David Guetta ft. Sia — Titanium

„Tita­nium” to sin­gel Davi­da Guet­ty oraz austra­lij­skiej artyst­ki Sii z albu­mu „Nothing but the Beat”.

Zapra­sza­my na lek­cję angiel­skie­go z pio­sen­ką o wewnętrz­nej sile i nie­złom­no­ści, któ­rej potrze­ba nam nawet pod­czas nauki języ­ka obce­go 😉

Tekst pio­sen­ki David Guet­ta ft. Sia — Tita­nium

You sho­ut it out
But I can’t hear a word you say
I’m tal­king loud not say­ing much
I’m cri­ti­ci­zed
But all your bul­lets rico­chet
Sho­ot me down, but I get up

I’m bul­let­pro­of, nothing to lose
Fire away, fire away
Rico­chet, you take your aim
Fire away, fire away

You sho­ot me down but I won’t fall
I am tita­nium
You sho­ot me down but I won’t fall
I am tita­nium
I am tita­nium

Cut me down
But it’s you who’ll have fur­ther to fall
Ghost town and haun­ted love
Raise your voice, sticks and sto­nes may bre­ak my bones
I’m tal­king loud not say­ing much

I’m bul­let­pro­of, nothing to lose
Fire away, fire away
Rico­chet, you take your aim
Fire away, fire away

You sho­ot me down but I won’t fall
I am tita­nium
You sho­ot me down but I won’t fall
I am tita­nium
I am tita­nium
I am tita­nium

Sto­ne-hard, machi­ne gun
Firing at the ones who run
Sto­ne-hard as bul­let­pro­of glass

You sho­ot me down but I won’t fall
I am tita­nium
You sho­ot me down but I won’t fall
I am tita­nium
You sho­ot me down but I won’t fall
I am tita­nium
You sho­ot me down but I won’t fall
I am tita­nium
I am tita­nium 
I am tita­nium

Tłu­ma­cze­nie David Guet­ta ft. Sia — Tita­nium

Wykrzy­ku­jesz to
Ale nie mogę usły­szeć ani sło­wa
Mówię gło­śno, nie wyra­ża­jąc wie­le
Jestem kry­ty­ko­wa­na
Ale wszyst­kie two­je poci­ski odbi­ja­ją się
Postrze­lasz mnie, ale się pod­no­szę

Jestem kulo­od­por­na, nic do stra­ce­nia
Śmia­ło strze­laj, śmia­ło strze­laj
Ryko­szet, namie­rzasz cel
Śmia­ło strze­laj, śmia­ło strze­laj

Zastrze­lisz mnie, ale nie upad­nę
Jestem z tyta­nu
Zastrze­lisz mnie, ale nie upad­nę
Jestem z tyta­nu
Jestem z tyta­nu

Zabi­jasz mnie
Ale to Ty jesteś tym, któ­ry upad­nie dalej
Mia­sto duchów i nawie­dzo­nej miło­ści
Pod­nieś głos, kije i kamie­nie kości mi poła­mią
Mówię gło­śno, nie wyra­ża­jąc wie­le

Jestem kulo­od­por­na, nic do stra­ce­nia
Śmia­ło strze­laj, śmia­ło strze­laj
Ryko­szet, namie­rzasz cel
Śmia­ło strze­laj, śmia­ło strze­laj

Zastrze­lisz mnie, ale nie upad­nę
Jestem z tyta­nu
Zastrze­lisz mnie, ale nie upad­nę
Jestem z tyta­nu
Jestem z tyta­nu
Jestem z tyta­nu

Twar­dy jak kamień kara­bin maszy­no­wy,
Strze­la­ją­cy do tych, któ­rzy ucie­ka­ją,
Twar­dy jak kamień, jak kulo­od­por­na szy­ba

Zastrze­lisz mnie, ale nie upad­nę
Jestem z tyta­nu
Zastrze­lisz mnie, ale nie upad­nę
Jestem z tyta­nu
Zastrze­lisz mnie, ale nie upad­nę
Jestem z tyta­nu
Zastrze­lisz mnie, ale nie upad­nę
Jestem z tyta­nu
Jestem z tyta­nu
Jestem z tyta­nu

Zwroty & Wyrażenia

Shout something out

Sho­ut & com­pa­ny

It’s my sho­ut. = Teraz ja sta­wiam.

to give sb a sho­ut = dawać komuś znać

to sho­ut at sb = krzy­czeć na kogoś

to sho­ut some­bo­dy down = zakrzy­czeć kogoś (tak że nie sły­chać, co mówi)

to sho­ut at the top of your voice = krzy­czeć na całe gar­dło

You sho­ut it out

Wykrzy­ku­jesz to

To sho­ut some­thing out = wykrzy­czeć coś.

Przy­kład:

An offi­cer was sho­uting out orders. = Poli­cjant wykrzy­ki­wał roz­ka­zy.

Bullet

But all your bul­lets rico­chet

Ale wszyst­kie two­je poci­ski odbi­ja­ją się

Bul­let = pocisk, kula, np.: She was hit by an assassin’s bul­let. = Tra­fił ją pocisk zama­chow­ca.

Ricochet

But all your bul­lets rico­chet

Ale wszyst­kie two­je poci­ski odbi­ja­ją się

To rico­chet = odbi­jać się ryko­sze­tem (odbi­cie się przed­mio­tu lecą­ce­go od jakiejś prze­szko­dy, powo­du­ją­ce zmia­nę kie­run­ku dal­sze­go lotu) , np.: The ball rico­che­ted off the goal­ke­eper and into the net. = Pił­ka odbi­ła się ryko­sze­tem od bram­ka­rza i tra­fi­ła do siat­ki.

Shoot down

Pol­ski cover!
Dużą popu­lar­no­ścią w sie­ci cie­szył się cover tego utwo­ru nagra­ny przez Doro­tę Rab­czew­ską, któ­ry był nomi­no­wa­ny w kate­go­rii Cover roku, a czar­no-bia­ły tele­dysk z Dodą w roli głów­nej emi­to­wa­ła m.in. wło­ska sta­cja muzycz­na For Music TV. 

Sho­ot me down, but I get up

Postrze­lasz mnie, ale się pod­no­szę

To sho­ot something/ some­one down = zastrzelić/zestrzelić coś/kogoś, np.: The pla­ne was shot down by mista­ke. = Samo­lot został przez pomył­kę zestrze­lo­ny.

To sho­ot = strze­lać, np.: He shot him in his leg. = Postrze­lił go w nogę.

Get up

Sho­ot me down, but I get up

Postrze­lasz mnie, ale się pod­no­szę

To get up = wstać z łóż­ka, pod­nieść się, np.: What time do you usu­al­ly get up? = O któ­rej godzi­nie zazwy­czaj wsta­jesz?

Cut down

Cut me down

Zabi­jasz mnie

To cut some­bo­dy down = zabić kogoś, np.: He tried to cut me down with a kni­fe. = Pró­bo­wał mnie zabić nożem.

To cut some­thing down = zre­du­ko­wać coś, np.: How can you cut down the risk of can­cer? = Jak możesz zre­du­ko­wać ryzy­ko zacho­ro­wa­nia na raka?

To cut down on some­thing = ogra­ni­czyć coś, np.: I have to cut down on swe­ets. = Muszę ogra­ni­czyć ilość sło­dy­czy.

Haunted

Ghost town and haun­ted love

Mia­sto duchów i nawie­dzo­nej miło­ści

Haun­ted = nawie­dzo­ny, np.: I live in a haun­ted house. = Miesz­kam w nawie­dzo­nym domu.

To haunt = nawie­dzać, stra­szyć, nie­po­ko­ić, np.: The ghost haunts our house eve­ry night. = Duch nawie­dza nasz dom każ­dej nocy.

Raise

Raise your pro­duc­ti­vi­ty!

to raise awa­re­ness = zwięk­szać świa­do­mość
to raise funds = zbie­rać fun­du­sze
to raise capi­tal = zgro­ma­dzić kapi­tał
to raise pro­duc­ti­vi­ty = pod­no­sić efek­tyw­ność
to raise a hand = pod­no­sić rękę
to raise the bar = pod­no­sić poprzecz­kę, pod­no­sić wyma­ga­nia

Raise your voice, sticks and sto­nes may bre­ak my bones

Pod­nieś głos, kije i kamie­nie kości mi poła­mią

To raise = wzno­sić, pod­no­sić, zbie­rać (pie­nią­dze), wycho­wy­wać.

Przy­kła­dy:

Don’t raise your voice, okay? = Nie pod­noś gło­su, dobrze?

We will raise money and buy her a pre­sent. = Zbie­rze­my pie­nią­dze i kupi­my jej pre­zent.

She is going to raise her baby witho­ut her hus­band. = Ona zamie­rza wycho­wy­wać dziec­ko bez męża.

Rze­czow­nik raise ozna­cza = pod­wyż­kę, np.: The boss gave him a raise. = Szef dał mu pod­wyż­kę.

Stick

Raise your voice, sticks and sto­nes may bre­ak my bones

Pod­nieś głos, kije i kamie­nie kości mi poła­mią

Stick = patyk, kij, rózga, np.: He drew a pic­tu­re with a stick. = Nary­so­wał obra­zek paty­kiem.

Stick to tak­że cza­sow­nik, któ­ry odmie­nia się nie­re­gu­lar­nie:

past ten­se — stuck, past par­ti­ci­ple – stuck, a ozna­cza on = przy­kle­jać, wbi­jać, wty­kać.

Przy­kła­dy:

He for­got to stick a label. = Zapo­mniał nakle­ić ety­kiet­ki.

She stuck her fin­ger into my eye. = Wbi­ła mi palec w oko.

Bulletproof

Co może być jesz­cze –pro­of?

water­pro­of = wodosz­czel­ny
fire­pro­of = ognio­trwa­ły
shat­ter­pro­of = nie­tłu­ką­cy
fool­pro­of = nie­za­wod­ny
oven­pro­of = żaro­od­por­ny
rain­pro­of = prze­ciw­desz­czo­ny
shock­pro­of = wstrzą­so­od­por­ny

I’m bul­let­pro­of, nothing to lose

Jestem kulo­od­por­na, nic do stra­ce­nia

Bul­let­pro­of = kulo­od­por­ny, opan­ce­rzo­ny.

Przy­kład:

He is wearing a bul­let­pro­of jac­ket. = On nosi kami­zel­kę kulo­od­por­ną.

Fall

You sho­ot me down but I won’t fall

Zastrze­lisz mnie, ale nie upad­nę

To fall = spa­dać, np.: Look at the tree! He is going to fall. = Spójrz na drze­wo! On zaraz spad­nie.

For­my nie­re­gu­lar­ne: past ten­se — fell, past par­ti­ci­ple — fal­len.

Rze­czow­nik fall to tak­że jesień w ame­ry­kań­skiej odmia­nie angiel­skie­go, np.: Last fall we had nothing but rain. = Ostat­niej jesie­ni nie mie­li­śmy nic oprócz desz­czu.

 

Czy poczu­li­ście się dzi­siaj, jak­by­ście byli zbu­do­wa­ni z tyta­nu? 😉

Któ­ra wer­sja podo­ba Wam się bar­dziej — ory­gi­nał czy cover Dody? 

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *