Bon Jovi — Livin’ On A Prayer

Boha­te­ro­wie pio­sen­ki  Bon Jovi „Livin on a pray­er” Tom­my i Gina bory­ka­ją się z trud­no­ścia­mi finan­so­wy­mi i z led­wo­ścią wią­żą koniec z koń­cem. Jed­nak posta­na­wia­ją wal­czyć o swo­ją przy­szłość, szczę­ście i miłość. I cho­ciaż nie wie­dzą, czy uda im się to osią­gnąć to spró­bu­ją, bo prze­cież mają sie­bie.

Pew­ne słyn­ne powie­dze­nie mówi: „Jak trwo­ga to do Boga”. Spraw­dza się ono w wie­lu przy­pad­kach. Teraz wyjąt­ko­wo traf­ne może się wyda­wać wszyst­kim matu­rzy­stom, któ­rzy wkła­da­ją wszyst­kie siły w to, aby ich egza­mi­ny poszły jak naj­le­piej. Ale zmar­twie­nia doty­czą­ce szko­ły to nie jedy­ne, jakie towa­rzy­szą czło­wie­ko­wi w życiu.

Tekst pio­sen­ki Bon Jovi — Livin’ On A Pray­er

[Once upon a time
Not so long ago]

Tom­my used to work on the docks
Union’s been on stri­ke
He’s down on his luck…it’s tough, so tough
Gina works the diner all day
Wor­king for her man, she brings home her pay
For love — mmm…for love

She says: We’ve got to hold on to what we’ve got
It doesn’t make a dif­fe­ren­ce
If we’ll make it or not
We’ve got each other and that’s a lot
For love — we’ll give it a shot

Ooh, we’re half way the­re
Who­ah, livin’ on a pray­er
Take my hand and we’ll make it — I swe­ar
Who­ah, livin’ on a pray­er

Tommy’s got his six string in hock
Now he’s hol­ding in what he used
To make it talk — so tough, it’s tough
Gina dre­ams of run­ning away
When she cries in the night
Tom­my whi­spers: Baby it’s okay
Some­day

We’ve got to hold on to what we’ve got
‘It doesn’t make a dif­fe­ren­ce
If we’ll make it or not
We’ve got each other and that’s a lot
For love — we’ll give it a shot

Ooh, we’re half way the­re
Who­ah, livin’ on a pray­er
Take my hand and we’ll make it — I swe­ar
Who­ah, livin’ on a pray­er
Livin’ on a pray­er

Ooh, we’ve got to hold on ready or not
You live for the fight when it’s all that you’ve got

Ooh, we’re half way the­re
Who­ah, livin’ on a pray­er
Take my hand and we’ll make it — I swe­ar
Who­ah, livin’ on a pray­er
Livin’ on a pray­er

Tłu­ma­cze­nie Bon Jovi — Livin’ On A Pray­er

[Daw­no daw­no temu,
jed­nak nie tak daw­no]

Tom­my pra­co­wał w dokach
Zwią­zek zaczął strajk
Ma pecha… a to trud­ne, bar­dzo trud­ne
Gina pra­cu­je w barze przez cały dzień
Pra­cu­jąc dla swo­je­go face­ta, przy­no­si do domu wypła­ty
Dla miło­ści- mmm… dla miło­ści

Mówi: mamy wytrwać w tym, co mamy
Nie ma żad­nej róż­ni­cy
Czy damy radę czy nie
Mamy sie­bie a to jest wie­le
Dla miło­ści — damy jej szan­sę

Ooh, jeste­śmy w poło­wie dro­gi
Who­ah, spę­dza­jąc życie na modli­twie
Chwyć mnie za rękę a damy radę — przy­się­gam
Who­ah, spę­dza­jąc życie na modli­twie.

Tom­my zasta­wił swo­ją gita­rę
Teraz trzy­ma się tego, co kie­dyś
Roz­ma­wiać jest tak trud­no, jest trud­no
Gina marzy o tym by uciec
Kie­dy pła­cze w nocy
Tom­my szep­cze: Skar­bie wszyst­ko będzie dobrze
Pew­ne­go dnia

Mamy wytrwać w tym, co mamy
Nie ma żad­nej róż­ni­cy
Czy damy radę czy nie
Mamy sie­bie a to jest wie­le
Dla miło­ści — daj­my jej szan­sę

Ooh, jeste­śmy w poło­wie dro­gi
Who­ah, żyjąc na modli­twie
Chwyć mnie za rękę a damy radę- przy­się­gam
Who­ah, spę­dza­jąc życie na modli­twie
Spę­dza­jąc życie na modli­twie

Mamy wytrwać, czy jeste­śmy goto­wi, czy nie
Żyjesz żeby wal­czyć bo masz już tyl­ko to

Ooh, jeste­śmy w poło­wie dro­gi
Who­ah, spę­dza­jąc życie na modli­twie
Chwyć mnie za rękę a damy radę — przy­się­gam
Who­ah, spę­dza­jąc życie na modli­twie
Spę­dza­jąc życie na modli­twie

Gramatyka

Have got

Have got — budo­wa
Cza­sow­nik ten ma dwie for­my:
have got (w skró­cie = ‘ve got) przy I, you, we, they oraz has got (w skró­cie = ‘s got) przy he, she, it.

W pio­sen­ce cza­sow­nik have got został uży­ty kil­ka­krot­nie wska­zu­jąc na stan posia­da­nia cze­goś.

To have got = mieć, posia­dać.

Przy­kła­dy z pio­sen­ki:

We’ve got to hold on to what we’ve got

Mamy się trzy­mać, tego co posia­da­my ( w domy­śle: musi­my)

 

We’ve got each other and that’s a lot

Mamy sie­bie nawza­jem a to bar­dzo wie­le

 

Tom­my’s got his six string in hock

Tom­my ma gita­rę w lom­bar­dzie

 

You live for the fight when it’s all that you’ve got 

Żyjesz żeby wal­czyć, bo masz już tyl­ko to

Zwroty & wyrażenia

Be down on one’s luck

To be down on one’s luck = mieć pecha (z powo­du bra­ku pie­nię­dzy, utra­ty pra­cy), np.: Tom’s being down on his luck sin­ce he’s lost his job. = Tom ma pecha odkąd stra­cił pra­cę.

Z pio­sen­ki:

He’s down on his luck

On ma pecha

Give something a shot

To give some­thing a shot = spró­bo­wać cze­goś, wypró­bo­wać, dać szan­sę.

W utwo­rze:

For love — we’ll give it a shot

Dla miło­ści damy sobie szan­sę

Halfway

W pio­sen­ce uży­te zosta­ło słów­ko hal­fway.

Jest to rze­czow­nik zło­żo­ny z dwóch mogą­cych wystę­po­wać samo­ist­nie wyra­zów: half = poło­wa oraz way = dro­ga.

Hal­fway = w poło­wie dro­gi, na pół­met­ku.

To be hal­fway the­re = być w poło­wie dro­gi, np.: After three hours of wal­king they noti­ced they weren’t even hal­fway the­re. = Po trzech godzi­nach cho­dze­nia zauwa­ży­li, że nie byli nawet w poło­wie dro­gi.

Przy­kład z pio­sen­ki:

We’re hal­fway the­re

Jeste­śmy w poło­wie dro­gi (do celu)

Living on a prayer

To be living on a pray­er = spę­dzać życie na modli­twie, np.: Living on a pray­er made her life more endu­ra­ble. = Spę­dza­nie życia na modli­twie uczy­ni­ło je bar­dziej zno­śnym.

Z refre­nu:

Livin’ on a pray­er

Żyjąc modli­twą, spę­dza­jąc życie na modli­twie

Make it

Cza­sow­nik to make it ma kil­ka cie­ka­wych zna­czeń.

Naj­pierw przy­kład z pio­sen­ki:

Take my hand and we’ll make it — I swe­ar

Weź mnie za rękę, damy radę, przy­się­gam

To make it =

To make it — pod­su­mo­wa­nie
1. to make it = to mana­ge
2. to make it = to meet a deadli­ne
3. to make it = to suc­ce­ed
4. to make it = to be able to go to an appo­in­ted meeting
5. to make it = to survi­ve
6. to make it = to go thro­ugh
7. to make it = in phra­se: What time is it?

= dać radę (coś zro­bić), np.: I real­ly don’t know if I’ll make it with rede­co­ra­ting the house on my own. = Napraw­dę nie wiem czy dam radę z odno­wie­niem miesz­ka­nia samo­dziel­nie.

= zdą­żyć, zro­bić coś na czas, np.: Sue has to hur­ry up, other­wi­se she won’t make it with the report for today’s meeting. = Sue musi się pospie­szyć, w prze­ciw­nym razie nie zdą­ży na czas z rapor­tem na dzi­siej­sze spo­tka­nie.

= odnieść suk­ces, np.: No one belie­ved that Gra­ham would make it in the con­test, but sur­pri­sin­gly he did. = Nikt nie wie­rzył, że Gra­ham odnie­sie suk­ces w kon­kur­sie, ale o dzi­wo zro­bił to.

= być w sta­nie pójść na umó­wio­ne spo­tka­nie, np.: I’m sno­wed under with work, but I’ll make it to your bith­day par­ty, I pro­mi­se. = Jestem przy­gnie­cio­na pra­cą, ale będę w sta­nie przyjść na two­je przy­ję­cie uro­dzi­no­we, obie­cu­ję.

= prze­żyć (poważ­ny wypa­dek), np.: Twen­ty-five people are con­si­de­red to make it from the explo­sion. = Uwa­ża się, że dwa­dzie­ścia pięć osób prze­ży­ło wybuch.

= prze­trwać, przejść przez (cho­ro­bę, trud­ne doświad­cze­nia), np.: If it wasn’t for the doctors’ help, she wouldn’t have made it thro­ugh her ilness. = Gdy­by nie pomoc leka­rza, ona nie prze­ży­ła­by swo­jej cho­ro­by.

W wyra­że­niu — What time do you make it? = Któ­ra jest u Cie­bie godzi­na?, np.: My watch must have bro­ken down. What time do you make it? = Mój zega­rek musiał się zepsuć. Któ­ra jest u cie­bie godzi­na?

Have something in hock

To have some­thing in hock = oddać w zastaw, zasta­wić w lom­bar­dzie, np.: He has almost all his wife’s jewels in hock. = On oddał w zastaw pra­wie całą biżu­te­rię swo­jej żony.

Z utwo­ru:

Tom­my’s got his six string in hock

Tom­my zasta­wił swo­ją gita­rę w lom­bar­dzie

Be on strike

To be on stri­ke = straj­ko­wać, np.: Harvey could’t come back from his holi­days for the air­li­nes were on stri­ke. = Harvey nie mógł wró­cić z waka­cji, ponie­waż linie lot­ni­cze zastraj­ko­wa­ły.

Z pio­sen­ki:

Union’s been on stri­ke 

Zwią­zek roz­po­czął strajk

Hold in

To hold in = mieć w powa­ża­niu, doce­niać.

Z pio­sen­ki:

Now he’s hol­ding in what he used

Teraz sza­nu­je to, co miał kie­dyś

Zasto­so­wa­nie cza­sow­ni­ka to hold in w wie­lu kon­tek­stach:

Słów­ka z pio­sen­ki
diner = nie­dro­ga restau­ra­cja, przy­droż­ny bar, np.: The crowd is so big that the­re is no other chan­ce for us to eat but in a diner. = Tłum jest tak duży, że nie ma innej szan­sy żeby­śmy zje­dli jak tyl­ko w przy­droż­nym barze.

diner = oso­ba jedzą­ca (w restau­ra­cji), gość, np.: Today all diners are having a 50% disco­unt for the des­sert. = Dzi­siaj wszy­scy goście mają 50% zniż­ki na deser.

Six string = potocz­ne okre­śle­nie gita­ry, np.: For my first sala­ry I’ve bought a brand news six string. = Za swo­ją pierw­szą wypła­tę kupi­łam cał­kiem nowiut­ką gita­rę.

To hold (sb) in vene­ra­tion = czcić, np.: I’ve never seen any­one, who would hold his boss in vene­ra­tion that much. = Nigdy nie widzia­łem niko­go, kto czcił­by swo­je­go sze­fa tak bar­dzo.

To hold (sth) in deme­sne = posia­dać na wła­sność, np.: The famo­us rail­way tyco­on holds two man­sions, three cars and a yacht in deme­sne. = Sław­ny poten­tat kole­jo­wy posia­da na wła­sność dwie posia­dło­ści, trzy samo­cho­dy i jacht.

To hold (sb) in deten­tion= trzy­mać w wię­zie­niu, np.: They hold in deten­tion only juve­ni­le cri­mi­nals. = Oni trzy­ma­ją w wię­zie­niu tyl­ko mło­do­cia­nych prze­stęp­ców.

To hold (sb) in good ste­ad = przy­dać się komuś, np.: Terry’s expe­rien­ce held him in good ste­ad. = Przy­da­ło mu się jego doświad­cze­nie.

To hold (sth) in one’s hands = trzy­mać w rękach, np.: She held the bro­ken glass in her hands very care­ful­ly. = Trzy­ma­ła w rękach roz­bi­te szkło bar­dzo ostroż­nie.

To hold (sth) in a posi­tion = trzy­mać coś  w pozy­cji, np. He was hol­ding the gun in posi­tion as if it was ready to sho­ot. = Trzy­mał broń w pozy­cji jak­by była przy­go­to­wa­na do strza­łu.

To hold (sb) in high regard = mieć dla kogoś wie­le sza­cun­ku, np.: Tina dodin’t hold me in high regard when we first met. = Tina nie mia­ła dla mnie wie­le sza­cun­ku, kie­dy spo­tka­ły­śmy się po raz pierw­szy.

To hold (sth) in a pla­ce = przy­trzy­mać coś w miej­scu, np.: Lau­ra was affra­id of the dog, so its owner held it in a pla­ce when she was pas­sing by. = Lau­ra bała się psa, więc jego wła­ści­ciel przy­trzy­mał go w miej­scu, kie­dy on prze­cho­dzi­ła obok.

To hold one’s sto­mach = wcią­gnąć brzuch, np.: Why are you con­stan­tly hol­ding your sto­mach? = Dla­cze­go sta­le wcią­gasz brzuch?

To hold (sb) in the palm of one’s hand = trzy­mać kogoś w gar­ści, np.: He held the audien­ce in the palm of his hand. = Trzy­mał publicz­ność w gar­ści.

Swear

Take my hand and we’ll make it — I swe­ar

Weź mnie za rękę, damy radę, przy­się­gam

5 x pay
pay = wypła­ta, pła­ca, wyna­gro­dze­nie, np.: ”Is this my who­le pay?”, he asked with regret in his voice. = ”Czy to cała moja wypła­ta?” zapy­tał z żalem w gło­sie.

to pay = pła­cić, wypła­cać pen­sję, np.: I hope they will pay us our money this time! = Mam nadzie­ję, że tym razem wypła­cą nam pie­nią­dze!

pay day = dzień wypła­ty, np.: If he comes from work later, she knows that’s the pay­day. = Jeśli on wra­ca póź­niej z pra­cy, ona wie, że jest dzień wypła­ty.

to pay = opła­cać, uisz­czać, np.: Sha­ron paid for her lan­gu­age cour­se but has never shown up. = Sha­ron opła­ci­ła swój kurs języ­ko­wy, ale nigdy się nie poja­wi­ła.

to pay off = opła­cać się, np.: I knew you would reali­se that lear­ning more will pay off one day. = Wie­dzia­łam, że zdasz sobie spra­wę, że wię­cej nauki pew­ne­go dnia się opła­ci.

To swe­ar = przy­się­gać, obie­cy­wać, prze­kli­nać, zaprzy­się­gać.

Uży­cie to swe­ar w zwro­tach i wyra­że­niach:

Swe­ar word/swearword = prze­kleń­stwo, brzyd­kie sło­wo, np.: Why do they use so many swe­ar­words whi­le they are spe­aking? = Dla­cze­go oni uży­wa­ją tylu prze­kleństw kie­dy mówią?

To swe­ar feal­ty = przy­się­gać wier­ność, np.: Eve­ry sol­dier swe­ars feal­ty to the army. = Każ­dy żoł­nierz przy­się­ga wier­ność armii.

To swe­ar blind/swear up and down/swear black and blue = zakli­nać się na wszyst­kie świę­to­ści, np.: In the court, Cathy swo­re blind that she didn’t ste­al the jewe­le­ry. = W sądzie, Cathy zakli­na­ła się na wszyst­kie świę­to­ści, że nie ukra­dła tej biżu­te­rii.

Wooden swe­ar = demon­stra­cyj­ne trza­śnię­cie drzwia­mi, np.: She ran out of the house with a wooden swe­ar. = Wybie­gła z domu demon­stra­cyj­nie trza­ska­jąc drzwia­mi.

To swe­ar (sb) in = zaprzy­się­gać kogoś, np.: The board swo­re Ted in as a inter­pre­ter. = Komi­sja zaprzy­się­gła Teda na tłu­ma­cza.

To swe­ar an oath = zło­żyć przy­się­gę, np.: Am I late for the cere­mo­ny? Have they sworn an oath alre­ady? = Czy spóź­ni­łam się na cere­mi­nię? Czy oni już zło­ży­li przy­się­gę?

To swe­ar off (sth) = odma­wiać sobie cze­goś, np.: When she disco­ve­red her heart pro­blems, she swo­re off drin­king cof­fee. = Kie­dy dowie­dzia­ła się o swo­ich pro­ble­mach z ser­cem, odmó­wi­ła sobie picia kawy.

To swe­ar like a trooper/longshoreman/bargee = kląć jak szewc, np.: If he handn’t sworn like a tro­oper, I would have even liked him. = Gdy­by nie klął jak szewc nawet bym go polu­bił.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

2 komentarze

  1. Kristina ;)

    Bon Jovi moja miłość ! Angiel­ski nie jest moją moc­ną stro­ną, boję sie go uży­wać, bo wsty­dze się, że powiem coś nie tak. Czas prze­ła­mać barie­rę wsty­du i wziąć sie do robo­ty. Mam nadzie­je, że z pomo­ca Waszej stro­ny to sie uda. Uwiel­bim śpie­wać, choć nie potra­fie :p Pozdra­wiam 😉

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *