Miesiąc: Maj 2015

Sia — Chandelier

„Chan­de­lier” to pierw­szy sin­giel z naj­now­szej pły­ty Sii „1000 Forms Of Fear”. Pio­sen­ka szyb­ko spodo­ba­ła się fanom i pod­bi­ła listy prze­bo­jów. Nawet nie wie­dząc, o czym…

Lorde — Tennis Court

Tym razem zapra­sza­my na języ­ko­wy kort teni­so­wy z Lor­de i jej utwo­rem „Ten­nis Court”. Jak zwy­kle mło­da artyst­ka poru­sza słu­cha­czy swo­ją nie­zwy­kłą pio­sen­ką. Nie spo­sób nie…

Rise Against — Satellite

Zapra­sza­my na prze­bo­jo­wą lek­cję angiel­skie­go na pod­sta­wie pio­sen­ki „Satel­li­te”, zespo­łu Rise Aga­inst.  Utwór „Satel­li­te” pocho­dzi  z szó­ste­go albu­mu, zaty­tu­ło­wa­ne­go „End­ga­me”. Rise Aga­inst to ame­ry­kań­ski zespół…