David Bowie — Space Oddity

“Spa­ce Oddi­ty” to jed­na z naj­bar­dziej zna­nych pio­se­nek bry­tyj­skie­go pio­sen­ka­rza Davi­da Bowie­go, któ­ra była tak­że jego pierw­szym hitem. Utwór pocho­dzi z albu­mu pod tym samym tytu­łem wyda­nym w 1969 r. Pio­sen­ka zosta­ła wyda­na tuż przed lądo­wa­niem Apol­lo 11 na Księ­ży­cu i od razu sta­ła się nie­zmier­nie popu­lar­na, angiel­ska sta­cja BBC uży­ła jej nawet jako ścież­ki dźwię­ko­wej w cza­sie trans­mi­sji na żywo z pierw­sze­go lądo­wa­nia na Księ­ży­cu.

Opo­wia­da o astro­nau­cie “Majo­rze Tomie”, jego podró­ży w kosmos i tajem­ni­czym zagi­nię­ciu. Począt­ko­wo inter­pre­to­wa­na była jako opo­wieść o auto­de­struk­cji i alie­na­cji czło­wie­ka – ostat­nie sło­wa Toma wysła­ne do kon­tro­li lotów opi­su­ją jego zagu­bie­nie i nie­pew­ność.

W 1969 pio­sen­ka otrzy­ma­ła w Anglii nagro­dę im. Ivo­ra Novel­lo za naj­lep­szy utwór roku, a w póź­niej­szym cza­sie utwór ten został uzna­ny przez Rock and Roll Hall of Fame jako jed­na z pio­se­nek, któ­re “ukształ­to­wa­ły rock”. Pio­sen­ka jest uzna­wa­na za jeden ze stan­dar­dów roc­ka, odnie­sie­nia do niej moż­na zna­leźć w wie­lu fil­mach, seria­lach tele­wi­zyj­nych czy utwo­rach lite­rac­kich.

Tekst pio­sen­ki David Bowie — Spa­ce Oddi­ty

Gro­und Con­trol to Major Tom
Gro­und Con­trol to Major Tom
Take your pro­te­in pills
And put your hel­met on

Gro­und Con­trol to Major Tom
Com­men­cing count­down
Engi­nes on
Check igni­tion
And may God’s love be with you

[spo­ken]
Ten, nine, eight, seven, six, five
Four, three, two, one
Lift-off

This is Gro­und Con­trol to Major Tom
You’ve real­ly made the gra­de
And the papers want to know who­se shirts you wear
Now it’s time to leave the cap­su­le if you dare

This is Major Tom to Gro­und Con­trol
I’m step­ping thro­ugh the door
And I’m flo­ating in a most pecu­liar way
And the stars look very dif­fe­rent today

For here Am I sit­ting in a tin can
Far abo­ve the world
Pla­net Earth is blue
And there’s nothing I can do

Tho­ugh I’m past
One hun­dred tho­usand miles
I’m feeling very still
And I think my spa­ce­ship knows which way to go
Tell my wife I love her very much
She knows

Gro­und Con­trol to Major Tom
Your circuit’s dead, there’s some­thing wrong
Can you hear me, Major Tom?
Can you hear me, Major Tom?
Can you hear me, Major Tom?
Can you.…

Here am I flo­ating round my tin can
Far abo­ve the Moon
Pla­net Earth is blue
And there’s nothing I can do

Tłu­ma­cze­nie David Bowie — Spa­ce Oddi­ty

Kon­tro­la Ziem­ska do Majo­ra Toma
Kon­tro­la Ziem­ska do Majo­ra Toma
Weź swo­je biał­ko­we tablet­ki
I załóż kask

Kon­tro­la Ziem­ska do Majo­ra Toma
Roz­po­czy­na­my odli­cza­nie
Sil­ni­ki włą­czo­ne
Kon­tro­la zapło­nu
I niech Bóg będzie z tobą

[mówio­ne]
Dzie­sięć, dzie­więć, osiem, sie­dem, sześć, pięć
Czte­ry, trzy, dwa, jeden
Odlot

Kon­tro­la Ziem­ska do Majo­ra Toma
Napraw­dę sta­ną­łeś na wyso­ko­ści zada­nia
I gaze­ty chcą wie­dzieć, czy­je koszu­le nosisz
Czas opu­ścić kap­su­łę, jeśli się odwa­żysz

Tu Major Tom do Kon­tro­li Ziem­skiej
Prze­kra­czam próg drzwi
I szy­bu­ję w naj­dziw­niej­szy spo­sób
Gwiaz­dy wyglą­da­ją dziś ina­czej niż zwy­kle

Teraz sie­dzę w mojej bla­sza­nej pusz­ce
Dale­ko ponad świa­tem
Pla­ne­ta Zie­mia jest tak nie­bie­ska
I nic nie mogę zro­bić

Cho­ciaż jestem odda­lo­ny
Sto tysię­cy mil
Jestem bar­dzo spo­koj­ny
Myślę, że mój sta­tek kosmicz­ny wie, któ­rą dro­gą lecieć
Powiedz mojej żonie, że bar­dzo ją kocham
Ona wie

Tu Kon­tro­la Ziem­ska do Majo­ra Toma
Tra­cisz zasięg, coś się sta­ło
Czy mnie sły­szysz, Majo­rze Tom?
Czy mnie sły­szysz, Majo­rze Tom?
Czy mnie sły­szysz, Majo­rze Tom?
Czy mnie.…

Tutaj dry­fu­ję wokół mojej bla­sza­nej pusz­ki
Dale­ko ponad Księ­życ
Pla­ne­ta Zie­mia jest nie­bie­ska
I nic nie mogę zro­bić

Zwroty & wyrażenia

Chris Had­field i jego wer­sja utwo­ru
Ostat­nio Chris Had­field — bar­dzo popu­lar­ny kana­dyj­ski astro­nau­ta nagrał swo­ją wer­sję “Spa­ce Oddi­ty” prze­by­wa­jąc na Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej. W ten spo­sób chciał się poże­gnać z kosmo­sem.
Nagra­nie i tele­dysk są napraw­dę nie­sa­mo­wi­te. Had­field zmie­nił nie­co pesy­mi­stycz­ny wydźwięk utwo­ru, dla­te­go tekst w jego wer­sji jest w nie­któ­rych miej­scach inny niż w ory­gi­nal­nej wer­sji. Tutaj jest wszyst­ko dokład­nie opi­sa­ne i wyja­śnio­ne.
A oto wspo­mnia­ny tele­dysk:

Major

W pio­sen­ce:

Gro­und Con­trol to Major Tom

Kon­tro­la Ziem­ska do Majo­ra Toma

Major =

= major (sto­pień woj­sko­wy), np.: He’s the major in the army. = Jest majo­rem w woj­sku.

= waż­ny, znacz­ny, głów­ny, np.: The beha­vior of stu­dents in Mid­dle Scho­ol is a major pro­blem on English les­sons. = Zacho­wa­nie mło­dzie­ży w gim­na­zjum jest waż­nym pro­ble­mem na zaję­ciach z języ­ka angiel­skie­go.

Pill

W pio­sen­ce:

Take your pro­te­in pills

Weź swo­je biał­ko­we tablet­ki

A pill = piguł­ka, tablet­ka, np.: He took some pills. = Wziął jakieś piguł­ki.

Put on

W pio­sen­ce:

And put your hel­met on

I załóż kask

To put sth on (put on sth) =

= zało­żyć coś, nało­żyć coś (o ubra­niu), np.: She put on her new dress. = Zało­ży­ła nową sukien­kę.

= nakła­dać coś (np. krem, maki­jaż), np.: She put on some make up. = Nało­ży­ła tro­chę maki­ja­żu.

= włą­czać coś, uru­cha­miać coś, załą­czyć coś, puścić coś (np. pły­tę CD), np.: He put on his new CD. = Włą­czył swo­ją nową pły­tę.

Commence

Zapa­mię­taj!
to com­men­ce an action = wno­sić powódz­two
to recom­men­ce = wzna­wiać, zacząć na nowo

W pio­sen­ce:

Com­men­cing count­down

Roz­po­czy­na­my odli­cza­nie

To com­men­ce = roz­po­czy­nać (jakąś czyn­ność), wsz­czy­nać (pro­ce­du­rę), np.: He will com­men­ce his lec­tu­re in a moment. = On za chwi­lę roz­pocz­nie swój wykład.

Countdown

W pio­sen­ce:

Com­men­cing count­down

Roz­po­czy­na­my odli­cza­nie

Count­down = odli­cza­nie, np.: And the count­down began. = I odli­cza­nie się zaczę­ło.

Count­down to the roc­ket launch = odli­cza­nie przed star­tem rakie­ty.

Ignition

Spa­ce Oddi­ty — tłu­ma­cze­nie tytu­łu
Słów­ko spa­ce ma wie­le zna­czeń, tutaj słów­ko to wystę­pu­je jako przy­miot­nik, dla­te­go ozna­cza:
spa­ce = kosmicz­ny
Za to wyraz oddi­ty jest rze­czow­ni­kiem, któ­ry ma trzy zna­cze­nia:
oddi­ty = dzi­wak; oso­bli­wość, dzi­wacz­ność

W pio­sen­ce:

Check igni­tion

Kon­tro­la zapło­nu

Igni­tion = zapłon, sta­cyj­ka (w samo­cho­dzie), np.: They swit­ched the igni­tion on. = Włą­czy­li zapłon.

Lift-off

W pio­sen­ce:

Lift-off

Odlot

Lift-off = start (rakie­ty), np.: We have lift-off! = Rakie­ta wystar­to­wa­ła.

To lift-off = wystar­to­wać (np. o stat­ku kosmicz­nym), np.: The spa­ce­ship has lifted-off. = Sta­tek kosmicz­ny wystar­to­wał.

Make the grade

W pio­sen­ce:

You’ve real­ly made the gra­de

Napraw­dę sta­ną­łeś na wyso­ko­ści zada­nia

To make the gra­de = sta­nąć na wyso­ko­ści zada­nia, osią­gnąć coś,  np.: I heard his new song and he real­ly made the gra­de. = Sły­sza­łam jego pio­sen­kę i napraw­dę sta­nął na wyso­ko­ści zada­nia.

Dare

Zapa­mię­taj!
who dares wins = do odważ­nych świat nale­ży

W pio­sen­ce:

Now it’s time to leave the cap­su­le if you dare

Czas opu­ścić kap­su­łę, jeśli się odwa­żysz

To dare (do sth = coś zro­bić) =

= ośmie­lić (się), odwa­żyć (się), mieć śmia­łość, np.: I didn’t dare to ask her if she had a boy­friend. = Nie ośmie­li­łem się jej zapy­tać czy ma chło­pa­ka.

= mieć czel­ność, ważyć się (coś zro­bić), np.: Don’t you dare! = Ani się waż!

Step through

W pio­sen­ce:

I’m step­ping thro­ugh the door

Prze­kra­czam próg drzwi

To step thro­ugh sth = przejść pod czymś (np. łukiem), przejść mię­dzy czymś (np. zasło­na­mi), np.: A cat was quie­tly step­ping thro­ugh the cur­ta­ins. = Kot po cichu prze­cho­dził mię­dzy zasło­na­mi.

To step thro­ugh the door = prze­kro­czyć próg, np.: Just as he step­ped thro­ugh the door, his mobi­le rang. = Jak tyl­ko prze­kro­czył próg drzwi, zadzwo­ni­ła jego komór­ka.

Float

W pio­sen­ce:

And I’m flo­ating in a most pecu­liar way

I szy­bu­ję w naj­dziw­niej­szy spo­sób

Sło­wo to ma wie­le zna­czeń jako cza­sow­nik. Oto dwa naj­waż­niej­sze.

To flo­at =

= pły­wać, uno­sić się (leżeć)  na wodzie, np.: The pie­ce of wood was flo­ating on the water. = Kawa­łek drew­na uno­sił się na wodzie.

= uno­sić się w powie­trzu, szy­bo­wać, np.: Clo­uds slow­ly flo­ated across the sky. = Chmu­ry wol­no pły­nę­ły po nie­bie.

Tin can

Pusz­ka
Wer­sja bry­tyj­ska — a tin, a tin can
Wer­sja ame­ry­kań­ska — a can

W pio­sen­ce:

For here Am I sit­ting in a tin can

Teraz sie­dzę w mojej bla­sza­nej pusz­ce

A tin can = pusz­ka (np. z kon­ser­wą, z napo­jem), np.: Some­ti­mes I feel as if I’m loc­ked in a tin can. = Cza­sa­mi czu­ję się tak jak­bym była zamknię­ta w pusz­ce.

Peculiar

W pio­sen­ce:

And I’m flo­ating in a most pecu­liar way

I szy­bu­ję w naj­dziw­niej­szy spo­sób

Pecu­liar =

= dziw­ny, oso­bli­wy, np.: She’s a very pecu­liar per­son. = Jest bar­dzo dziw­ną oso­bą.

= szcze­gól­ny, indy­wi­du­al­ny, swo­isty, np.: This pic­tu­re is a pecu­liar appro­ach to the topic of war. = Ten obraz jest indy­wi­du­al­nym podej­ściem do woj­ny.

Still

Zapa­mię­taj!
still waters run deep = cicha woda brze­gi rwie

W pio­sen­ce:

I’m feeling very still

Jestem bar­dzo spo­koj­ny

Słów­ko still wystę­pu­je jako przy­słó­wek, przy­miot­nik, rze­czow­nik, a cza­sa­mi nawet jako cza­sow­nik. W dzi­siej­szej lek­cji zaj­mie­my się przy­miot­ni­kiem.

Still =

= nie­ru­cho­my (np. oso­ba), bez­wietrz­ny (np. dzień)  np.: Can you stand still? = Czy możesz sta­nąć nie­ru­cho­mo?

= cichy, spo­koj­ny (np. oko­li­ca, uli­ce, dom), np.: I don’t like War­saw in the sum­mer, it’s too still. = Nie lubię War­sza­wy latem, jest za spo­koj­na.

= nie­ga­zo­wa­ny (np. woda), nie­mu­su­ją­cy (np. wino), np. I’ll have still water. = Popro­szę wodę nie­ga­zo­wa­ną.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *