Wykonawca: indie rock

Coldplay — Paradise

Utwór „Para­di­se” Cold­play pocho­dzi z albu­mu “Mylo Xylo­to”, któ­ry kazał się 12 wrze­śnia 2011 roku. Pio­sen­ka zdo­by­ła nomi­na­cję do Nagro­dy Gram­my w kate­go­rii Best Pop Duo/Group…

LP — Lost On You

Utwór „Lost On You” artyst­ki LP pod­bi­ja listy prze­bo­jów na całym świe­cie. Pocho­dzi on z minial­bu­mu ame­ry­kań­skiej woka­list­ki roc­ko­wej Lau­ry Per­go­liz­zi (LP), zaty­tu­ło­wa­ne­go „Death Val­ley”. LP ma…

Snow Patrol — Run

„Run” to pio­sen­ka zespo­łu Snow Patrol, pocho­dzą­ca z albu­mu pod tuty­łem „Final Straw”. Przy­nio­sła ona pierw­szy, duży suk­ces zespo­ło­wi, kie­dy upla­so­wa­ła się w Wiel­kiej Bry­ta­nii na…

The Killers — Mr. Brightside

Sin­giel „Mr. Bri­ght­si­de” pocho­dzi z  debiu­tanc­kie­go albu­mu The Kil­lers „Hot Fuss” z 2004 roku. Nie­wier­ność ówcze­snej dziew­czy­ny woka­li­sty zespo­łu (Bran­don Flo­wers) zain­spi­ro­wa­ła gita­rzy­stę zespo­łu (Dave…