MAGIC! — Rude

Kana­dyj­ski zespół MAGIC! cza­ru­je swo­im utwo­rem pod tytu­łem „Rude”, pod­bi­ja­jąc listy prze­bo­jów w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Austra­lii, Nowej Zelan­dii, Danii, Holan­dii i Szwe­cji.

MAGIC! wyko­nu­je muzy­kę reg­gae fusion i powstał sto­sun­ko­wo nie­daw­no, bo w 2012 roku, to ma na swo­im kon­cie nie tyl­ko wyda­nie albu­mu, ale tak­że współ­pra­cę z Sha­ki­rą, cze­go wyni­kiem jest utwór “‘Cut Me Deep”, któ­ry uka­zał się na jej ostat­niej pły­cie. Dodat­ko­wo, ich pio­sen­ka “This is Our Time (Ago­ra é a Nos­sa Hora)” poja­wi­ła się na ofi­cjal­nej pły­cie Mistrzostw Świa­ta w Pił­ce Noż­nej 2014, któ­ra nosi tytuł „One Love, One Rhy­thm”.

Utwór “Rude” pocho­dzi z ich debiu­tanc­kie­go albu­mu Don’t Kill the Magic, któ­ry został wyda­ny 11 paź­dzier­ni­ka 2013 roku. Tytuł utwo­ru odno­si się do ter­mi­nu reg­gae “rude boy”, któ­ry dosłow­nie ozna­cza pro­ste­go, bez­czel­ne­go chło­pa­ka. Jest to odnie­sie­nie do sub­kul­tu­ry mło­dzie­żo­wej, któ­ra powsta­ła we wcze­snych latach 60. XX wie­ku na Jamaj­ce. Człon­ko­wie sub­kul­tu­ry sty­li­zo­wa­li się na gang­ste­rów.

Tekst pio­sen­ki MAGIC! — Rude

Satur­day mor­ning jum­ped out of bed
And put on my best suit
Got in my car and raced like a jet
All the way to you
Knoc­ked on your door with heart in my hand
To ask you a question
’Cau­se I know that you’re an old-fashio­ned man, yeah

Can I have your dau­gh­ter for the rest of my life?
Say yes, say yes ’cau­se I need to know
You say I’ll never get your bles­sing ’til the day I die
Tough luck, my friend, but the answer is ‘No’

Why you got­ta be so rude?
Don’t you know I’m human too?
Why you got­ta be so rude?
I’m gon­na mar­ry her any­way

Mar­ry that girl
Mar­ry her any­way
Mar­ry that girl
Yeah, no mat­ter what you say
Mar­ry that girl
And we’ll be a fami­ly
Why you got­ta be so
Rude

I hate to do this, you leave no cho­ice
Can’t live witho­ut her
Love me or hate me we will be boys
Stan­ding at that altar
Or we will run away
To ano­ther gala­xy, you know
You know she’s in love with me
She will go any­whe­re I go

Can I have your dau­gh­ter for the rest of my life?
Say yes, say yes ’cau­se I need to know
You say I’ll never get your bles­sing ’til the day I die
Tough luck, my friend, ’cau­se the answer’s still ‘No”

Why you got­ta be so rude?
Don’t you know I’m human too?
Why you got­ta be so rude?
I’m gon­na mar­ry her any­way

Mar­ry that girl
Mar­ry her any­way
Mar­ry that girl
No mat­ter what you say
Mar­ry that girl
And we’ll be a fami­ly
Why you got­ta be so
Rude
Rude

Can I have your dau­gh­ter for the rest of my life?
Say yes, say yes ’cau­se I need to know
You say, I’ll never get your bles­sing ’til the day I die
Tough luck, my friend, but ‘No’ still means ‘No’!

Why you got­ta be so rude?
Don’t you know I’m human too?
Why you got­ta be so rude?
I’m gon­na mar­ry her any­way

Mar­ry that girl
Mar­ry her any­way
Mar­ry that girl
No mat­ter what you say
Mar­ry that girl
And we’ll be a fami­ly
Why you got­ta be so
Rude
Why you got­ta be so
Rude
Why you got­ta be so rude?

Tłu­ma­cze­nie MAGIC! — Rude

W sobot­ni pora­nek wysko­czy­łem z łóż­ka
I zało­ży­łem swój naj­lep­szy gar­ni­tur
Wsia­dłem do samo­cho­du i pędzi­łem niczym odrzu­to­wiec
Całą dro­gę do cie­bie
Zapu­ka­łem do drzwi, trzy­ma­jąc ser­ce w mojej dło­ni
Aby zadać ci pyta­nie
Bo wiem, że jesteś sta­ro­mod­nym face­tem, tak

Czy mogę posiąść pań­ską cór­kę za żonę do koń­ca moje­go życia?
Powiedz tak, powiedz tak, bo muszę wie­dzieć
Mówisz, że nie dosta­nę two­je­go bło­go­sła­wień­stwa aż do dnia mojej śmier­ci
A to pech, mój przy­ja­cie­lu, ale odpo­wiedź brzmi ‘Nie’

Dla­cze­go musisz być taki nie­uprzej­my?
Nie wiesz, że też jestem czło­wie­kiem?
Dla­cze­go musisz być taki nie­uprzej­my?
I tak ją poślu­bię

Poślu­bię tę dziew­czy­nę
Poślu­bię ją i tak
Poślu­bię tę dziew­czy­nę
Tak, bez wzglę­dy na to, co mówisz
Poślu­bię tę dziew­czy­nę
I będzie­my rodzi­ną
Dla­cze­go musisz być taki
Nie­uprzej­my

Nie cier­pię tego robić, ale nie pozo­sta­wiasz mi wybo­ru
Nie mogę bez niej żyć
Kochaj mnie lub nie­na­widź, będzie­my chłop­ca­mi
Sto­ją­cy­mi przed ołta­rzem
Lub uciek­nie­my
Do innej galak­ty­ki, wiesz
Wiesz, że jest we mnie zako­cha­na
Pój­dzie gdzie­kol­wiek ja pój­dę

Czy mogę posiąść pań­ską cór­kę za żonę do koń­ca moje­go życia?
Powiedz tak, powiedz tak, bo muszę wie­dzieć
Mówisz, że nie dosta­nę two­je­go bło­go­sła­wień­stwa aż do dnia mojej śmier­ci
A to pech, mój przy­ja­cie­lu, ale odpo­wiedź brzmi ‘Nie’

Dla­cze­go musisz być taki nie­uprzej­my?
Nie wiesz, że też jestem czło­wie­kiem?
Dla­cze­go musisz być taki nie­uprzej­my?
I tak ją poślu­bię

Poślu­bię tę dziew­czy­nę
Poślu­bię ją i tak
Poślu­bię tę dziew­czy­nę
Tak, bez wzglę­dy na to, co mówisz
Poślu­bię tę dziew­czy­nę
I będzie­my rodzi­ną
Dla­cze­go musisz być taki
Nie­uprzej­my
Nie­uprzej­my

Czy mogę posiąść pań­ską cór­kę za żonę do koń­ca moje­go życia?
Powiedz tak, powiedz tak, bo muszę wie­dzieć
Mówisz, że nie dosta­nę two­je­go bło­go­sła­wień­stwa aż do dnia mojej śmier­ci
A to pech, mój przy­ja­cie­lu, ale odpo­wiedź brzmi ‘Nie’

Dla­cze­go musisz być taki nie­uprzej­my?
Nie wiesz, że też jestem czło­wie­kiem?
Dla­cze­go musisz być taki nie­uprzej­my?
I tak ją poślu­bię

Poślu­bię tę dziew­czy­nę
Poślu­bię ją i tak
Poślu­bię tę dziew­czy­nę
Tak, bez wzglę­dy na to, co mówisz
Poślu­bię tę dziew­czy­nę
I będzie­my rodzi­ną
Dla­cze­go musisz być taki
Nie­uprzej­my
Dla­cze­go musisz być taki
Nie­uprzej­my
Dla­cze­go musisz być takie nie­uprzej­my?

Zwroty & Wyrażenia

Jump out

Satur­day mor­ning jum­ped out of bed

W sobot­ni pora­nek wysko­czy­łem z łóż­ka

To jump out = wysko­czyć.

Przy­kład:

He jum­ped out of the car and ran towards her. = Wysko­czył z samo­cho­du i pobiegł w jej stro­nę.

Raczej mało jest osób, któ­re chęt­nie wyska­ku­ją z łóż­ka. Takich osób z pew­no­ścią przy­by­wa, kie­dy mamy koniec waka­cji. Dla tych osób mam cie­ka­we wyra­że­nie, któ­re opi­su­je czyn­ność, któ­rą może­cie zro­bić po powro­cie ze szko­ły lub z pra­cy, aby odpo­cząć.

To slump down into an arm­cha­ir = usa­do­wić się w fote­lu.

Przy­kład:

After coming back from scho­ol I slump down into an arm­cha­ir and rest for at least an hour. = Po powro­cie do domu ze szko­ły sia­dam wygod­nie w fote­lu i odpo­czy­wam przy­naj­mniej godzi­nę.

Race

Pędzą­ce idio­my i nie tyl­ko…
sb’s heart/mind/pulse races = komuś bar­dzo szyb­ko bije serce/ ktoś ma wie­le myśli/ natłok myśli, co może być np. wyni­kiem pod­nie­ce­nia, nar­ko­ty­ków, cho­ro­by itd./ komuś zwięk­szył się puls
the rat race = wyścig szczu­rów (nie­zdro­we współ­za­wod­nic­two)
to play the race card = zagrać kar­tą „pro­ble­mu raso­we­go” w celu osią­gnię­cia okre­ślo­ne­go rezul­ta­tu

Got in my car and raced like a jet

Wsia­dłem do samo­cho­du i pędzi­łem niczym odrzu­to­wiec

Cza­sow­nik to race ozna­cza = ści­gać się, pędzić, gnać.

Przy­kła­dy:

I used to race (aga­inst) him when we were boys. = Ści­ga­łem się z nim, kie­dy byli­śmy chłop­ca­mi.

The ambu­lan­ce raced the inju­red to a near­by hospi­tal. = Karet­ka pogna­ła z ran­nym do naj­bliż­sze­go szpi­ta­la.

Nie zapo­mi­naj­my, że ist­nie­je rów­nież rze­czow­nik race.

Race = wyścig

Przy­kład:

Let’s have a swim­ming race. = Zrób­my sobie wyścig pły­wa­nia.

Dru­gie zna­cze­nie tego rze­czow­ni­ka to = rasa (czło­wie­ka).

Przy­kład:

Discri­mi­na­tion on gro­unds of race will not be tole­ra­ted. = Dys­kry­mi­na­cja na tle raso­wym nie będzie tole­ro­wa­na.

War­to tak­że zwró­cić uwa­gę na rze­czow­nik races, któ­ry ozna­cza = wyści­gi kon­ne.

Bless

Zapa­mię­taj!
bless you! = na zdro­wie! (gdy ktoś kich­nie)

You say I’ll never get your bles­sing ’til the day I die

Mówisz, że nie dosta­nę two­je­go bło­go­sła­wień­stwa aż do dnia mojej śmier­ci

To bless = udzie­lić bło­go­sła­wień­stwa, pobło­go­sła­wić.

Przy­kład:

Eve­ry child sho­uld be bles­sed with a mother like you. = Każ­de dziec­ko powin­no być pobło­go­sła­wio­ne taką mat­ką jak ty.

Inne zna­cze­nie tego cza­sow­ni­ka to:

To bless = poświę­cić (np. jedze­nie, wino).

Przy­kład:

Jesus bles­sed the bre­ad and wine. = Jezus pobło­go­sła­wił chleb i wino.

Tough luck

Czy wiesz, że…?
beginner’s luck = szczę­ście począt­ku­ją­ce­go
ill luck = pech, nie­po­wo­dze­nie
dumb luck = łut szczę­ścia
hard luck = a to pech (brak szczę­ścia) BrE
try your luck = pró­bo­wać swo­je­go szczę­ścia
hard-luck sto­ry = żale, opo­wieść wzbu­dza­ją­ca współ­czu­cie
somebody’s hard luck = czyjś pech, czyjś pro­blem infor­mal
have no luck = nie mieć szczę­ścia
be in luck = mieć szczę­ście

Tough luck, my friend, but the answer is ‘No’

A to pech, mój przy­ja­cie­lu, ale odpo­wiedź brzmi ‘Nie’

Tough luck! = pech! (dla wyra­że­nia bra­ku współczucia)/ ależ pech (dla wyra­że­nia współ­czu­cia).

Przy­kład:

They lost lost a lot of money on the­ir inve­st­ment. Tough luck – they sho­uld have been more care­ful. = Stra­ci­li mnó­stwo pie­nię­dzy na ich inwe­sty­cji. Ależ pech – powin­ni byli być bar­dziej ostroż­ni.

Rude

Why you got­ta be so rude?

Dla­cze­go musisz być taki nie­uprzej­my?

Rude =

= nie­grzecz­ny np.: I don’t mean to be rude but you sho­uld leave now. = Nie chcę być nie­grzecz­ny, ale powi­nie­neś już wyjść.

= nie­przy­zwo­ity, wul­gar­ny, pry­mi­tyw­ny pro­sty, np.: He told a rude joke. = Opo­wie­dział nie­przy­zwo­ity żart.

Ten przy­miot­nik jest tak­że uży­wa­ny, gdy mówi­my o bru­tal­nym prze­bu­dze­niu, któ­re w angiel­skim okre­śla wyra­że­nie rude awa­ke­ning.

Cie­ka­wost­ką jest, że przy­miot­nik rude w ame­ry­kań­skim slan­gu ozna­cza = świet­ny, super, z kolei w bry­tyj­skiej odmia­nie angiel­skie­go funk­cjo­nu­je idiom in rude health = try­ska­ją­cy zdro­wiem.

Marry

I’m gon­na mar­ry her any­way

I tak ją poślu­bię

To mar­ry = poślu­biać, oże­nić się, wyjść za mąż.

Przy­kład:

Paul mar­ried Lucy four years ago. = Paul oże­nił się z Lucy czte­ry lata temu.

Zapa­mię­taj!

To mar­ry = to get mar­ried.

 

Czy Wy też czu­je­cie magię zespo­łu MAGIC! ? 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *