Mungo Jerry — In The Summertime

Podob­no woka­li­sta zespo­łu Mun­go Jer­ry potrze­bo­wał tyl­ko dzie­się­ciu minut, aby skom­po­no­wać pio­sen­kę „In The Sum­mer­ti­me”. Fascy­nu­ją­ce jest to, jak nie­wie­le cza­su wystar­czy poświę­cić, aby stwo­rzyć utwór, któ­ry w roku 1970 stał się wiel­kim prze­bo­jem i oku­po­wał pierw­sze miej­sca na listach prze­bo­jów w wie­lu kra­jach i jest uwa­ża­ny za jeden z naj­le­piej sprze­da­ją­cych się sin­gli wszech­cza­sów.

Sprawdź­my zatem, co kry­je w sobie ten utwór cele­bru­ją­cy lato 🙂

Tekst pio­sen­ki Mun­go Jer­ry — In The Sum­mer­ti­me

Chh chh-chh, uh, Chh chh-chh, uh
Chh chh-chh, uh, Chh chh-chh, uh
Chh chh-chh, uh, Chh chh-chh, uh
Chh chh-chh, uh, Chh chh-chh, uh
Chh chh-chh, uh, Chh chh-chh, uh
Chh chh-chh, uh, Chh chh-chh

In the sum­mer­ti­me when the weather is hot
You can stretch right up and touch the sky
When the weather’s fine
You got women, you got women on your mind
Have a drink, have a dri­ve
Go out and see what you can find

If her daddy’s rich take her out for a meal
If her daddy’s poor just do what you feel

Spe­ed along the lane
Do a ton or a ton an’ twen­ty-five
When the sun goes down
You can make it, make it good in a lay-by

We’re no thre­at, people
We’re not dir­ty, we’re not mean
We love eve­ry­bo­dy but we do as we ple­ase
When the weather’s fine
We go fishin’ or go swim­min’ in the sea
We’re always hap­py
Life’s for livin’ yeah, that’s our phi­lo­so­phy

Sing along with us
Dee dee dee-dee dee
Dah dah dah-dah dah
Yeah we’re hap-hap­py
Dah dah-dah
Dee-dah-do dee-dah-do dah-do-dah
Dah-do-dah-dah-dah
Dah-dah-dah do-dah-dah

Alri­ght ah

When the winter’s here, yeah it’s par­ty time
Bring your bot­tle, wear your bri­ght clo­thes

It’ll soon be sum­mer­ti­me
And we’ll sing aga­in
We’ll go dri­vin’ or may­be we’ll set­tle down

If she’s rich, if she’s nice
Bring your friends and we’ll all go into town

In the sum­mer­ti­me when the weather is hot
You can stretch right up and touch the sky

Tłu­ma­cze­nie Mun­go Jer­ry — In The Sum­mer­ti­me

Czz czz-czz, o, czz czz-czz, o
Czz czz-czz, o, czz czz-czz, o
Czz czz-czz, o, czz czz-czz, o
Czz czz-czz, o, czz czz-czz, o
Czz czz-czz, o, czz czz-czz, o
Czz czz-czz, o, czz czz-czz

W lecie gdy pogo­da jest gorą­ca
Możesz się wycią­gnąć i dotknąć nie­ba
Kie­dy pogo­da jest dobra
Masz kobie­ty, masz kobie­ty na myśli
Napij się, prze­jedź się
Wyjdź i zobacz, co możesz zna­leźć

Jeśli jej tatuś jest boga­ty, zabierz ją na posi­łek
Jeśli jej tatuś jest bied­ny, po pro­stu rób jak czu­jesz

Mknij wzdłuż pasa
Jedź stó­wą albo sto dwa­dzie­ścia pięć (mil)
Kie­dy zaj­dzie słoń­ce
Możesz to zro­bić, zrób to dobrze w zatocz­ce

Nie jeste­śmy zagro­że­niem, ludzie
Nie jeste­śmy brud­ni, nie jeste­śmy wred­ni
Kocha­my wszyst­kich, ale robi­my jak chce­my
Kie­dy pogo­da jest dobra
Idzie­my na ryby albo pły­wać w morzu
Jeste­śmy zawsze szczę­śli­wi
Życie jest po to żeby żyć tak, to nasza filo­zo­fia

Śpie­waj razem z nami
Dii dii dii-dii dii
Da da da-da da
Tak jeste­śmy szczę-szczę­śli­wi
Da da-da
Di-da-du di-da-du da-du-da
Da-du-da-da-da
Da-da-da du-da-da

W porząd­ku a

Kie­dy jest tu zima, tak to czas impre­zy
Przy­nieś butel­kę, nałóż swo­je jaskra­we ubra­nia

Już nie­dłu­go będzie lato
I będzie­my zno­wu śpie­wać
Wybie­rze­my się na prze­jażdż­kę, albo może się ustat­ku­je­my

Jeśli jest boga­ta, jeśli jest mila
Przy­pro­wadź przy­ja­ciół i wszy­scy pój­dzie­my na mia­sto

W lecie gdy pogo­da jest gorą­ca
Możesz się wycią­gnąć i dotknąć nie­ba

Zwroty & Wyrażenia

Summertime

In the sum­mer­ti­me when the weather is hot

W lecie gdy pogo­da jest gorą­ca

Sum­mer­ti­me = lato.

Przy­kład:

A lot of people are waiting for the sum­mer­ti­me. = Wie­le ludzi cze­ka na lato.

Stretch

Stretch your memo­ry!

to stretch legs = roz­pro­sto­wać kości

to stretch the truth = wyol­brzy­miać, prze­sa­dzać

to stretch out discus­sion = prze­cią­gać dys­ku­sję

to stretch to bre­aking point = dopro­wa­dzić do gra­nic wytrzy­ma­ło­ści

You can stretch right up and touch the sky

Możesz się wycią­gnąć i dotknąć nie­ba

To stretch = roz­cią­gnąć, naprę­żyć.

Przy­kład:

If you stretch it, it will fit. = Jeśli to roz­cią­gniesz, będzie paso­wać.

Touch

You can stretch right up and touch the sky

Możesz się wycią­gnąć i dotknąć nie­ba

To touch = doty­kać.

Przy­kład:

You shouldn’t touch it. = Nie powi­nie­neś tego doty­kać.

Have something on your mind

You got women, you got women on your mind

Masz kobie­ty, masz kobie­ty na myśli

To have some­thing on your mind = myśleć o czymś.

Przy­kład:

What’s on your mind? = O czym myślisz?

Have a drink

Have a drink, have a dri­ve

Napij się, prze­jedź się

To have a drink = napić się.

Przy­kład:

It’s hot, here have a drink. = Jest gorą­co, pro­szę napij się.

War­to pamię­tać, że wyra­że­nie have a drink nie odno­si się tyl­ko do alko­ho­lu, drink w języ­ku angiel­skim to jaki­kol­wiek napój.

Have a drive

Have a drink, have a dri­ve

Napij się, prze­jedź się

To have a dri­ve = prze­je­chać się.

Przy­kład:

It’s boring, let’s have a dri­ve. = Jest nud­no, prze­je­dzie­my się.

Rich

Enrich your voca­bu­la­ry!

fil­thy/ stin­king rich = obrzy­dli­wie boga­ty

fabu­lo­us riches = nie­wia­ry­god­ne bogac­twa

to stri­ke it rich = nie­spo­dzie­wa­nie zdo­być bogac­two

too rich for someone’s blo­od = zbyt dro­gie, żeby na to sobie pozwo­lić

from rags to riches = od pucy­bu­ta do milio­ne­ra, z nędzy do sła­wy i bogac­twa

If her daddy’s rich take her out for a meal

Jeśli jej tatuś jest boga­ty, zabierz ją na posi­łek

Rich = boga­ty.

Przy­kład:

If I win a lot­te­ry, I will be rich. = Jeśli wygram na lote­rii, będę boga­ty.

Do a ton

Do a ton or a ton an’ twen­ty-five

Jedź stó­wą albo sto dwa­dzie­ścia pięć (mil)

To do a ton jest wyra­że­niem potocz­nym, ozna­cza­ją­cym = jaz­dę 100 mil na godzi­nę. W prze­li­cze­niu na kilo­me­try jest to pręd­kość 160km/h. Wspo­mnia­ne dalej w tek­ście 125 mil na godzi­nę odpo­wia­da pręd­ko­ści ok. 201km/h.

To do a ton = jechać stó­wą.

Przy­kład:

Do a ton and you will get a tic­ket. = Jedź stó­wą, to dosta­niesz man­dat.

Lay-by

When the sun goes down

the sun goes down = słoń­ce zacho­dzi

sun­set = zachód słoń­ca

the sun goes up = słoń­ce wsta­je

sun-up/ sun­ri­se = wschód słoń­ca

the sun is shi­ning = słoń­ce świe­ci

eclip­se = zaćmie­nie

You can make it, make it good in a lay-by

Możesz to zro­bić, zrób to dobrze w zatocz­ce

Lay-by = zatocz­ka, miej­sce na pobo­czu dro­gi prze­zna­czo­ne na odpo­czy­nek.

Przy­kład:

I must stop in a lay-by to stretch legs. = Muszę zatrzy­mać się w zatocz­ce, żeby roz­pro­sto­wać kości.

Threat

We’re no thre­at, people

Nie jeste­śmy zagro­że­niem, ludzie

Thre­at = zagro­że­nie.

Przy­kład:

He was a thre­at to the socie­ty. = Był zagro­że­niem dla spo­łe­czeń­stwa.

Mean

We’re not dir­ty, we’re not mean

Nie jeste­śmy brud­ni, nie jeste­śmy wred­ni

Mean = wred­ny, pod­ły.

Przy­kład:

Gar­ga­mel is a mean cha­rac­ter. = Gar­ga­mel to wred­ny typ.

Do as you please

Many sides of being bri­ght

Przy­miot­nik bri­ght ma wie­le zna­czeń, oto kil­ka z nich:

Bri­ght =

= jasny, np.: His room was cle­an and bri­ght. = Jego pokój był czy­sty i jasny.

= bystry, np.: He is a bri­ght boy. = On jest bystrym chłop­cem.

= pogod­ny, np.: She’s always so bri­ght and che­er­ful. = Ona jest zawsze taka pogod­na i weso­ła.

We love eve­ry­bo­dy but we do as we ple­ase

Kocha­my wszyst­kich, ale robi­my jak chce­my

Do as you ple­ase = rób jak chcesz.

Przy­kład:

I don’t obey rules, I do as I ple­ase. = Nie prze­strze­gam zasad, robię jak chcę.

Settle down

We’ll go dri­vin’ or may­be we’ll set­tle down

Wybie­rze­my się na prze­jażdż­kę albo może się ustat­ku­je­my

To set­tle down = ustat­ko­wać się.

Przy­kład:

It’s time for you to set­tle down. = Czas abyś się ustat­ko­wał.

Go into town

Bring your friends and we’ll all go into town

Przy­pro­wadź przy­ja­ciół i wszy­scy pój­dzie­my na mia­sto

To go into town = iść na mia­sto.

Przy­kład:

It’s sum­mer­ti­me, we will go into town and par­ty. = Jest lato, pój­dzie­my na mia­sto się bawić.

 

Czy uda­ło Wam się zre­lak­so­wać w sum­mer­ti­me i przy oka­zji nauczyć się cie­ka­wych słó­wek? 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *