest faj­nie, wszyst­ko dobrze idzie.

Sam przy­miot­nik hun­ky ozna­cza = przy­stoj­ny, atrak­cyj­ny, np.: He is your typi­cal hot and hun­ky but poli­te type of guy. = On jest two­im typo­wym, gorą­cym i przy­stoj­nym, ale kul­tu­ral­nym rodza­jem face­ta.

Słowo o kolorach

W tej pio­sen­ce może­my spo­tkać się nazwa­mi kolo­rów, któ­re mają tutaj zupeł­nie inne zna­cze­nie. Prze­ko­naj­cie się sami, jak ina­czej moż­na jesz­cze wyko­rzy­stać kolo­ry 🙂

Black

Can I meet Sna­ke­fin­ger in Big Sur?

W pio­sen­ce poja­wia­ją się nazwy Big Sur i Sna­ke­fin­ger. Czy wie­cie, co one zna­czą?

Big Sur to region poło­żo­ny przy cen­tral­nym wybrze­żu Kali­for­nii, w Sta­nach Zjed­no­czo­nych.

Z kolei Sna­ke­fin­ger odno­si się do angiel­skie­go muzy­ka, kom­po­zy­to­ra, skrzyp­ka i woka­li­sty Phi­li­pa Char­le­sa Lith­ma­na, któ­ry żył w latach 1949 -1987. Pod­czas gry na swo­im ulu­bio­nym instru­men­cie, jego przy­ja­cie­le zauwa­ży­li brak kości w jed­nym pal­cu i nada­li mu przy­do­mek Sna­ke­fin­ger.

to black out = zemdleć, stra­cić przy­tom­ność

black she­ep = czar­na owca

black tie = for­mal­ny (strój)

black­ma­il = szan­taż

to be in the black = wyjść na pro­stą, wyjść z dłu­gów, prze­ci­wień­stwo to be in the red

black and blue = posi­nia­czo­ny, pobi­ty

black and whi­te = jasne, oczy­wi­ste

Blue

blue funk = depre­sja

blue print = odcisk (linii papi­lar­nych, zębów)

blue-col­lar wor­kers = pra­cow­ni­cy fizycz­ni

blu­epen­cil = edy­to­wać, popra­wiać

once in a blue moon = bar­dzo rzad­ko

true blue = wier­ny, lojal­ny, uczci­wy

Brown

brown nose = lizus

brown out = brak w dosta­wie prą­du, elek­trycz­no­ści

to do it up brown = robić coś dokład­nie, skru­pu­lat­nie

in a brown stu­dy = zamy­ślo­ny

Grey

grey area = obszar nie­zba­da­ny

grey mat­ter = sza­re komór­ki

Green

gre­en light = zie­lo­ne świa­tło

to be gre­en with envy = zie­lo­ny z zazdro­ści

having a gre­en thumb = mieć dobrą rękę (do upra­wy roślin)

Pink

to be in the pink = zdro­wy

pink lady = drink alko­ho­lo­wy

pink slip = zawia­do­mie­nie o zwol­nie­niu z pra­cy

pink-col­lar wor­kers = pra­cow­ni­cy biu­ro­wi (kobie­ty)

pin­kies = małe pal­ce

Red

red eye = gorą­cy (np. entu­zjazm), namięt­ny.

red-hot = pod­nie­ca­ją­cy

red­neck = wie­śniak

red tape = biu­ro­kra­cja

red-faced = zawsty­dzo­ny

red-han­ded = na gorą­cym uczyn­ku

to be in the red = zadłu­żo­ny

to see red = wściec się

White

whi­te as a she­et = bia­ły jak prze­ście­ra­dło

whi­te lie = nie­szko­dli­we, nie­win­ne kłam­stwo

whi­te paper = raport rzą­do­wy

whi­te tie = for­mal­ny ubiór

whi­te-col­lar wor­kers = pra­cow­ni­cy umy­sło­wi

Yellow

yel­low = tchórz­li­wy

yel­low press = pra­sa bru­ko­wa, tablo­idy

yel­low-dog = tchórz

 

Czy ta lek­cja była według Was hun­ky-dory? 😉

 

Pole­ca­my dobre miej­sce dla fanów zespo­łu:

RHCPmania.pl — wszyst­ko o Red Hot Chi­li Pep­pers

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

2 komentarze

  1. shiraishi

    “Stay­ing high and dry — more tro­uble than it’s worth” to raczej “Bez­piecz­ne życie nie jest war­te takie­go zachodu/starania”.

  2. mm

    Z tego co się orien­tu­ję frag­ment “Blue you sit so pret­ty West of the One” odno­si się do nie­bie­skie­go Oce­anu Spo­koj­ne­go na Zachód od sta­no­wej Jedyn­ki, a nie idio­mu smut­ku… Sta­no­wa jedyn­ka bie­gnie przez wspo­mnia­ny póź­niej region Big Sur…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *