Lana Del Rey — Video Games

W moim zesta­wie­niu nie mogło zabrak­nąć pio­sen­ki, któ­ra w ostat­nich mie­sią­cach pod­bi­ja listy prze­bo­jów na całym ryn­ku muzycz­nym. To Lana Del Rey ze swo­im zmy­sło­wym gło­sem i jej “Video Games” spra­wia­ją, że na kil­ka minut odry­wa­my się od rze­czy­wi­sto­ści i jeste­śmy w innym, magicz­nym miej­scu.

Przy oma­wia­niu “Video Games” sku­pi­łam się na cza­sow­ni­kach zło­żo­nych i cza­sow­ni­ku w for­mie gerund, zwłasz­cza ten ostat­ni przy­spa­rza wie­lu kło­po­tów oso­bom uczą­cym się języ­ka angiel­skie­go. Opi­sa­łam naj­waż­niej­sze zagad­nie­nia doty­czą­ce tego tema­tu i mam nadzie­ję, że pomo­gą one Wam zro­zu­mieć isto­tę cza­sow­ni­ka z -ing.

Tekst pio­sen­ki Lana Del Rey — Video Games

Swin­ging in the bac­ky­ard
Pull up in your fast car
Whi­stling my name

Open up a beer
And you say get over here
And play a video game

I’m in his favo­ri­te sun dress
Wat­ching me get undres­sed
Take that body down­town

I say you the bestest
Lean in for a big kiss
Put his favo­ri­te per­fu­me on

Go play a video game

It’s you, it’s you, it’s all for you
Eve­ry­thing I do
I tell you all the time
Heaven is a pla­ce on earth with you
Tell me all the things you want to do
I heard that you like the bad girls
Honey, is that true?
It’s bet­ter than I ever even knew
They say that the world was built for two
Only worth living if some­bo­dy is loving you
Baby now you do

Sin­ging in the old bars
Swin­ging with the old stars
Living for the fame

Kis­sing in the blue dark
Play­ing pool and wild darts
Video games

He holds me in his big arms
Drunk and I am seeing stars
This is all I think of

Wat­ching all our friends
Fall in and out of Old Paul’s
This is my idea of fun

Play­ing video games

It’s you, it’s you, it’s all for you
Eve­ry­thing I do
I tell you all the time
Heaven is a pla­ce on earth with you
Tell me all the things you want to do
I heard that you like the bad girls
Honey, is that true?
It’s bet­ter than I ever even knew
They say that the world was built for two
Only worth living if some­bo­dy is loving you
Baby now you do

Now you do

Tłu­ma­cze­nie Lana Del Rey — Video Games

Huś­tam się na podwór­ku
Zatrzy­mu­jesz swój samo­chód
Nucąc moje imię

Otwie­rasz piwo
I mówisz żebym pode­szła
I grasz w grę video

Jestem w jego ulu­bio­nej let­niej sukien­ce
Obser­wu­jesz mnie jak się roz­bie­ram
Zabie­rasz to cia­ło do mia­sta

Mówię, że jesteś naj naj­lep­szy
Nachy­lam się po cału­sa
Uży­wam jego ulu­bio­nych per­fum

Idź zagraj w grę wideo

To ty, to ty, to wszyst­ko dla cie­bie
Wszyst­ko co robię
Mówię ci cały czas
Raj to miej­sce na zie­mi z tobą
Powiedz mi o wszyst­kim co chcesz robić
Sły­sza­łam, że lubisz nie­grzecz­ne dziew­czyn­ki
Skar­bie, czy to praw­da?
Jest lepiej niż kie­dy­kol­wiek sądzi­łam
Mówią, że świat został stwo­rzo­ny dla dwóch osób
Wart życia tyl­ko jeśli ktoś cię kocha
Kocha­nie teraz ty kochasz

Śpie­wa­nie w sta­rych knaj­pach
Buja­nie się ze sta­ry­mi gwiaz­da­mi
Życie dla sła­wy

Cało­wa­nie się w ciem­no­ściach
Gra­nie w bilard i rzut­ki
Gry wideo

On trzy­ma mnie w swo­ich dużych ramio­nach
Pija­na, widzę gwiaz­dy
Tyl­ko o tym myślę

Obser­wo­wa­nie jak wszy­scy nasi przy­ja­cie­le
Wpa­da­ją i wypa­da­ją ze Sta­re­go Pau­la
Tak wła­śnie się bawię

Gra­jąc w gry wideo

To ty, to ty, to wszyst­ko dla cie­bie
Wszyst­ko co robię
Mówię ci cały czas
Raj to miej­sce na zie­mi z tobą
Powiedz mi o wszyst­kim co chcesz robić
Sły­sza­łam, że lubisz nie­grzecz­ne dziew­czyn­ki
Skar­bie, czy to praw­da?
Jest lepiej niż kie­dy­kol­wiek sądzi­łam
Mówią, że świat został stwo­rzo­ny dla dwóch osób
Wart życia tyl­ko jeśli ktoś cię kocha
Kocha­nie teraz ty kochasz

Teraz ty kochasz

Gramatyka

Jak doda­wać koń­ców­kę -ing?
1. W jed­no­sy­la­bo­wych cza­sow­ni­kach koń­czą­cych się na poje­dyn­czą samo­gło­skę i spół­gło­skę podwa­ja­my ostat­nią spół­gło­skę, np.:
putput­ting
cutcut­ting
getget­ting

2.W cza­sow­ni­kach dłuż­szych, wte­dy kie­dy akcent pada na ostat­nią syla­bę, a wyraz rów­nież koń­czy się na poje­dyn­czą samo­gło­skę i spół­gło­skę, np.:
admitadmit­ting
beginbegin­ning
for­getfor­get­ting

3. W cza­sow­ni­kach dwu- lub wię­cej syla­bo­wych, któ­re koń­czą się na -l, podwa­ja­my je, gdy poprze­dza je poje­dyn­cza samo­gło­ska. Ta zasa­da obo­wią­zu­je tyl­ko w Bri­tish English. Np.:
tra­veltra­vel­ling
can­celcan­cel­ling

4. W cza­sow­ni­kach, któ­re koń­czą się na -e, kasu­je­my je. Np.:
hopehoping
smi­lesmi­ling
dan­cedan­cing

Wyjąt­kiem będą cza­sow­ni­ki koń­czą­ce się na -ee, wte­dy samo­gło­ski zosta­wia­my w spo­ko­ju. Np.:
agreeagre­eing
seeseeing

Inne wyjąt­ki:
bebeing
ageage­ing
dyedyeing

5. Gdy cza­sow­ni­ki koń­czą się na -ie, wte­dy zamie­nia­my -ie na y. Np.:
diedying
lielying
tietying

Gerund

Cza­sow­nik w for­mie Gerund to nic inne­go jak Infi­ni­ti­ve (cza­sow­nik w bez­oko­licz­ni­ku) + ing.

Lana w swo­jej pio­sen­ce uży­wa wie­lu cza­sow­ni­ków w tej for­mie. Sprawdź­my od jakie­go bez­oko­licz­ni­ka pocho­dzą:

Swin­ging in the bac­ky­ard. = Huś­tam się na podwór­ku.

Swin­ging with the old stars. = Buja­nie się ze sta­ry­mi gwiaz­da­mi.

Swin­ging — od to swing = koły­sać, machać czymś.

Whi­stling my name. = Nucąc moje imię.

Whi­stling — od to whi­stle = gwiz­dać

Wat­ching me get undres­sed. = Obser­wu­jesz mnie jak się roz­bie­ram.

Wat­ching — od to watch = oglą­dać

Living for the fame. = Życie dla sła­wy.

Only worth living. = Wart życia tyl­ko.

Living — od to live = żyć, miesz­kać.

If some­bo­dy is loving. you = Jeśli ktoś cię kocha.

Loving — od to love = kochać.

Sin­ging in the old bars. = Śpie­wa­nie w sta­rych knaj­pach.

Sin­ging — od to sing = śpie­wać.

Kis­sing in the blue dark. = Cało­wa­nie się w ciem­no­ściach.

Kis­sing — od to kiss = cało­wać.

Play­ing video games. = Gra­jąc w gry wideo.

Play­ing — od to play = grać.

Drunk and I am seeing stars. = Pija­na, widzę gwiaz­dy.

Seeing — od to see = widzieć

Najczęstsze zastosowania gerund

Rzeczownik

Gerund peł­ni tutaj funk­cje rze­czow­ni­ka odcza­sow­ni­ko­we­go, któ­ry wyra­ża czyn­no­ści. Np.:

Reading is my hob­by. = Czy­ta­nie to moje hob­by.

I love swim­ming. It’s my favo­uri­te sport. = Uwiel­biam pły­wa­nie. To mój ulu­bio­ny sport.

I don’t like skiing. = Nie lubię jaz­dy na nar­tach.

Wat­ching TV in the mor­ning is not a good idea. = Oglą­da­nie rano tele­wi­zji nie jest dobrym pomy­słem.

Przyimek + gerund

Zawsze kie­dy po przy­im­ku chce­my posta­wić cza­sow­nik, musi być on w for­mie Gerund.

Przy­kła­dy:

Are you inte­re­sed in sailing? = Inte­re­su­jesz się żeglar­stwem?

I’m good at play­ing ten­nis. = Jestem dobry w grze w teni­sa.

How abo­ut hiking tom­mo­row? = Może jutro pój­dzie­my na pie­szą wyciecz­kę?

I’m fed up with cle­aning my flat. = Mam dosyć sprzą­ta­nia moje­go miesz­ka­nia.

Czasownik + gerund

Kie­dy w zda­niu wystę­pu­ją dwa cza­sow­ni­ki, dru­gi musi przy­jąć for­mę bez­oko­licz­ni­ka (np. to work) lub cza­sow­ni­ka w for­mie Gerund.

Ist­nie­je gru­pa cza­sow­ni­ków po któ­rych wystę­pu­je tyl­ko bez­oko­licz­nik (np. to go) lub tyl­ko Gerund (np. going).

Bar­dzo czę­sto jed­nak ist­nie­je moż­li­wość uży­cia obu form, lecz wów­czas pra­wie zawsze wystę­pu­je jakaś róż­ni­ca w zna­cze­niu.

Naj­bar­dziej popu­lar­ne cza­sow­ni­ki po któ­rych jest — ing
to enjoy = cie­szyć się, uwiel­biać coś
to disli­ke = nie lubić
to feel like = mieć ocho­tę
to mind = mieć coś prze­ciw­ko
to sug­gest = suge­ro­wać
to stop (= give up) = zatrzy­mać, prze­stać
to delay = opóź­nić
to fan­cy = lubić
to con­si­der = roz­wa­żać
to admit = przy­znać
to miss = tęsk­nić
to invo­lve = anga­żo­wać się, obej­mo­wać (doty­czyć)
to finish = skoń­czyć
to post­po­ne (= to put off) = prze­ło­żyć
to ima­gi­ne = wyobra­żać sobie
to avo­id = uni­kać
to deny = zaprze­czać
to risk = ryzy­ko­wać
to prac­ti­se = ćwi­czyć
to carry/go on (= con­ti­nue) = kon­ty­nu­ować
to keep/ keep on = robić coś nadal, kon­ty­nu­ować
can’t stand = nie móc znieść
can’t help = nie móc pomóc

Przy­kła­dy uży­cia Gerund po cza­sow­ni­ku:

I enjoy sin­ging. = Uwiel­biam śpie­wać.

I gave up smo­king last year. = Rzu­ci­łem pale­nie w zeszłym roku.

I can’t ima­gi­ne Bob dan­cing. = Nie mogę sobie wyobra­zić tań­czą­ce­go Boba.

He always avo­ids answe­ring my questions abo­ut his job. = On zawsze uni­ka odpo­wie­dzi na moje pyta­nia doty­czą­ce jego pra­cy.

I real­ly can’t stand wor­king with him. = Napraw­dę nie mogę znieść pra­cy z nim.

Inne wyrażenia

Kie­dy po tych wyra­że­niach wystę­pu­je cza­sow­nik, ma on for­mę Gerund:

It’s no good/use

There’s nothing you can do, so it’s no use try­ing to help her. = Nic nie możesz zro­bić, więc nie ma sen­su pró­bo­wać jej pomóc.

It’s no good asking them for help. = Nie ma po co pro­sić ich o pomoc.

There’s no point in

There’s no point in going on holi­day if we are bro­ke. = Nie ma sen­su jechać na waka­cje, jeśli jeste­śmy spłu­ka­ni.

The­re was no point in rushing. We got to the air­port on time.  = Nie było sen­su się śpie­szyć. Dotar­li­śmy na lot­ni­sko na czas.

It’s (not) worth

W pio­sen­ce mamy:

Only worth living if some­bo­dy is loving you. = Wart życia tyl­ko jeśli ktoś cię kocha.

Inne przy­kła­dy:

This film is worth seeing. = Ten film jest wart zoba­cze­nia.

I don’t live very far, it’s not worth taking a taxi. = Nie miesz­kam bar­dzo dale­ko, nie war­to brać tak­sów­ki.

(Have) difficulty

I usu­al­ly have dif­fi­cul­ty fin­ding a par­king pla­ce in the city cen­tre. = Zazwy­czaj mam kło­po­ty ze zna­le­zie­niem miej­sca par­kin­go­we­go w cen­trum mia­sta.
Did you have dif­fi­cul­ty pas­sing your dri­ving test? = Czy mia­łeś kło­po­ty ze zda­niem egza­mi­nu na pra­wo jaz­dy?

Jak tłu­ma­czyć cza­sow­nik w for­mie Gerund?
Nie­ste­ty nie ma to regu­ły.
Cza­sow­nik w for­mie Gerund jest sto­so­wa­ny w wie­lu kon­struk­cjach, cza­sach (np. Pre­sent Con­ti­nu­ous, Past Con­ti­nu­ous) czy wyra­że­niach.

Czę­sto jest tłu­ma­czo­ny jako rze­czow­nik odcza­sow­ni­ko­wy (np. robie­nie, pra­co­wa­nie), imie­słów przy­słów­ko­wy (np. robiąc, pra­cu­jąc) lub cza­sow­nik (np. I am wor­king. = Pra­cu­je).

Go

Uży­wa­my go i cza­sow­ni­ka w for­mie Gerund kie­dy mówi­my o czyn­no­ściach, szcze­gól­nie o spo­rcie.

Na przy­kład może­my powie­dzieć:

Go swim­mig. = Iść popły­wać.

Go skiing. = Jechać na nar­ty.

Go shop­ping. = Iść na zaku­py.

Inne przy­kła­dy:

I’d like to go sailing. = Chciał­bym poje­chać na żagle.

Whe­re did you go skii­nig last year? = Gdzie poje­cha­łeś na nar­ty w zeszłym roku?

I want to go swim­ming with you. = Chcę iść z wami popły­wać.

Zwroty & wyrażenia

W pio­sen­ce wystę­pu­je kil­ka popu­lar­nych cza­sow­ni­ków zło­żo­nych.

Słów­ka z pio­sen­ki
a bac­ky­ard = podwór­ko, ogró­dek za domem
a beer = piwo
a sun dress = let­nia sukien­ka na ramiącz­kach
(US) down­town = śród­mie­ście, cen­trum mia­sta
bestest = naj naj­lep­szy
to lean = prze­chy­lać się; oprzeć się
heaven = nie­bo, raj
earth = zie­mia (rów­nież jako pla­ne­ta)
honey = zwrot: kocha­nie, skar­bie; miód
fame = sła­wa
darts = rzut­ki
arms = ramio­na
fun = zaba­wa

Pull up

Pull up in your fast car

Zatrzy­mu­jesz swój samo­chód

To pull up = zatrzy­my­wać się (samo­cho­dem). Np.: Pull up here, I must go to the shop. = Zatrzy­maj się tutaj, muszę iść do skle­pu.

To pull up = nad­ra­biać straty(w spo­rcie), nad­ra­biać zale­gło­ści (w szko­le). Np.: He pul­led up to within a few yards of the leaders. = Zna­lazł się kil­ka jar­dów za pro­wa­dzą­cych.

To pull up = przy­su­wać, przyciągać.Np.: Tom! Pull up a cha­ir for her. = Tom! Przy­suń jej krze­sło.

(GB) pull-up = pod­cią­ga­nie się (na drąż­ku).

Open up

Open up a beer

Otwie­rasz piwo

To open up ma w zasa­dzie takie same zna­cze­nia jak cza­sow­nik to open =

= otwo­rzyć, otwie­rać. Np.: Could you open up the win­dow? = Czy możesz otwo­rzyć okno?

= otwo­rzyć się, otwie­rać się (np. moż­li­wo­ści). Np.: I am open up for the new care­er possi­bi­li­ties. = Jestem otwar­ta na nowe moż­li­wo­ści karie­ry.

= otwie­rać fir­mę, roz­po­czy­nać dzia­łal­ność. Np.: She is ope­ning up a gre­en­gro­cer. = Ona otwie­ra warzyw­niak.

= roz­po­czy­nać, star­to­wać (np. wyścig). Np.: The race opens up as usu­al in May. = Wyścig roz­po­czy­na się jak zwy­kle w maju.

= ośmie­lić się, otwo­rzyć się. Np.: She used to be so shy. Now she has ope­ned up to people. = Ona kie­dyś była taka nie­śmia­ła. Teraz otwo­rzy­ła się przed ludź­mi.

Get over here!
can’t get over sth = nie móc prze­żyć (cze­goś)
to get sth over to sb = prze­ka­zać coś komuś
to get in over your head = wdać się w coś, co kogoś prze­ra­sta
get your buns over here! = rusz tutaj swój tyłek!
to get into a tiz­zy over sth = wpa­dać w pani­kę z powo­du cze­goś
over and over aga­in = wie­le razy, wie­lo­krot­nie

Get over

And you say get over here

And you say get over here

To get over (sth/sb)=

= przejść, prze­je­chać (przez coś). Np.: Be carfeful!We are get­ting over the draw­brid­ge. = Uwa­żaj! Teraz prze­cho­dzi­my przez most zwo­dzo­ny.

= prze­bo­leć (coś), dojść do sie­bie (po czymś). Np.: He get over a cold very quic­kly. = On prze­szedł prze­zię­bie­nie bar­dzo szyb­ko.

= prze­zwy­cię­żyć (coś). Np.: She got over her fear of dogs. = Ona prze­zwy­cię­ży­ła swój strach przed psa­mi.

Put on

Put his favo­uri­te per­fu­me on

Uży­wam jego ulu­bio­nych per­fum

War­to wie­dzieć
to put on display = wysta­wić na pokaz
(US) to put on blin­ker = włą­czyć kie­run­kow­skaz
to put on the mar­ket = wpro­wa­dzić na rynek
to put/keep  sth on ice = zamro­zić coś na jakiś czas, odkła­dać coś na póź­niej
to put on an act = uda­wać, robić sce­ny
to put on a bra­ve face = zacho­wać zim­ną krew

Cza­sow­nik zło­żo­ny to put on ma w języ­ku angiel­skim kil­ka­na­ście zna­czeń.

Swo­ją listę zamknę w pię­ciu naj­waż­niej­szych kate­go­riach.

To put sth on =

= zało­żyć, wło­żyć (np. ubra­nie), nało­żyć (np. maki­jaż, krem, szmin­kę, rów­nież per­fu­my). Np.: I always put my make-up on when I go out. = Zawszę się malu­ję, kie­dy wycho­dzę z domu.

= poło­żyć coś, kłaść. Np.: Put this pla­te here. = Połóż ten talerz tutaj.

= włą­czyć, nasta­wić (np. wodę). Np.: I’ve just put on the water. = Wła­śnie nasta­wi­łam wodę.

= przy­brać (np. na wadzę), zwięk­szyć. Np.: She put on weight last year. = Ona przy­ty­ła w zeszłym roku.

= przy­go­to­wy­wać coś, wysta­wiać (np. sztu­kę). Np. They have been put­ting on the new show for over a year. = Oni przy­go­to­wu­ją nowe przed­sta­wie­nie przez ponad rok cza­su.

Fall in/out

Wywiad z Laną Del Rey

Sie­dząc przy base­nie w Cha­te­au Mar­mont Lana opo­wia­da o tym jak powsta­wał tele­dysk do “Video Games”.

Wat­ching all our friends fall in and out of Old Paul’s

Obser­wo­wa­nie jak wszy­scy nasi przy­ja­cie­le wpa­da­ją i wypa­da­ją ze Sta­re­go Pau­la

To fall in/out of sth = wpa­dać do/ wypa­dać z cze­goś.

Poza tym to fall in zna­czy:

= zapa­dać się (np. dach, ścia­ny). Np.: The roof fell in after the hur­ri­ca­ne. = Dach się zapadł po hura­ga­nie.

= sta­nąć w sze­reg. Np.: Fall in! = W sze­re­gu zbiór­ka!

To fall out =

= roz­cho­dzić się. Np.: Fall out! = Rozejść się!

= pokłó­cić się. Np.: She fell out with her boy­friend. = Ona pokłó­ci­ła się ze swo­im chło­pa­kiem.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *