Wykonawca: muzyka filmowa

Nickelback — Hero

Cha­ry­zma­tycz­ny, bar­dzo roz­po­zna­wal­ny wokal, moc­ne gita­ro­we gra­nie — zespół wie jak ide­al­nie łączyć roc­ko­we brzmie­nie z nie­ba­nal­nym tek­stem. Bar­dzo wie­le osób koja­rzy ten utwór z…